KIERUNEK: POLITYKA SPOŁECZNA

Opis studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają poznawanie i badanie zjawisk i problemów społecznych w kontekście zachodzących współcześnie procesów politycznych i gospodarczych. Określone w programie studiów treści kształcenia i efekty uczenia się odwołują się do dorobku szeregu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, które łączy wspólny przedmiot badań –polityka społeczna, przede wszystkim do dyscypliny nauk prawnych, a także: nauk o polityce i administracji, nauki socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Dzięki temu student zdobywa kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystywane w działalności różnych podmiotów zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Jest przygotowany do projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w instytucjach i organach samorządowych, państwowych, międzynarodowych, a także podmiotach członkowskich jak np. partie polityczne, organizacje zawodowe czy organizacje pozarządowe.

Główne przedmioty

I rok:

 • Wstęp do nauki o prawie,
 • Psychologia społeczna,
 • Podstawy zarządzania,
 • Socjologia,
 • Statystyka i jej zastosowanie,
 • Teoria polityki,
 • Technologia informacyjna,
 • Wprowadzenie do polityki społecznej,
 • Ekonomia,
 • Zasady tworzenia prawa,
 • Demografia,
 • Podstawy psychologii,
 • Ustrój polityczny III RP;

II rok:

 • Zabezpieczenie społeczne,
 • Prawo pracy,
 • Instytucje europejskie,
 • Techniki badań społecznych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Zarys myśli polityczno-społecznej,
 • Administracja publiczna,
 • Europejski system ubezpieczeń społecznych;

III rok:

 • Finanse publiczne,
 • Polityka społeczna w UE,
 • Etyka,
 • Doktryny polityki społecznej,
 • Pomoc społeczna, służby społeczne i praca socjalna,
 • Polityka rynku pracy,
 • Polityka społeczna wobec rodziny,
 • Prawo socjalne.

Ponadto każdego absolwenta obowiązuje potwierdzona egzaminem znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu można się przygotować uczestnicząc w lektoracie.

Sylwetka kandydata

Celem studiów I stopnia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA jest wykształcenie absolwentów potrafiących wskazywać i wyjaśniać zależności pomiędzy celami polityki społecznej, czynnikami ekonomicznymi i społecznymi a regulacjami prawnymi oraz ich rolą w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

* Dla obywateli polskich lub z osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40