KIERUNEK: TWÓRCZE PISANIE

Opis studiów

TWÓRCZE PISANIE jest innowacyjnym kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, kształcącym studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

Program TWÓRCZEGO PISANIA, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Program jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek Twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

Kierunek TWÓRCZE PISANIE charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

Główne przedmioty

 • Estetyka literatury (kategoria klasyczne, modernistyczne, postmodernistyczne)
 • Warsztaty: pisarza, dziennikarza, tłumacza, krytyka, animatora kultury, scenarzysty
 • Kanony: epiki, liryki, dramatu (od czasów najdawniejszych po XXI wiek)
 • „Projekt literacki”, „Tekst użytkowy”, „Rynek wydawniczy”
 • Wybrane zagadnienia filozofii i antropologii

Zapoznaj się z kompletnym programem studiów ze wszystkimi przedmiotami kierunku.

Zapraszamy na stronę Instytutu prowadzącego kierunek.

Sylwetka absolwenta

Licencjat kierunku TWÓRCZE PISANIE przygotowany jest do:

 • tworzenia tekstów i projektów narracyjnych w dowolnym stylu funkcjonalnym, o dowolnym przeznaczeniu artystycznym i użytkowym;
 • kreatywnej redakcji i edycji tekstu, zgodnej z uwarunkowaniami dowolnego celu i medium;
 • innowacyjnej animacji działań edukacyjnych wokół dowolnego tekstu i projektu narracyjnego i dla wybranej grupy odbiorców;
 • krytyczną interpretację i ocenę zastanych tekstów kultury.

To umożliwia mu podjęcie pracy w takich zawodach jak np.: literat (artysta, scenariopisarz, redaktor i edytor tekstów), dziennikarz (krytyk artystyczny, reporter, redaktor programowy), prezenter (radiowy, telewizyjny).

Absolwenci kierunku TWÓRCZE PISANIE mogą podjąć zatrudnienie w niżej wymienionych organizacjach:

 • w instytucjach kultury: w działach programowych, oświatowych i promocyjnych (kuratorzy ścieżek narracyjnych, autorzy tekstów towarzyszących, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w instytucjach artystycznych: w działach literackich, oświatowych i promocyjnych (kierownicy literaccy, dramaturdzy, libreciści, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w mediach: w prasie, w radiu, w telewizji, w redakcjach mediów internetowych (dziennikarze, szczególnie zajmujący się problematyką kultury, krytycy) oraz w działach promocji tychże;
 • w wydawnictwach publikujących książki, multimedia, gry komputerowe, gry planszowe (autorzy, redaktorzy, edytorzy, korektorzy) oraz w działach promocji tychże;
 • w NGO’s, zwłaszcza zajmujących się dziedzictwem kulturowym (animatorzy, edukatorzy, dokumentaliści);
 • w biznesie: w działach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w działach promocji (autorzy tekstów użytkowych, w tym wystąpień publicznych, redaktorzy, koordynatorzy prac wydawniczych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w urzędach administracji państwowej:  w działach prasowych oraz w działach promocji (autorzy tekstów wystąpień publicznych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością).

Absolwenci kierunku TWÓRCZE PISANIE mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu TWÓRCZEGO PISANIA, w tym na UŁ, także w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształceniowych na UŁ i w innych uczelniach

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

Studia z Twórczego pisania prowadzi Instytut Kultury Współczesnej UŁ z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 171/173; tel. sekretariatu IKW(42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Telefon:  (42) 66 55 133
E-mail: ikw@uni.lodz.pl
Strona: www.ikw.uni.lodz.pl

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź