KIERUNEK: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Opis studiów

Studia na kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Główne przedmioty

Grupa treści podstawowych:

 • teoria zaburzeń mowy,
 • anatomia narządów mowy, głosu i słuchu,
 • neurologia z elementami pediatrii,
 • psychiatria z elementami geriatrii,
 • elementy ortodoncji,
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • językoznawcze podstawy logopedii,
 • praktyczna stylistyka,
 • psycholingwistyka,
 • neuropsychologia,
 • pedagogika ogólna,
 • psychologia ogólna

Grupa treści kierunkowych:

Specjalność główna – logopedia:

 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka,
 • zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, alalia, dyzartria, afazja i oligofazja,
 • zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, zaburzenia mowy w demencji,
 • surdologopedia,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju języka,
 • emisja głosu,
 • technika mówienia

Specjalność dodatkowa - audiologia:

 • akustyka mowy z elementami psychoakustyki,
 • foniatria,
 • otoneurologia,
 • patologia i diagnostyka narządu słuchu,
 • metodyka audiofonologii,
 • diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej. Może również, jako specjalista z zakresu emisji głosu i techniki mówienia, być zatrudniony w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach. Absolwent potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjnych ze specjalistami m.in. z dziedziny psychologii, pedagogiki, ortodoncji, psychiatrii, neurologii. Jest przygotowany do prowadzenia badań w zakresie biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych uwarunkowań zachowań językowych, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji oraz do podjęcia studiów II stopnia. Kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Zgodnie z zobowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r) mimo zdobytego podczas studiów I stopnia wymaganego przygotowania pedagogicznego absolwenci studiów logopedia z audiologią nie posiadają pełnych kwalifikacji do podjęcia pracy w charakterze logopedy w placówkach oświatowych (np. przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy można uzyskać dopiero po ukończeniu logopedycznych studiów II stopnia

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, fizyka, matematyka

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędna do wykonywania zawodu logopedy. W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg. tabeli..

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Telefon: (42) 635 67 57
E-mail: dialektologia@uni.lodz.pl
Strona: www.polonistyka.uni.lodz.pl
Adres: Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, pokój 3.92 (sekretariat)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź