Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe...

Projekt "Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiałowej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej".


W ramach projektu Maestro prowadzone są interdyscyplinarne badania nad wykorzystaniem mało poznanych związków siarkoorganicznych, tzw. tioketonów arylowych, hetarylowych oraz ferrocenylowych jako nowych klas substratów do rozwijania metod syntezy złożonych związków organicznych. Opracowano m.in. metody syntezy chiralnych oraz achiralnych pochodnych 2H-tiapiranu o dużym znaczeniu w zastosowaniach do wytwarzania nowych leków.


Ważny wątek prowadzonych badań stanowią prace mające na celu opracowanie metod syntezy nowych klasterów żelazowo-siarkowych, uważanych za modele hydrogenaz typu [Fe,Fe], ważnych enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie wodoru w naturze.


Inne, ważne osiągnięcie w dotychczasowej realizacji projektu stanowi odkrycie przypadków tzw. reakcji cykloaddycji przebiegających z udziałem reaktywnych związków pośrednich o charakterze dirodników. Jest to ustalenie o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii mechanizmów reakcji organicznych.


Dotychczas uzyskane wyniki opisano w 33 pracach oryginalnych z tzw. listy JCR oraz w 3 pracach przeglądowych.


Program Narodowego Centrum Nauki - Maestro 3

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii

kierownik projektu - prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń