Cele Zrównoważonego Rozwoju - Agenda 2030W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w której wytyczonych zostało 17 Celów zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs).Cele odnoszą się do globalnego wymiaru funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego ale jednocześnie wyznaczają kierunki działania dla poszczególnych krajów i organizacji. Jako uczelnia świadoma konieczności aktywnego udziału w realizacji celów zrównoważonego rozwoju podjemujemy szereg przedsięwzięć i inicjatyw temu służących. Osiąganie celów społecznych i środowiskowych zdefiniowanych w SDGs nie byłoby możliwe bez wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności i aktywności we wszystkich jej obszarach.cele_zrównoważonego_transportuObszar ekonomicznyObszar ekonomiczny odnosi się zarówno do warunków wewnętrznych jak i otoczenia zewnętrznego. W przypadku działań wewnątrz organizacyjnych istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków płacowych oraz dbanie o finanse uczelni. Uniwersytet Łódzki to ważny pracodawca w regionie.


Oddziaływanie zewnętrzne to przede wszystkim zaspokajanie potrzeb rynku pracy dobrą ofertą edukacyjną i wysokim poziomem nauczania co przekłada się na dobra sytuację finansową absolwentów. Jest to również tworzenie odpowiedzialnych relacji z dostawcami oraz usługodawcami.


Uczelnia to ważny partner dla biznesu co również przynosi korzyści ekonomiczne obu stronom relacji. Stąd kluczowe jest zadbanie o tę sferę co przekłada się na wspieranie na poziomie mikro realizacji przede wszystkim takich celów zrównoważonego rozwoju jak:


oeObszar społecznyObszar społeczny w przypadku uczelni powinien być rozumiany bardzo szeroko. Z jednej strony są to wszystkie działania wynikające z celów uczelni jak m.in: prowadzenie badań naukowych o wartości poznawczej, społecznej i gospodarczej, wysoka jakość edukacji czy upowszechnianie rezultatów prac z drugiej strony dbanie o pracowników, studentów w tym tych ze specjalnymi potrzebami oraz całą społeczność uczelnianą.


W obszar społeczny wpisują się działania podejmowane z różnymi i na rzecz różnych grup interesariuszy oraz w ramach współpracy międzysektorowej. Będą to zarówno przedsięwzięcia bezpośrednio związane z tematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju jak i inne, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy, kształtowanie postaw obywatelskich, innowacyjność itp.


Dzięki świadomemu zarządzaniu tym obszarem możliwe jest osiągnięcie kolejnych celów zrównoważonego rozwoju:


os


Obszar środowiskowyObszar środowiskowy ma trzy wymiary. Jest to edukacja na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształcenie przyszłych kadr, dzięki którym możliwe będzie rozwiązanie obecnych wyzwań środowiskowych. Drugim wymiarem aktywności na rzecz środowiska na UŁ jest wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej społeczności akademickiej i społeczeństwa. Ostatni to realizacja projektów naukowych. Poprze aktywność w tej sferze UŁ wspiera realizację takich celów zrównoważonego rozwoju jak:


osr