Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2018/2019Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze

letnim 2018/2019 trwała od 13 lutego do 25 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 4 marca br. - NIE PÓŹNIEJ
WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2018 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 97 Rektora z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera) oraz Własna firma dla początkujących - zajęcia organizowane przez Akademickie Biuro Karier - są one bezwarunkowo bezpłatne (dla wszystkich studentów i doktorantów UŁ).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 4 marca 2019 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 635-46-36, lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-59,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - mgr Agata Matuszewska, tel. 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2018/2019 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny))


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Harmonogram spotkań w semestrze letnim 2018/2019: http://kinomuzeum.pl/?p=481

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 97 Rektora z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2018/2019.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2018/2019 będzie prowadzona w terminie od 13 lutego do 25 lutego 2019 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L18/19----------------- OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019 -----------------1. Tytuł zajęć - History of Japanese Culture
Prowadzący - prof. dr Roman Kodet (Departament of Historical Sciences, University of West Bohemia)
Język - angielski
Opis przedmiotu - The goal of the lecture is to provide the students an overview of the Japanese culture and its evolution during history. Japanese literature, art, film etc. and their development in the course of the history will be the main topics of the lectures and will be interpreted in a broader context of the cultural history. The course will also emphasise the question of the foreign influences on the Japanese culture and its impact on the western art and culture.
Topics:
Overview of Japanese history
Japanese thinking and society
Japanese literature
Japanese cinematography
Japanese popular art
Japanese visual art
Miejsce i termin - Instytut Historii, ul. A. Kamińskiego 27 a, sala 12, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, godz. 14.00 - 16.15
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 1 do 12 kwietnia 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 5 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS1292. Tytuł zajęć - The History of United of America
Prowadzący - prof. dr Roman Kodet (Departament of Historical Sciences, University of West Bohemia)
Język - angielski
Opis przedmiotu - The aim of the course is to introduce the fundamental milestones in the history of the United States of America from colonial times till the present in different perspectives (political, economic, cultural, demographic development).
Topics:
European colonies in North America
War of Independence
Expansion to the West
The problem of slavery, North against South.
U.S. and the First World War
The world economic crisis of the thirties
U.S. in World War II
Movement for Human Rights
USA and the role of „world policeman“
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12 , poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, godz.16.30 - 18.45
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 1 do 12 kwietnia 2019
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 5 punktów ECTS
Kod przedmiotu -0200-ERAS1303. Tytuł zajęć - Fenomen getta łódzkiego
Prowadzący - dr Adam Sitarek
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zajęcia dotyczą dziejów drugiego, co do wielkości getta zorganizowanego na okupowanych ziemiach polskich. Omówione zostaną dzieje społeczności żydowskiej w Łodzi tuż przed wybuchem wojny, niemiecka polityka okupacyjna względem żydów, proces tworzenia i funkcjonowania getta, jego unikalne cechy. Istotnym elementem zajęć będzie omówienie różnorodnych świadectw z getta – zarówno relacji, dzienników ofiar, jak i sprawców oraz polskich i niemieckich świadków. W ramach zajęć przewidziane są zajęcia terenowe na obszarze byłego getta łódzkiego i w miarę możliwości w muzeum byłego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.
Miejsce i termin - Wydział Filozoficzno-Historyczny, ul. Lindleya 3/5, Aula, czwartki co drugi tydzień, godz. 14.15 - 17.15
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH024


4. Tytuł zajęć - Od Marszałka do.....Prezesa. Sto lat pytań i sporów o Polskę --------WYKŁAD NIE ZOSTANIE URUCHOMIONY--------
Prowadzący - dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przedstawienie studentom wybranych, żywych do dziś nie tylko w środowisku zawodowych dziejopisów, pasjonatów historii i publicystów, ale również w mediach i w polskiej opinii publicznej pytań i sporów o minione stulecie. Zaprezentowane zostaną m.in. debaty, dotyczące genezy odzyskania niepodległości w 1918 r., modelu II Rzeczypospolitej (federacja, czy inkorporacja?), postaci Piłsudskiego i przewrotu majowego 1926 r., polskiego antysemityzmu, alternatywnych scenariuszy Września 1939 r. i II wojny światowej, stosunku Polaków do komunizmu po 1945 r., ocen PRL, roli „Solidarności” w erozji systemu sowieckiego w Europie Wschodniej, interpretacji Okrągłego Stołu, wreszcie różnych wizji III Rzeczypospolitej, jej polityki zagranicznej i miejsca w Unii Europejskiej.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27 a, sala 201, czwartki, godz. 12.00 - 14.00
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 5 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH023


5. Tytuł zajęć - Własna firma dla początkujących
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - dr Agata Matuszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie formalne i marketingowe związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy m. in. następujących zagadnień:

  • ja jako przedsiębiorca - kompetencje przedsiębiorcze
  • własna firma a praca na etacie
  • tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
  • formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
  • poszukiwanie możliwości biznesowych (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
  • źródła finansowania firmy
  • budowanie wizerunku firmy
  • metody pozyskiwania klientów

Forma zaliczenia przedmiotu - stworzenie i prezentacja modelu biznesowego (praca w grupach) oraz e-learning. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu "Kreator Kariery", dlatego warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się do projektu. Projekt "Kreator Kariery" jest bezpłatny i adresowany do studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków UŁ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
Miejsce i termin - Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, (sala konferencyjna), wtorki, w godz. 9.00 - 11.30,
- 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, 9.04 ( 5 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
- 15 godzin dydaktycznych e-learningu

Pierwsze zajęcia - 12 marca 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-FIRMA


6. Tytuł zajęć - Research ethics - ethics of research on human beings
Prowadzący - prof. Florian Steger (The History, Philosophy and Ethics of Medicine at Ulm University)
Język - angielski
Opis przedmiotu - In this seminar on research ethics we will focus on research on human beings, including the topic of human-machine interfaces. Modern research ethics is strongly influenced by the Declaration of Geneva (1948) and its numerous revisions. The development of the rules contained in the Declaration was a reaction to crimes against humanity that took place during the National Socialist dictatorship in Germany. This part of the German history will be extensively discussed at the beginning of the seminar. In the following, we will concentrate on understanding how this complex set of rules and standards developed over time. What requirements does modem research need to meet today? To answer this question, both legal and ethical norms will be considered. The lecturer is Chairman of the Research Ethics Committee at the Ulm University (Germany) and has ample experience in this field. During the seminar, students will be required to deliver a presentation on a specific field of application of modern research ethics. For this, please contact me in advance of the seminar per email, at: florian.steger@uni-ulm.de
Literature:
David B. Resnik: Ethics of Research with Human Subjects. Protecting People, Advancing Science, Promoting Trust. Cham: Springer 2018.
James F. Childress: Belmont Revisited: Ethical Principles for Research with Human Subjects. Georgetown: Georgetown University Press 2005.
George F. Tomossy, David N. Weisstub (Eds.): Human Experimentation and Research. London: Routledge 2001.
Miejsce - Instytut Historii UŁ, ul. Lindleya 3/5, sala E,
Terminy zajęć - 18 marca br. (poniedziałek), 21 marca br. (czwartek), 22 marca br. (piątek), 11 kwietnia br. (czwartek), 12 kwietnia br. (piątek) w godz. 13.45 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 18 marca 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 5 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS177


7. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr Magdalena Matusiak-Frącczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów Uniwersytetu zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunkami międzynarodowymi oraz Unią Europejską. Celem przedmiotu jest odkrywanie instrumentów Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Dyskusja o środkach prawnych będzie wzbogacona analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umiejętności nabyte w toku zajęć pozwolą studentom na skuteczne rozumienie i stosowanie mechanizmów prawa UE.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 1.35 , czwartki, godz. 14.00 - 16.30 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 28 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS78


8. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu -
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/?p=481
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 4 marca 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


