Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

REKRUTACJA I TOK STUDIÓW

 • Rekrutacja: system rekrutacyjny, obsługa kandydatów i Komisji rekrutacyjnej, tworzenie projektów aktów prawnych.
 • Sprawy dyscyplinarne studentów: obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych, Komisji dyscyplinarnej dla studentów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 • Listy gratulacyjne i medale „za chlubne studia”.
 • Immatrykulacja centralna.
 • Jakość kształcenia; programy studiów, merytoryczna i administracyjna obsługa Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
 • Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego, Stypendium MNiSW, Nagroda Marszałka Woj. Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską – koordynowanie działań w UŁ
 • Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów (studia doktoranckie).
 • Dyplomy ukończenia studiów/ suplementy do dyplomów; Centralna Księga Dyplomów.
 • Merytoryczna i administracyjna obsługa Komisji ds. dydaktycznych i spraw studenckich i Komisji ds. Regulaminu studiów.
 • Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w UŁ; ewidencja akredytacji PKA.
 • Sprawy z zakresu toku studiów i odpłatności: wytyczne, interpretacja przepisów, wsparcie merytoryczne dla dziekanatów, tworzenie projektów uczelnianych aktów prawnych.
 • Kształcenie nauczycielskie i kierunkowe praktyki studenckie; współpraca z pełnomocnikami Rektora.
 • Studia podyplomowe: tworzenie projektów aktów prawnych, weryfikacja projektów programów, sprawozdania GUS.
 • Przedmioty ogólnouczelniane.
 • Program MOST – studenci: koordynacja w ramach UŁ.
 • Kształcenie na odległość i zapewnienie dostępu do nowych metod kształcenia; Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki.

SPRAWY BYTOWE STUDENTÓW


 • Świadczenia stypendialne - redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, śledzenie zmian w przepisach wyższego rzędu, przygotowywanie organizacji przyjmowania wniosków, przygotowywanie materiałów na komisje stypendialne, obsługa świadczeń w systemie USOS, realizacja wypłaty stypendialnej, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawozdawczość do MNiN, POLON, GUS.
 • Realizacja planów budżetu oraz wykonania w ramach dotacji na świadczenia stypendialne.
 • Administrowanie domami studenckimi i Osiedlem Studenckim, obsługa przyznawania miejsc, współpraca z komisją akademikową, zamiany, rozliczenia finansowe, sprawozdania roczne i okresowe.
 • Prowadzenie indywidualnych spraw studentów związanych z zakwaterowaniem oraz w innych sytuacjach bytowych.
 • Prowadzenie administracyjnych spraw związanych z organizacją Juwenaliów.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą merytoryczną i finansową organizacji studenckich i kół naukowych, prowadzenie rozliczeń budżetu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie rozliczeń finansowych z przyznanych środków finansowych
 • Realizacja zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą uczniów, studentów i doktorantów (Programy Zdolny Uczeń Świetny Student, Studenckie Granty Badawcze i inne).
 • Ścisła współpraca z Samorządem Studencki i Doktoranckim w zakresie świadczeń stypendialnych, domów studenckich, wydatków na organizacje studenckie, Juwenalia i innych spraw wpływających na warunki bytowe i kształcenia studentów i doktorantów.
 • Wdrażanie dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Koordynacja Projektu (Nie) Pełnosprawny Student, Prom2.

DOMY STUDENCKIE

 • Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów, doktorantów, gości na podstawie skierowań wystawianych przez COSiD, BWZ i SJPdC w przypadku osób z zagranicy.
 • Przygotowanie budynku przed zakwaterowaniem zarówno stałych mieszkańców jak i gości, dbanie o czystość, planowanie przeprowadzanie remontów/odświeżania poszczególnych pomieszczeń w ścisłej współpracy z z jednostkami pionu technicznego w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych.
 • Prowadzenie ewidencji zakwaterowanych mieszkańców i rozliczenia finansowe opłat w systemie USOS oraz na podstawie raportów z kasy fiskalnej - rozliczanie przychodów z Działem Księgowości i innymi działami z pionu Kwestora (bieżąca kontrola zadłużenia, wezwania do zapłaty, egzekucja długów w porozumieniu z ZRP, BWZ i SJPdC), rozliczanie kaucji.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków bytowych na terenie budynku i wokół niego (zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, ppoż. oraz bezpieczeństwa budynków, zapewnienie ochrony w miarę potrzeb, kontrola osób wchodzących do akademika mieszkańców i gości i ich ewidencja),(przyjmowanie korespondencji do mieszkańców, ewidencja mieszkańców korzystających z pralni, suszarni, pokoju cichej nauki, siłowni, sali relaksu).
 • Prowadzenie bieżących spraw mieszkańców (zamiany, przyjmowanie uwag, skarg, postulatów).
 • Organizacja pracy pracowników (recepcji, pracowników sprzątających, gospodarczych, oraz technicznych).
 • Wystawianie zaświadczeń o zakwaterowaniu i poświadczanie kart obiegowych.
 • Ścisła współpraca z Radami Mieszkańców, Radą Osiedla oraz z Samorządem Studenckim i Doktoranckim.

SPRAWY DOKTORNATÓW

  • Rekrutacja:- przygotowanie aktów prawnych, w tym: uchwały wsprawie zasad przyjęć oraz zarządzeń z terminarzem rekrutacyjnym i limitem miejscw poszczególnych szkołach doktorskich, procedowanie wydania upoważnień dla dyrektorów szkół oraz dlakomisji rekrutacyjnej, obsługa systemu IRK w zakresie wprowadzania danychna temat rekrutacji, konsultowanie z sekretarzami szkół doktorskich procesu rekrutacji, przygotowanie wzorówdecyzji administracyjnych dla kandydatów, konsultacjew sprawie odpowiedzi na wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  • Regulaminy - przygotowanie regulaminów oraz zmian do regulaminów wkonsultacji z dyrektorami szkół doktorskich, Prorektorem, URSD, ZRP; określeniewytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu kształcenia.
  • Programy kształcenia: konsultowanie programów kształcenia oraz zmian w programach, z uwzględnieniem zgodności z wytycznymi dotyczącymi tworzenia programów.
  • Przygotowanie wzorów dokumentacji i ich uaktualnianie (m.in. decyzje o skreśleniu, przedłużeniu, decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i dotacji projakościowej, wzory porozumień, upoważnień, oświadczeń), w razie konieczności - tłumaczenie na język angielski.
  • Przygotowywanie informacji na temat przyjętych przez dyrektora szkoły doktorskiej w porozumieniu z radą szkoły uregulowań związanych z kształceniem doktorantów.
  • Zgłoszenia doktorantów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zdrowotnego, zmiany tytułu ubezpieczenia, wprowadzanie danych do systemu Rektorat oraz nanoszenie zmian, przygotowanie listy wypłat dla Działu Płac.
  • Procedowanie spraw związanych ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla doktorantów, podpisanie umowy, comiesięczne zlecenie wypłaty.
  • Procedowanie umów cotutelle.
  • Sprawdzenie i przygotowanie protokołów z przyznaniem lub odmową przyznania stypendiumdoktoranckiego i dotacji projakościowej, do akceptacji Rektora UL; comiesięczne przygotowywanie wypłaty stypendiówdoktoranckich oraz dotacji projakościowej w systemie USOS.
  • Koordynacja prac Komisjids. szkół doktorskich: obsługa administracyjna posiedzeń, przygotowywanieprojektów aktów prawnych, konsultacje z ZRP.
  • Zebranie ankiet i sprawozdań ewaluacyjnych z wydziałów.
  • Zebranie informacji o szkołach doktorskich i studiach doktoranckich itworzenie zestawień statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,przygotowywanie na bieżąco zestawień m.in. dla MNiSW, sprawdzanie poprawnościdanych w systemie POL-on.
  • Koordynacja w ramach UŁ programu MOST w zakresie doktorantów: współpracaz koordynatorami ogólnopolskimi oraz z wydziałami, aktualizacja systemu IRK –MOST na potrzeby rekrutacji zimowej i letniej, wyjaśnianie spraw trudnych.

  AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA

  • wsparcie w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami - sporządzanieopinii w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających zniepełnosprawności studenta (na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogiczneji akceptacji – zgodnie z przepisami UŁ – pełnomocnika Rektora UŁ ds. osóbniepełnosprawnych);<o:p></o:p>
  • adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb i możliwości studenta z niepełnosprawnościami (m.in. konsultacje i wskazówek dla nauczycieli akademickich, dotyczące adaptacji materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami/doktorantami z niepełnosprawnością mowy, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, niewidomymi i słabowidzącymi, zespołem Aspergera i autyzmem; indywidualne konsultacje dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym np. z zespołem Aspergera (komunikacja i budowanie relacji w procesie edukacyjnym);<o:p></o:p>
  • wsparcie kandydatów na studia (w tym na studia doktoranckie do szkół doktorskich UŁ) w procesie rekrutacji, np. rekomendacje do prowadzenia egzaminów dla niesłyszących kandydatów, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku, udzielenie informacji nt. sposobów wspierania studentów/doktorantów z niepełnosprawnością ruchową, ale także z zespołem Aspergera zarówno na etapie rekrutacji, jak i w toku studiów;
  • asystentura dla osób z niepełnosprawnościami w tym, indywidualne szkolenie wstępne dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami; tłumacz języka migowego, zapewnienie transportu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, zajęcia logopedyczne, prowadzenie wypożyczalnia sprzętu wspierającego kształcenie.<o:p></o:p>
  • prowadzenia wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, prowadzenie warsztatów wspierających, spotkania informacyjno-edukacyjne.
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją orzeczeń o niepełnosprawności, obsługa zatrudnienia psychologów i terapeutów, zakup sprzętu.
  • Rozliczanie dotacji dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Koordynowanie zadań w ramach realizacji Programu Zdolny Uczeń Świetny Student.


  ZESPÓŁ DS. ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I WSPRACIA ORGANIZACJI STUDENCKICH

  • Opracowywanie nowych zasad funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich
  • Prowadzenie zintegrowanej bazy organizacji studenckich i kół naukowych - integracja środowiska akademickiego poprzez wspólne zadania na rzecz rozwoju naukowego Uczelni.
  • Wsparcie organów Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego w organizacji Juwenaliów.
  • Prowadzenie formularzy kontaktowych z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, "Rektor w pogotowiu".
  • Realizacja zadań związanych z obsługą nagród rektora dla studentów - publikacja komunikatów, zbieranie wniosków, przygotowanie materiału dla Rektora, tworzenie listy wypłat.
  • Weryfikacja i wypracowanie nowych zasad regulacji dotyczących przyznawania wyróżnień i medali dla studentów za działalność organizacyjną
  • Budowa społeczności „młodych naukowców” w oparciu o warsztaty online z zakresy pisania artykułów naukowych i prowadzenia badań z różnych dyscyplin.


  Dane kontaktowe

  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

  • Uniwersytecka 3 (Rekrutacja i tok studiów) pokój: 203-205 90-136 Łódź
  • Patrice Lumumby 1/3 (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe) 91-613 Łódź
  • Narutowicza 68 (Sprawy Doktoranckie pok. 217) 90-136 Łódź
  • Pomorska 152 (Akademickie Centrum Wsparcia) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 (Dom Studencki nr 3 PRETOR) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 5 (Dom Studenta nr 5) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 3 (Dom Studenta nr 7) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 6 (Dom Studenta nr 8) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 7 (Dom Studenta nr 9 Hades) 91-404 Łódź
  • Patrice Lumumby 16/18 (Dom Studenta nr 2 Balbina) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 (Dom Studenta nr 11) 91-404 Łódź
  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 (Dom Studenta nr 13) 91-404 Łódź
  • Jana Matejki 21/23 (Dom Studenta nr 14 Wieża Babel) 90-237 Łódź
  • Patrice Lumumby 12 (X Dom Studenta Olimp) 91-404 Łódź
  tel: 42-635-40-83 e-mail: www: www.cos.uni.lodz.pl

  Skład osobowy

  • zdjęcie pracownika

   mgr Marta Andruszkiewicz

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Paweł Arkita

   Pracuje w: XIV Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   mgr Renata Baraniak

   Pracuje w: X Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Millena Barcicka

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   mgr Anna Bartczak

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   mgr Marzena Bednarek-Kokosza

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Barbara Berensztajn

   Pracuje w: X Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   mgr Joanna Blesińska

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   mgr szt. Jolanta Bobras-Pająk

   Pracuje w: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Marcin Borkowski

   Pracuje w: X Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Aleksandra Boruszczak

   Pracuje w: XIV Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Honorata Boruszczak

   Pracuje w: XIV Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Elżbieta Celińska

   Pracuje w: III Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Małgorzata Chmielewska

   Pracuje w: II Dom Studenta

   Zobacz profil
  • zdjęcie pracownika

   Mariusz Chmielewski

   Pracuje w: VII Dom Studenta

   Zobacz profil

  Lista jednostek