KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA WARUNKACH JAK OBYWATELE POLSKI?

Jeżeli pochodzisz z zagranicy i masz obywatelstwo inne, niż polskie – poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jak aplikować i jakie potrzebujesz do tego dokumenty.


Strona www.rekrutacja.uni.lodz.pl przeznaczona jest dla osób, które mają prawo studiować na takich samych warunkach, jak obywatele Polski. Oznacza to, że studia stacjonarne w języku polskim będą bezpłatne, a za studia niestacjonarne i w języku angielskim będzie pobierana opłata. Wysokość opłat podana jest w opisie konkretnego kierunku.

Jeżeli posiadasz (jedno z poniższych):

 • Kartę Polaka
 • decyzję konsula RP o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia
 • kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE
 • państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1
 • masz przyznany status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie Polski
 • jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej albo EFTA lub członkiem rodziny pracownika migrującego zamieszkującym w Polsce
 • ubiegasz się lub masz przyznane stypendium dla Polonii im. W. Andersa przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

  ⇒ strona www.rekrutacja.uni.lodz.pl jest dla Ciebie, bez względu czy chcesz studiować po polsku czy po angielsku. Szczegółowe informacje o możliwości studiowania na tych zasadach znajdziesz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w artykule 323 i 324. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz prawo studiować na takich warunkach jak obywatele polscy – zawsze możesz skonsultować się z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ).

REKRUTACJA I WYMAGANE DOKUMENTY

Poniższe opisy dotyczą TYLKO kandydatów, którzy mogą aplikować na warunkach jak obywatele Polski

Musisz zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK), link podaliśmy w tekście powyżej. Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1.
Osoby posiadające świadectwa z zagranicy podlegają zasadom kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym przez wiadomość w systemie lub e-mail.

Wydział, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny są przeliczane na punkty i wpisywane są do IRK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze. Również na zagranicznym świadectwie maturalnym muszą znajdować się przedmioty wymagane w kategoriach 1 i 2 dla danego kierunku.

 1. świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen

 2. tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz
  z wykazem ocen

 3. dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, dokument o polskim pochodzeniu, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne)

 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2. Lista akceptowanych przez UŁ certyfikatów znajomości języka polskiego dostępna jest poniżej ("Certyfikaty jęz. polskiego akceptowane podczas rekrutacji"). W przypadku braku jednego z tych dokumentów możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego znajomość języka polskiego na poziomie B2 przed Komisją powołaną w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Za test nie musisz płacić. Można do niego przystąpić po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Regulamin testu dostępny jest w punkcie "Certyfikaty jęz. polskiego akceptowane podczas rekrutacji". Aby zapisać się na test – napisz do nas wiadomość w systemie rekrutacyjnym lub wiadomość e-mail.

 • certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • polskie świadectwo maturalne lub zagraniczny dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, jeżeli kształcenie odbywało się w języku polskim;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka polskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język polski;
 • dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli kształcenie posiadacza dokumentu w takiej szkole trwało nie mniej niż 2 lata;
 • dokument potwierdzający kształcenie w zakresie języka polskiego za granicą jako przedmiotu w szkole funkcjonującej w systemie oświaty kraju zamieszkania potwierdzony oceną co najmniej dobrą, jeżeli kształcenie posiadacza dokumentu w ramach takiego przedmiotu trwało nie mniej niż 4 lata;
 • dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego przygotowującego do studiów w Polsce w podmiocie akredytowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej do prowadzenia tych kursów;
 • dokument potwierdzający zweryfikowanie znajomości języka polskiego na poziomie B2 przed Komisją powołaną w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeśli nie masz żadnego z poniższych certyfikatów/dokumentów, podczas rekrutacji możesz poprosić o test online z języka polskiego. Test jest dostępny dla kandydatów, którzy zapłacili opłatę rekrutacyjną. Szczegóły i regulamin znajdziesz w pliku poniżej:

 

Pliki do pobrania

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie w systemie IRK masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć dokumenty wymienione poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą:

 1. ankietę osobową ze zdjęciem wygenerowaną i wydrukowaną z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk ankiety osobowej) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata
 2. oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*, wraz z ocenami, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 3. zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy i Chin)
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 z listy UŁ
 5. paszport - do wglądu
 6. kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)
 7. ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP - do wglądu
 8. ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) - do wglądu
 9. oświadczenia na wzorach UŁ przesłane e-mailowo
 10. jeżeli jesteś stypendystą programu dla Polonii im. W. Andersa – odpowiednią decyzję dyrektora NAWA.

  *świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy to świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy i Chin).

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu i okazaniu wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

Studia licencjackie (I stopnia) i jednolite magisterskie (5-letnie):

 • rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 5.05.2023 do 7.07.2023 (godz. 12:00)
 • publikacja list osób zakwalifikowanych – do 14.07.2023
 • przyjmowanie dokumentów:
  15.07.2023 od 7:30 do 15:30
  17-19.07.2023 od 7:30 do 15:30
 • dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 24.07.2023 (z datą stempla pocztowego 19.07.2023)
 • informacja o przyjęciu na studia będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym do 28.07.2023.

Studia magisterskie (II stopnia):

 • rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 5.05.2023 do 17.07.2023
 • egzamin/rozmowa kwalifikacyjna – 21.07.2023
 • publikacja list osób zakwalifikowanych – do 26.07.2023
 • przyjmowanie dokumentów: 27-28.07.2023 od 7:30 do 15:30
 • dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 2.08.2023 (z datą stempla pocztowego 28.07.2023)
 • informacja o przyjęciu na studia będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym do 4.08.2023.

Dla studiów magisterskich na wydziałach Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk o Wychowaniu oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych rekrutacja elektroniczna trwa do 11 września, a dokumenty będą przyjmowane 21 i 22 września.

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Łódzki
ul. Uniwersytecka 3, pokój 1
90-137 Łódź, Polska
tel.: (+48 42) 635 42 37
e-mail: admission@uni.lodz.pl

Dołącz do nas na Facebooku!


Dane do konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego
Kod SWIFT: PKOPPLPW 
Nazwa banku: II O/Łódź PeKaO SA
Adres banku: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
IBAN: PL

Każdy student ma prawo aplikować o miejsce w akademiku UŁ. Kandydaci, którzy chcą otrzymać miejsce, proszeni są o zaznaczenie właściwej opcji w systemie rekrutacyjnym. O tym, czy masz miejsce i w którym akademiku zostaniesz poinformowany pod koniec sierpnia. Koszt zamieszkania wynosi 380-660 zł na miesiąc w zależności od akademika. Przy zakwaterowaniu wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej za zamieszkanie.

 

W pliku poniżej znajdziesz wysokość opłat za studia (obowiązują podczas rekrutacji 2023/2024).

 

Pliki do pobrania

POZOSTALI KANDYDACI Z ZAGRANICY

Jeżeli masz przyznane stypendium im. Banacha, stypendium im. Kalinowskiego, inne stypendia lub zostałeś skierowany na studia bez ponoszenia opłat- prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl.

Jeżeli nie masz dokumentów pozwalających studiować na warunkach jak obywatele Polski (wymienionych powyżej, w sekcji "Kto może aplikować na warunkach jak obywatele Polski?") – możesz studiować płatnie, czyli na zasadach odpłatności. Prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl. Opłata za rok studiów w Uniwersytecie Łódzkim wynosi 2000-3000 EUR w zależności od wybranego kierunku.

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE ADMISSION

Dla kandydatów, którzy rekrutują się przez system admission.uni.lodz.pl przygotowaliśmy przewodnik rejestracyjny. Zapoznaj się z nim dokładnie, wszystkie etapy rekrutacji są tam opisane: