GRANTY WEWNĘTRZNE IDUB #UniLodz

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Godło Polski
GRANTY WEWNĘTRZNE IDUB #UniLodz

KONKURSY GRANTOWE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

IDUB #UniLodz to konkursy grantowe w ramach, których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki Uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy Uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza UŁ do zespołu dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uczelni, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 

Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki będzie otrzymywał dodatkowe środki na badania naukowe do 2026 roku. Wewnętrzne konkursy grantowe są realizowane od 2020 roku. 

Granty IDUB UŁ to projakościowa inicjatywa zorientowana na budowanie doskonałości badawczej na naszej uczelni. Inwestujemy pozyskane w ramach subwencji środki we wsparcie najlepszych pomysłów i projektów badawczych realizowanych przez naszych pracowników. Poprzez realizację profesjonalnych wewnętrznych konkursów chcemy nie tylko wesprzeć tych spośród naszych naukowców, którzy mają najciekawsze pomysły na badania, ale także stworzyć mechanizm, w ramach którego nasi pracownicy, szczególnie młodzi, zdobędą niezbędne doświadczenie w aplikowaniu o finansowanie i zarzadzaniu projektami badawczymi, które w przyszłości zaprocentuje podczas ubiegania się o prestiżowe granty zewnętrzne

tłumaczy prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ. 

Od września 2020 roku zorganizowaliśmy szereg konkursów wewnętrznych, rozdysponowaliśmy granty dla młodych i doświadczonych naukowców, a kilkumilionowy budżet skierowany został na współpracę z badaczami z innych ośrodków naukowych. Po pierwszej edycji mamy pewność, że obraliśmy właściwy kierunek działań wspierających dążenie do doskonałości badawczej. Liczyliśmy na duże zainteresowanie naukowców, także zagranicznych i nie zawiedliśmy się. Zarejestrowaliśmy niemal 240 aplikacji. Konkurencja była duża, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. To utwierdza nas w przekonaniu, że inwestowanie w ludzi i promowanie najlepszych badaczy to właściwa droga

mówi prof. dr hab. Rafał Głowacki, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB).

KONKURSY IDUB #UniLodz

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodych naukowców. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. 

W naborze wniosków do programu Granty dla młodych badaczy mogą wziąć udział pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący działalność naukową, którzy nie są doktorantami ani uczestnikami szkół doktorskich UŁ, a jeśli posiadają stopień naukowy doktora, od jego uzyskania nie upłynęło więcej niż 7 lat do dnia złożenia wniosku. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. 

W naborze wniosków do programu Granty dla doświadczonych badaczy mogą wziąć udział pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący działalność naukową, którzy nie są doktorantami ani uczestnikami szkoły doktorskiej UŁ, a jeśli posiadają stopień naukowy doktora, to w dniu składania wniosku upłynęło więcej niż 7 lat od dnia jego uzyskania. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Granty przeznaczone na badania dla słuchaczy studiów III stopnia i uczestników szkół doktorskich UŁ, którzy planują realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

Zarządzenie nr 146 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu Doktoranckie Granty Badawcze

 

Załączniki

Regulamin DGB.pdf (287 kB)
Załącznik 1 DGB.docx (38 kB)
Załącznik 2 DGB.docx (19 kB)
Załącznik 3 DGB.xlsx (12 kB)
Załącznik 4 DGB.doc (30 kB)
Załącznik 5 DGB.docx (26 kB)
Załącznik 6 DGB.xlsx (11 kB)
Załącznik 7 DGB.docx (29 kB)
Załącznik 8 DGB.docx (27 kB)
Załącznik 9 DGB.docx (33 kB)

 


Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.
 

Konkursy Junior Researcher in Residence, Advanced Researcher in Residence oraz Visiting Research Fellow otwierają możliwość współpracy z UŁ wyróżniającym się badaczom z kraju i zagranicy. W ramach grantów Junior Researcher in Residence i Advanced Researcher in Residence minimum roczne kontrakty z Uniwersytetem Łódzkim mogą pozyskać młodzi polscy i zagraniczni badacze, którzy stopień doktora uzyskali poza naszą uczelnią oraz doświadczeni naukowcy z doktoratami z najlepszych szkół wyższych na świecie. Grant Visiting Research Fellow dla zagranicznych badaczy na różnym etapie kariery naukowej pozwala im nawiązać krótkoterminową, kilkumiesięczną współpracę z UŁ. 


Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ:

Junior Researcher in Residence

Advanced Researcher in Residence

Visiting Research Fellow

Konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Przyznając dodatkowe premie za granty zespołom najaktywniej pozyskującym finansowanie ze źródeł zewnętrznych UŁ chce zachęcić je do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych.  

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Nagrody są przyznawane za publikacje i patenty opublikowane/uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Specjalnie utworzony fundusz premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny. To sposób na docenienie tych spośród społeczności Uczelni, którzy wyróżniają się postawą i efektywnością swoich działań.  

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

W ramach konkursu na Granty aparaturowe badacze mogli ubiegać się o środki na zakup, kalibrację, certyfikację oraz modernizację sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych i wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Wyróżnienie dla pracowników naukowych, którzy byli laureatami prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych związanych z prowadzeniem działalności naukowej. W każdym roku otrzymywania zwiększonej subwencji planowane jest przyznawanie do dziesięciu takich wyróżnień pracownikom naukowym UŁ. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs dedykowany osobom, które posiadają znaczący dorobek naukowy, oraz w ostatnich latach aplikowały o środki zewnętrzne, zarówno krajowe jak i zagraniczne, jednak nie otrzymały finansowania. Uzyskane w ramach IDUB wsparcie finansowe ma służyć przeprowadzeniu badań wstępnych/pilotażowych, których wyniki pozwolą skuteczniej ubiegać się o finansowanie zewnętrzne.

Regulamin, nabór - jesień 2021.

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

POZNAJ NASZE BADANIA

IDUB #UniLodz - EDYCJA 2021

W drugiej edycji konkursów IDUB #UniLodz pula środków na granty przeznaczona jest przede wszystkim dla naukowców Uniwersytetu Łódzkiego na każdym etapie kariery naukowej. Po raz pierwszy z grantów mogą skorzystać także doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich.  

Konkursy realizowane w 2021 roku to: Granty dla młodych naukowców, Granty dla doświadczonych naukowców, Doktoranckie granty badawcze, Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych, Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego, Nagroda Rektora. 

IDUB #UniLodz 2020 – PODSUMOWANIE

I edycja to kilkaset wniosków aplikacyjnych na projekty naukowe dla młodych i doświadczonych badaczy oraz możliwość zatrudnienia kilkudziesięciu utytułowanych naukowców z zagranicy na większości wydziałów UŁ. Do rozdysponowania było 8 000 000 złotych na działania wspierające budowanie doskonałości badawczej i umiędzynarodowienie Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konkursy zrealizowane w 2020 roku: Granty dla młodych badaczy, Granty dla doświadczonych badaczy, Junior Researcher in Residence, Advanced Researcher in ResidenceVisiting Research Fellow, Granty aparaturowe, Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych, Premie za publikacje i patenty (w trakcie), Nagroda Rektora.