URSS, CZYLI UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW...

to nic innego, jak oficjalna reprezentacja studentów w strukturach uczelni. Samorząd Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki. Swój formalny byt rozpoczął on wraz z transformacją ustrojową, w chwili wejścia w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym w 1990 r. Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni i oprócz wielu innych zadań o zasięgu ogólnouniwersyteckim zajmuje się współpracą i wspomaganiem samorządów jednostkowych oraz podziałem funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego na całej Uczelni.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów stanowi reprezentację ogółu Studentów UŁ, zrzeszając przedstawicieli wszystkich Wydziałów UŁ wraz z Filią UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Kompetencje Rady sprowadzają się w szczególności do delegowania przedstawicieli studentów UŁ do Uczelnianych Komisji oraz inicjowania i opiniowania projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z realizacją procesu kształcenia, wychowania bądź socjalno-bytowych studentów. Uczelniana Rada odpowiedzialna jest również za organizację Juwenaliów Uniwersytetu Łódzkiego.  

Przewodniczący URSS UŁ: Eryk Zywert (Wydział Prawa i Administracji)

Zastępcy Przewodniczącego URSS UŁ: 

  • Joanna Paprzycka (Wydział Zarządzania)
  • Jakub Pisarski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
  • Paweł Żaboklicki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosownej)

Sekretarz URSS UŁ: Jan Majewski (Wydział Nauk o Wychowaniu)

Z zarządem URSS można kontaktować się mailowo (urss@uni.lodz.pl) lub na FB.