Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019 trwała od 25 września do 7 października 2018 r.

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogły być dokonywane do 15 października br. - NIE PÓŹNIEJ
WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2018 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 97 Rektora z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera) oraz Własna firma dla początkujących - zajęcia organizowane przez Akademickie Biuro Karier - są one bezwarunkowo bezpłatne (dla wszystkich studentów i doktorantów UŁ).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 15 października 2018 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 635-46-36, lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-59,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - mgr Agata Matuszewska, tel. 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2018/2019 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny))


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2018/2019: http://kinomuzeum.pl/?p=481

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 97 Rektora z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2018/2019.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019 jest prowadzona w terminie od 25 września do 7 października 2018 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z18/19OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019


1. Tytuł zajęć - Principles of landscape ecology
Prowadzący - dr Anna Majchrowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The purpose of the course is to present the principles of landscape ecology as a framework for landscape protection, management and planning. Landscape ecology - history and origins of the discipline. Notion of landscape - transdisciplinary approach. Landscape models and landscape elements and pattern. Causes of landscape pattern. Different approaches to landscape classifications.The role of humans in creating and affecting landscape pattern and process. Principles of using landscape metrics. Landscape ecology principles in desin. Landscape services and green infrastructure.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88, sala 105, I piętro, wtorki, godz. 16.00 - 18.00 Uwaga - nastąpiła zmiana terminu zajęć !
Pierwsze zajęcia - 16 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM43
2. Tytuł zajęć - Muzyczne arcydzieła XX wieku. Część I
Prowadzący - dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z najbardziej znanymi i cenionymi utworami kompozytorów muzyki klasycznej XX wieku, poczynając od twórczości Gustava Mahlera. Będzie on także zawierał informacje o budowie słuchanych utworów oraz okolicznościach ich powstania.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, sala 312, poniedziałki, godz. 17.15 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 8 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0203. Tytuł zajęć - Historia Syrii. Starożytność - średniowiecze - wybrane elementy dziejów najnowszych.
Prowadzący - dr Paweł Filipczak
Język - polski
Opis przedmiotu - Pełny kurs historii starożytnej i średniowiecznej Syrii (od powstania pierwszych państw po początek wieku XVI n.e.), z uwzględnieniem geografii historycznej, aspektów politycznych, społecznych, gospodarczych i religijnych, umożliwia studentom kompetentne poznanie dziejów jednego z najważniejszych regionów Bliskiego Wschodu. Chronologiczny zakres kursu poszerzony jest o moduł obejmujący wybrane, najważniejsze wydarzenia, postaci i zjawiska z dziejów nowożytnych i najnowszych. W sensie geograficznym Syria rozumiana jest tu szeroko, obejmując kilka współczesnych państw, głównie: Syrię, Liban, Izrael, Jordanię i Autonomię Palestyńską. Kurs obejmuje także panel poświęcony najważniejszym zabytkom starożytnym i średniowiecznym leżącym przede wszystkim na obszarze (współczesnej) Syrii i Libanu.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12 , środy, godz.17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 3 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH0064. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the Middle Ages
Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul.A. Kamińskiego 27a, sala 47, czwartki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 4 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS025


5. Tytuł zajęć - Czas demonów. Noc w kulturze średniowiecznej Europy Zachodniej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest dogłębne i wieloaspektowe przedstawienie fenomenu postrzegania nocy i towarzyszących jej realnych oraz wyobrażonych elementów oraz wydarzeń przez ludzi epoki średniowiecznej. Chodzi zatem o eksplorację i przybliżenie mentalności mieszkańców Europy Zachodniej oraz zrozumienie ich sposobu postrzegania i odczuwania otaczającej ich rzeczywistości, a zatem również uświadomionych oraz nieświadomych motorów ich postępowania. Temat ma również pozwolić słuchaczom na wniknięcie i poznanie różnorodnych aspektów kultury europejskiej z perspektywy epoki, która miała niebagatelne znaczenie dla kształtowania się współczesnych przekonań na temat nocy, czy to w sztuce i literaturze, czy też w kulturze masowej. Zjawisko nocy będzie przedstawione we wszystkich swoich wymiarach – antonim dnia i światłości, mieszkańcy nocy, miejsca związane z nocą, cisza i głosy nocy, człowiek a noc, wizualizacje literackie i malarskie nocy – tak jak je rozumiał i przeżywał człowiek tamtych wieków, zarówno należący do elit, jak również do ogółu społeczeństwa. Podejmowana problematyka przedstawiona zostanie na bazie różnorodnych źródeł średniowiecznych, a wykład będzie bogato ilustrowany multimedialnie.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, wtorki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 9 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH009


