KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Kierunek studiów INFORMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.

Ideą studiów na kierunku INFORMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi student uzyskuje też przygotowanie matematyczne oraz konkretne umiejętności na wybranej specjalności. Oferowane możliwości to Interaktywne media i Systemy informatyczne.

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci mieli możliwość odbywania jednego semestru na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA II stopnia jest:

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zaawansowanych dziedzin informatyki;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych, w tym zaawansowanej algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi;
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających analizy, stworzenia lub zaadaptowania zaawansowanych technologii informatycznych;
 • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2+;
 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach;

W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest:

 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności zaawansowanego programowania obiektowego, modelowania, analizy i projektowania systemów informatycznych, projektowania i programowania usług sieciowych, serwisów internetowych i systemów baz danych;
 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających zaawansowanych umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w interaktywnych mediach, grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych, przetwarzania obrazów.

Specjalności

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 • systemy informatyczne (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób)
 • interaktywne media (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób)
 • informatyka ogólna (bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc)
 • computer science (informatyka ogólna – studia w języku angielskim) (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób). Wymagana jest znajomość języka anielskiego na poziomie zaawansowanym.

Studia na specjalności systemy informatyczne pozwolą Ci na zdobycie praktycznych umiejętności oraz nabycie wiedzy teoretycznej związanej z szeroko pojętą dziedziną technologii informatycznych (IT). Praktycznie stosowane technologie informatyczne zmieniają się bardzo często, ale teoria na której bazują, pozostaje taka sama od wielu lat. Umiejętność dostrzeżenia tej teorii w zastosowaniach pozwala nie tylko na bardzo szybkie przyswojenie sobie nowych umiejętności i zapoznanie się z nowymi narzędziami, ale też ułatwia odniesienie sukcesu w tej bardzo konkurencyjnej branży poprzez lepsze zrozumienie pojawiających się wciąż „na nowo” wzorców.

Studia na specjalności interaktywne media przygotowują Cię do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu interaktywnych mediów (Internet, telewizja interaktywna itp.), projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Po skończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać również zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki (takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania).

Studia na specjalności informatyka ogólna oraz computer science  pozwolą Ci uzyskać bazę teoretyczną, na gruncie której zbudujesz zasób praktycznych umiejętności informatycznych. Zakres tematyczny poruszonych zagadnień obejmie między innymi: podstawy programowania, algorytmikę, podstawy sieci komputerowych, teorię i praktykę baz danych, technologie internetowe, techniki grafiki komputerowej

Główne przedmioty

 • Computer aided calculations
 • Sztuczna inteligencja
 • Techniki algorytmiczne
 • Badania operacyjne
 • Teoria grafów i sieci
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Aspekty etyczne informatyki
 • Dodatkowo, w ramach poszczególnych specjalności realizowane są przedmioty:
 • Interaktywne media: teoria i praktyka programowania gier komputerowych, przetwarzanie obrazów, teoria gier i kombinatoryka, zaawansowane przetwarzanie obrazu, fizyka w grach komputerowych, zaawansowane programowanie gier komputerowych, interaktywne technologie sieciowe
 • Systemy informatyczne: modelowanie i analiza systemów informatycznych, zaawansowane techniki programowania, programowanie usług sieciowych, paradygmaty i języki programowania, systemy bazodanowe, teoria obliczeń i złożoności, programowanie w języku wewnętrznym, konstrukcja kompilatorów, serwery aplikacji
 • Computer Science (informatyka ogólna – studia w języku angielskim): Artificial Intelligence, Algorithmic Techniques, Modelling and Analysis of Computer Systems, Advanced Programming Techniques, Programming Web Services, Operations Research, Graph and Network Theory, Programming Paradigms and Languages, Database Systems, IT Projects Management, Machine-Language Programming, Application Servers

Sylwetka kandydata

Absolwent kierunku INFORMATYKA drugiego stopnia, specjalności: systemy informatyczne, uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych, w tym zaawansowanej algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: zaawansowane programowanie obiektowe, modelowanie, analizę i projektowanie systemów informatycznych, projektowanie i programowanie usług sieciowych, serwisów internetowych i systemów baz danych. Absolwent informatyki posiada kompetencje również z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania informatyki w logistyce. Absolwent kierunku informatyka jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Będąc absolwentem specjalności systemy informatyczne możesz zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: inżynier oprogramowania, projektant i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Będziesz też mógł pracować jako specjalista sieci komputerowych, posiadający umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych. Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych.

Absolwent kierunku INFORMATYKA specjalność interaktywne media uzyska umiejętności i wiedzę z zakresu programowania komputerowego, grafiki i animacji komputerowej oraz technologii sieciowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej i fizyki niezbędnej w projektowaniu różnych rozwiązań informatycznych związanych z szeroko pojętymi mediami. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Absolwenci kierunku informatyka ogólna oraz computer science II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu informatyki.
 • programisty, projektanta systemów graficznych i audio-wizualnych, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym i medialnym, przy projektowaniu portali internetowych, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających informatyków posiadających przygotowanie w dziedzinie grafiki i przetwarzania obrazów, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja.

Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik naukowy uczelni lub pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

Wyboru specjalności computer science kandydaci dokonują podczas rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź