KIERUNEK: ZARZĄDZANIE BIZNESEM - studia dla nieekonomistów

Opis studiów

Oferta studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie biznesem jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP - małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr Maciej Malarski
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ; dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Maria Czajkowska; mgr Paulina Pazio - praktyk

Specjalności

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Specjalność Zarządzanie firmą adresowana jest do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku inżynieryjnym, ścisłym, przyrodniczym, medycznym, filologicznym lub innym nieekonomicznym, planujących jednocześnie rozpoczęcie działalności gospodarczej we własnym zakresie bądź chcących realizować w praktyce innowacyjne pomysły na biznes lub zajmować stanowiska kierownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Specjalność ta kształci studentów w zakresie menedżerskiego podejścia do kreowania i wzmacniania własnej przedsiębiorczości. Przygotowuje studentów do założenia, prowadzenia, rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do tworzenia lub współtworzenia przedsiębiorstw na bazie komercjalizacji pomysłów. Do najważniejszych umiejętności, jakie zdobywają studenci w trakcie studiów, należą: samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych, świadome kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, kierowanie zespołem, skuteczna komunikacja, negocjacje. W ramach toku studiów podejmowana jest współpraca z centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz praktykami prowadzącymi własne przedsiębiorstwa.
Obejrzyj film.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT
Specjalność Zarządzanie zasobami IT jest nowością w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ.
Studia na tej specjalności umożliwią uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji. XXI wiek to okres szybkiego wzrost wykorzystania technologii ICT w organizacjach różnego typu. Zastosowanie technologii IT oraz nadzór nad jej rozwojem i wykorzystaniem to obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesów firmy. Studia kierowane są do osób zawodowo zajmujących się informatyką oraz absolwentów kierunków lub specjalności powiązanych z informatyką.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Proponowany program, jak i treści programowe mają charakter autorski i były tworzone przy udziale praktyków z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do kandydowania na stanowiska kierownicze działów IT. W odróżnieniu od kierunków stricte informatycznych, skoncentrowanych jedynie na aspektach technicznych, specjalność kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu, ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania publicznego oraz teorii zachowań organizacyjnych.
Obejrzyj film.

Główne przedmioty

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo handlowe
 • Digitalizacja biznesu
 • Rachunkowość w procesie zarządzania
 • Marketing
 • Rozwój firmy
 • Ryzyko i kryzys w organizacji
 • Doskonalenie kompetencji menadżerskich
 • Standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT
 • Analiza procesów biznesowych

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie biznesem będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięciach.

W ramach specjalności Zarządzania firmą absolwenci będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności biznesowej; do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach specjalności Zarządzanie zasobami IT absolwenci będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w działach IT, kierowania zespołami projektowo-programistycznymi, wdrożeniowymi i obsługi infrastruktury IT.
 

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedzin innych niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dyscyplin innych niż "nauki o zarządzaniu i jakości"** oraz "ekonomia i finanse"**

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedziny innej niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:
należący do dyscypliny innej niż "nauki o zarządzaniu i jakości"** oraz "ekonomia i finanse"**

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź