Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego to nie tylko studenci i aktywni zawodowo pracownicy. To także emeryci i renciści UŁ, którzy wiele lat pracy spędzili na wydziałach naszej uczelni. Oferujemy im możliwość skorzystania z oferty świadczeń socjalnych, dzięki której będą mogli brać udział w dofinansowanych zajęciach sportowych i wyjazdach, a także, w razie konieczności, ubiegać się o preferencyjne pożyczki i zapomogi.

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą UŁ, wypełnij papierowy  wniosek o dofinansowanie do wypoczynku i złóż go w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68.
Wnioski o dofinansowanie wyjazdu wypoczynkowego na 2020 r. należy składać najpóźniej do 31 października 2020 r.

Emeryci i renciści UŁ mogą brać udział w wycieczkach turystycznych i wyjazdach czterech sekcji turystycznych działających na uczelni. Ich koszt jest częściowo finansowany przez UŁ w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Organizowane wycieczki są ogłaszane.

 

1. Sekcja Turystyki Rowerowej UŁ
Przewodnicząca: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rochmińska
tel. 606-993-151
e-mail: agaroch@gmail.com
2. Sekcja Emerytów i Rencistów przy Radzie Zakładowej ZNP
Przewodnicząca: Grażyna Iwańska-Patorek
tel. 635-42-33
tel. 600-781-192
3. Sekcja Turystyki Pieszej UŁ
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski
tel. 42 635-57-74
e-mail: grzegorz@chemia.uni.lodz.pl
4. Sekcja Żeglarska UŁ
Komandor: inż. Zbigniew Zdrojewski
tel. 42 635-59-96
e-mail: zbigniew.zdrojewski@uni.lodz.pl, zbizdroj@uni.lodz.pl

 

Wysokość dofinansowania karnetów dla emerytów i rencistów UŁ jest zależna od indywidualnego dochodu i jest co roku ustalana przez Kanclerza UŁ.
Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
1.    Kup karnet na basen lub indywidualny karnet do CWFiS.
2.    Nie zapomnij poprosić o imienna fakturę.
3.    Przedstaw fakturę i wypełniony wniosek (Wniosku o dofinansowanie karnetu zakupionego indywidualnie na pływalnie oraz zajęcia rekreacyjne w CWFiS) w Dziale Spraw Socjalnych (Narutowicza 68) i otrzymaj zwrot części kwoty.

 
TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ) W ROKU 2020:

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

Pożyczki są przyznawane na potrzeby związane z kupnem lub remontem mieszkania albo domu lub przystosowania go do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.  Kwoty są co roku ustalane przez Kanclerza UŁ.


Kto może ubiegać się o świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu Łódzkiego (byli pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę z UŁ przyznano prawo do emerytury lub renty).


Na jaki cel mogę wykorzystać pożyczkę?
Pożyczki są udzielane na:

  • nabycie mieszkania lub domu,
  • budowę domu, przebudowę domu lub mieszkania,
  • remont mieszkania,
  • remont domu,
  • finansowanie wydatków związanych z przystosowaniem mieszkań lub domów dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jakie są kwoty pożyczek?
Kwoty są ustalane każdego roku przez Kanclerza UŁ. W 2020 roku wynoszą:  

  • do 13.000,00 zł na remont bieżący mieszkania
  • do 15.000,00 zł na remont bieżący domu
  • do 50.000,00 zł na kupno mieszkania lub domu
  • do 50.000,00 zł na budowę domu

Kto ma pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczek?
Pierwszeństwo mają pracownicy, którzy ubiegają się o pożyczkę po raz pierwszy i pracownicy, którzy stracili mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej. Po przekroczeniu ustalonego rocznego limitu kosztów przewidzianych na pożyczki mieszkaniowe, wnioski osób ubiegających się o świadczenie nie będą realizowane. Wnioski niezrealizowane w bieżącym roku będą miały pierwszeństwo w realizacji w następnym roku kalendarzowym.


Czy pożyczki są oprocentowane?
Tak, pożyczki są objęte niewielkim oprocentowaniem. W przypadku pierwszej pożyczki to 2%, a w przypadku drugiej 5%.


Ile wynosi okres spłaty pożyczki i w jakiej formie ją spłacam?
Okres spłaty wynosi trzy lub pięć lat w przypadku pożyczki na remont mieszkania lub domu. W przypadku kupna mieszkania lub domu wynosi pięć lub siedem lat. Kwota wynagrodzenia jest co miesiąc korygowana o wysokość raty. Spłata pożyczki rozpoczyna się po miesiącu od daty jej udzielenia.  
Emeryci i renciści spłacają pożyczkę dokonując wpłat na konto o numerze:  
PKO S.A. II/o Łódź 90 1240 3028 1111 0000 2822 2707

Czy mogę zawiesić spłatę pożyczki?
Tak, jeżeli jest to spowodowane trudną sytuacją materialną lub życiową osoby, która uzyskała pożyczkę, przy jednoczesnej stabilnej sytuacji finansowej UŁ. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy lata.


Niezbędne wnioski i dokumenty
Aby starać się o pożyczkę, należy wypełnić wniosek o pożyczkę mieszkaniową i dostarczyć do Działu Spraw Socjalnych. Zasady i tryb udzielania pożyczek znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza UŁ nr 208 z dnia 04-03-2020, Szczegółowe informacje znajdują się w  Załączniku nr 4 do tego zarządzenia.
 
Zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przyznawane pracownikom lub emerytom i rencistom UŁ, a także dzieciom zmarłego pracownika UŁ w formie finansowej lub rzeczowej i nie podlegają zwrotowi.


W jaki sposób mogę ubiegać się o zapomogę?
Osoba wnioskująca o zapomogę powinna udokumentować wysokość swojego przychodu brutto, a także przychodu małżonka i uprawnionych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wniosek powinien zawierać opinie bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy. Ta zasada nie dotyczy emerytów UŁ i rencistów UŁ.


Jak często mogę ubiegać się o zapomogę?
O pomoc finansową można ubiegać się nie częściej niż co dwanaście miesięcy. W wyjątkowo trudnych, indywidualnych zdarzeniach losowych ten okres może ulec skróceniu.


Czy mogę się ubiegać o stałą pomoc finansową?
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyznania stałej pomocy finansowej (np. osoby wychowujące samotnie kilkoro dzieci, ciężka i długotrwała choroba). Okres pomocy nie może być jednak dłuższy niż pół roku.

Niezbędne wnioski i dokumenty
Aby starać się o zapomogę w Dziale Spraw Socjalnych należy złożyć wniosek o zapomogę wraz z udokumentowaniem sytuacji losowej. Warunki przyznawania zapomóg reguluje  Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr 3.

 

 

Emeryci i renciści UŁ mogą być także członkami działających na uczelni związków zawodowych: Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego  lub ZNP UŁ.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności