Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020


Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze

zimowym 2019/2020 będzie trwać od 26 września do 8 października 2019 r.

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 15 października br. - NIE PÓŹNIEJ

UWAGA - ZMIANA - zamiast zajęć pt. Za stołem, w salonie, w buduarze. Życie prywatne i kultura umysłowa Europejczyków w XVIII w., który miał być prowadzony przez p. prof. Agnieszkę Kobrzycką będą w tym samym terminie i miejscu poprowadzone zajęcia pt. Staropolska kultura szlachecka - obrazy literackie przez dr hab. Michała Kurana, prof. UŁ - reszta informacji poniżejWAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 60 Rektora UŁ z 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera) oraz Własna firma dla początkujących - zajęcia organizowane przez Akademickie Biuro Karier - są one bezwarunkowo bezpłatne (dla wszystkich studentów i doktorantów UŁ).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 15 października 2019 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 42 635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 42 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 42 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 42 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 42 665-52-61, iwona.niedzwiecka@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 42 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Tomczak, tel. 42 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 42 635-59-31, irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel.42 665-59-12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 42 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 42 635-46-36, lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 42 635-42-59,hubert.michlewski@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 42 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - dr Agata Matuszewska-Kubicz, tel. 42 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2019/2020 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny))


Opłaty w wysokości 150 zł za semestr (lub 120 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2019/2020: http://kinomuzeum.pl/?p=481

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf. Sprzedaż biletów rozpoczyna się od 1 października br.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 60 Rektora UŁ z 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2019/2020.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4 do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020 będzie prowadzona w terminie od 26 września do 8 października 2019 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z19/20----------------- OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020 -----------------1. Tytuł zajęć - Współczesne debaty na temat polskiej pamięci zbiorowej
Prowadzący - dr Andrzej Czyżewski
Język - polski
Opis przedmiotu - w Polsce trwa od kilkunastu lat bardzo intensywna dyskusja na temat kształtu zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Silnie skorelowana z przemianami w sferze politycznej debata nabiera szczególnych rumieńców przy okazji rocznic historycznych wydarzeń takich jak np. rocznica wydarzeń Marca ’68, czy obrady „Okrągłego Stołu”. Celem wykładu jest zaznajomienie jego uczestników z podstawowymi pojęciami z obszaru tzw. memory studies takich jak np. polityka historyczna, pamięć czy mit; ponadto omówienie najbardziej nośnych społecznie przykładów tytułowych debat, a także nabycie umiejętności merytorycznej dyskusji i krytycznego korzystania z przekazów medialnych oraz tekstów kultury.
Miejsce i termin - Aula Wydziału Filozoficzno-Historycznego, ul. Lindleya 3/5, wtorki, godz. 14.30 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 8 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0272. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the Middle Ages
Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - the course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 47, czwartki, godz.16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 10 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny -Z-18/19
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS0253. Tytuł zajęć - Swoi czy Obcy ? Wyznania religijne w Polsce XX wieku
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa
Język - polski
Opis przedmiotu - tradycje Rzeczypospolitej jako państwa różnorodnego pod względem narodowościowym, wyznaniowym, kulturowym przetrwały niemal do połowy XX wieku. Położyły im kres działania nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Przedmiotem wykładu będzie odpowiedź na pytanie w jaki sposób funkcjonowały w Polsce XX wieku grupy wyznaniowe. Czy wielowyznaniowość ziem polskich prowadziła do konfliktów, czy też była podłożem dla rozwoju tolerancji i współpracy? Jaką politykę wobec grup wyznaniowych prowadziło państwo, poczynając od Rosji przełomu wieków XIX i XX, przez Drugą Rzeczypospolitą, Polskę Ludową, a na Rzeczypospolitej przełomu XX i XXI wieku kończąc. Jaki stosunek do owej wielowyznaniowości miało społeczeństwo polskie. I na koniec, czy współcześnie można mówić o Polsce jako o monolicie wyznaniowym?, czy też nadal jest ona wielowyznaniowa?
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, sala komputerowa II, środy, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 9 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH008


4. Tytuł zajęć - Muzyka rockowa w Polsce w latach 1970-1999
Prowadzący - dr Arkadiusz Rzepkowski
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest przedstawienie rozwoju polskiej muzyki rockowej w latach 1970-1999 z uwzględnieniem głównych nurtów: blues-rock, hard rock, rock progresywny, punk-rock, pop-rock. Ważnym zagadnieniem będzie także przedstawienie stosunku władz komunistycznych do tego rodzaju muzyki ( w tym wykorzystanie muzyki rockowej do celów politycznych na początku lat osiemdziesiątych XX w. ) i sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w tym czasie. Kolejną kwestią, która zostanie poruszona na tych zajęciach są przeglądy, festiwale promujące muzykę rockowa : Festiwal w Jarocinie, Rockowisko w Łodzi, Muzyczny Camping w Brodnicy. Konieczne będzie także przedstawienie biografii najważniejszych zespołów rockowych: Czesław Niemen, Breakout, SBB, Budka Suflera, Perfect, Dżem, Maanam, TSA, Lady Pank itd. Na zajęciach zostanie wykorzystany projektor multimedialny do pokazania wybranych koncertów i teledysków tych zespołów.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27 a, sala 14, czwartki, godz. 15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - 10 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH025


5. Tytuł zajęć - Co nas łączy co nas dzieli ? Judaizm i chrześcijaństwo
Prowadzący - dr Adam Sitarek
Język - polski
Opis przedmiotu - zajęcia współorganizowane z Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi poruszają najważniejsze wątki z dziejów dwóch wielkich religii: judaizmu i chrześcijaństwa, aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich w Polsce oraz historii i kultury Żydów polskich. Szczególny nacisk położono na zajęcia poświęcone historii społeczności żydowskich w Łodzi i regionie łódzkim, w tym ich losu w okresie II wojny światowej.
Miejsce i termin - Aula Wydziału Filozoficzno-Historycznego, ul. Lindleya 3/5, środy, godz. 14.30 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH018


6. Tytuł zajęć - Miasto z bawełny i dymu. Historia przemysłowej Łodzi do roku 1939
Prowadzący - dr Kamil Śmiechowski
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest przedstawienie studentom historii Łodzi w okresie jej największego rozkwitu tj. od decyzji o założeniu osady przemysłowej aż po wybuch II wojny światowej. Studenci będą mieli okazję poznać mało znane fakty z historii miasta oraz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
Tematy:
1. Powstanie Łodzi przemysłowej
2. Charakterystyka miasta i jego ludności w połowie XIX wieku
3. Łódź czasów „Ziemi Obiecanej”
4. Jak żyli robotnicy w dawnej Łodzi?
5. Od „Polskiego Manchesteru” do ..Złego Miasta”
6. Rewolucja 1905 roku w Łodzi
7. Rozwój życia kulturalnego Łodzi do roku 1914
8. Łódź w okresie Wielkiej Wojny
9. Łódź międzywojenna — awans czy degradacja?
10. Podsumowanie — czy „kariera miasta Łodzi” była aż tak niezwykła?
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27 a, sala 47, wtorki, godz. 14.00 - 15.30
Pierwsze zajęcia - 15 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH026


7. Tytuł zajęć - Własna firma dla początkujących
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - dr Agata Matuszewska-Kubicz
Język - polski
Opis przedmiotu - podczas zajęć zostaną poruszone kwestie formalne i marketingowe związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy m. in. następujących zagadnień:

  • ja jako przedsiębiorca - kompetencje przedsiębiorcze
  • własna firma a praca na etacie
  • tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
  • formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
  • poszukiwanie możliwości biznesowych (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
  • źródła finansowania firmy
  • budowanie wizerunku firmy
  • metody pozyskiwania klientów

Forma zaliczenia przedmiotu - stworzenie i prezentacja modelu biznesowego (praca w grupach) oraz e-learning.
Miejsce i termin - Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, (sala konferencyjna), wtorki, w godz. 9.00 - 11.30,
- 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ( 5 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
- 15 godzin dydaktycznych e-learningu

Pierwsze zajęcia - 22 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-FIRMA


8. Tytuł zajęć - Le droit anti-discrimination de l'UE
Prowadzący - dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ
Język - francuski
Opis przedmiotu - ce cours vise à faire acquérir aux étudiants les notions fondamentales dudroit antidiscrimination de l'Union Europeenne. Le cours aborde les sources du droit anti-discrimination. Ensuite, se trouvent étudiées les formes et les motifs de la discrimination ainsi que les possibles dérogations à ce principe. Une bonne partie du cours est consacrée à l'analyse de la jurisprudence de la Cour de la Justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des directives anti-discrimination. Le cours présente aussi des moyens de la lutte contre la discrimination ainsi que les facilités procédurales pour les victimes de la discrimination.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 0.02 , środy, godz. 16.30 - 18.00 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 6 listopada 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 20 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS69


9. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 150 ZŁ (lub 120 zł w przypadku kontynuacji) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - każde spotkanie składa się godzinnego wykładu i projekcji dwóch filmów.
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/?p=481
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 7 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


10. Tytuł zajęć - Staropolska kultura szlachecka - obrazy literackie
Prowadzący - dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - celem wykładu jest nakreślenie w oparciu o obraz utrwalony w literaturze XVII i I poł. XVIII w. swoistości kultury szlacheckiej mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów zarówno obejmującej sferę prywatną, jak i publiczną. Zróżnicowane zjawiska można zaobserwować w tekstach reprezentujących następujące gatunki literackie m.in.: epicedium, epitafium, epitalamium, pamiętnik, satyra, epos, list, mowa, kazanie, sylwa. Literatura ta umocowana jest silnie w tradycji antycznej, ujawnia zależność i powiązania z kulturą europejską (także z myślą filozoficzną) m.in. włoską, francuską i hiszpańską. Uobecnia się w niej kultura oratorska, szlacheckie pieniactwo, kult bohaterstwa, skandale obyczajowe, miłość i śmierć, stosunek do zwierząt (w tym obyczaje łowieckie), obraz morza, pracy, edukacji i in. W polu obserwacji znajdą się utwory m.in.: J. Ch. Paska, J. Kitowicza, S. Twardowskiego, K. Opalińskiego, J. A. Morsztyna, P. Kochanowskiego, Z. Morsztyna.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.18, środy, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 9 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP005


11. Tytuł zajęć - Literatura piękna wobec sacrum: afirmacje i konfrontacje
Prowadzący - prof. Alicja Mazan-Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu - celem jest przedstawienie różnorodnych wariantów relacji między literaturą piękną a tradycją religijną. Chodzi o kluczową dla kultury europejskiej tradycję chrześcijańską, ale też judaizm, religię starożytnej Grecji, w mniejszym stopniu religie Dalekiego Wschodu. Przedmiotem interpretacji będą zarówno teksty przynależące prymarnie do sfery sakralnej, a cechujące się literackością, jak również (w zdecydowanej większości) teksty o prymacie funkcji artystycznej, literackiej; zarówno afirmujące sferę religii, jak i wobec niej polemiczne. Praca pisemna w postaci określonej na początku roku (tzw. „oddźwięki” z zajęć).
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 23, czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 4 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP015


12. Tytuł zajęć - "Czy wieszcze jeszcze wieszczą ? Próby sprawdzeń"
Prowadzący - dr hab. Maciej Szargot, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - studenci uzyskują wiedzę o twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego oraz o jej recepcji ( naukowej, literackiej i popularnej), nowych interpretacjach znanych tekstów, literaturze i kulturze romantycznej. Potrafią odróżnić recepcję historycznoliteracką od form kultu, a autentyczną zawartość utworów od wątpliwego „wieszczenia”.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.21, czwartki, godz. 11.45 - 13.15
Pierwsze zajęcia - 10 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP039


13. Tytuł zajęć - Odcienie grozy w kulturze (nie tylko popularnej)
Prowadzący - dr hab. Adam Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z ewolucją zjawiska określanego roboczo kulturą grozy od romantyzmu, do współczesnych wyobrażeń na temat tego, co budzi strach, przerażenie, wstęt. Zjawiska te omówione zostaną na wybranych przykładach utworów literackich (sięgniemy również do tekstów kultury audiowizualnej oraz mediów innych, niż literatura — komiksu, słuchowiska, gry cyfrowej). Przybliżymy figury charakterystyczne dla tego zjawiska (np. postać psychopaty, screaming queen, mściciela, uciśnionej niewinności). Omówimy też gatunki filmowe i literackie (m.in. thriller ekologiczny, psychologiczny i polityczny, opowieść niesamowitą, Geistergeschichte, penny dreadfull, slasher, powieść gotycką w jej różnych wariantach, bio-horror). Zastanowimy się nad potencjałem krytycznym opowieści grozy. Puntem odniesienia dla rozważań będą koncepcje fantastyki grozy m.in. Howarda Phillipa Lovecrafta i Stephena Kinga oraz ustalenia Mariusza Kraski na temat dreszczowców politycznych.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.03, czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 3 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP040


14. Tytuł zajęć - Ireland and Geeece: affinities
Prowadzący - dr hab. Joanna Kruczkowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - this course will compare the countries at two edges of Europe: Ireland and Greece. Defining the “edges” in geographical, mythological, historical, (post)colonial, ecocritical, touristic, cultural, linguistic and religious terms, it investigates all these domains in the search of the common experience of the two nations, with the special focus on literature. It spans the twentieth-century poetry and essay writing in Ireland to look for inspirations that contemporary Greece has provided in the framework of travel, translation and literary allusion, making the writers reflect on the notions of exile, voyage, diaspora, landscape, struggle with the past, linguistic divide, public role of the writer etc. Some parts of the course will be illustrated with visual material
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.20, piątki, godz. 11.30 - 13.30
Pierwsze zajęcia - 4 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP041


15. Tytuł zajęć - Aging of cells and organisms. Why do we age; can the process of aging be prevented or modified ?e i termin
Prowadzący - prof. Grzegorz Bartosz
Język - angielski
Opis przedmiotu - zapoznanie studentów z podstawami biologicznymi procesu starzenia się.
Nabycie umiejętności krytycznej oceny informacji dotyczących tego procesu i możliwości jego modyfikacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala B 9 , wtorki, godz. 16.30 - 18.15
Pierwsze zajęcia - 15 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM32D


16. Tytuł zajęć - Sustainable development - the challenge of 21 st century
Prowadzący - dr Natalia Ratajczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - celem kursu jest:

- zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju,

- omówienie różnych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, rolnictwa i analiza ich wpływu na środowisko,

- kształtowanie umiejętności oceny kwestii związanych z problemem nadmiernej konsumpcji, świadomości ekologicznej,

- nabycie umiejętności praktycznych metod ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,

- wykształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala B 11 , środy, godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 6 listopada 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM27D


17. Tytuł zajęć - Grundzüge der Mikroökonomik
Prowadzący - dr hab. Edyta Dworak
Język - niemiecki
Opis przedmiotu - cele kształcenia: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii w języku niemieckim, tj. wstępnymi pojęciami z zakresu ekonomii, pojęciem równowagi rynkowej, kwestiami dotyczącymi funkcjonowania gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarczego, przedsiębiorstwa i teorii podziału dochodów czynników produkcji.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala E 305, wtorki, godz. 11.30
Pierwsze zajęcia - 1 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL017


18. Tytuł zajęć - Устойчивое развитие
Prowadzący -dr Danuta Lipińska
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - głównym celem wykładu jest prezentacja koncepcji i głównych strategii zrównoważonego rozwoju na świecie, w Europie, Polsce i w krajach sąsiednich. Celem jest także przekazanie wiedzy, wykształcenie umiejętności i kompetencji, które są niezbędne dla osiągnięcia bezpieczeństwa gospodarczego i środowiskowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć związek między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym w kontekście zrównoważonego rozwoju, na poziomie konsumenta, przedsiębiorstwa, regionu i kraju.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. POW 3/5, sala D 109, wtorki, godz.11.30
Pierwsze zajęcia - 1 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL008


19. Tytuł zajęć - Landscape of Poland
Prowadzący - dr Anna Majchrowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - the objective of the course is to give an overview of landscape typology and landscape diversity in Poland and to characterize the main types of landscapes of Poland: from the shores of the Baltic to the summit of the Tatra mountains, along with their most eminent cultural elements.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88, sala 127, wtorki, godz. 16.00 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 15 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM05


20. Tytuł zajęć - History of Computer Science
Prowadzący - dr Rafał Zduńczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - zaznajomienie studenta z historią powstawania pierwszych maszyn liczących, idei matematycznych i wynalazków technicznych wykorzystywanych w informatyce oraz historii rozwoju podstawowych gałęzi informatyki.
Miejsce i termin - Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22, sala D 203, środy, godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 2 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1100-HC0ENG


21. Tytuł zajęć - Historia Syrii (starożytność - średniowiecze - wybrane elementy dziejów najnowszych)
Prowadzący - dr Paweł Filipczak
Język - polski
Opis przedmiotu - pełny kurs historii starożytnej i średniowiecznej Syrii (od powstania pierwszych państw po początek wieku XVI n.e.), z uwzględnieniem geografii historycznej, aspektów politycznych, społecznych, gospodarczych i religijnych, umożliwia studentom kompetentne poznanie dziejów jednego z najważniejszych regionów Bliskiego Wschodu. Chronologiczny zakres kursu poszerzony jest o moduł obejmujące wybrane, najważniejsze wydarzenia, postaci i zjawiska z dziejów nowożytnych i najnowszych. W sensie geograficznym Syria rozumiana jest tu szeroko, obejmując kilka współczesnych państw, głównie: Syrię, Liban, Izrael, Jordanię i Autonomię Palestyńską. Kurs obejmuje także panel poświęcony najważniejszym zabytkom starożytnym i średniowiecznym leżącym przede wszystkim na obszarze (współczesnej) Syrii i Libanu.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, sala 13, czwartki, godz. 16.30 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 10 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH006


22. Tytuł zajęć - Czas demonów. Noc w kulturze średniowiecznej Europy Zachodniej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest dogłębne i wieloaspektowe przedstawienie fenomenu postrzegania nocy i towarzyszących jej realnych oraz wyobrażonych elementów oraz wydarzeń przez ludzi epoki średniowiecznej. Chodzi zatem o eksplorację i przybliżenie mentalności mieszkańców Europy Zachodniej oraz zrozumienie ich sposobu postrzegania i odczuwania otaczającej ich rzeczywistości, a zatem również uświadomionych oraz nieświadomych motorów ich postępowania. Temat ma również pozwolić słuchaczom na wniknięcie i poznanie różnorodnych aspektów kultury europejskiej z perspektywy epoki, która miała niebagatelne znaczenie dla kształtowania się współczesnych przekonań na temat nocy, czy to w sztuce i literaturze, czy też w kulturze masowej. Zjawisko nocy będzie przedstawione we wszystkich swoich wymiarach – antonim dnia i światłości, mieszkańcy nocy, miejsca związane z nocą, cisza i głosy nocy, człowiek a noc, wizualizacje literackie i malarskie nocy – tak jak je rozumiał i przeżywał człowiek tamtych wieków, zarówno należący do elit, jak również do ogółu społeczeństwa. Podejmowana problematyka przedstawiona zostanie na bazie różnorodnych źródeł średniowiecznych, a wykład będzie bogato ilustrowany multimedialnie.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, sala 204, wtorki, godz. 16..00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 8 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH009


23. Tytuł zajęć - Skrzyżowanie światów. Półwysep Bałkański w epoce średniowiecznej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest przybliżenie studentom różnorodnych aspektów dziejów Bałkanów i ich mieszkańców w średniowieczu. Poznanie wybranych fragmentów z historii Cesarstwa Bizantyńskiego, rodzących się i rozwijających się wówczas państw słowiańskich i wreszcie ekspansji Turków Osmańskich na to terytorium. Prześledzenie wzajemnych interakcji pomiędzy tymi kontrahentami politycznymi. Zapoznanie się z przykładowymi tekstami bizantyńskimi, słowiańskimi i tureckimi (w przekładzie polskim) i doświadczenie bezpośredniej pracy z nimi (interpretacja). Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu geografii historycznej, historii militarnej, relacji dyplomatycznych, kwestii religijnych oraz kulturalnych (sztuka, architektura, literatura). Zajęcia będą bogato ilustrowane audiowizualnie.
Miejsce i termin - Instytu Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, sala 204, wtorki, godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 8 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH005


24. Tytuł zajęć - Świat średniowieczny widziany oczyma podróżników
Prowadzący - dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest przybliżenie słuchaczkom i słuchaczom horyzontu geograficznego mieszkańców średniowiecznej Europy. Sposobem jego poznania jest analiza relacji z różnego rodzaju podróży i wędrówek, pozostawionych przez autorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych, odwiedzających odległe kraje. Potoczna wiedza, wyniesiona ze szkoły średniej, każe wyobrażać sobie społeczeństwo wieków średnich jako statyczne, niewiele wiedzące o świecie i słabo nim zainteresowane. Tymczasem rzeczywistość była o wiele bardziej skomplikowana. Dość przypomnieć, że początek tej epoki związany był z wielkimi przemieszczeniami całych plemion. Na przykład Wandalowie zawędrowali ze Skandynawii do Północnej Afryki, zatrzymując się po drodze między innymi na ziemiach polskich i na Półwyspie Pirenejskim. Okazją do przemieszczeń dużych grup ludności były wyprawy krzyżowe. W średniowieczu podróżowały różnorodne grupy osób – pątnicy, kupcy, dyplomaci, artyści.Po powrocie do domu dzielili się swymi doświadczeniami z otoczeniem. Ich opowieści były źródłem wiedzy o świecie. Niektórzy spisali swoje przygody lub podyktowali ich opis skrybom. Te teksty są podstawą proponowanego cyklu wykładów. Jednym z najczęstszych powodów wyruszana w drogę były pielgrzymki (do Rzymu, Santiago di Compostella, Jerozolimy). Równie ważną rolę odgrywały podróże dyplomatyczne, często połączone z wykonywaniem zadań szpiegowskich. Papiescy wysłannicy do chana mongolskiego, czy bizantyńscy posłowie do Arabów relacjonowali szczegółowo kim są, jak się ubierają, jak walczą przeciwnicy ich krajów. Inny charakter miały podróże w interesach. Kupcy warescy i ruscy docierali ze swymi towarami do Konstantynopola, rodzina Polo, do Chin. Ich świadectwa pozwalają zorientować się nie tylko, co przeciętny Europejczyk mógł wiedzieć o tych krainach, ale też jakie towary były przedmiotem pożądania w Europie. Na koniec wspomnijmy jeszcze o podróżach będących skutkiem zwykłej ciekawości, dziś powiedzielibyśmy „turystycznych” lub wręcz naukowo-badawczych. Chociaż stanowią mniejszość, dowodzą jednak, że zawsze istniały osoby zainteresowane światem lub historią, gotowe poświęcić czas i pieniądze dla ich poznania. Równie interesujące są informacje na temat warunków podróżowania, czasu, środków transportu, przewodników, tłumaczy i wielu innych. Wszystkie one będą przedmiotem rozważań w toku zajęć.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, sala 12, środy, godz. 16.00 - 17.30

Pierwsze zajęcia - 16 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH028


25. Tytuł zajęć - Tutoring, dziennikarstwo i media
Prowadzący - mgr Jacek Grudzień
Język - polski
Opis przedmiotu - celem jest przygotowanie profesjonalnych „materiałów” dziennikarskich, które spełniają wymogi publikacji w mediach. Uczestnicy zajęć będą mogli w ten sposób stworzyć zawodowe cv. Ponieważ partnerem zajęć jest dział promocji UŁ, studenci będą przygotowywali „kontent” przeznaczony do wykorzystania jako „materiał” promocyjny UŁ. Uczestnicy będą korzystać z profesjonalnego sprzętu, a także współpracować w studiu z operatorem. Studenci będą przygotowywani do prowadzenia i relacjonowania wydarzeń, zdobędą kompetencje moderowania konferencji, spotkań z zapraszanymi gośćmi, występowania przed kamerami. Nauczą się przygotowywać wypowiedzi publiczne oraz filmowe relacje z wydarzeń. Inne zadania to przygotowanie materiałów dziennikarskich prasowych oraz internetowych, organizacja i promocja „otwartych spotkań” z gwiazdami mediów. Celem zajęć jest wyłonienie liderów projektu gotowych do podjęcia pracy w trakcie trwania studiów.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala - informacja zostanie podana w terminie późniejszym, wtorki, godz. 10.00 - 11.30
Pierwsze zajęcia - 8 października 2019 r.
Cykl dydaktyczny - Z-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP042