Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PROWADZONE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

TRWA OD 28 WRZEŚNIA DO 21 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Szanowni Studenci

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 31 października br. - NIE PÓŹNIEJ
WAŻNY KOMUNIKAT z 23 października 2020 r.

Studenci, którzy chcą dokonać zmian (dopisanie do listy uczestników danego przedmiotu albo wypisanie z listy uczestników) powinni kontaktować się z odpowiednim koordynatorem wydziałowym zajęć ogólnouczelnianych (lista poniżej), tzn. z koordynatorem tego wydziału, z którego pochodzi osoba prowadząca dany przedmiot. Ostateczny termin zgłaszania zmian to 31 października 2020 r.
WAŻNY KOMUNIKAT z 12 października 2020 r.

Zajęcia Akademia Polskiego Filmu - termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty na 26 października br.

Przypominamy, że obowiązuje Państwa wykupienie karnetu - dostęp do przedmiotu zostanie Państwu przyznany dopiero po spełnieniu tego warunku.

Karnet w cenie 100 zł można kupić w kasie Kina Kinematograf (pl. Zwycięstwa 1, siedziba Muzeum Kinematografii w Łodzi) w godzinach jego pracy (zgodnie z repertuarem) oraz przez internet - na stronie www.kinomuzeum.pl


WAŻNY KOMUNIKAT z 9 października 2020 r.

Zajęcia Akademia Polskiego Filmu - Muzeum Kinematografii przekazało informację o zmianie formy prowadzenia zajęć na online.WAŻNY KOMUNIKAT z 7 października 2020 r.

Przedmiot "Za stołem, w salonie, w buduarze. Życie prywatne i kultura umysłowa Europejczyków w osiemnastym wieku"- prof. dr hab. Agnieszki Kobrzyckiej NIE URUCHOMI SIĘ Studentom, którzy zapisali się na ten przedmiot zostanie zaproponowany inny, również prowadzony przez Wydział Filologiczny, albo będą mogli oni zapisać się na dowolnie wybrany przedmiot, na którym pozostały jeszcze wolne miejsca. Proszę śledzić informacje pojawiające się na skrzynkach poczty uniwersyteckiej oraz na tej stronie.

WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 125 Rektora UŁ z 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 31 października 2020 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 42 635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 42 635-45-38, joanna.suliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 42 635-57-44, magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 42 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 42 665-52-61, iwona.niedzwiecka@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 42 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Tomczak, tel. 42 635-56-25, monika.drabik@fis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 42 635-59-31, irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel.42 665-59-12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 42 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 42 635-46-36, lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 42 635-42-59,hubert.michlewski@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 42 635-62-16, anna.darmaszek@uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - dr Agata Matuszewska-Kubicz, tel. 42 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku polskim i w językach obcych (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny)


Opłata w wysokości 100 zł za semestr pobierana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2020/2021: http://kinomuzeum.pl/akademia-polskiego-filmu/

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf albo online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 125 Rektora UŁ z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2020/2021.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021 będzie prowadzona w terminie od 28 września do 21 października 2020 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z20/21----------------- OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 -----------------------------1. Tytuł zajęć - Dyskursy nowej humanistyki
Prowadzący - dr Marcin Bogusławski - Katedra Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Na zajęciach będziemy zajmować się wybranymi zagadnieniami, które podejmowane są w ramach tzw' "nowej humanistyki" (posthumanistyki, humanistyki nie-antropocentrycznej). Na ich podstawie rekonstruować będziemy również sensy, które wiążą się z pojęciem "nowej humanistyki". Zadaniem studentów będzie nie tylko analiza poglądów wybranych autorów, ale również wskazywanie mocnych i słabych miejsc ich koncepcji, jak i "nowej humanistyki" w ogóle.
Miejsce i termin - zajęcia online, MS Teams, (wykłady, referaty, dyskusje) oraz platforma Moodle, wtorki, godz. 12.00 - 13.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin ćwiczeń konweratoryjnych, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-CP050BF2. Tytuł zajęć - Sex, Gender, and Family in Antiquity and the Middle Ages (the Middle East, Greece, Rome & Byzantium)
Prowadzący - dr Andrzej Kompa - Katedra Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin - zajęcia online, MS Teams, czwartki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 24 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS025


3. Tytuł zajęć - Czas demonów. Noc w kulturze średniowiecznej Europy Zachodniej
Prowadzący - dr Kirił Marinow - Katedra Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest dogłębne i wieloaspektowe przedstawienie fenomenu postrzegania nocy i towarzyszących jej realnych oraz wyobrażonych elementów oraz wydarzeń przez ludzi epoki średniowiecznej. Chodzi zatem o eksplorację i przybliżenie mentalności mieszkańców Europy Zachodniej oraz zrozumienie ich sposobu postrzegania i odczuwania otaczającej ich rzeczywistości, a zatem również uświadomionych oraz nieświadomych motorów ich postępowania. Temat ma również pozwolić słuchaczom na wniknięcie i poznanie różnorodnych aspektów kultury europejskiej z perspektywy epoki, która miała niebagatelne znaczenie dla kształtowania się współczesnych przekonań na temat nocy, czy to w sztuce i literaturze, czy też w kulturze masowej. Zjawisko nocy będzie przedstawione we wszystkich swoich wymiarach – antonim dnia i światłości, mieszkańcy nocy, miejsca związane z nocą, cisza i głosy nocy, człowiek a noc, wizualizacje literackie i malarskie nocy – tak jak je rozumiał i przeżywał człowiek tamtych wieków, zarówno należący do elit, jak również do ogółu społeczeństwa. Podejmowana problematyka przedstawiona zostanie na bazie różnorodnych źródeł średniowiecznych.
Miejsce i termin- zajęcia online, MS Teams, wtorki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 27 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH009


4. Tytuł zajęć - Skrzyżowanie światów. Półwysep Bałkański w epoce średniowiecznej
Prowadzący - dr Kirił Marinow - Katedra Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie studentom różnorodnych aspektów dziejów Bałkanów i ich mieszkańców w średniowieczu. Poznanie wybranych fragmentów z historii Cesarstwa Bizantyńskiego, rodzących się i rozwijających się wówczas państw słowiańskich i wreszcie ekspansji Turków Osmańskich na to terytorium. Prześledzenie wzajemnych interakcji pomiędzy tymi kontrahentami politycznymi. Zapoznanie się z przykładowymi tekstami bizantyńskimi, słowiańskimi i tureckimi (w przekładzie polskim) i doświadczenie bezpośredniej pracy z nimi (interpretacja). Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu geografii historycznej, historii militarnej, relacji dyplomatycznych, kwestii religijnych oraz kulturalnych (sztuka, architektura, literatura).
Miejsce i termin -zajęcia online, MS Teams, wtorki, godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 27 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH005


5. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu
ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 100 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy). Karnet można kupić online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii.
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - każde spotkanie składa się godzinnego wykładu i projekcji dwóch filmów.
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/akademia-polskiego-filmu/
Miejsce i termin - kino Kinematograf, pl. Zwycięstwa 1, poniedziałki, godz. 17.00 - zmiana formy zajęć na online
Pierwsze zajęcia - 26 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin wykładu, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


6. Tytuł zajęć - Muzyka rockowa w Polsce w latach 1970-1999
Prowadzący - dr Arkadiusz Rzepkowski - Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii, Wydział Filozofdiczno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju polskiej muzyki rockowej w latach 1970-1999 z uwzględnieniem głównych nurtów: blues-rock, hard rock, rock progresywny, punk-rock, pop-rock. Ważnym zagadnieniem będzie także przedstawienie stosunku władz komunistycznych do tego rodzaju muzyki ( w tym wykorzystanie muzyki rockowej do celów politycznych na początku lat osiemdziesiątych XX w. ) i sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w tym czasie. Kolejną kwestią, która zostanie poruszona na tych zajęciach są przeglądy, festiwale promujące muzykę rockowa : Festiwal w Jarocinie, Rockowisko w Łodzi, Muzyczny Camping w Brodnicy. Konieczne będzie także przedstawienie biografii najważniejszych zespołów rockowych: Czesław Niemen, Breakout, SBB, Budka Suflera, Perfect, Dżem, Maanam, TSA, Lady Pank itd. Na zajęciach zostanie wykorzystany projektor multimedialny do pokazania wybranych koncertów i teledysków tych zespołów.
Miejsce i termin -zajęcia online, MS Teams, czwartki, godz.15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - 22 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH025


7. Tytuł zajęć - Łódź we współczesnych badaniach humanistycznych
Prowadzący - dr Adam Sitarek - Centrum Badań Żydowskich, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia współorganizowane z Katedrą Historii Historiografii UŁ oraz Instytutem Osteuropäische Geschichte Uniwersytetu w Giessen mają na celu zapoznanie uczestników ze współczesnymi badaniami nad historią Łodzi i regionu. Tematyka spotkań obejmie zarówno zagadnienia historyczne, jak i kulturoznawcze czy językowe. Wśród osób prowadzących zajęcia znajdą się zarówno wykładowcy związani z łódzką uczelnią, jak i z zagranicznych ośrodków, którzy realizują projekty badawcze dotyczące naszego miasta. Umożliwi to uczestnikom zająć zestawienie różnych perspektyw postrzegania Łodzi, zarówno ze względu na osobę badacza, jak i reprezentowaną przez niego dziedzinę.
Miejsce i termin -zajęcia online, MS Teams, środy, godz. 15.30 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin ćwiczeń konwersatoryjnych, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH032


8. Tytuł zajęć - Para buch, koła w ruch. Historia kolei i jej wpływu na społeczeństwo dla niezaawansowaanych
Prowadzący - dr Kamil Śmiechowski
Język - polski
Opis przedmiotu - W trakcie zajęć studenci będą mogli zapoznać się z historią jednego z wynalazków, który radykalnie zmienił świat w XIX i XX wieku – kolei żelaznej. Nie będzie to jednak typowy wykład z historii techniki. Zastanowimy się jak możliwość podróżowania na duże odległości wpłynęła na mentalność ludzi oraz jak postrzegana była kolej w minionych dziesięcioleciach. Oprócz informacji o rozwoju kolejnictwa będzie można dowiedzieć się kiedy powstały najważniejsze linie kolejowe na ziemiach polskich, jak wpłynęły one na rozwój miast, kto wygrał wojnę dzięki użyciu kolei oraz czym była słynna Luxtorpeda. Odwiedzimy zarówno pełen przepychu Orient Express, jak i zapomniane wąskotorówki.
Miejsce i termin -zajęcia online, MS Teams, wtorki, godz. 14.00 - 15.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH031


9. Tytuł zajęć - Polski Manchester - upadły gigant - galeria murali - łódź dwóch stuleci (1823-2019)
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa - Katedra Historii Polski Najnowszej, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Łódź to miasto „młode”, którego dzieje jako ważnego ośrodka przemysłowego, administracyjnego, kulturalnego… sięgają zaledwie dwustu lat, liczonych od momentu założenia tzw. osady fabrycznej. W XIX wieku miasto wyrosło na największy ośrodek przemysłowy na ziemiach polskich. Przedmiotem wykładu będą dzieje miasta i jego mieszkańców. Pojawi się odpowiedź na pytanie dlaczego był możliwy szybki rozwój miasta od niewielkiej osady miejskiej, która w 1820 roku liczyła 767 mieszkańców do ponad półmilionowego molocha, centrum okręgu włókienniczego, po niespełna dziewięćdziesięciu sześciu latach w 1914 roku. Czy powstanie ogromnych zakładów włókienniczych i budowanie milionowych fortun ich właścicieli było możliwe jedynie w wyniku bezlitosnego wyzysku pracowników najemnych? – jak chce czarna legenda miasta i jego mieszkańców, budowana od końca XIX stulecia. Czy może ważną rolę w tym procesie odegrała przedsiębiorczość mieszkańców Łodzi? Wiek XX przyniósł dramatyczne wydarzenia, które istotnie wpłynęły na kolejne dziesięciolecia funkcjonowania miasta. Dziś, wraz z końcem drugiej dekady XXI stulecia o tamtej dziewiętnastowiecznej potędze Łodzi świadczą jedynie ceglane mury fabrycznych budowli, wspaniałe pałace i kamienice – siedziby jej byłych mieszkańców. Co się stało? Co było przyczyną tego, że dziś to wspaniałe miasto centralnej Polski musi na nowo budować swoją tożsamość? Czy jest nią kreatywność jego mieszkańców zasilana przez studiujące tu rzesze młodych Polaków i obcokrajowców? Czy po okresie upadku ostatnich dziesięcioleci XX wieku wyrasta na nową potęgę? Czy jest nią myśl naukowa? A może życie kulturalne? Przecież już na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały tutaj znakomite teatry niemieckie, polskie i żydowskie. I na koniec, czy zgadzamy się z wykreowanym jeszcze w końcu XIX stulecia i utrwalonym w czasach PRL „czarny obrazem” Łodzi?, a może widzimy w niej ekscytujące „dzieło” przeszłych i obecnych jej mieszkańców?
Miejsce i termin - zajęcia online, MS Teams, środy, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH029


10. Tytuł zajęć -Świat średniowieczny widziany oczyma podróżników
Prowadzący - dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ - Katedra Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczkom i słuchaczom horyzontu geograficznego mieszkańców średniowiecznej Europy. Sposobem jego poznania jest analiza relacji z różnego rodzaju podróży i wędrówek, pozostawionych przez autorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych, odwiedzających odległe kraje. Potoczna wiedza, wyniesiona ze szkoły średniej, każe wyobrażać sobie społeczeństwo wieków średnich jako statyczne, niewiele wiedzące o świecie i słabo nim zainteresowane. Tymczasem rzeczywistość była o wiele bardziej skomplikowana. Dość przypomnieć, że początek tej epoki związany był z wielkimi przemieszczeniami całych plemion. Na przykład Wandalowie zawędrowali ze Skandynawii do Północnej Afryki, zatrzymując się po drodze między innymi na ziemiach polskich i na Półwyspie Pirenejskim. Okazją do przemieszczeń dużych grup ludności były wyprawy krzyżowe. W średniowieczu podróżowały różnorodne grupy osób – pątnicy, kupcy, dyplomaci, artyści. Po powrocie do domu dzielili się swymi doświadczeniami z otoczeniem. Ich opowieści były źródłem wiedzy o świecie. Niektórzy spisali swoje przygody lub podyktowali ich opis skrybom. Te teksty są podstawą proponowanego cyklu wykładów. Jednym z najczęstszych powodów wyruszana w drogę były pielgrzymki (do Rzymu, Santiago di Compostella, Jerozolimy). Równie ważną rolę odgrywały podróże dyplomatyczne, często połączone z wykonywaniem zadań szpiegowskich. Papiescy wysłannicy do chana mongolskiego, czy bizantyńscy posłowie do Arabów relacjonowali szczegółowo kim są, jak się ubierają, jak walczą przeciwnicy ich krajów. Inny charakter miały podróże w interesach. Kupcy warescy i ruscy docierali ze swymi towarami do Konstantynopola, rodzina Polo, do Chin. Ich świadectwa pozwalają zorientować się nie tylko, co przeciętny Europejczyk mógł wiedzieć o tych krainach, ale też jakie towary były przedmiotem pożądania w Europie. Na koniec wspomnijmy jeszcze o podróżach będących skutkiem zwykłej ciekawości, dziś powiedzielibyśmy „turystycznych” lub wręcz naukowo-badawczych. Chociaż stanowią mniejszość, dowodzą jednak, że zawsze istniały osoby zainteresowane światem lub historią, gotowe poświęcić czas i pieniądze dla ich poznania. Równie interesujące są informacje na temat warunków podróżowania, czasu, środków transportu, przewodników, tłumaczy i wielu innych. Wszystkie one będą przedmiotem rozważań w toku zajęć.
Miejsce i termin - Zajęcia online, platforma Moodle, środy, godz. 16. - 17.30
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH028


11. Tytuł zajęć - Innowacyjne technologie informacyjne (ITI)
Prowadzący - dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Język - polski albo angielski (do ustalenia z prowadzącym na pierwszych zajęciach)
Opis przedmiotu - Podczas zajęć będą omówione najnowsze technologie informacyjne, które obecnie są w fazie badań i z dużym prawdopodobieństwem zostaną implementowane w najbliższych latach, w szczególności takie jak: Internet rzeczy, interfejsy mózg komputer (BCI), techniki biometryczne, Internet mózgów, systemy inteligentne, sztuczna inteligencja, cyfrowe obrazowanie aktywności mózgu (techniką funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego – fNMR) zdalna stymulacja mózgu, bezpośrednia komunikacja mózgów przy użyciu technologii informacyjne (IT), rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR), cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo i cyberwojny. Wykład będzie dotyczył nie tylko problemów technicznych, ale również problemów społecznych, ekonomicznych i etycznych, związanych z implementacją tych technologii.
Miejsce i termin - zajęcia online, środy, godz. 17.00 - 19.10
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin dydaktycznych, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu -1500-ITIzo


12. Tytuł zajęć - History of Computer Science
Prowadzący - dr hab. Małgorzata Filipczak, Wydział Matematyki i Informatyki
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zaznajomienie studenta z historią powstawania pierwszych maszyn liczących, idei matematycznych i wynalazków technicznych wykorzystywanych w informatyce oraz historii rozwoju podstawowych gałęzi informatyki.
Miejsce i termin - zajęcia online, czwartki, godz. 12.15 - 14.00
Pierwsze zajęcia - 22 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin wykładu, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1100-HC0ENG


13. Tytuł zajęć - Seks i tabu: między normą a perwersją
Prowadzący - dr. hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Język - polski
Opis przedmiotu - przedmiot ukazuje wielowymiarowe uwarunkowania kulturowe w sferze życia seksualnego. Przybliża mechanizmy regulacji społeczno-kulturowej tej ważnej sfery życia człowieka, odwołuje się w tym kontekście do wybranych przekładów z różnych zakątków świata. Analizuje zarazem religijne i moralne postawy wobec seksu i ich skutki w różnych częściach globu. Przedmiot prezentuje różnorodność kulturowego podejścia do sfery seksu i relatywizm dotyczący kategoryzacji i klasyfikacji zachowań seksualnych jako zgodnych ze społecznymi normami i je naruszającymi, noszącymi znamiona dewiacji i perwersji. Prezentuje takie społeczną percepcję takich zjawisk jak prostytucja, homoseksualizm i transseksualizm, pornografia itp. Odnosi się również do wpływu rozwoju technologii informatycznych doby globalizacji na konstruowanie relacji seksualnych (seks w przestrzeni wirtualnej, eksperymentowanie z własnym ciałem itd.).
Miejsce i termin - zajęcia online, środy, godz. 8.15 - 9.45
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-JABL05


14. Tytuł zajęć - Transnational Organized Crime in Contemporary World. Challenges for International Security
Prowadzący - dr Zuzanna Kowalczyk, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Język - angielski
Opis przedmiotu - The objective of the course is to show students the processes of transformation of organized crime from regional entities to worldwide networks. The reasons of development of transnational crime and its social impact will be discussed. The various types of crimes committed by international crime organizations will be presented in particular. The important part of the course aims at making the students see and understand the interrelations between social, political and economical background of organized crime activity - from severe social problems up to financing of the terrorism.
Miejsce i termin - zajęcia online, czwartki, w godz. 18.00-19.30
Pierwsze zajęcia - 22 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-JABL0415. Tytuł zajęć - Aging of cells and organisms. Why do we age; can the process of aging be prevented or modified?
Prowadzący - dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - angielski
Opis przedmiotu - Getting the students acquainted with the biological basis of the process of aging. Learning the abilitity of critical evaluation of the available information concerning this process and possibilities of its modification.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki godz. 18.00 - 19.45
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM32D


16. Tytuł zajęć - Sustainable development - the challenge of 21st century
Prowadzący -dr Natalia Ratajczyk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The aim of the course is to introduce the theoretical and practical aspects of sustainable development. SD rules are discussed on the basis of various economic sectors: energy, transport, agriculture. Issues related to the problem of excessive consumption, environmental awareness and practical methods to reduce the negative impact on the natural environment are addressed.
Miejsce i termin - zajęcia online, środy godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 4 listopada 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM27D


17. Tytuł zajęć - Финансовые услуги (Usługi finansowe)
Prowadzący - dr Jurij Klapkiv. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań, ochrony klienta oraz społecznego wymiaru usług finansowych.
Miejsce i termin - zajęcia online, czwartki, godz.15.00
Pierwsze zajęcia - 22 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL019


18. Tytuł zajęć - Popkultur im Wandel: Was wir jeden Tag mitmachen, ohne es zu merken
Prowadzący - dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Język - niemiecki
Opis przedmiotu - Kultura popularna otacza nas jak powietrze. Przyjmujemy ją najczęściej bez zastanowienia. Celem zajęć jest bliższe przyjrzenie się temu zjawisku. Omówione zostaną ogólne przemiany, jakim podlega współczesna kultura popularna, a także jej przykładowe produkty. Efektem zajęć powinna być większa samoświadomość uczestników jako konsumentów i współproducentów kultury popularnej.
Miejsce i termin - zajęcia online , czwartki, godz.15.00
Pierwsze zajęcia - 22 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny - Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL020


19. Tytuł zajęć - Teatr muzyczny i jego formy
Prowadzący - prof. dr hab, Antoni Wierzbiński, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest szerokie przedstawienie roli i związków muzyki z takimi formami teatralnymi, w których muzyka stanowi integralną część teatru i filmu. Zajęcia te składają się z części wykładowej na temat m. in. epoki, kompozytora, formy itp. oraz z prezentacji dzieł scenicznych w ramach w/w form autorstwa najwybitniejszych kompozytorów i reżyserów wraz z omówieniem ich roli na tle epoki. Prezentacje mają na celu wdrażanie studentów do percepcji dzieła teatralnego i filmowego opartego na wielu dziedzinach sztuki - muzyka, taniec, sztuki piękne. Sposób zaliczenia – test.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 15.00-16.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP050


20. Tytuł zajęć - Staropolska kultura szlachecka - obrazy literackie
Prowadzący - dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ - Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - celem wykładu jest nakreślenie w oparciu o obraz utrwalony w literaturze XVII i I poł. XVIII w. swoistości kultury szlacheckiej mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów zarówno obejmującej sferę prywatną, jak i publiczną. Zróżnicowane zjawiska można zaobserwować w tekstach reprezentujących następujące gatunki literackie m.in.: epicedium, epitafium, epitalamium, pamiętnik, satyra, epos, list, mowa, kazanie, sylwa. Literatura ta umocowana jest silnie w tradycji antycznej, ujawnia zależność i powiązania z kulturą europejską (także z myślą filozoficzną) m.in. włoską, francuską i hiszpańską. Uobecnia się w niej kultura oratorska, szlacheckie pieniactwo, kult bohaterstwa, skandale obyczajowe, miłość i śmierć, stosunek do zwierząt (w tym obyczaje łowieckie), obraz morza, pracy, edukacji i in. W polu obserwacji znajdą się utwory m.in.: J. Ch. Paska, J. Kitowicza, S. Twardowskiego, K. Opalińskiego, J. A. Morsztyna, P. Kochanowskiego, Z. Morsztyna.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 17.00-18.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP043


21. Tytuł zajęć - Romantycy - literatura wobec biografii
Prowadzący - prof. dr hab, Maciej Szargot, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - podstawowe treści kształcenia: 1) autobiografizm literatury romantycznej 2) byronizm jako przymus ujednolicenia życia i literatury 3) interpretacja dzieła poprzez biografię autora jako podstawowe założenie romantycznego literaturoznawstwa 4) legendy i autolegendy biograficzne 5) problem "Poety bezimiennego" wobec biograficznego przymusu lektury 6) słynne interpretacje biograficzne dzieł literackich (Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego) 7) problem kłamstwa biograficznego w literaturze romantycznej 8) życie jako dzieło artystyczne - teatralność i "gest" w życiu romantyka.
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP051


22. Tytuł zajęć - Przemiany powieści kryminalnej. Od Edgara Allana Poe do Olgi Tokarczuk i Marcina Świetlickiego.
Prowadzący - prof. dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz, prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz, Wydział Filologiczny
Język - polski
Opis przedmiotu - Zapoznanie z historią i specyfiką literatury kryminalnej, przemianami jej postaci oraz ukazanie jej na tle innych mediów kultury (głównie filmu).Treści: zjawiska "przed-kryminalne" (penny dreadful, pieśń dziadowska nowiniarska, twórczość folklorystyczna, pitawale, New Gate Callendar); proza Edgara Allana Poe, powieść awanturnicza i powieść tajemnic. Sherlock Holmes: detektyw wszechczasów. Model klasycznej powieści detektywistycznej: Agatha Christie. Czarny kryminał (francuski i amerykański). Poszerzenie konwencji: fabuła kryminalna jako pretekst dla kreacji psychologicznej, socjologicznej, historycznej. Egzotyzacja kryminału. Postmodernistyczna gra z konwencją kryminalną. Powieść kryminalna dla dzieci i młodzieży. Powieść kryminalna w Polsce: "szerloki", powieść milicyjna, polska adaptacja wzorca klasycznej powieści detektywistycznej (Joe Alex), kryminał retro i współczesny obyczajowy. Zmiany konstrukcji powieści kryminalnej Przemiany aksjologiczne. Specyfika percepcji powieści kryminalnej: rola czytelnika. Statusu powieści kryminalnej w obrębie kultury literackiej. Autotematyzm. Ekranizacja powieści kryminalnej (analiza na wybranym przykładzie).
Miejsce i termin - zajęcia online, wtorki, godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 20 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP052


23. Tytuł zajęć - Landscapes of Poland
Prowadzący - dr Anna Majchrowska, e-mail: anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl, tel. 42 665-59-38, Wydział Nauk Geograficznych
Język - angielski
Opis przedmiotu - This course provides students with an overview of landscape typology and regional diversity in Poland and characterizes the main types of landscapes of Poland: from the shores of the Baltic Sea to the summits of the Tatra mountains. The characterisation covers origin and geographical features of the lowland, upland, mountainous and riverine landscapes along with their most eminent cultural elements. The system of landscape and nature protection in Poland is also described.
Miejsce i termin - ul. Narutowicza 88, sala 105/107, wtorki, godz. 16.00 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 3 listopada 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-ERASM19


24. Tytuł zajęć - Elementy chemii leków
Prowadzący - dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ, Wydział Chemii
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiot ma za zadanie przekazać wiedzę pozwalającą na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą typową dla chemii leków; podczas zajęć będzie miejsce na omówienie metod syntezy i właściwości chemicznych podstawowych grup leków, znajomość mechanizmów chemicznych poszczególnych grup leków na poziomie molekularnym, znajomość mechanizmów chemicznych efektów ubocznych niektórych leków, na posługiwanie się metodami ustalania zależności struktury i aktywności
Ponadto omówione będą sposoby funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii leków (apteki, produkcja leków) oraz mechanizmów rządzących koncernami wykorzystującymi wiedzę z zakresu chemii leków.
Miejsce i termin - sala Rady Wydziału Chemii UŁ, środy, godz. 13.00 - 15.00
Pierwsze zajęcia - 21 października 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1600-DOUECL


25. Tytuł zajęć - Le droit anti-discrimination de l`UE
Prowadzący - dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ, Wydział Prawa i Administracji
Język - francuski
Opis przedmiotu - Ce cours vise à faire acquérir aux étudiants les notions fondamentales dudroit anti-discrimination de l'Union Europeenne.Le cours aborde les sources du droit anti-discrimination. Ensuite, se trouvent étudiées les formes et les motifs de la discrimination ainsi que les possibles dérogations à ce principe. Une bonne partie du cours est consacrée à l'analyse de la jurisprudence de la Cour de la Justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des directives anti-discrimination. Le cours présente aussi des moyens de la lutte contre la discrimination ainsi que les facilités procédurales pour les victimes de la discrimination.
Miejsce i termin - środy, godz. 16.30 - 18.00 - zajęcia prowadzone w systemie mieszanym (16 godz. w formie zdalnej, 4 godz. stacjonarnie)
Pierwsze zajęcia - 4 listopada 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 20 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS69


26. Tytuł zajęć - Zarządzanie ryzykiem a sprawa talerza
Prowadzący - prof. dr hab. Maria Skłodowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem wykładów z jest przedstawienie charakterystyki jakościowej i właściwości funkcjonalnych głównych składników pokarmowych w aspekcie podstawowej przemiany materii. Omówiona zostanie wartość odżywcza produktów spożywczych, dieta zbilansowana, suplementy diety, metody zwiększania wartości odżywczej produktów spożywczych oraz biodostępność poszczególnych odżywczych i nie odżywczych składników diety. Zostaną przedstawione najczęściej stosowane dodatki do żywności. Skażenia produktów spożywczych w aspekcie homotoksykacji i toksykacji organizmu człowieka. Rola diety w zapobieganiu i terapii chorób zaliczanych do grupy chorób cywilizacyjnych. Żywność funkcjonalna i nutraceutyki. Wpływ wykorzystania organizmów GM w żywieniu człowieka na zdrowie kliniczne.
Miejsce i termin - zajęcia online, poniedziałki (6x), czwartki (2x), godz. 16.00 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 7 grudnia 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO000627. Tytuł zajęć - Nowe trendy zastosowania ekotoksykologii w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska
Prowadzący - dr hab. Z. Romanowska-Duda, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Język - polski
Opis przedmiotu - Wykład zawiera: podstawowe wiadomości z rozwoju ekotoksykologii. Informacje z najnowszych kierunków badań analitycznych i bioindykacyjnych, wykorzystywanych w monitoringu środowiska (wody i gleby) skażonego substancjami toksycznymi w tym toksyn sinicowych i metali ciężkich. Posługiwanie się metodyką toksykologii w zakresie ochrony środowiska. Przekazanie istoty monitoringu środowiskowego z użyciem organizmów żywych jako biowskaźników, w kontekście zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w świetle wojen biologicznych.
Miejsce i termin - zajęcia online, poniedziałki, godz. 16.00 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 7 grudnia 2020 r.
Cykl dydaktyczny -Z-20/21
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M61D