Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

REKRUTACJA I TOK STUDIÓW

 • Rekrutacja: system rekrutacyjny, obsługa kandydatów i Komisji rekrutacyjnej, tworzenie projektów aktów prawnych.
 • KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/wsparcie/wsparcie-dla-kandydatow-z-niepelnosprawnosciami
 • Sprawy dyscyplinarne studentów: obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych, Komisji dyscyplinarnej dla studentów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 • Listy gratulacyjne i medale „za chlubne studia”.
 • Immatrykulacja centralna.
 • Jakość kształcenia; programy studiów, merytoryczna i administracyjna obsługa Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
 • Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego, Stypendium MNiSW, Nagroda Marszałka Woj. Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską – koordynowanie działań w UŁ
 • Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów (studia doktoranckie).
 • Dyplomy ukończenia studiów/ suplementy do dyplomów; Centralna Księga Dyplomów.
 • Merytoryczna i administracyjna obsługa Komisji ds. dydaktycznych i spraw studenckich i Komisji ds. Regulaminu studiów.
 • Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w UŁ; ewidencja akredytacji PKA.
 • Sprawy z zakresu toku studiów i odpłatności: wytyczne, interpretacja przepisów, wsparcie merytoryczne dla dziekanatów, tworzenie projektów uczelnianych aktów prawnych.
 • Kształcenie nauczycielskie i kierunkowe praktyki studenckie; współpraca z pełnomocnikami Rektora.
 • Studia podyplomowe: tworzenie projektów aktów prawnych, weryfikacja projektów programów, sprawozdania GUS.
 • Zajęcia ogólnouczelniane.
 • Program MOST – studenci: koordynacja w ramach UŁ.
 • Kształcenie na odległość i zapewnienie dostępu do nowych metod kształcenia; Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki.
 • POL-on - wprowadzanie danych dotyczących kierunków studiów, sprawozdawczość EN-1 i GUS podyplomowe

SPRAWY BYTOWE STUDENTÓW


 • Świadczenia stypendialne - redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, śledzenie zmian w przepisach wyższego rzędu, przygotowywanie organizacji przyjmowania wniosków, przygotowywanie materiałów na komisje stypendialne, obsługa świadczeń w systemie USOS, realizacja wypłaty stypendialnej, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawozdawczość do MNiN, POLON, GUS.www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/s www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/wsparcie-w-akademickim-centrum-wsparcia
 • Realizacja planów budżetu oraz wykonania w ramach dotacji na świadczenia stypendialne.
 • Administrowanie domami studenckimi i Osiedlem Studenckim, obsługa przyznawania miejsc, współpraca z komisją akademikową, zamiany, rozliczenia finansowe, sprawozdania roczne i okresowe www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/kampus/aka
 • Prowadzenie indywidualnych spraw studentów związanych z zakwaterowaniem oraz w innych sytuacjach bytowych www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/w...
 • Prowadzenie administracyjnych spraw związanych z organizacją Juwenaliów.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą merytoryczną i finansową organizacji studenckich i kół naukowych, prowadzenie rozliczeń budżetu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie rozliczeń finansowych z przyznanych środków finansowych www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/kol... www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/spoleczno...
 • Realizacja zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą uczniów, studentów i doktorantów (Programy Zdolny Uczeń Świetny Student www.uni.lodz.pl/zuss#c24300 Studenckie Granty Badawcze www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/stu... i inne).
 • Ścisła współpraca z Samorządem Studencki i Doktoranckim w zakresie świadczeń stypendialnych, domów studenckich, wydatków na organizacje studenckie, Juwenalia i innych spraw wpływających na warunki bytowe i kształcenia studentów i doktorantów.
 • Wdrażanie dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i ustawy o dostępności cyfrowej www.uni.lodz.pl/dostepnosc
 • Koordynacja Projektu (Nie) Pełnosprawny Student, Prom2.

DOMY STUDENCKIE www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/kampus/aka...

 • Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów, doktorantów, gości na podstawie skierowań wystawianych przez COSiD, BWZ i SJPdC w przypadku osób z zagranicy.
 • Przygotowanie budynku przed zakwaterowaniem zarówno stałych mieszkańców jak i gości, dbanie o czystość, planowanie przeprowadzanie remontów/odświeżania poszczególnych pomieszczeń w ścisłej współpracy z z jednostkami pionu technicznego w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych.
 • Prowadzenie ewidencji zakwaterowanych mieszkańców i rozliczenia finansowe opłat w systemie USOS oraz na podstawie raportów z kasy fiskalnej - rozliczanie przychodów z Działem Księgowości i innymi działami z pionu Kwestora (bieżąca kontrola zadłużenia, wezwania do zapłaty, egzekucja długów w porozumieniu z ZRP, BWZ i SJPdC), rozliczanie kaucji.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków bytowych na terenie budynku i wokół niego (zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, ppoż. oraz bezpieczeństwa budynków, zapewnienie ochrony w miarę potrzeb, kontrola osób wchodzących do akademika mieszkańców i gości i ich ewidencja),(przyjmowanie korespondencji do mieszkańców, ewidencja mieszkańców korzystających z pralni, suszarni, pokoju cichej nauki, siłowni, sali relaksu).
 • Prowadzenie bieżących spraw mieszkańców (zamiany, przyjmowanie uwag, skarg, postulatów).
 • Organizacja pracy pracowników (recepcji, pracowników sprzątających, gospodarczych, oraz technicznych).
 • Wystawianie zaświadczeń o zakwaterowaniu i poświadczanie kart obiegowych.
 • Ścisła współpraca z Radami Mieszkańców, Radą Osiedla oraz z Samorządem Studenckim i Doktoranckim.

SPRAWY DOKTORNATÓW

  • Rekrutacja:- przygotowanie aktów prawnych, w tym: uchwały wsprawie zasad przyjęć oraz zarządzeń z terminarzem rekrutacyjnym i limitem miejscw poszczególnych szkołach doktorskich, procedowanie wydania upoważnień dla dyrektorów szkół oraz dlakomisji rekrutacyjnej, obsługa systemu IRK w zakresie wprowadzania danychna temat rekrutacji, konsultowanie z sekretarzami szkół doktorskich procesu rekrutacji, przygotowanie wzorówdecyzji administracyjnych dla kandydatów, konsultacjew sprawie odpowiedzi na wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  • Regulaminy - przygotowanie regulaminów oraz zmian do regulaminów wkonsultacji z dyrektorami szkół doktorskich, Prorektorem, URSD, ZRP; określeniewytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu kształcenia.
  • Programy kształcenia: konsultowanie programów kształcenia oraz zmian w programach, z uwzględnieniem zgodności z wytycznymi dotyczącymi tworzenia programów.
  • Przygotowanie wzorów dokumentacji i ich uaktualnianie (m.in. decyzje o skreśleniu, przedłużeniu, decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i dotacji projakościowej, wzory porozumień, upoważnień, oświadczeń), w razie konieczności - tłumaczenie na język angielski.
  • Przygotowywanie informacji na temat przyjętych przez dyrektora szkoły doktorskiej w porozumieniu z radą szkoły uregulowań związanych z kształceniem doktorantów.
  • Zgłoszenia doktorantów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zdrowotnego, zmiany tytułu ubezpieczenia, wprowadzanie danych do systemu Rektorat oraz nanoszenie zmian, przygotowanie listy wypłat dla Działu Płac.
  • Procedowanie spraw związanych ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla doktorantów, podpisanie umowy, comiesięczne zlecenie wypłaty.
  • Procedowanie umów cotutelle www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/rozwoj/wyjazdy-krajowe-i-zagraniczne
  • Sprawdzenie i przygotowanie protokołów z przyznaniem lub odmową przyznania stypendiumdoktoranckiego i dotacji projakościowej, do akceptacji Rektora UL; comiesięczne przygotowywanie wypłaty stypendiówdoktoranckich oraz dotacji projakościowej w systemie USOS.
  • Koordynacja prac Komisjids. szkół doktorskich: obsługa administracyjna posiedzeń, przygotowywanieprojektów aktów prawnych, konsultacje z ZRP.
  • Zebranie ankiet i sprawozdań ewaluacyjnych z wydziałów.
  • Zebranie informacji o szkołach doktorskich i studiach doktoranckich itworzenie zestawień statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,przygotowywanie na bieżąco zestawień m.in. dla MNiSW, sprawdzanie poprawnościdanych w systemie POL-on.
  • Koordynacja w ramach UŁ programu MOST w zakresie doktorantów: współpracaz koordynatorami ogólnopolskimi oraz z wydziałami, aktualizacja systemu IRK –MOST na potrzeby rekrutacji zimowej i letniej, wyjaśnianie spraw trudnych www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/rozwoj/wyjazdy-krajowe-i-zagraniczne.
  • Sprawy dyscyplinarne doktorantów: obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych, Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. https://www.uni.lodz.pl/wladze/komisje-ul#heading-9708-7713
  • Procedowanie doktoratów wdrożeniowych na UŁ

  AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki-ul/ak...

  - Wsparcie w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, m.in. konsultacje edukacyjne, sporządzanie opinii w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (zgodnie z przepisami UŁ i po akceptacji – Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych), sesje rozwojowe z elementami coachingu;

  - Wyrównywanie szans os. z niepełnosprawnościami w procesie studiowania: m.in. asystentura dla osób z niepełnosprawnościami w tym, indywidualne szkolenie wstępne dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami, tłumacz języka migowego, transport dla osób z trudnościami w poruszaniu się, zajęcia logopedyczne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego zgodnie z regulaminem wsparcia; www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/w...

  - Adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb i możliwości studenta z niepełnosprawnościami, m.in. konsultacje i wskazówki dla nauczycieli akademickich, dotyczące adaptacji materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami/doktorantami z niepełnosprawnością mowy, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, niewidomymi i słabowidzącymi, zespołem Aspergera i autyzmem; indywidualne konsultacje dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym np. z zespołem Aspergera (komunikacja i budowanie relacji w procesie edukacyjnym);www.uni.lodz.pl/strefa-pracownika/wsparcie...

  - Prowadzenia dla studentów i doktorantów wsparcia psychologicznego, profilaktyki i terapii uzależnień, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, wspierających adaptację i uczenie się, grup wsparcia, filmoterapii, relaksacji, spotkań informacyjno-edukacyjnych;

  - Wsparcie kandydatów z niepełnosprawnościami/chorobami przewlekłymi (w tym na studia doktoranckie do szkół doktorskich UŁ) w procesie rekrutacji, np. rekomendacje do prowadzenia egzaminów dla niesłyszących kandydatów, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku, udzielenie informacji nt. sposobów wspierania studentów/doktorantów z niepełnosprawnością ruchową, ale także z zespołem Aspergera zarówno na etapie rekrutacji, jak i w toku studiów; www.uni.lodz.pl/strefa-pracownika/wsparcie...

  - Prowadzenie spraw związanych z rejestracją orzeczeń o niepełnosprawności, obsługa zatrudnienia psychologów i terapeutów, zakup sprzętu;

  - Rozliczanie dotacji dla osób z niepełnosprawnościami;

  - Koordynowanie zadań w ramach realizacji Programu Zdolny Uczeń Świetny Student www.uni.lodz.pl/zuss;

  - Prowadzenie działań w zakresie dostępności www.uni.lodz.pl/dostepnosc

  - Udział w projekcie „(Nie)pełnosprawny student UŁ” uczelniadostepna.uni.lodz.pl/

  ZESPÓŁ DS. ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I WSPRACIA ORGANIZACJI STUDENCKICH

  • Opracowywanie nowych zasad funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich
  • Prowadzenie zintegrowanej bazy organizacji studenckich i kół naukowych - integracja środowiska akademickiego poprzez wspólne zadania na rzecz rozwoju naukowego Uczelni.
  • Ścisła współpraca z organami samorządowymi Studenckim i Doktoranckim - www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/spolecznosc/samorzad-studencki
  • Wsparcie organów Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego w organizacji Juwenaliów.
  • Prowadzenie formularzy kontaktowych z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, "Rektor w pogotowiu".
  • Realizacja zadań związanych z obsługą nagród rektora dla studentów - publikacja komunikatów, zbieranie wniosków, przygotowanie materiału dla Rektora, tworzenie listy wypłat -www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/nagrody#
  • Mentoring dla absolwentów Programu Zdolny Uczeń Świetny Student - www.uni.lodz.pl/zuss
  • Weryfikacja i wypracowanie nowych zasad regulacji dotyczących przyznawania wyróżnień i medali dla studentów za działalność organizacyjną
  • Budowa społeczności „młodych naukowców” w oparciu o warsztaty online z zakresy pisania artykułów naukowych i prowadzenia badań z różnych dyscyplin.


  Dane kontaktowe

  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

  • Uniwersytecka 3 (Rekrutacja i tok studiów) pokój: 303-305 90-136 Łódź
  • Patrice Lumumby 1/3 (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe) 91-613 Łódź
  • Narutowicza 68 (Sprawy Doktoranckie pok. 217) 90-136 Łódź
  • Pomorska 152 (Akademickie Centrum Wsparcia) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 (Dom Studencki nr 3 PRETOR) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 5 (Dom Studenta nr 5) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 3 (Dom Studenta nr 7) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 6 (Dom Studenta nr 8) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 7 (Dom Studenta nr 9 Hades) 91-404 Łódź
  • Patrice Lumumby 16/18 (Dom Studenta nr 2 Balbina) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 (Dom Studenta nr 11) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 (Dom Studenta nr 13) 91-404 Łódź
  • Jana Matejki 21/23 (Dom Studenta nr 14 Wieża Babel) 90-237 Łódź
  • Patrice Lumumby 12 (X Dom Studenta Olimp) 91-404 Łódź
  tel: 42-635-40-83 rekrutacja, sprawy dyscyplinarne studentów, stypendium Ministra, jednorazowe stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego e-mail: www: www.cos.uni.lodz.pl

  Skład osobowy

  Lista jednostek