Studiowanie to poszerzanie horyzontów: naukowych i... geograficznych.  Czasami w wymiarze lokalnym, a czasami bardzo międzynarodowym. Czy wiesz, że będąc częścią Uniwersytetu Łódzkiego możesz wziąć udział w wymianach krajowych i zagranicznych? To możliwe dzięki programom MOST i Erasmus+. Odkryj swoje studenckie miejsca na mapie Polski i Europy!

PROGRAM MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który od ponad 20 lat umożliwia studiowanie (przez semestr albo cały rok) na jednym z blisko 30 polskich uniwersytetów.

W programie możesz wziąć udział, jeżeli ukończyłeś drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia, pierwszy semestr studiów II stopnia albo jesteś doktorantem po pierwszym roku studiów lub po pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Przede wszystkim załóż konto na portalu programu, wypełnij i wydrukuj wniosek o udział w programie, zbierz odpowiednie podpisy i skontaktuj się z koordynatorem lub koordynatorką wydziałową. Dokładne informacje i instrukcję znajdziesz na stronie programu

Tutaj!

Koordynator uczelniany dla studentów: 
mgr Anna Majka tel. 42 635-40-80;
anna.majka@uni.lodz.pl
 
Koordynator uczelniany dla doktorantów:
mgr Łukasz Kamiński tel. 42 665-54-28  
lukasz.kaminski@uni.lodz.pl
   
Wydział Filologiczny
mgr Katarzyna Pawłowska tel. 42 665-52-16
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska tel. 42 665-56-90
beata.buchalska@uni.lodz.pl
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Aleksandra Szymczyk tel. 42 635-47-33
aleksandra.szymczyk@biol.uni.lodz.pl
 
Wydział Prawa i Administracji
mgr Agnieszka Grącka tel. 42 635-46-48
agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Małgorzata Bocianowska tel. 42 635-51-13
malgorzata.bocianowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Agnieszka Śliwerska tel. 42 665-57-20
asliwerska@gmail.com
 
Wydział Zarządzania
Agnieszka Filip tel. 42 635-62-18
agnieszka.filip@uni.lodz.pl
 
Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Agnieszka Górecka-Janowska tel. 42 635-59-45
agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Iwona Matuszyk, tel. 42 635-43-75
iwona.matuszyk@uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk Geograficznych
Leonarda Spertusiak tel. 42 665-59-10
leonadra.spertusiak@geo.uni.lodz.pl
 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
mgr Monika Filipkowska tel. 42 635-57-42
dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
 
Wydział Chemii
mgr Magdalena Pietruszka tel. 42 635-57-43
magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

 

Tak, udział w programie jest bezpłatny. 

Rekrutacje odbywają się wiosną lub latem (na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz jesienią lub zimą (rekrutacja na semestr letni).

Tak! Działa to także w drugą stronę: po wyjeździe zagranicznym w ramach programu Erasmus możesz także ubiegać się o miejsce w programie MOST.  
 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę programu.

 

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ to europejski program mobilności studentów, który umożliwia naukę na partnerskich uczelniach w ponad 30 krajach.

Możesz wyjechać do jednego z 26 państw UE (nie licząc Polski), a także Liechtensteinu, Islandii, Norwegii, Republiki Macedonii Północnej, Turcji lub Wielkiej Brytanii. Spis uczelni partnerskie UŁ możesz sprawdzić w systemie USUSweb.

O wyjazdy mogą ubiegać się polscy i zagraniczni studenci i doktoranci UŁ z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn oraz studentów niepełnosprawnych. 

Rekrutacja odbywa się raz w roku (zazwyczaj zimą) i dotyczy wyjazdów na kolejny rok lub semestr. Składa się z kilku etapów: najpierw złóż wniosek o przyjęcie do programu przez USOSweb. Następnie weźmiesz udział w rozmowie z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Czym przy wyborze kieruje się komisja? Z pewnością większe szanse na wyjazd mają osoby, które pokażą się jako zmotywowani studenci. Warunkami, które musisz koniecznie spełnić jest znajomość języka obcego (niekoniecznie kraju, do którego chcesz wyjechać), średnia minimum 3,5 z całego okresu studiów i brak przedmiotów do zaliczeń. Możliwe, że Twój Wydział ustali dodatkowe kryteria – np. ze względu na specyfikę studiowanego kierunku. Następnie Twoja kandydatura jest przedstawiana uniwersytetowi przyjmującemu. Pamiętaj, że o wyjazd w ramach programu nie możesz ubiegać się, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu studiów na UŁ (np. po uzyskaniu tytułu licencjata), nie zamierzasz kontynuować nauki na naszej uczelni. 

Tak. Osoby kończące studia mogą skorzystać z oferty stażów lub praktyk na zagranicznych uczelniach, które są posiadaczami Europejskiej Karty Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego albo w firmach, które prowadzą działalność w krajach z programu Erasmus+. O wyjazd możesz starać się będąc studentem ostatniego roku, a staż lub praktykę, która trwa od 60 dni do 12 miesięcy, możesz odbyć w ciągu maksymalnie roku od obrony pracy dyplomowej.

O wyjazd możesz starać się będąc studentem ostatniego roku. Staż lub praktyka, która trwa od 60 dni do 12 miesięcy, musi odbyć w ciągu maksymalnie roku od obrony pracy dyplomowej. Ze względu na możliwy konflikt interesów (np. podwójne finansowanie), staże i praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach lub organach UE (ich wykaz znajdziesz tu) oraz w organizacjach zarządzających programami UE takich jak Agencje Narodowe. O tym, do jakiej firmy/organizacji będziesz aplikować, zadecydujesz sam, korzystając np. z tej wyszukiwarki.

Poniżej znajdziesz dokumenty wymagane na etapie rekrutacji, które należy złożyć do BWZ UŁ:

 • formularz zgłoszeniowy Erasmus+ 
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+
 • uzgodnione i podpisane przez trzy strony porozumienie o programie praktyk, czyli Learning Agreement for Traineeships(LAT), Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu)
 • certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym będziesz realizował praktykę (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka druk przewodni z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora ECTS zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)
 • oświadczenie RODO

 

Dokumenty, które złożysz, zostaną ocenione przez trzyosobową Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, która wyda decyzję w Twojej sprawie.

Te kryteria różnią się nieco od kryteriów branych pod uwagę przy wyjeździe na studia. Komisja bierze pod uwagę:

 • kompletność i poprawność złożonych w terminie dokumentów
 • zawartość merytoryczną zaproponowanego programu praktyk w porozumieniu z daną instytucją przyjmującą i Twoim macierzystym Wydziałem 
 • uzasadnienie przydatności i korzyści zawodowych z realizacji praktyki zagranicznej w danej instytucji (na podstawie Twojego listu motywacyjnego)  
 • znajomość języka obcego, w którym będą realizowane praktyki
 • średnią ocen
 • opinię Koordynatora Wydziałowego/kierunkowego lub opiekuna praktyk dot. zaproponowanego programu praktyk

Zaprosimy Cię na spotkanie informacyjne (mailowo lub telefonicznie), podczas którego dowiesz się, co zrobić, żeby przygotować się do wyjazdu od strony formalnej i praktycznej. Z każdym studentem UŁ wyjeżdżającym na wymianę Erasmus+ jest podpisywana w BWZ umowa na wyjazd (w okresie od 1 do 30 dni przed wyjazdem). W tym celu musisz złożyć:

 • dokumenty potwierdzające Twój status studenta w okresie planowanego wyjazdu (otrzymasz je w Dziekanacie)
 • porozumienie o program studiów/praktyk zatwierdzone przez uczestnika, Koordynatora z UŁ i instytucję przyjmującą
 • aneks do proponowanego porozumienia o programie studiów (jeśli Cię to dotyczy)
 • list/email akceptacyjny z instytucji/uczelni przyjmującej określający cel i planowane daty mobilności   

Będziesz też musiał okazać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu i podróży z/do instytucji przyjmującej (np. kopią karty EKUZ) oraz, w przypadku praktyk, dodatkowe ubezpieczanie medyczne, NNW i OC ważne w trakcie odbywanych praktyk, a także innymi dokumentami podanymi przez BWZ w wiadomości mailowej przesłanej do studenta. Przed wyjazdem poprosimy Cię też o wykonanie testu językowego Erasmus+ OLS i podpisanie umowy finansowej (po weryfikacji językowej i sprawdzeniu dokumentów).

 

Każdy osoba uczestnicząca w programie dysponuje “kapitałem wyjazdowym": 12 (w przypadku studiów licencjackich) lub 24 miesiące (w przypadku studiów magisterskich).

W ramach programu Erasmus+ każdy uczestnik otrzymuje wsparcie językowe w postaci bezpłatnego dostępu do testu językowego przed i po wyjeździe oraz do bezpłatnych max. 2 kursów językowych (z języka kształcenia/praktyki i języka narodowego kraju wyjazdu) podczas wyjazdu. Testy i kursy odbywają się online na stronie Erasmus+ OLS. Dostęp do testów nadaje studentom BWZ UŁ przed wyjazdem.

Takie same, jak obowiązki studentów uniwersytetu w kraju przyjmującym.

Nie tracisz do niego prawa, jest ono nadal wpłacane na Twoje konto.

Tak. Dofinansowanie unijne jest wypłacane w kilku ratach - zarówno w przypadku studiów, jak i praktyk/stażu. Stypendium UE jest formą dopłaty do kosztów utrzymania i pobytu podczas wymiany za granicą, nie pokrywa jednak 100% wszystkich wydatków. 

Nie. Ubezpieczenie medyczne, NNW i OC należy zorganizować we własnym zakresie.

Z ocen uzyskanych na wyjeździe rozliczasz się na Wydziale u Koordynatora ECTS i w Dziekanacie macierzystego Wydziału oraz w BWZ UŁ. W zależności od Wydziału sposób merytorycznego rozliczenia i obieg dokumentów może wyglądać inaczej.  

Na złożenie dokumentów w BWZ UŁpo powrocie z wyjazdu masz: 14 dni (w przypadku praktyk) lub 60 dni (w przypadku wyjazdów na studia).

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

 • potwierdzenie okresu studiów lub praktyk za granicą, wystawionego przez instytucję przyjmującą
 • Learning Agreement for Studies/Traineeship z podpisami 3 stron
 • Transcript of Records z decyzją Koordynatora ECTS dot. liczby uznanych punktów ECTS lub Traneeship Certificate z decyzją Koordynatora ECTS dot. liczby uznanych punktów ECTS, jeśli praktyka jest zaliczona do programu studiów oraz wypełnienie raportu online stypendysty programu i testu OLS po mobilności.

 

W ciągu miesiąca od rozpoczęcia wyjazdu ustal to z Koordynatorem ECTS i przedstawicielami uczelni przyjmującej. Wspólnie opracujecie i zaakceptujecie nowy program, czyli Changes to LA.

Po rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ, poinformujemy Cię o tym, czy otrzymasz drugą ratę, czy będziesz musiał zwrócić część pierwszej raty stypendium. Jest ona wyliczana w oparciu o kalkulator mobilności, stosowany w programie Erasmus+ służący do obliczenia długości pobytu na wymianie za granicą.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. Jego wysokość określa co roku Dziekan Twojego Wydziału. Wypłata dofinansowania następuje po rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ na podstawie złożonego Oświadczenia o poniesionych kosztach podróży i dowodów płatności/biletów/rachunków.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności