Naszą społeczność akademicką tworzą osoby wzajemnie siebie szanujące, respektujące godność i przekonania innych, a także chroniące dobre imię Uniwersytetu Łódzkiego.   
W końcu bycie studentem Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązuje! Od momentu przystąpienia do naszej społeczności będziesz musiał przestrzegać kilku reguł. Ale! Oznacza to również, że my jako Uniwersytet mamy zobowiązania wobec Ciebie! Wszystko to określa Regulamin studiów. 

POZNAJ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Uśmiechnięta młoda dziewczyna w okularach

 

Regulamin studiów to zbiór regulacji określających organizację studiów oraz związane z nią prawa i obowiązki studentów. Jest on uchwalany przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego i powinien stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich studentów. 

 

Zapraszamy do przeczytania, bo wiedza wyzwala!  

Uśmiechnięta młoda dziewczyna w okularach

 

 

Dział I w „Postanowieniach ogólnych” informuje o sposobie załatwiania indywidualnych spraw studentów, wydawanych w toku studiów decyzjach i możliwościach odwołania od nich.

Dział II to „Prawa i obowiązki studenta. Nagrody i wyróżnienia” – w dziale tym wskazane są prawa studenta, które gwarantuje mu Uczelnia, m. in.: poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej czy zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych i sportowych i in. Wskazane są także obowiązki studenta, np.: student powinien postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem UŁ, Regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w UŁ, a w szczególności dbać o godność studenta i dobre imię UŁ. Dział ten zawiera regulacje dotyczące organizacji studiów po przyjęciu w poczet studentów (informacje o konieczności podpisania umowy; o założeniu konta poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej wraz z loginem i hasłem, które później służą do logowania do innych systemów UŁ, np. USOSWEB;  o konieczności odbycia obowiązkowych szkoleń). W dziale tym znajdują się także informacje dotyczące sposobu zaliczeń, procedurze antyplagiatowej. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego takie jak list gratulacyjny Rektora czy medal za chlubne studia.

Dział III  „Podejmowanie studiów” wskazuje sytuacje, w jakich student może ubiegać się o wznowienie studiów; przypadki, kiedy Dziekan może uznać zaliczone już przedmioty, np. przy powtarzaniu roku, podjęciu studiów po urlopie; kryteria przyznania indywidualnego planu i programu studiów (IPS) oraz indywidualnej organizacji studiów (IOS).

Dział VI  „Zaliczenie semestru/roku studiów” określa kryteria zaliczenia warunkowego, powtarzania semestru/roku studiów, zaliczenia przedmiotów na poczet dalszego toku studiów; sposoby przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów kończących przedmiot i związane z nimi prawa i obowiązki studenta; przypadki, w których Dziekan skreśla studenta z listy studentów i kiedy może skreślić z niej studenta.

Dział VIII określa okoliczności, kiedy studentowi może zostać przyznany urlop w czasie studiów.

Dział IX zawiera informacje dotyczące pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej).

Dział X dotyczy egzaminu dyplomowego i tym samym zakończenia studiów. 

SPRAWY DYSCYPLINARNE

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej także w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na: 

  1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 
  2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 
  3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 
  4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony w pkt 1–3; 
  5. sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa Naukowego. 

  

Rektor powołuje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów spośród nauczycieli akademickich uczelni. 

Członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów uchwala Senat UŁ spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni. Komisje te orzekają w sprawach dyscyplinarnych studentów. 

I – Postępowanie wyjaśniające  

Wszczyna rzecznik dyscyplinarny ds. studentów na polecenie Rektora 

Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego może przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii biegłych oraz przeprowadzać, zabezpieczać i utrwalać inne dowody. Jeżeli pozwala na to zebrany materiał dowodowy, rzecznik dyscyplinarny wzywa studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, w celu przedstawienia zarzutów oraz do złożenia wyjaśnień, w tym do zajęcia stanowiska wobec przedstawionych zarzutów i zebranych dowodów. 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny ds. studentów umarza postępowanie (za zgodą Rektora) lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć wniosek do rektora o wymierzenie kary upomnienia. 

II – Postępowanie dyscyplinarne 

Wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów (nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania przez Rektora informacji o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie 3 lat od dnia jego popełnienia; jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, postępowanie może być wszczęte do upływu okresu przedawnienia karalności tego przestępstwa.) 

Posiedzenie niejawne komisji dyscyplinarnej kończy się postanowieniem o: 1) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie albo 2) odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo 3) zwrocie wniosku o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego. 

Po rozprawie komisja dyscyplinarna orzeka o: 1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierza karę, albo 2) uniewinnieniu obwinionego, albo 3) umorzeniu postępowania. 

III – Odwoławcze postępowanie dyscyplinarne 

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom przysługuje odwołanie (odwołanie wnosi się do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia). 

Rozprawę odwoławczą rozpoczyna sprawozdanie, w którym sprawozdawca przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty i okoliczności faktyczne sprawy.  

Odwoławcza komisja dyscyplinarna: 1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej albo 2) uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości albo w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy, albo 3) uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości i przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.  

Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uzupełnienia postępowania dowodowego, odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład orzekający komisji dyscyplinarnej, od której orzeczenia złożono odwołanie. 

Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego 

  

W toku postępowania obwiniony (student) może ustanowić swojego obrońcę, a przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wnosi o orzeczenie kary wydalenia z uczelni, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród nauczycieli akademickich lub studentów uczelni. 

Rektor lub komisja dyscyplinarna może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia 

  

Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne doręcza się rektorowi i włącza do teczki akt osobowych studenta. Rektor, niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, zarządza wykonanie orzeczonej kary dyscyplinarnej.  

Z chwilą zatarcia orzeczonej kary dyscyplinarnej (zatarcie kary dyscyplinarnej następuje po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu oraz organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu) Rektor zarządza usunięcie z teczki akt osobowych studenta orzeczenia dyscyplinarnego oraz zniszczenie dokumentacji postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego. 

  

Karami dyscyplinarnymi są: 

  1. upomnienie; 
  2. nagana; 
  3. nagana z ostrzeżeniem; 
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku; 
  5. wydalenie z uczelni. 

  

Obsługę administracyjną rzeczników dyscyplinarnych oraz komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych prowadzi Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów. 

•           Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2022 poz. 574 ze zm.) 

•           Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia   

•           Uchwała nr 44 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2021–2024 

•           Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów na kadencję 2021-2024 (ze zm.)