KIERUNEK: PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

Opis studiów

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym. Kierunek studiów PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie.

Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

 • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
 • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Główne przedmioty

I rok:

 • Instytucje prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w prawie podatkowym i rachunkowości,
 • Wprowadzenie do prawa podatkowego,
 • Postępowanie podatkowe,
 • Opodatkowanie dochodu w prawie polskim,
 • System rachunkowości przedsiębiorstwa,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Finanse przedsiębiorstwa.

II rok:

 • Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy,
 • Międzynarodowe prawo podatkowe,
 • Pisma procesowe w sprawach podatkowych,
 • Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego

Sylwetka kandydata

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

 • pracownika organów administracji skarbowej,
 • głównego księgowego,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • kierownika działu finansowego,
 • dyrektora finansowego.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40