Remont i przebudowa budynków UŁ dla potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego


„Remont i przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18
dla potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego


logo

Uniwersytet Łódzki otrzymał kolejne dofinansowanie na Inwestycję pn. „Remont i przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego” w formach pożyczki oraz dotacji, do łącznej wysokości 3.767.714,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście 00/100), nie więcej niż 95 % wartości kosztu całkowitego zadania w tym:


  • pożyczka w kwocie 2.260.629,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 00/100),
  • dotacja do wysokości 1.507.085,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć 00/100), przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego dofinansowania.

Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru końcowego, nastąpi dnia 31.08.2019 r.


Zostaną przebudowane 2 budynki kompleksu: budynek Auli "3" oraz budynek Centrum Kształcenia Językowego (CKJ).


Wykonane zostaną prace termo modernizacyjne w obu budynkach w tym wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian wykonanie izolacji termicznej, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana oświetlenia LED, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u.