Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, działa w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365) oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 września 1991 roku. Rada jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego, powołaną na czas nieoznaczony, korzystającą z osobowości prawnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem Rady jest:
podejmowanie działań na rzecz rozwoju i integracji studenckiego ruchu naukowego oraz promowanie osiągnięć Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i ich członków. Nawiązywanie kontaktów i rozwój współpracy o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym z organizacjami studenckimi i naukowymi z innych ośrodków akademickich,
zapewnienie optymalnych warunków działania i podejmowania współpracy przez Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentowanie interesów Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego z poszanowaniem zasady równości i partnerstwa.