Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych

Opracowanie pakietu bezodpadowych technologii nietermicznego przetwarzania bioodpadów, nie oddziaływującego na środowisko.


Wybudowanie bezodpadowego zakładu przetwarzania biomasy, który zaangażuje mieszkańców w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, bez narażania ich zdrowia i jakości życia, zmniejszy ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, zracjonalizuje gospodarkę odpadami (zwiększy segregację, odzysk i recykling odpadów).


Efektywne zarządzanie biomasą odpadową spowoduje wzrost znaczenia ochrony środowiska, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem bezpośrednim projektu będzie stworzenie modelowego systemu przetwarzania biomasy odpadowej, ukierunkowanego na jej przetwarzanie do cennych bioproduktów i związków chemicznych z grupy green chemicals o dużym potencjale rynkowym.


BIOSTRATEG II - Strategiczny programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”

prof. dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda