Przebudowa budynków dawnej wozowni i stróżówki w Zespole Willowym Oskara Zieglera


image
Projekt „Przebudowa budynków dawnej wozowni i stróżówki w Zespole Willowym O. Zieglera
przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 na potrzeby Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego”
RPLD.06.01.02-10-0004/17-00

2Zabudowa działki przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 figuruje w rejestrze zabytków jako: „Zespół willowy Oskara Zieglera, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11”, w skład którego wchodzą willa wraz z otoczeniem, zespół budynków gospodarczych (wozownia) oraz stróżówka. Obecny wygląd zabudowań jest wynikiem rozbudowy i przebudowy istniejących wcześniej obiektów przeprowadzonej w latach 1913-1915.

finansowanieUmowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynków dawnej wozowni i stróżówki w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 na potrzeby Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego” została podpisana 23 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury) - numer umowy: UDA-RPLD.06.01.02-10-0004/17-00.Na mocy zawartej 28 sierpnia 2018 r. umowy z wykonawcą - P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. K., w obiektach przyszłego Centrum Kultury UŁ prowadzone są aktualnie prac budowlano-instalacyjne uwzględnione w harmonogramie przedsięwzięcia, których zakończenie zaplanowane jest na dzień 30 kwietnia 2019 r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 2 304 139, 57 zł, z czego w tym dofinansowane z RPO wynosi 1 260 191,87 zł . Zakończenie rzeczowej realizacji całości projektu obejmującego m.in. nową aranżację i wyposażenie wnętrz przewidziane jest na dzień 31 sierpnia 2019 r. Otwarcie nowo utworzonej placówki zbiec się powinno z inauguracją roku akademickiego 2019/2020.Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie w wyremontowanych i przebudowanych budynkach starej wozowni i stróżówki nowej placówki pn. Centrum Kultury UŁ, której zadaniem ma być kreowanie, propagowanie i promowanie wszelkiego rodzaju działalności w dziedzinie kultury, nauki i sztuki zarówno wśród szeroko pojętej społeczności akademickiej, jak i ogółu mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.


Zgodnie z założeniami projektu Centrum Kultury UŁ prowadzić będzie m.in. działalność:

  • wydawniczą (książki, czasopisma kulturalno-naukowe, kolportowane wśród społeczności akademickiej oraz na wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez powstałą jednostkę),
  • wystawienniczą (wystawy, wernisaże),
  • szkoleniową (popularyzacja wiedzy z dziedziny kultury, nauki i sztuki),
  • koncertową (koncerty muzyki kameralnej w budynku dawnej wozowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 11, większe formy – w wynajętych salach na terenie Łodzi, np. sala koncertowa Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2),
  • w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, wykładów, spotkań, odczytów itp.,
  • w zakresie popularyzacji/promocji wydarzeń kulturalnych i naukowych (np. promocja dorobku naukowego łódzkich uczelni wyższych, pikniki naukowe),
  • w zakresie organizacji/współorganizacji Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki.


Do obsługi wydarzeń kulturalno-naukowych organizowanych bądź współorganizowanych przez CK UŁ zaplanowane jest utworzenie 4 nowych miejsc pracy. Za realizację projektu odpowiedzialni są pracownicy Działu Inwestycji i Remontów UŁ, którzy nadzorują na bieżąco prace związane z jego wdrażaniem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie struktura zarządzania projektem po jego zakończeniu opierać powinna się również na zasobach własnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Łódzki, przy czym budynek willowy użytkowany jest obecnie przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, natomiast budynki starej wozowni i stróżówki pozostawały w ostatnich latach niezagospodarowane.


Wizualizacje


11

Stan budynków starej wozowni i stróżówki przed rozpoczęciem prac budowlanych


wozownia
stróżówka

Prace remontowo-budowlane rozpoczęły się w połowie września 2018 r. i przebiegały bez zakłóceń do końca kwietnia 2019 r.


2e581a9e12891cfe2375a81a91e718f5 20181031_103341


Protokół końcowy odbioru wykonanych robót remontowo-budowlanych podpisany został dnia 13 maja 2019 r.


20190507_101402


20190507_101348


20190507_10114920190605_135321Kontakt:

Sławomir Jaroszczak
Dział Inwestycji i Remontów UŁ

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635-43-12
e-mail: slawomir.jaroszczak@uni.lodz.pl