6. Tytuł zajęć - Własna firma dla początkujących
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Agata Matuszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie formalne i marketingowe związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy m. in. następujących zagadnień:

  • ja jako przedsiębiorca - kompetencje przedsiębiorcze
  • własna firma a praca na etacie
  • tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
  • formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
  • poszukiwanie możliwości biznesowych (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
  • źródła finansowania firmy
  • budowanie wizerunku firmy
  • metody pozyskiwania klientów

Forma zaliczenia przedmiotu - stworzenie i prezentacja modelu biznesowego (praca w grupach) oraz e-learning Zajęcia prowadzone są w ramach projektu "Kreator Kariery", dlatego warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się do projektu. Projekt "Kreator Kariery" jest bezpłatny i adresowany do studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków UŁ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
Miejsce i termin - Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, (sala konferencyjna), wtorki, w godz. 9.00 - 11.30,
- 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11 ( 5 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
- 15 godzin dydaktycznych e-learningu

Pierwsze zajęcia - 16 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-FIRMA


7. Tytuł zajęć - Skrzyżowanie światów. Półwysep Bałkański w epoce średniowiecznej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie studentom różnorodnych aspektów dziejów Bałkanów i ich mieszkańców w średniowieczu. Poznanie wybranych fragmentów z historii Cesarstwa Bizantyńskiego, rodzących się i rozwijających się wówczas państw słowiańskich i wreszcie ekspansji Turków Osmańskich na to terytorium. Prześledzenie wzajemnych interakcji pomiędzy tymi kontrahentami politycznymi. Zapoznanie się z przykładowymi tekstami bizantyńskimi, słowiańskimi i tureckimi (w przekładzie polskim) i doświadczenie bezpośredniej pracy z nimi (interpretacja). Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu geografii historycznej, historii militarnej, relacji dyplomatycznych, kwestii religijnych oraz kulturalnych (sztuka, architektura, literatura). Zajęcia będą bogato ilustrowane audiowizualnie.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, wtorki, godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH009


8. Tytuł zajęć - Muzyka rockowa w Polsce w latach 1970 - 1989
Prowadzący - dr Arkadiusz Rzepkowski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju polskiej muzyki rockowej w latach 1970-1989 z uwzględnieniem głównych nurtów: blues-rock, hard rock, rock progresywny, punk-rock, pop-rock. Ważnym zagadnieniem będzie także przedstawienie stosunku władz komunistycznych do tego rodzaju muzyki ( w tym wykorzystanie muzyki rockowej do celów politycznych na początku lat osiemdziesiątych XX w. ) i sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w tym czasie. Kolejną kwestią, która zostanie poruszona na tych zajęciach są przeglądy, festiwale promujące muzykę rockowa : Festiwal w Jarocinie, Rockowisko w Łodzi, Muzyczny Camping w Brodnicy. Konieczne będzie także przedstawienie biografii najważniejszych zespołów rockowych: Czesław Niemen, Breakout, SBB, Budka Suflera, Perfect, Dżem, Maanam, TSA, Lady Pank itd. Na zajęciach zostanie wykorzystany projektor multimedialny do pokazania wybranych koncertów i teledysków tych zespołów.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, czwartki, godz. 15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - 4 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH017


9. Tytuł zajęć - Co nas łączy, co nas dzieli. Judaizm i chrześcijaństwo
Prowadzący - dr Adam Sitarek
Język - polski
Opis przedmiotu - Na zajęciach przedstawione zostaną podobieństwa i różnice judaizmu i chrześcijaństwa na płaszczyźnie teologicznej oraz społecznej. Zajęcia uzupełnione zostaną także o wykłady z historii obu społeczności i ich roli w dziejach Łodzi. Prezentować je będą wybitni przedstawiciele obu wspólnot oraz naukowcy zajmujący się tym tematem. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. duchowni różnych wyznań chrześcijańskich oraz rabin. Zajęcia są wspólną inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 103 (sala Rady Wydziału), poniedziałki, godz. 17.15 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 8 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH018


10. Tytuł zajęć - Zagłada europejskich Żydów. Historia i pamięć
Prowadzący - dr Adam Sitarek
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia dotyczą dziejów europejskich Żydów w okresie drugiej wojny światowej oraz lat ją poprzedzających. Omówione zostaną dzieje społeczności żydowskiej w ostatnich latach przed wybuchem wojny, ruch narodowosocjalistyczny, antysemicka nazistowska terminologia i mechanizmy procesu Zagłady, jej przebieg oraz reakcje na masowe ludobójstwo Żydów. Istotnym elementem zajęć będzie omówienie różnorodnych świadectw wydarzeń – zarówno z perspektywy ofiar, jak i sprawców i świadków oraz powojennego procesu upamiętniania ofiar Zagłady. W ramach zajęć przewidziane są zajęcia terenowe na obszarze byłego getta łódzkiego i w miarę możliwości w wybranym muzeum (np. byłego obozu w Chełmnie nad Nerem).
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 103 (sala Rady Wydziału), wtorki, godz. 17.15 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 9 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH019


11. Tytuł zajęć - Od nienawiści do fascynacji. Niełatwa koegzystencja pogan, żydów, chrześcijan i muzułmanów w średniowieczu
Prowadzący - dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom skomplikowanych stosunków między wyznawcami różnych religii (pogaństwa, chrześcijaństwa, islamu i judaizmu) w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego.W omawianej epoce koegzystowały na nim zarówno wielkie religie monoteistyczne, jak i wyznawcy tradycyjnych, pogańskich religii. Mapa religijna Półwyspu Arabskiego przed Mahometem była bardzo zróżnicowana. Oprócz pogan zamieszkiwały go nie tylko wspólnoty chrześcijańskie, złożone z uciekających przed prześladowaniami w cesarstwie, ale także całe plemiona wyznające tę religię, chociaż nie zawsze w ortodoksyjnej wersji. Na południu, w tzw. Arabii Szczęśliwej, przez krótki czas dominował judaizm. Chrześcijanie byli podzieleni na wiele zwalczających się grup.Równocześnie tereny te były, podobnie jak współcześnie, ważne ze względów strategicznych dla wszystkich sił politycznych w regionie. Stąd rywalizacja Bizancjum najpierw z Persją, a następnie z państwami muzułmańskimi (kalifatem sasanidzkim i abbasydzkim, Turkami, egipskimi Fatymidami). Na ich wzajemne relacje istotny wpływ miały stosunki wyznaniowe, tym bardziej, że na obszarach pozostających od VII w, pod panowaniem muzułmańskim pozostały znaczne mniejszości chrześcijańskie.Od VII w.chrześcijanom przyszło stawić czoła islamowi. Trzeba jednak pamiętać, że żadna z tych wielkich religii monoteistycznych nie była jednolita, zatem chrześcijanie różnych obrządków mieli do czynienia z szyitami, sunnitami i innymi odłamami islamu.Można tez wskazać cały szereg innych problemów. Dla przykładu islam w Afryce znacząco różnił się (nie w dogmatach, lecz w praktyce) od tego w Hiszpanii, szczególnie pod rządami Umajjadów. Możliwości porozumienia się z Arabami w Ziemi Św. były inne, niż z Turkami Seldżuckimi, którzy ich wyparli.Okresem, w którym doszło do zderzenia wyznawców islamu i chrześcijaństwa były czasy krucjat. Mimo toczonych walk przedstawiciele obu religii mieli też sposobność poznania obyczajów i wierzeń swoich przeciwników. Równocześnie chrześcijanie z Zachodu mogli spotkać wyznawców różnych nurtów chrześcijaństwa wschodniego. Nie zawsze były to spotkania pokojowe.Te i inne zagadnienia będą przedmiotem rozważań w toku zajęć.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, poniedziałki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 8 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH021


12. Tytuł zajęć - History of Computer Science
Prowadzący - dr Rafał Zduńczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zaznajomienie studenta z historią powstawania pierwszych maszyn liczących, idei matematycznych i wynalazków technicznych wykorzystywanych w informatyce oraz historii rozwoju podstawowych gałęzi informatyki.
Miejsce i termin- Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22, sala D 102 (parter) , piątki, godz. 14.15 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 5 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -1100-HC0ENG


13. Tytuł zajęć - Le droit anti-discrimination de l`EU PRZEDMIOT NIE BĘDZIE PROWADZONY
Prowadzący - prof. dr hab. Dagmara Skupień
Język - francuski
Opis przedmiotu - Ce cours vise à faire acquérir aux étudiants les notions fondamentales dudroit anti-discrimination de l'Union Europeenne. Le cours aborde les sources du droit anti-discrimination. Ensuite, se trouvent étudiées les formes et les motifs de la discrimination ainsi que les possiblesdérogations à ce principe. Une bonne partie du cours est consacréeà l'analyse de la jurisprudence de la Cour de la Justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des directives anti-discrimination. Le cours présente aussi des moyens de la lutte contre la discrimination ainsi que les facilités procédurales pour les victimes de la discrimination.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 03 , środy, godz. 16.30 - 18.00 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 7 listopada 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 20 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS69


14. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - w bieżącym semestrze zostanie przedstawiona historia kina polskiego do 1958 r. z jednym wyjątkiem filmu z 2014 r.
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/?p=481
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 8 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


15. Tytuł zajęć - Literatura piękna wobec Biblii
Prowadzący - dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę relacji pomiędzy Biblią (rozumiana zarówno jako tekst przynależący do sfery sacrum, jak kanoniczny tekst kultury) a literaturą piękną. Uświadomienie wielości sposobów, w jaki autorzy literatury pięknej wykorzystują tworzywo biblijne, oraz różnorodności celów, którym owe nawiązania mogą służyć.
Treści: podstawowe wiadomości o Biblii i jej pozycji w europejskim kręgu kulturowym. Obecność biblijnych idei (np. stworzenia, upadku, odkupienia), postaci, motywów fabularnych, form literackich, symboliki w dziełach literatury polskiej i powszechnej (wysookoartystycznej, ale także popularnej i dziecięcej). Obecność nawiązań biblijnych na różnych poziomach tekstu i z różnym stopniem jawności. Reinterpretacje i rewaloryzacje przekazów biblijnych.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.03, wtorki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 2 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP028


16. Tytuł zajęć - Wprowadzenie do badań nad literaturą i kulturą popularną
Prowadzący - dr hab. Adam Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem jest zapoznanie z różnorodnymi uwikłaniami (politycznymi, społecznymi, technologicznymi) współczesnej kultury popularnej; Wykorzystywane będą narzędzia dostarczane przez różne metodologie (głównie literaturoznawcze, choć nie tylko), umożliwiające lepsze zrozumienie praktyk życia codziennego. dostarczenie kompetencji w zakresie badań różnych obszarów popliteratury i popkultury i ich funkcjonowania; stworzenie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza. Dopełnieniem kursu będzie prezentacja fenomenów z pogranicza kultury popularnej i wysokoartystycznej, cyberkultury, zjawisk niszowych (gry PRG, camp, mody kulturowe, cyber couture, porn food).
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.03, środy, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 3 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP029


17. Tytuł zajęć - American literature in critical contexts
Prowadzący - dr hab. Kacper Bartczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - The lecture presents discussions of landmark achievements of American literature, from the early 19th century through today. Literary works will be introduced in their general historical context. Next, more advanced critical background will be presented. Additionally, selected literary works will be discussed in the context of visual arts or film adaptations.
The lecture will include the works by the following writers (selection): Herman Melville, Walt Whitman, Emily Dickinson, Mark Twain, Stephen Crane, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, William Carlos Williams, Vladimir Nabokov, Sylvia Plath, John Barth, Kurt Vonnegut, Raymond Carver, Don DeLillo, Cormac McCarthy. assessment: short end of semester test
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.20, czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 11 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP030


18. Tytuł zajęć - Przeboje teatralnej i estradowej muzyki klasycznej
Prowadzący - prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia te składają się z części wykładowej na temat m. in. epoki, kompozytora, formy itp. oraz z prezentacji dzieł scenicznych w ramach w/w form autorstwa najwybitniejszych kompozytorów i reżyserów wraz z omówieniem ich roli na tle epoki. Prezentacje mają na celu wdrażanie studentów do percepcji dzieła teatralnego i filmowego opartego na wielu dziedzinach sztuki.
Treść:
1. Style i epoki w muzyce klasycznej
2.Opera i jej rozwój poprzez epoki (Monteverdi, Haendel, Mozart, Verdi, Puccini, Wagner)
3.Operetka – korzenie i style (Lehar, Offenbach, Strauss i in.)
4. Balet i jego formy (Czajkowski, Delibes, Strawiński)
5. Popularne oraz klasyczne formy tańca (tango, flamenco, taniec musicalowy) – realizacja inspiracji operowych poprzez taniec.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A3, poniedziałki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 8 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP03119. Tytuł zajęć - Sustainable development - the challenge of 21 st century
Prowadzący - dr Natalia Ratajczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem kursu jest:
- zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju,
- omówienie różnych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, rolnictwa i analiza ich wpływu na środowisko,
- kształtowanie umiejętności oceny kwestii związanych z problemem nadmiernej konsumpcji, świadomości ekologicznej,
- nabycie umiejętności praktycznych metod ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
- wykształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala B 11 , środy, godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 7 listopada 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM27D20. Tytuł zajęć - Wybrane aspekty chemii leków, farmacji i agrochemii
Prowadzący - dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Historie największych oszustw naukowych świata medyczno-farmaceutycznego, takich jak tworzenie nowych, nieistniejących de facto jednostek chorobowych uzasadniających wprowadzenie nowej grupy leków. Jednym słowem, spróbuję przekonać słuchaczy, że podstawowa wiedza dotycząca medycyny i farmacji jest równie istotna dla bezpiecznego funkcjonowania, jak podstawowa znajomość prawa. Że nie tylko: ignorantia iuris nocet, ale również „ignorantia medicina nocet”...
Wykład ten adresowany jest w zasadzie do wszystkich, a jego zakres, w dużej mierze uzależniony będzie od dziedziny studiów słuchaczy. Jeżeli znaczna większość uczestników stanowić będą ludzie z wykształceniem przyrodniczym i ścisłym (czyli, jeśli istnieje szansa, że ich znajomość chemii wykracza poza znajomość wzoru kwasu solnego), wówczas wprowadzone będą rzeczywiste elementy chemii leków. Jeśli zaś większość stanowić będą specjaliści w dziedzinie szeroko pojętych nauk humanistycznych, wówczas rozważania „chemiczne” zejdą na plan dalszy.
Nie oznacza to, że mniejszość, dysponująca wykształceniem, na przykład humanistycznym, nie znajdzie czegoś ciekawego dla siebie. Bowiem podczas tej serii wykładów, postaram się, aby słuchacze uzyskali „wiedzę praktyczną”. Owa wiedza praktyczna, dotyczyć będzie efektów ubocznych leków popularnych i dostępnych w wolnej sprzedaży, bądź też nagminnie przepisywanych przez lekarzy.
Zapraszam więc studentów wszelkich kierunków i specjalności, wykład będzie miał charakter interaktywny (modne słowo ostatnimi czasy), a jeśli pojawią się na nim adepci nauk prawniczych, będzie okazja przedyskutować problem w aspekcie istniejącego prawa farmaceutycznego.
Jeśli ktokolwiek miałby ochotę dowiedzieć się, w jaki sposób bronić się przed zakusami świata medyczno-farmaceutycznego, aby eksperymentować na naszych, jeszcze póki co, zdrowych organizmach, to służę w tej materii pomocą zapraszając na niniejszy cykl wykładów.
Natomiast, na kanwie ostatnich wydarzeń sądowych w USA, postaram się przybliżyć słuchaczom problem pestycydów.
Literatura
Wszelkie dostępne pozycje literatury zarówno źródłowej oraz przeglądowej (drukowane i elektroniczne)
Czasopisma takie jak "The Lancet", "Nature", "Science".
Podręczniki do chemii leków i farmakologii
Reszta informacji dotycząca literatury podana będzie na wykładzie.
Miejsce i termin - Wydział Chemii, ul. Tamka 12, sala Rady Wydziału, wtorki, godz. 10.30 - 12.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1600-OZWACH21. Tytuł zajęć - Economics of Addictions
Prowadzący - dr Agata Żółtaszek
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami Ekonomiki uzależnień. Na zajęciach prezentowane będą różnorodne aspekty teoretyczne oraz praktyczne dotyczące kosztów społecznych i ekonomicznych problemu. Prowadzone analizy przestrzenno-przekrojowo-czasowe posłużą do oceny skali zjawiska i jego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala D 305, czwartki, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 4 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL15


