Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego

Konkursy te finansowane są w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).


Uniwersytet Łódzki, jako jeden z uczestników pierwszej edycji konkursu MNiSW - IDUB, otrzymał z MNISW dodatkowe środki na badania naukowe, które w formie subwencji będzie otrzymywał przez kolejnych 6 lat. Doświadczeni naukowcy i młodzi badacze mogą ubiegać się o dofinansowania w ramach kilkunastu programów, zarówno w formie jednorazowych dofinansowań, jak i comiesięcznego wynagrodzenia. prof_Z_Kmieciak


- Gorąco zachęcam do aplikowania o wewnętrzne konkursy badawcze UŁ, zarówno naszych naukowców, jak i badaczy spoza UŁ. Uniwersytet Łódzki od lat mocno stawia na projekty naukowe i będzie się w najbliższym czasie bardzo pod tym względem rozwijał. Dzięki tym grantom można się również przekonać, że Łódź jest dobrym miastem do życia, rozwinąć swoje horyzonty, poznać Polaków, jesteśmy niezwykle gościnnym narodem, zapewniam. Taka przygoda może trwać kilka miesięcy lub kilka lat, a może pobyt na stałe? Serdecznie zapraszamy do Łodzi, do Polski – mówi prof. Zbigniew Kmieciak, Prorektor ds. nauki UŁ.


Konkursy zaplanowane w 2020 roku

 • Granty dla młodych badaczy
 • Granty dla doświadczonych badaczy
 • Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych
 • Granty aparaturowe
 • Junior Researcher in Residence
 • Advanced Researcher in Residence
 • Visiting Research Fellow
 • Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca
 • Premie za publikacje i patenty
 • Studenckie Granty Badawcze
 • Doktoranckie Granty BadawczeKonsultacje on-line


Od 19 października, codziennie w godzinach 9:00-12:00 będzie możliwość indywidualnych konsultacji poprzez aplikację TEAMS z pracownikami Centrum Nauki

W tym celu należy napisać na adres mailowy konkursyIDUB@uni.lodz.pl i ustalić godzinę spotkania.


Dodatkowo planowane są również szkolenia on-line dotyczące konkursów:

 • 29 października, godzina 10.00 - szkolenie dot. grantów dla młodych oraz doświadczonych badaczy przeznaczone na badania
 • 30 października, godzina 12.00 - szkolenie dotyczące premii za publikacje i patenty
 • 30 października, godzina 13.00 – szkolenie dot. grantów aparaturowych

  Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza:


  Formularz zgłoszeniowy


  Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.


  Kontakt e-mail: konkursyIDUB@uni.lodz.pl


  Celem Uniwersytetu Łódzkiego, jako uniwersytetu klasycznego, o dużym zróżnicowaniu dyscyplin, jest stałe podnoszenie jakości działalności naukowej, a tym samym zwiększenie jej wpływu na rozwój światowej nauki. Uniwersytet Łódzki pragnie stać się atrakcyjnym miejscem zarówno dla studentów krajowych, zagranicznych oraz uczestników szkół doktorskich, jak i dla najlepszych pracowników, stwarzając dla nich warunki rozwoju na każdym etapie kariery w oparciu o monitoring kompetencji i efektów pracy. Poprzez stworzenie międzynarodowym badaniom przyjaznego środowiska pracy oraz promowanie udziału partnerów europejskich i światowych w badaniach naukowych, Uniwersytet Łódzki ma szansę zwiększyć swoją rozpoznawalność i stać się naukowym, eksperckim i akademickim partnerem dla jednostek krajowych i zagranicznych.


  Podział środków pomiędzy dziedziny nauki uwzględnia trzy parametry: liczbę n w poszczególnych dyscyplinach, kosztochłonność naukową dyscyplin i posiadaną ocenę parametryczną. W konsekwencji podział środków pomiędzy dziedziny nauki, w ramach 2% zwiększonej subwencji dla UŁ, przedstawia się następująco:

  - nauki społeczne 37%,

  - nauki humanistyczne 19%,

  - nauki przyrodnicze 44%.  KONKURSY


  Granty dla młodych badaczy

  Przygotowane z myślą o młodych naukowcach - granty przeznaczone na badania dla osób, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.


  Maksymalna wartość dofinansowania to 50 000,00 złotych.

  Termin aplikacji: 26 października 2020 – 9 listopada 2020, godzina 16.00


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Wniosek może złożyć każdy młody naukowiec, który:

  1. Ma oryginalny pomysł na projekt naukowy;
  2. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim oraz prowadzi w nim działalność naukową i jednocześnie:
   a) nie jest doktorantem (nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej UŁ),
   b) jeśli posiada stopień naukowy doktora, to w dniu składania wniosku nie upłynęło jeszcze 7 lat od dnia jego uzyskania.


  Formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz regulaminem będzie dostępny od dnia 15 października na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


  Formularz aplikacyjny


  Regulamin konkursu Granty dla młodych badaczy

  W regulaminie znalazł się zapis informujący, że projekt powinien rozpocząć się w pierwszym kwartale 2020 roku, jednak termin ten na prośbę wnioskodawcy może ulec zmianie. Poprawny zapis powinien brzmieć: Projekt powinien rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 roku, jednak termin ten na prośbę wnioskodawcy może ulec zmianie.


  Wzór formularza wniosku w konkursie Granty dla młodych badaczy
  Załącznik nr 2 Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat
  Załącznik nr 3 Doświadczenie w realizacji projektów badawczych
  Załącznik nr 5 Kosztorys
  Kryteria oceny formalnej i merytorycznej projektów w konkursie Granty dla młodych badaczy
  Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim


  Zmiany w dokumentach konkursowych - 23.10.2020


  W dniu 16.10.2020 zmianie uległ regulamin konkursu w zakresie: "Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem wniosku"
  Było
  : Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w UŁ.
  Jest
  : Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim  Granty dla doświadczonych badaczy

  Przeznaczone dla posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, którzy chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.


  Termin aplikacji: 26 października 2020 – 9 listopada 2020, godzina 16.00


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Szanowni Państwo,
  W dniu 23 października zamieszczony został poprawiony i uzupełniony regulamin konkursu Granty dla doświadczonych badaczy.
  Główna zmiana dotyczy usunięcia wieku jako kryterium definiującego młodego badacza, dodanie możliwości załączania rysunków oraz likwidacja kryterium premiującego. Zwiększono również limity znaków.

  Szczegółowa lista zmian ukaże się na stronie internetowej do dnia 25 października 2020


  Warunki aplikacji

  Każdy doświadczony naukowiec, który:

  1. Ma oryginalny pomysł na projekt naukowy;
  2. Posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  3. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim i prowadzi w nim działalność naukową.
  Formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz regulaminem jest dostępny na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


  Formularz aplikacyjny

  Regulamin konkursu Granty dla doświadczonych badaczy


  W regulaminie znalazł się zapis informujący, że projekt powinien rozpocząć się w pierwszym kwartale 2020 roku, jednak termin ten na prośbę wnioskodawcy może ulec zmianie. Poprawny zapis powinien brzmieć: Projekt powinien rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 roku, jednak termin ten na prośbę wnioskodawcy może ulec zmianie.


  Wzór formularza wniosku w konkursie Granty dla doświadczonych badaczy

  Załącznik nr 2 Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat
  Załącznik nr 3 Wykaz projektów badawczych z ostatnich 5 lat
  Załącznik nr 5 Kosztorys
  Kryteria oceny formalnej i merytorycznej projektów w konkursie Granty dla doświadczonych badaczy
  Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim


  Zmiany w dokumentach konkursowych - 23.10.2020


  W dniu 16.10.2020 zmianie uległ regulamin konkursu w zakresie: "Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem wniosku"
  Było
  : Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w UŁ.
  Jest
  : Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim  Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych

  Celem programu jest wsparcie jednostek Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Pozyskane środki w postaci premii dla pracowników prowadzących działalność naukową powinny być przeznaczone na finansowanie działań związanych z przygotowaniem kolejnych aplikacji.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00, nabór ciągły


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Aplikację może złożyć dyrektor lub kierownik instytutu, katedry, zakładu, pracowni, centrum badawczego na wydziałach, w ramach jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych w których efektywnie pozyskiwane są projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Wymagane jest w ciągu ostatnich 6 miesięcy do dnia złożenia niniejszego wniosku wysłanie:

  1. Minimum 1 aplikacji w ramach badawczych programów krajowych (m.in. NCN, NCBiR, MNiSW – NPRH) w przeliczeniu na każdego pracownika danej jednostki (jeśli w jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników, to w ciągu 6 ostatnich miesięcy jednostka powinna złożyć łącznie 5 wniosków o dofinansowanie badań);
  2. Minimum 0,5 aplikacji w ramach badawczych programów międzynarodowych (m.in. H2020, ERC, NCN międzynarodowe, NAWA) w przeliczeniu na każdego pracownika danej jednostki (jeśli w jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników, to w ciągu 6 ostatnich miesięcy jednostka powinna złożyć łącznie 2 wnioski o dofinansowanie badań – możliwe zaokrąglenie w dół), ale nie mniej niż 1 wniosek.

  Oraz w ciągu 12 miesięcy do dnia złożenia niniejszego wniosku pozyskanie:

  1. Minimum 0,5 projektu w ramach badawczych programów krajowych w przeliczeniu na pracownika danej jednostki (możliwe zaokrąglenie w dół), ale nie mniej niż 1 projekt;
  2. Minimum 0,2 projektu w ramach badawczych programów międzynarodowych w przeliczeniu na pracownika danej jednostki(możliwe zaokrąglenie w dół), ale nie mniej niż 1 projekt.


  Formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz regulaminem jest dostępny poniżej oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


  Planowane udostępnienie formularzy wraz z regulaminem miało nastąpić dnia 23 października 2020 jednakże ze względu na wyjaśnianie kwestii związanych ze zdefiniowaniem wnioskodawcy opublikowane zostaną do dnia 30 października 2020. Przepraszamy za zaistniałą sytuację związaną z przesuwaniem terminu opublikowania dokumentacji konkursowej. Dokumenty dostępne będą na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza  Granty aparaturowe

  Konkurs przewiduje finansowanie związane z kalibracją, certyfikacją oraz modernizacją sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych w dowolnej dyscyplinie nauki, a także zakupu lub wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. Każdy naukowiec zatrudniony na UŁ może ubiegać się o maksymalne wsparcie w wysokości 80 000,00 złotych.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  O grant aparaturowy starać się może każdy naukowiec, który jest zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim i prowadzi w nim działalność naukową, uzyskawszy wcześniej zgodę dziekana wydziału bądź władz jednostki międzywydziałowej i pozawydziałowej.


  W związku z bardzo licznymi zapytaniami i uwagami do konkursu, informujemy, iż zmianie ulega termin aplikacji 9 listopada - 31 grudnia, godzina 16.00.

  Planowane udostępnienie formularzy wraz z regulaminem miało nastąpić dnia 23 października 2020 jednakże ze względu na wyjaśnianie kwestii związanych z amortyzacją sprzętu, długości trwania projektu oraz możliwością aplikacji przez więcej niż jedną osobę zostaną opublikowane do dnia 29 października 2020. Przepraszamy za zaistniałą sytuację związaną z przesuwaniem terminu opublikowania dokumentacji konkursowej.

  Dokumnety dostępne będą na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

  Szkolenie dotyczące konkursu planowane jest na 30 października 2020 na godzinę 13.00
  Junior Researcher in Residence

  Konkurs skierowany jest do młodych, wyróżniających się postdoców z najlepszych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, którzy stopień naukowy doktora uzyskali poza Uniwersytetem Łódzkim. To minimum dwuletni (maksymalnie czteroletni) kontrakt na UŁ z pensją 10 000 PLN./miesięcznie.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00, nabór ciągły


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Każdy młody naukowiec, który:

  1. W dniu składania wniosku nie ukończył 35. roku życia;
  2. Uzyskał stopień naukowy doktora poza Uniwersytetem Łódzkim (w dniu składania wniosku nie upłynęło jeszcze 7 lat od dnia jego uzyskania)
  3. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
  4. Ma w swoim dorobku co najmniej 3 recenzowane publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym.


  Szanowni Państwo, w związku z licznymi komentarzami oraz uwagami, informujemy, iż formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz regulaminem, który miał być dostępny od 23 października, dostępny będzie od 30 października (wcześniej podano 26 października) na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza W tym dniu ukaże się również informacja o szkoleniu dotyczącym ww. konkursu.  Advanced Researcher in Residence

  Konkurs skierowany jest do wybitnych, doświadczonych naukowców po doktoratach z najlepszych zagranicznych uczelni, w ramach planowanych środków istnieje możliwość sfinansowania minimum 3-letniego kontraktu na Uniwersytecie Łódzkim z pensją 14 000 PLN/miesięcznie.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00, nabór ciągły


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Każdy doświadczony naukowiec, który:

  1. Uzyskał stopień naukowy doktora w uczelni zagranicznej;
  2. Posiada doświadczenie w kierowaniu minimum 1 międzynarodowym projektem badawczym;
  3. Ma w swoim dorobku co najmniej 10 recenzowanych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.


  Szanowni Państwo, w związku z licznymi komentarzami oraz uwagami,

  informujemy, iż formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz

  regulaminem, który miał być dostępny od 23 października, dostępny będzie

  od 30 października (wcześniej podano 26 października) na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza W tym dniu ukaże się również informacja o szkoleniu dotyczącym ww. konkursu.  Visiting Research Fellow

  Program skierowany jest do naukowców z zagranicy na różnym etapie kariery zawodowej, gwarantuje badaczom krótkoterminowy kontakt na Uniwersytecie Łódzkim (od 1 do 3 miesięcy) z wynagrodzeniem miesięcznym maksymalnie 10 000 złotych/miesiąc.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00, nabór ciągły


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Każdy naukowiec, na różnym etapie kariery zawodowej, który:

  1. Uzyskał stopień naukowy doktora w uczelni zagranicznej;
  2. Był lub jest zatrudniony w zagranicznej jednostce naukowej;
  3. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
  4. Ma w swoim dorobku co najmniej 2 recenzowane publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym.


  Szanowni Państwo, w związku z licznymi komentarzami oraz uwagami,

  informujemy, iż formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz

  regulaminem, który miał być dostępny od 23 października, dostępny będzie

  od 30 października (wcześniej podano 26 października) na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza W tym dniu ukaże się również informacja o szkoleniu dotyczącym ww. konkursu.  Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca

  To specjalnie utworzony fundusz za szczególne osiągnięcia naukowe dla wybitnych, wyróżniających się efektywnością w dowolnej dyscyplinie nauki badaczy, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku zdobywali szczególnie prestiżowe nagrody i wyróżnienia międzynarodowe. Przewiduje się maksymalnie 10 takich nagród/rok w wysokości 10 000 PLN, dla osób zatrudnionych na UŁ.


  Termin aplikacji: 26 października 2020 – 26 listopada 2020, godzina 16.00


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Każdy wybitny i wyróżniający się naukowiec, który:

  1. Jest zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i prowadzi w nim działalność naukową;
  2. W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku był laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych związanych z prowadzeniem działalności naukowej w dowolnej dyscyplinie nauki.


  Formularz aplikacyjny wraz załącznikami oraz regulaminem znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


  Formularz aplikacyjny w konkursie Nagroda rektora dla wybitnego naukowca


  Regulamin konkursu nagroda Rektora dla wybitnego naukowca
  Wzór formularza wniosku w konkursie Nagroda rektora dla wybitnego naukowca
  Załącznik nr 1 Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat
  Załącznik nr 2 Doświadczenie w realizacji projektów badawczych
  Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim

  W dniu 16.10.2020 zmianie uległ regulamin konkursu w zakresie: "Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem wniosku"
  Było
  : Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w UŁ.
  Jest
  : Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim

  W dniu 22.10.2020 zmianie uległ regulamin konkursu w zakresie:

  1. kto może złożyć wniosek
  Było
  : W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku był laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych związanych z prowadzeniem działalności naukowej w dowolnej dyscyplinie nauki.
  Jest: W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (2019) był laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych związanych z prowadzeniem działalności naukowej w dowolnej dyscyplinie nauki.

  2. formularz wniosku aplikacyjnego
  Było: 6. Jeśli w pytaniu nr 5 wskazano odpowiedź "inne", proszę wpisać dokładną nazwę
  Jest: 5. Wydział/jednostka
  Wybór z listy rozwijanej:
  - lista wydziałów UŁ
  - inne, jakie
  Premie za publikacje i patenty

  To specjalnie utworzony fundusz wspierający i premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego prowadzących działalność naukową z najlepszymi osiągnięciami naukowymi w każdej dyscyplinie nauki. Nagroda wynosi 5 000,00 lub 8 000,00 złotych, w zależności od punktacji danej publikacji.


  Termin aplikacji: 9 listopada 2020 – 31 grudnia 2020, godzina 16.00, nabór ciągły


  W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji. Stosowna informacja o zmianach będzie zamieszczona w tej zakładce oraz na stronie centrumnauki.uni.lodz.pl w zakładce Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.


  Warunki aplikacji

  Każdy naukowiec, który:

  1. jest zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i prowadzi w nim działalność naukową;
  2. w roku składania wniosku był autorem lub współautorem wysoko punktowanego artykułu w czasopiśmie naukowym za:
   a) 100 pkt i więcej, reprezentując dziedzinę nauk humanistycznych i społecznych;
   b)140 pkt i więcej, reprezentując dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych.
  3. w roku składania wniosku był twórcą międzynarodowego patentu.


  Planowane udostępnienie formularzy wraz z regulaminem miało nastąpić dnia 23 października 2020 jednakże ze względu na wyjaśnianie kwestii związanych z możliwościami publikacyjnymi w poszczególnych dziedzinach opublikowane zostaną do dnia 30 października 2020. Przepraszamy za zaistniałą sytuację związaną z przesuwaniem terminu opublikowania dokumentacji konkursowej.

  Dokumenty dostępne będą na tej stronie oraz na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

  Zapraszamy na szkolenie dotyczące premii i publikacji w dniu 30 października, godzina 12.00


  Studenckie Granty Badawcze

  Informacje zostaną podane w późniejszym terminie.  Doktoranckie Granty Badawcze

  Informacje zostaną podane w późniejszym terminie.