KIERUNEK: STUDIA AZJATYCKIE

Opis studiów

W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal. Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską –  a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

STUDIA AZJATYCKIE mają na celu wypełnienie tej luki. Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie STUDIÓW AZJATYCKICH szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, arabskiego.

Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony,  z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy. Kształcenie na kierunku STUDIA AZJATYCKIE oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia.

Główne przedmioty

 • Język orientalny (japoński, chiński, arabski)
 • Najnowsza historia Azji
 • Geografia polityczno-ekonomiczna Azji
 • Moduł zajęciowy: Azja Wschodnia (polityka, gospodarka, społeczeństwo)
 • Moduł zajęciowy: Bliski Wschód (polityka, gospodarka, społeczeństwo)
 • Moduł zajęciowy: Azja Południowa i Południowo-Wschodnia (polityka, gospodarka, społeczeństwo)

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu kierunku Interdyscyplinarne STUDIA AZJATYCKIE absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, instytucje bezpieczeństwa publicznego) i pozarządowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • instytucjach międzynarodowych o charakterze rządowym, pozarządowym i prywatnym,
 • instytucjach kulturowych,
 • mediach,
 • edukacji,
 • turystyce,
 • firmach marketingowych i agencjach Public Relations,
 • azjatyckich firmach działających na rynkach europejskich,
 • przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji,
 • naukowych ośrodkach analitycznych,
 • instytucjach doradczych,
 • firmach szkoleniowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na pierwszym stopniu kierunku Interdyscyplinarne STUDIA AZJATYCKIE. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja_wsmip@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 76

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Składowa 43 90-127 Łódź