Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa 43
90-127 Łódź


Zajęcia dla uczniów, lista tematów:

1
Aspekty kultury brytyjskiej. Symbole Wielkiej Brytanii i Wysp Brytyjskich.

Wiele aspektów kultury brytyjskiej zostało odzwierciedlonych i zawartych w bogatej symbolice kolorów, motywów roślinnych i zwierzęcych oraz postaciach patronów poszczególnych krajów wchodzących w skład Wysp Brytyjskich. Można się tu doszukać odniesień do historii, mitologii, wierzeń celtyckich i przedchrześcijańskich składających się na bogata mozaikę dwóch grup tworzących trzon etniczny Zjednoczonego Królestwa i Irlandii: Celtów i Anglosasów. Poprzez symbolikę można zaobserwować proces kształtowania się poczucia odrębności i wyjątkowości wśród mieszkańców poszczególnych formacji państwowych Wysp Brytyjskich.

Celem spotkania jest zapoznanie licealistów z niektórymi aspektami kultury brytyjskiej, co pozwoli im lepiej zrozumieć wiodącą rolę krajów anglojęzycznych we współczesnym świecie. Punktem wyjścia są tu symbole i archetypy a odnośnikami historia i kultura obszaru Wysp Brytyjskich i zamieszkującej je rdzennej ludności. Tematyka została podzielona na następujące segmenty:

 1. Symbole ogólne, dotyczące Wysp Brytyjskich: Brytania, Flaga (Union Jack)
  Symbole Anglii: Albion, Św. Jerzy, róża, kolory, John Bull (symbol nieformalny)
  Symbole Szkocji: Św. Andrzej i Krzyż Św. Andrzeja, oset, lew
  Symbole Walii: żonkil, por, smok
  Symbole Irlandii Północnej (i Irlandii): koniczyna

 2. W jaki sposób symbole odnoszą się do historii, etniczności i dziedzictwa kulturowego krajów wchodzących w skład UK?

 3. Quiz składający się z 2 części. W pierwszej pytania dotyczą prezentacji. W drugiej sprawdza się ogólną wiedzę uczestników na temat kultury WB Prelekcja składa się z dwóch części: prezentacja power point w języku angielskim dotycząca tytułowego tematu i quiz sprawdzający wiedzę uczestników spotkania.


Forma zajęć: prezentacja/quiz
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

2
Jaki jest cel i sens istnienia państwa?

Celem spotkania będzie zaprezentowanie w sposób uproszczony i przystępny dwóch sposobów wyjaśniania genezy państwa: klasycznego, Arystotelesowskiego, według którego państwo stanowi pochodną społecznej natury ludzi, pragnących żyć razem, oraz kontraktualnego, traktującego powstanie społeczeństwa i państwa jako efekt racjonalnej umowy zawartej przez ludzi.

Czy państwo istniało od zawsze i zmieniały się tylko jego formy, stając się coraz bardziej zaawansowane, czy też istniał stan przedpaństwowy, zwany stanem natury. W zależności od przyjętej hipotezy omówione zostaną cele państwa. Na warsztatach omówiony zostanie sposób funkcjonowania współczesnego państwa demokratycznego: skąd pochodzi władza polityczna, czym zajmują się parlament, rząd i sądy, wyjaśnię dlaczego trójpodział władzy jest tak ważny. Dlaczego istnieją województwa, powiaty i gminy. Dlaczego wolność słowa i mediów jest konieczna dla właściwego funkcjonowania państwa demokratycznego.

Spotkanie będzie miało na celu przede wszystkim pokazanie, że w państwie najważniejsi są ludzie, że to oni tworzyli i tworzą państwo, są wobec niego pierwotni. Państwo powinno zatem służyć ludziom, nie odwrotnie. Razem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy państwo współczesne takie właśnie jest, czy chroni życie, wolność i własność ludzi. Wykorzystane zostaną materiały wizualne..


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 – 50 osób

3
Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Jakie są korzyści z jego istnienia?

Celem wykładu będzie wyjaśnienie, co kryje się pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego i dlaczego jego istnienie jest ważne dla ludzi i funkcjonowania demokracji. Będę starała się zwrócić uwagę, jak istotne znaczenie ma w tej kwestii międzyludzkie zaufanie, uczciwość, współpraca, otwartość, dotrzymywanie danego słowa, czyli tzw. kapitał społeczny.