9. Tytuł zajęć - Preteksty, podteksty, konteksty..... Piosenki "z tekstem" z czterech dekad PRL (1952 - 1989)
Prowadzący - prof. Jerzy Wiśniewski
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia będą poświęcone specyfice piosenki jako jednej z form dwudziestowiecznej kultury popularnej i masowej, a w szczególności wyróżniającym się piosenkowym tekstom oraz ich autorom, uprawiającym ten rodzaj twórczości w Polsce w II połowie XX wieku. Przedmiotem uwagi staną się także wykonawcy tego typu piosenek, aktywni w tym okresie. Analiza wybranych piosenek, w których pierwszoplanowa rola została przyznana tekstowi – powstałych w kolejnych 4 dekadach PRL (1952–1989) – będzie zmierzała do rozpoznania czynników, decydujących o ich genezie (czyli ich „pretekstów”) oraz do odkrywania sensów ukrytych w ich intermedialnych (słowno-muzyczno-wykonawczych) przekazach (czyli wyjaśniania ich „podtekstów”), a także do analizowania różnorodnych uwarunkowań (czyli „kontekstów”), decydujących o ich postaci. Zajęcia będą ilustrowane materiałami audiowizualnymi. Szczegóły programu zostaną podane na zajęciach organizacyjnych
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, wtorki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP032


10. Tytuł zajęć - Elementy greki starożytnej
Prowadzący - prof. Joanna Sowa
Język - polski
Opis przedmiotu - Przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych ojczystym językiem europejskiej literatury, nauki i filozofii. Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat starożytnej greki i jej wpływu na języki europejskie oraz wpojenie im elementarnych umiejętności czytania i rozumienia podstawowych słów i zwrotów. Na zakończenie kursu student: posiada podstawową wiedzę na temat starożytnej greki, jej zróżnicowania, rozwoju oraz wpływu na języki europejskie (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa naukowego); zna grecki alfabet oraz zasady wymowy, ortografii i akcentowania wyrazów greckich; zna podstawowe słownictwo, występujące w europejskiej terminologii naukowej; potrafi czytać i zapisywać greckie wyrazy oraz tłumaczyć proste zwroty i zdania; zna brzmienie greckiego heksametru.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.49, czwartki, godz. 14.30 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP033


11. Tytuł zajęć - Nowelistyka francuska 1450-1650: formy, tematy, ewolucja
Prowadzący - prof. Witold Konstanty Pietrzak
Język - polski
Opis przedmiotu - Treści: geneza francuskiej nowelistyki, cechy charakterystyczne noweli francuskiej, twórczość przedrenesansowa, okres poszukiwań (1520-1540), Heptameron Małgorzaty z Nawarry, nowele Bonaventure Des Périers, historie tragiczne w XVI wieku, barokowa pstrokacizna, nowela sentymentalna na przełomie XVI i XVII wieku, dzieło François de Rosseta, Jean-Pierre Camus i historia pobożna, nowele przykładne, schyłek historii tragicznych, nowela komiczna w pierwszej połowie XVII wieku Cele:wiadomości z zakresu nowelistyki, poetyki historycznej, retoryki, procesów historycznoliterackich, recepcji literatury starożytnej i nowożytnej; umiejętność analizy, syntezy, wartościowania.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.8, czwartki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP034


12. Tytuł zajęć - Problemy i wyzwania komunikacji interkulturowej
Prowadzący - prof. UŁ Grażyna Zarzycka
Język - polski
Opis przedmiotu - Prowadzenie dialogu interkulturowego jest ważną umiejętnością, którą powinien nabyć każdy obywatel współczesnego świata. Podczas wykładu zostaną omówione ważne pojęcia i teorie światowe z zakresu interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest komunikacja interkulturowa, a także przedstawione studia przypadków zebranych przez prowadzącą zajęcia w czasie jej wieloletniej praktyki kształcenia polonistycznego cudzoziemców w kraju i poza Polską. Komunikacja interkulturowa będzie analizowana z perspektywy socjolingwistycznej i socjologicznej (jej problemy będą ukazywane z punktu widzenia Innych – przede wszystkim cudzoziemców przebywających w Polsce), etnolingwistycznej (zostaną przeanalizowane sposoby obrazowania Innych w polskim dyskursie medialnym i rodzimych tekstach kultury) oraz glottodydaktycznej i pedagogicznej (przyjrzymy się dyskursowi cudzoziemców, problemom kształcenia cudzoziemców w Polsce oraz określimy cele i zakres pedagogiki interkulturowej). Zostaną również zdefiniowane najważniejsze wyzwania komunikacji interkulturowej.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 23, wtorki, godz. 11.45 - 13.15
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP035


13. Tytuł zajęć - Symbolika tekstów kultury: literatura - malarstwo - film
Prowadzący - dr hab. Agnieszka Kobrzycka
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na bogactwo znaczeń symbolicznych wybranych dzieł literackich, malarskich oraz filmowych. Treści kształcenia: 1. Symbolika światła i symbolika mroku; 2. Symbolika koloru; 3. Hierarchia w przestrzeni i jej znaczenie; 4. Struktury labiryntowe w tekstach kultury; 5. Symbolika roślin; 6. Symbolika zwierząt; 7. Zwierzęta fantastyczne; 8. Symbolika żywiołów; 9. Kamienie szlachetne i minerały; 10. Symbolika alchemiczna; 11. Astrologia i Zodiak; 12. Symbolika liczb; 13. Iconologia C. Ripy i jej znaczenie; 14. Heraldyka – pochodzenie herbów. Sztuka czytania herbu.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 3, poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP036


14. Tytuł zajęć - Introduction to Cultural Performance
Prowadzący - dr hab. Mariusz Bartosiak
Język - angielski
Opis przedmiotu - Basic concepts of cultural performance studies. Performative turn in culture, arts and humanities (emergence of the new ways of cultural dynamics, of the new genres in art, and of the new trends in humanistic research). Theatre as anthropological, aesthetic and axiological paradigm of cultural performance. Performative dimension of ritual and play.The aim of the lecture is to acquire general knowledge about concepts and problems in the field of anthropology of cultural performances and the ability to apply them to specific cultural events and phenomena. After the course the student: - defines the scope of cultural performance studies; - describes main paradigms of cultural performance (theatre, ritual, play);- explains main problems of the performative turn in culture, art., and humanities; - analyses exemplary cultural performances using the aquired conceptual tools; - presents the ability to acknowledge and discuss different points of view.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.22, poniedziałki, godz. 10.00 - 11.30
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP037


15. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes
Prowadzący - prof. Maciej Zalewski
Język - angielski
Opis przedmiotu - W obliczu zmian klimatu, które nasilają efekty suszy i powodzi, a także rozwoju infrastruktury, fundamentalne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz harmonizację użytkowania zasobów ekosystemów z ich potencjałem, jest zrozumienie interakcji pomiędzy dynamiką cyklu hydrologicznego i ekosystemami pod kątem zwiększenia ich potencjału, tzn zasobów wodnych, bioróżnorodności, usług ekosystemowych i zdolność ekosystemu do elastycznego reagowania na stres. Dla dogłębnego zrozumienia interakcji niezbędna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin nauk o środowisku. Podczas wykładów zostaną przedstawione metodologiczne podstawy integracji tej wiedzy począwszy od biologii molekularnej, biotechnologii, ale także uwzględnienie rachunku ekonomicznego i percepcji społecznej (socjologii), oraz przykłady zastosowania takiego integrującego podejścia dla rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w Polsce, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , wtorki, godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


16. Tytuł zajęć - Ewolucja stosowna
Prowadzący - dr Marek Michalski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest przedstawienie możliwości zastosowania ewolucji w praktyce, między innymi w medycynie, rolnictwie, farmacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - II połowa semestru letniego 2018/2019 (dokładna data będzie podana w terminie późniejszym)
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


17. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Historia odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. M. Mikołajczyk-Chmiela, prof. K. Lisowska, dr hab. M. Fol, prof. UŁ P. Stączek, prof. UŁ K. Paraszkiewicz, prof. UŁ D. Drzewiecka
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami naukowymi o kluczowym znaczeniu dla postępu w mikrobiologii, epidemiologii, immunologii i genetyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy w zakresie tych dyscyplin, w kontekście współczesnych osiągnięć naukowych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 4 marca 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D


18. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - prof. UŁ Joanna Żelazna-Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - W ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania metod biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), aula D (sala W-13) , wtorki, godz. 16.30 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0005


19. Tytuł zajęć - Aging of cells and organisms. Why do we age; can the process of aging be prevented or modified ?
Prowadzący - prof. Grzegorz Bartosz
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zapoznanie studentów z podstawami biologicznymi procesu starzenia się. Nabycie umiejętności krytycznej oceny informacji dotyczących tego procesu i możliwości jego modyfikacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul.Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), aula D (sala W-13), wtorki, godz. 18.15 - 20.00
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2019 r
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM32D


20. Tytuł zajęć - International Business Negotiations
Prowadzący - dr Bogdan Buczkowski
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi strategiami negocjacyjnymi, taktykami i i zasadami udanych negocjacji jak i rozwijanie praktycznych umiejętności w negocjowaniu umów z przedstawicielami różnych kultur
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala D 305, czwartki, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-WO225B


21. Tytuł zajęć - Страховые услуги
Prowadzący - dr Jurij Klapkiv
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - W trakcie kursu student uzyska wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych. Poruszona zostanie tematyka dotycząca zasad regulujących usługi ubezpieczeniowe oraz zasad regulujących obligatoryjność zawierania umów w ramach wybranych rodzajów ubezpieczeń.Tematyka omawianych zagadnień jest uzgadniana ze studentami i związana jest z ich zainteresowaniami.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37 (Budynek Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego), sala E 211, wtorki, godz.11.30 - 13.00
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-WO304B


22. Tytuł zajęć - From Johannes Kepler to Stephen Hawking
Prowadzący - dr Jerzy Kierul
Język - angielski
Opis przedmiotu - Lectures will present the scientific picture of the universe, they are aimed at non-specialists.
Miejsce i termin - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Pomorska 149/153, Mała Aula sala 22, środy, godz. 12.00 - 14.35
Pierwsze zajęcia - 3 kwietnia 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1500-WFUKH


23. Tytuł zajęć - Interfejsy mózg-komputer
Prowadzący - prof. Stanisław Bednarek
Język - polski
Opis przedmiotu - Na początkowych zajęciach przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. anatomii i fizjologii układu nerwowego, które następnie
będą wykorzystane do pokazania współczesnych możliwości bezpośredniej komunikacji ludzkiego mózgu z komputerem. Omówione będą też istniejące
obecnie rozwiązania w tej bardzo obiecującej i dynamiczne rozwijającej się dziedzinie. Przedstawione zostaną obszary zastosowań interfejsów
BCI, ich zalety, wady i perspektywy rozwoju. Wykład ilustrowany będzie pokazami przykładowych rozwiązań BCI.
Miejsce i termin - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Pomorska 149/153, sala A 272, środy, godz. 10.00 - 11.30
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 1500-WOIMK


24. Tytuł zajęć - Avant-Garde: An Introduction
Prowadzący - dr Marja Harmanmaa University of Turku, Finland
Język - angielski
Opis przedmiotu - This course offers a survey of the avant-garde, what it was and what are its most important aesthetic results. We shall study the main theoreticians in order to get to know, what kind of connotations they attributed to avant-garde and how they defined it. Furthermore, we shall explore the main so-called historical avant-garde movement prior to the second world war, such as Futurism, Dada and Surrealism, without forgetting the neo-avant-garde movements that saw the daylight after the second world war. Within the course we shall discover the major avant-garde artists, their ideas about aesthetic and the societal meaning they attributed to art, and analyse their masterpieces.It is suitable for the students who don’t have much prior knowledge about the subject; for those, who are already familiar with avant-garde, it offers the opportunity to deepen their knowledge with special reading about which we can discuss together.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Aula A 2, czwartki, godz. 17.00 - 20.15
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2019 r.
Cykl dydaktyczny - L-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP038