KIERUNEK: PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Opis studiów

Kierunek studiów PRAWO OCHRONY ZDROWIA ma na celu dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zakresie tworzenia, obowiązywania i stosowania uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w szczególności administrowania tym systemem, prowadzenia działalności leczniczej oraz nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy władzy publicznej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także praw pacjentów. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu, niezbędną dla zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

Główne przedmioty

I rok:

 • Organizacja i działalność podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych,
 • Wprowadzenie do praw pacjenta i instytucjonalne formy ich ochrony,
 • Medyczne prawo cywilne,
 • Etyka zawodów medycznych,
 • System ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Medyczne prawo karne,
 • Administracja ochrony zdrowia,
 • Odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych.

II rok:

 • Postępowanie administracyjne w ochronie zdrowia,
 • Medyczne prawo pracy,
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia,
 • Kontrola i nadzór w działalności leczniczej,
 • Postępowania cywilne w ochronie zdrowia,
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych,
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych.

Sylwetka kandydata

Celem kierunku jest rozwijanie kompleksowych kompetencji w zakresie uwarunkowań prawnych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a więc wykształcenie kadry specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu prawa ochrony zdrowia, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem tym systemem, a także prowadzić działalność leczniczą.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40