Tłumaczenie na język niemiecki monografii K. Prykowskiej-Michalak „Kurtyna w górę!..."

Projekt "Tłumaczenie na język niemiecki monografii K. Prykowskiej-Michalak „Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim a teatrem niemieckim po 1990 roku”, Wyd. UŁ, Łódź 2012 oraz publikacja w niemieckim wydawnictwie Transcript Bielefeld"


Zgodnie z założeniami konkursu celem projektu jest wprowadzenie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.


Projekt zakłada tłumaczenie i publikację monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należącej zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym.


Głównym tematem monografii jest wpływ teatru niemieckiego na teatr polski po transformacji ustrojowej oraz wpływ i znaczenie polskiej sztuki teatralnej w Niemczech po zjednoczeniu. Proces zmian i przekształceń w teatrze polskim po 1990 miał różnorodne źródła i wynikał m. in. z reform systemu organizacji teatrów, ekspansji kultury masowej, zmian pokoleniowych, a także szerszych przemian ekonomiczno-społecznych.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)

Wydział Filologiczny

kierownik projektu - dr hab. Karolina Prykowska - Michalak