KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Studia inżynierskie oparte są na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej, przekazują niezbędne umiejętności i wiedzę w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych. Oprócz kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa), wzbogaconej o przygotowanie z dziedziny elektroniki i miernictwa, studenci nabywają kwalifikacje twórców oprogramowania, twórców aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

Dyplom inżyniera stawia absolwenta w korzystnej sytuacji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w ten sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. System punktacji ECTS, możliwość korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta.

Praktyki zawodowe zaznajamiają studentów z wymogami współcześnie działających firm i wskazują możliwości poszukiwania późniejszego zatrudnienia.

Specjalności

Specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Wybór specjalizacji: po trzecim semestrze studiów.

SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE

Program specjalizacji podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci wprowadzeni zostają do zagadnień projektowania aplikacji mobilnych, a w tym programowania klient-serwer i rozproszonych baz danych. Druga część natomiast skupia się na uzyskaniu przez studentów wiedzy i umiejętności w obszarze programowania pod kątem najpopularniejszych systemów/platform mobilnych, tj. Android, Windows Mobile i BlackBerry. Dodatkowo studenci specjalizacji zdobywają kompetencje z zakresu tworzenia gier mobilnych oraz systemów wirtualnej rzeczywistości.

ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE

W programie specjalizacji wyróżnić można kilka wzajemnie przenikających się ścieżek. Pierwszą stanowią przedmioty o charakterze technicznym nakierowane są przede wszystkim na poznanie możliwości i technik związanych z różnymi językami programowania, zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu. Praktyczne dopełnienie stanowi ścieżka związana z zagadnieniami programowania grafiki, komunikacji z urządzeniami elektronicznymi oraz HDI. Ścieżkę trzecią stanowiącą bardzo istotny element specjalizacji stanowią przedmioty poświęcone zaawansowanym algorytmom obliczeniowym oraz ich analizie. Program specjalizacji skonstruowany jest tak, aby wiedza i umiejętności absolwenta były zarówno odpowiedzią na konkretne wymagania sektora IT, jak i umożliwiały dalszy rozwój, czy to samodzielny, czy w ramach studiów wyższego stopnia umożliwiając rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym i badawczym.

BAZY DANYCH I APLIKACJE INTERNETOWE

Program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z systemami informatycznymi opartymi na bazach danych – w szczególności: projektowanie baz danych oraz hurtowni danych, administrowanie bazami danych, przetwarzanie OLAP i eksploracja danych – przy wykorzystaniu najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych: MS SQL Server, Oracle oraz MySQL. Ponadto studenci nabywają umiejętności projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz aplikacji bazodanowych w środowiskach programistycznych: Java EE, ASP.NET i PHP.

ADMINISTRACJA SIECIAMI I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Program specjalizacji również podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz usługami katalogowymi i domenowymi. W drugiej równoległej części, studenci zdobywają kompetencje zawodowe na sprzęcie firmy Cisco w zakresie routingu, switchingu, sieci bezprzewodowych Wi-Fi i rozległych WAN; zajęcia są prowadzone według certyfikowanych ścieżek.

Główne przedmioty

 • Języki programowania
 • Pracownie: mikroprocesorów, sterowania i robotyki
 • Architektura systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne i mobilne
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Bazy danych
 • Ochrona danych
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Elektrotechnika i elektronika cyfrowa
 • Algorytmy i struktury danych
 • Administracja systemami komputerowymi

Sylwetka kandydata

Ciągły rozwój współczesnych rynków pracy powoduje stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających nie tylko ogólną wiedzę informatyczną, ale również zdolność do kreowania nowoczesnych rozwiązań dotyczących zastosowań technologii komputerowych w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Takim właśnie potrzebom odpowiada absolwent specjalności INFORMATYKA STOSOWANA na studiach inżynierskich, wykształcony w zakresie informatyki rozumianej od strony jej praktycznych zastosowań.

Absolwenci studiów inżynierskich specjalności INFORMATYKA STOSOWANA znajdują zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących technologie informatyczne na średnim poziomie, w szczególności mogą pracować jako twórcy oprogramowania i grafiki w systemach pomiarowych, twórcy aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, jako twórcy, administratorzy i serwisanci średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

Absolwent specjalizacji SYSTEMY I APLIKACJE MOBILNE zdobywa szeroko pojętą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i testowania systemów i aplikacji mobilnych na platformach takich jak Android, Windows Mobile i BlackBerry. Absolwent tej specjalizacji przygotowany jest do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i podjęcia pracy m.in. w firmach projektujących i wdrażających oprogramowanie na urządzenia mobilne jako programista czy inżynier wdrożeniowy.

Absolwent specjalizacji ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE nabywa umiejętności zarówno w zakresie technik programowania w różnych językach, jak i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów o charakterze algorytmicznym i projektowym. W szczególności zna kilka języków wysokiego poziomu i potrafi korzystać ze środowiska .NET, jest w stanie zaprojektować i stworzyć aplikację używającą trójwymiarowej wektorowej grafiki komputerowej a także pracującej w oparciu o graficzny interfejs użytkownika dostępny we współczesnych systemach operacyjnych. Poza tym zna podstawy programowania hardware i metody komunikacji z urządzeniami i automatami sterowanymi przez komputer.

Absolwenci specjalizacji BAZY DANYCH I APLIKACJE INTERNETOWE posiadają wiedzę niezbędną do tworzenia systemów i aplikacji bazodanowych, poznają problematykę bezpieczeństwa i administracji takimi systemami. Absolwenci zdobywają poszukiwane na rynku pracy kompetencje w zakresie technologii: ASP.NET, MS SQL, Java EE, Oracle, PHP, MySQL.

Absolwent specjalizacji ADMINISTRACJA SIECIAMI I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI nabywa umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi LAN i bezprzewodowymi, protokołów sieciowych i transmisji danych, zarządzania systemami operacyjnymi i serwerami Linux i z rodziny MS Windows (usługi katalogowe i domenowe), a także routing i switching, przeważnie na urządzeniach Cisco. Absolwenci zdobywają również wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa w sieciach komputerowych i sposobach ich zabezpieczania oraz umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych. Absolwenci przygotowywani są do elastycznego i szybkiego przystosowywania się do wymagań rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci, administratorzy oraz serwisanci średnich i dużych systemów informatycznych i sieci.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@fis.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 57 42

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Pomorska 149/153 90-236 Łódź