22. Tytuł zajęć - Ustojcziwoje razwitije
Prowadzący - dr Danuta Lipińska
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat zielonej gospodarki jako nowej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego, realizującej efektywnie cele zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala D 306, czwartki, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 4 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL008


23. Tytuł zajęć - Swoi czy obcy ? Wyznania religijne w Polsce XX wieku.
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa
Język - polski
Opis przedmiotu - Tradycje Rzeczypospolitej jako państwa różnorodnego pod względem narodowościowym, wyznaniowym, kulturowym przetrwały niemal do połowy XX wieku. Położyły im kres działania nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Przedmiotem wykładu będzie odpowiedź na pytanie w jaki sposób funkcjonowały w Polsce XX wieku grupy wyznaniowe. Czy wielowyznaniowość ziem polskich prowadziła do konfliktów, czy też była podłożem dla rozwoju tolerancji i współpracy? Jaką politykę wobec grup wyznaniowych prowadziło państwo, poczynając od Rosji przełomu wieków XIX i XX, przez Drugą Rzeczypospolitą, Polskę Ludową, a na Rzeczypospolitej przełomu XX i XXI wieku kończąc. Jaki stosunek do owej wielowyznaniowości miało społeczeństwo polskie. I na koniec, czy współcześnie można mówić o Polsce jako o monolicie wyznaniowym?, czy też nadal jest ona wielowyznaniowa?
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 22, wtorki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 2 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH008


24. Tytuł zajęć - "Gospodarka głupcze !" Wybrane problemy gospodarcze Polski w XX wieku i ich wpływ na sytuację polityczną oraz społeczną
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa
Język - polski
Opis przedmiotu - Czy miał rację Bill Clinton wskazując, że wszelkie zmiany polityczne i społeczne w państwie determinuje sytuacja gospodarki? Czy twierdzenie to odnosi się także do Polski? A jeśli tak to w jaki sposób działały i działają mechanizmy wpływania gospodarki na sytuację społeczeństwa i krajową sytuację polityczną? Przedmiotem wykładu będzie odpowiedź na te pytania. Podstawę do analizy stanowić będą trzy rzeczywistości historyczne: Drugiej Rzeczypospolitej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 roku.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 22, wtorki, godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 2 października 2018 r.
Cykl dydaktyczny - Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu -0200-WFH022