W odniesieniu do polityki obywatele są źródłem władzy. To, jak funkcjonuje życie polityczne, które ma przełożenie na nasze codzienne sprawy, zależy od samych obywateli, od ich świadomości tego, że mają podmiotowe znaczenie. Obywatele świadomi swego znaczenia, patrzący politykom na ręce, potrafiący się zorganizować w różnego rodzaju stowarzyszenia, by wyrażać swe wartości i interesy, są solą demokracji. Bez nich demokracja ma charakter fasadowy, a rządzący ulegają pokusie nadużywania władzy.

Społeczeństwo nieorganizowane, ludzie nieufni i podejrzliwi wobec siebie nawzajem, są bezsilni. Politykom łatwo nimi sterować i manipulować. Politycy mogą robić, co chcą, oddalać się od spraw zwykłych ludzi. Gdy jednak ludzie połączą się, zorganizują w stowarzyszenia, czy fundacje, czyli staną się społeczeństwem obywatelskim, łatwiej jest załatwić sprawy, rozwiązać nurtujące ludzi problemy, wobec których instytucje państwowe pozostają często obojętne lub nie mają świadomości ich istnienia.

Dlatego potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie, obserwujące polityków, wyrażające swoje wartości i interesy, wywierające wpływ. Służy to ludziom, państwu i demokracji. Wykorzystane zostaną materiały wizualne.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 – 50 osób

4
"Wrogiem jest ten, kto myśli inaczej". Rola i metody służby bezpieczeństwa w NRD (Stasi).

Komunizm jako system ideologiczny, polityczny i ekonomiczny upadł w Europie ponad 25 lat temu. Pozostawił po sobie jednak liczne ślady oraz bogatą spuściznę. Jej najważniejszą częścią są z pewnością archiwa służb specjalnych oraz wiedza o działalności tajnej policji, która stanowiła najpewniejszy filar totalitarnego reżimu.

Swoistym fenomenem wśród komunistycznych służb specjalnych była Stasi – w NRD pełniła ona w latach 1950-1989 rolę „tarczy i miecza” a tym samym chroniła aparat władzy oraz kontrolowała obywateli wschodnioniemieckiego państwa, którzy wykraczając poza ustalone normy szybko stawali się „wrogami” systemu. Przez niespełna 40 lat Stasi stała się imperium, nie tylko inwigilowała, lecz także wpływała na życie codzienne, „niszczyła” biografie, stając się z czasem najwierniejszą i najdoskonalszą kopią KGB.

Proponowany wykład ma na celu z jednej strony wyjaśnienie roli i metod Stasi, z drugiej zaś odkrycie wciąż jeszcze mało znanych faktów z historii najnowszą, a tym samym zainteresowanie młodzieży prawdziwym obliczem aparatu represji i spuścizną komunistycznego systemu.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

5
Opozycja w NRD i jej rola w drodze do obalenia dyktatury komunistycznej.

Czas dyktatury komunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż nie jest okresem zamkniętym. Spuścizna upadłego w latach 1989/90 systemu wciąż jest badana i czeka na ocenę. W trakcie dyskusji o komunistycznej przeszłości trudno pominąć NRD, w której oprócz doskonale zorganizowanego i działającego aparatu represji działały na przestrzeni lat 1949-1990 pojedyncze osoby, grupy społeczne i nieformalne organizacje stawiające opór, walczące o prawa obywatelskie oraz suwerenność jednostki.

Obalenie dyktatury w Europie było możliwe m.in. dzięki odwadze cywilnej i istnieniu tzw. opozycji, której różnorodne formy rozwijały się w całym bloku komunistycznym – także w byłej NRD. Wydaje się, że tutaj bardziej niż gdzieindziej bunt i sprzeciw miały wysoką cenę, tym bardziej, że to właśnie w Niemczech Wschodnich działało osławione Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (Stasi). Mimo to wiele osób decydowało się „żyć w prawdzie”, przeciwstawiać się reżimowi i nie akceptować narzucanych przez władzę wymogów. W tym celu opozycjoniści kładli na szalę nie tylko karierę czy awans zawodowy, lecz nierzadko życie osobiste i los członków rodziny. Wykład ma na celu uświadomienie roli szeroko pojętej opozycji w NRD, pokazanie motywów i sposobów walki z totalitarnym systemem, omówienie różnic pomiędzy polską a wschodnioniemiecką drogą do obalenia dyktatury, a ponadto uwrażliwienie młodzieży na fakt, iż wolność jest niebywałym luksusem.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

6
Polska w Unii Europejskiej.

Polska jest od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Wejście do Unii było zwieńczeniem wieloletniego procesu modernizacji naszego państwa i dostosowań do członkostwa w Unii. Czy ten wielki wysiłek podjęty wtedy był opłacalny? Czy członkostwo w Unii jest dla nas korzystne? Czy warto dalej się integrować z Europą (np. przyjąć wspólną walutę Euro).

Te pytania są szczególnie aktualne dziś, gdy targana kolejnymi kryzysami Unia nie ma dobrej prasy. Wciąż powtarzają się głosy o tym, że Unia się rozpada, że zachodzące w niej procesy niosą dla nas różne ryzyka i niebezpieczeństwa. Ile jest w tym prawdy? Czy powinniśmy się niepokoić? A może cieszyć? Razem ze słuchaczami spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały wizualne.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

7
Kultura prasy - rozwój i przemiany prasy w kontekście społecznym i kulturowym.

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki prasy m.in. w następujących aspektach: historyczny rozwój prasy na świecie i ziemiach polskich; tradycja dziennikarstwa w Europie i USA; prasa o zasięgu globalnym, prasa regionalna i lokalna; prasa wybranych grup społecznych; typologia i funkcje prasy; prasa a dziedzictwo kulturowe.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

8
Kultura telewizji - rozwój i przemiany telewizji w kontekście społecznym i kulturowym.

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki telewizji m.in. w następujących aspektach: historyczny rozwój telewizji na świecie i ziemiach polskich; twórcy telewizji; tradycja dziennikarstwa w Europie i USA; od telewizji o zasięgu globalnym, przez regionalną, lokalną, do osiedlowej; paleotelewizja i neotelewizja; dzieje telewizji TVP Łódź; programy i ludzie Telewizji Polskiej; telewizja muzyczna; telewizja a dziedzictwo kulturowe.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

9
Not Just Dracula: the Gothic in UK.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze zjawiskiem gotycyzmu, które przejawia się w wielu aspektach kultury popularnej – od literatury po modę i muzykę. Poprzez wykorzystanie licznych pomocy wizualnych pragnę udowodnić, że nurt, który narodził się w latach 60. XVIII wieku, istnieje do dziś i inspiruje kolejne pokolenia twórców, czego przejawem jest m.in. prężnie działająca subkultura gotycka.


Forma zajęć: Wykład/dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

10
Szekspir i popkultura.

Celem warsztatów jest ukazanie popkulturowego oblicza Williama Szekspira. Opowiem jaki sposób jego twórczość wpływa na dzisiejszą kulturę popularną oraz w jaki sposób popkultura wykorzystuje dzieła Szekspira, by dotrzeć do współczesnego odbiorcy. Na podstawie przykładów z kultury wizualnej, w tym w szczególności internetowej zaprezentuję te dzieła i wątki Szekspirowskie, które są najczęściej wykorzystywane w popkulturze. Pokażę które postaci z dramatów Szekspira występują w reklamach, które dzieła przyciągają widzów do kina.

Wraz ze słuchaczami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jakie cytaty Szekspirowskie pojawiają się w mediach i jak użytkownicy nowych mediów wykorzystują tworczość Szekspira w celach edukacyjnych i rozrywkowych. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały wizualne, fragmenty filmów.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

11
Zimna wojna --- geneza, najważniejsze konflikty i obszary napięć.

Temat wykładu wpisuje się w problematykę obowiązującego na maturze materiału z historii XX wieku. Traktować będzie o przyczynach ideologicznych i politycznych między ZSRR a USA, których konsekwencją stał się podział świata po II wojnie światowej. W dwubiegunowych realiach zimnowojennych miały miejsce kryzysowe momenty i konflikty, podczas których świat stawał na krawędzi wojny. Sferą rywalizacji pomiędzy blokiem wschodnim a zachodem były także zbrojenia (wyścig zbrojeń) oraz podbój kosmosu.

Celem wykładu jest zaznajomienie uczniów z genezą podziału świata, najważniejszymi procesami, które doprowadziły do eskalacji napięć między blokami w różnych regionach świata oraz czynnikami, które doprowadziły do zakończenia zimnej wojny.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

12
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych za prezydentury Baracka Obamy.

Celem zajęć będzie: przedstawienie najważniejszych kierunków współczesnej polityki zagranicznej USA, zachęcenie Uczniów do oceny decyzji administracji Obamy (zwrócenie przy tym uwagi na złożoność problemów), wpływ polityki amerykańskiej na sytuację w Polsce i na świecie.


Forma zajęć: Wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

13
Inna Ameryka? Hawaje - historia i kultura (Another America? Hawaii - History and Culture).

Spotkanie wykładowe poświęcone jest Hawajom - pięćdziesiątemu i historycznie najmłodszemu stanowi Ameryki, usytuowanemu w geo-kulturowym obszarze wysp Polinezji. Wskazując na ich historyczne dziedzictwo i społeczną odrębność i dostarczając stosownych przykładów, wykład ma na celu omówienie specyfiki stanu Hawaje i udokumentowanie ich miejsca w amerykańskiej wyobraźni kulturowej.


Forma zajęć: Wykład/relacja z podróży (w języku polskim lub angielskim)
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

14
Funkcje mediów w demokracji (Media Functions in Democracy).

Spotkanie wykładowe ma na celu wyjaśnienie zasad funkcjonowania mediów w systemie demokratycznym. Akcentując ich wymiar strukturalny i organizacyjny, omówimy ich miejsce i rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Szczególna uwaga zostanie skierowana na media społecznościowe jako nowa wirtualna agora i ich znaczenie dla procesów społecznych i politycznych.


Forma zajęć:: Wykład
Czas trwania zajęć:: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników:: bez ograniczeń

15
Strategie narracyjne we współczesnych serialach telewizyjnych. (Narrative Strategies in Contemporary TV Series).

W ramach wykładu przedstawione zostaną zróżnicowane strategie kreowania narracji we współczesnych serialach telewizyjnych w oparciu o typologię Johna Tullocha i Manuela Alvarado. Zajęcia w całości będą oparte na konkretnych przykładach obrazujących założenia typologiczne i rozmaitość gatunkową świata seriali, od oper mydlanych, przez seriale policyjne i dramatyczne, po sitcomy.

W ramach wykładu uczniowie poznają takie pojęcia jak „serial proceduralny”, „serial dramatyczny”, „złożoność narracyjna”, czy „hybrydyzacja strategii narracyjnych” oraz nauczą się je stosować w codziennym dyskursie. Celem zajęć jest przekazanie młodym widzom narzędzi do świadomego i krytycznego oglądania ich ulubionych seriali.


Forma zajęć: Wykład (w języku polskim lub angielskim)
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 60 osób

16
Światy alternatywne w amerykańskich serialach telewizyjnych. (Alternative Realities in North-American TV Series).

Założenie możliwości istnienia rzeczywistości równoległych do naszej to jeden z najczęściej powtarzających się motywów w utworach gatunku science fiction. W ramach wykładu omówione zostanie, w jaki sposób motyw wykorzystywany jest w amerykańskich serialach telewizyjnych.

Przedstawione zostaną różne rodzaje światów alternatywnych wykorzystywanych przez serialowych twórców, od równoległych rzeczywistości po scenariusze „co by było, gdyby…”. Tezą wystąpienia jest przekonanie, że choć motyw wywodzi się pierwotnie z gatunku science fiction, obecnie wykorzystywany jest z powodzeniem we wszelkiego rodzaju produkcjach telewizyjnych (przykładowo w serialu medycznym Chirurdzy, kultowych Przyjaciołach, czy mniej znanym serialu policyjnym Awake).

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom funkcji, jakie zastosowanie alternatywnej rzeczywistości, spełnia w ramach seriali science fiction, które zostaną porównane z produkcjami spoza gatunku, próbując odpowiedzieć na pytanie skąd tak ogromna popularność motywu w ramach amerykańskich produkcji.


Forma zajęć: Wykład (w języku polskim lub angielskim)
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 60 osób

17
Sposoby i techniki skutecznej komunikacji społecznej.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne komunikowanie się we współczesnym świecie. Główny nacisk zostanie położony na aspekty związane z komunikacją na rynku pracy, w tym omówione zostaną kwestie budowania relacji interpersonalnych z pracodawcą i kadrą pracowniczą czy zasady savoir vivre w biznesie. Przybliżone zostaną także podstawowe techniki negocjacyjne, dzięki którym uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną w życiu zawodowym.


Forma zajęć: wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 3 spotkania - w wymiarze 1,5 godziny każde
Dopuszczalna liczba uczestników: do 60 osób

18
Starcie mocarstw – wojna domowa w Syrii w polityce światowej.

Wykład przedstawia współczesną rywalizację mocarstw na przykładzie konfliktu syryjskiego. Jednocześnie ukazuje oddziaływanie wojny na politykę międzynarodową w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Porusza również problem wojny zastępczej zarówno między Wschodem a Zachodem oraz sunnitami i szyitami.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

19
Nowy wymiar terroryzmu, czyli działalność tzw. Państwa Islamskiego.

Zajęcia poświęcone są genezie, powstaniu, strukturze oraz obszarom działalności tzw. Państwa Islamskiego. Ponadto celem wykładu jest ukazanie różnic pomiędzy sposobem działania al-Kaidy, a tzw. Państwa Islamskiego.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń