Zdolny uczeń - świetny student

O programie


Pragniemy rozwijać współpracę z nauczycielami szkół średnich, by ułatwić ich najlepszym uczniom pełniejszą realizację zainteresowań naukowych i pasji, w nadziei na pozyskanie w przyszłości ambitnych, pełnych zaangażowania studentów.


List Rektor ZU

Z tego powodu przystępujemy do realizacji Programu mającego na celu bezpośrednią współpracę nauczycieli akademickich z pojedynczymi uczniami.

Chcemy umożliwić najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom bardziej świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia oraz zapoznać ich z funkcjonowaniem uczelni wyższej i zasadami studiowania, co ułatwi im start w życie akademickie po maturze.

Program kierujemy do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi.


Uczniom szkół współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim, biorącym udział w Programie oferujemy:

  • realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stałą współpracę z pracownikami naukowymi – indywidualne, cykliczne konsultacje, osobiste i on-line;
  • udział w wybranych, prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim zajęciach i badaniach oraz w seminariach dla młodych badaczy;
  • bezpłatne korzystanie z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie legitymacji uczestnika Programu (zamawianie publikacji on-line, praca w czytelni i możliwość wypożyczenia woluminów do domu).Infografika ZU


W celu zgłoszenia się do Programu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres e-mail: zdolnyuczen@uni.lodz.pl.


Formularz zgłoszeniowy do programu Zdolny uczeń-świetny student (uczeń niepełnoletni)

Formularz zgłoszeniowy do programu Zdolny uczeń-świetny student (uczeń pełnoletni)

Informacja ODO dla osób biorących udział w rekrutacji do programu Zdolny uczeń - świetny student

Informacja ODO dla uczestników programu Zdolny uczeń - świetny student

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Rektora UŁ nr 117 z 30.09.2019 r.

Zał.do Zarządzenia Rektora nr 117_REGULAMIN programu Zdolnu uczeń-świetny student

Załącznik nr 1a,b do Regulaminu programu „Zdolny uczeń - świetny student” (formularz zgłoszeniowy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu programu „Zdolny uczeń - świetny student” (plan współpracy)

Załącznik nr 3 do Regulaminu programu „Zdolny uczeń - świetny student” (porozumienie o współpracy)

Archiwum:

zarz. nr 8 z 10.10.2017 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3