Dział Inwestycji i Remontów

Opis zadań

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ w DZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW UŁ

I.Zadania w zakresie inwestycji

1.Sporządzenie planów inwestycyjnych dla inwestycji nowo rozpoczynanych, modernizacyjnych i odtworzeniowych realizowanych w Uczelni;

2.Kompleksowe prowadzenie dokumentacji projektowej oraz wszelkich spraw przygotowujących inwestycje do realizacji, tereny pod budowę;

3.Obsługa inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót oraz zadań inwestycyjnych; przygotowywanie inwestycji do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, energetycznymi, BHP i ppoż.;

4.Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wniosków dla inwestycji finansowych ze środków unijnych oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi dla tych inwestycji;

5.Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków w ramach projektów NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, oraz jego prowadzenie po uzyskaniu dofinasowania, rozliczenie oraz monitorowanie i sprawozdawczość w okresie trwałości projektu;

6.Organizowanie nadzoru nad montażem urządzeń oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi i montażowymi;

7.Przekazywanie wykonanych zadań inwestycyjnych bezpośrednim użytkownikom;

8.Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, zakładanie książek obiektów budowlanych;

9.Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji:

-opracowywanie wniosków w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków finansowych na realizację inwestycji;

-dokonywanie okresowych i końcowych rozliczeń finansowych inwestycji;

-sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej;

10.Przygotowywanie i prowadzenie całej procedury przetargowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia, podaniem kryteriów, korespondencji podczas trwania procedury przetargowej, wyboru oferenta, podpisania umowy w zakresie prowadzonych inwestycji i gospodarki nieruchomościami w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych oraz realizacją prac po wyborze oferenta;

11.Prowadzenie rozliczeń z udzielonych dotacji i dofinansowań;

12.Organizacja przeglądów gwarancyjnych;

13.Przygotowywanie rocznego rozliczenia - sprawozdania prac inwestycyjnych nadzorowanych przez DliR UŁ;

14.Zgłaszanie prac po zakończeniu realizacji do Sanepidu, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego.

15.Rejestracja i opis dokumentów finansowo-księgowych i korespondencji w wersji papierowej i w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD).

16.Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, EWT oraz innych środków pozabudżetowychdla Uniwersytetu Łódzkiego. Monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem

II.Zadania w zakresie remontów

1.Opracowywanie harmonogramu przeglądów technicznych obiektów UŁ;

2.Dokonywanie okresowych kontroli technicznych budynków raz w roku, a w przypadku budynków wielopowierzchniowych dwa razy do roku - sprawdzeniu podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe działanie atmosferyczne oraz przyjmowanie zgłoszenia robót koniecznych do wykonania w kolejnym roku;

3.Dokonywanie okresowych kontroli technicznych budynku raz na 5 lat - sprawdzeniu podlega stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego oraz estetyki budynku i otoczenia;

4.Przygotowywanie zakresu prac do przetargu/zapytań, weryfikacja i podpisanie umowy na wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

5.Przygotowywanie zapytań, weryfikacja oraz uzgodnienie cen i zakresu prac na wykonanie prac konserwacyjnych dachów w obiektach uczelni na poszczególne lata.

6.Opracowywanie projektu planu rocznego remontu i inwestycji obiektów dydaktycznych i studenckich w zakresie rzeczowym i finansowym na podstawie wykonanych przeglądów technicznych;

7.Kontrola realizacji prac z planu remontów i inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym;

8.Przygotowywanie rocznego rozliczenia - sprawozdania prac remontowych nadzorowanych przez DliR UŁ;

9.Przygotowywanie zakresu prac remontowych zleconych przez DliR UŁ wykonawcom (kosztorysy, opisy, rysunki);

10.Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na prace projektowe i wykonawcze (zakresy robót, kosztorysy inwestorskie, SIWZ, wstawianie informacji na stronę internetową UŁ i BZP);

11.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych pod względem zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami wiedzy technicznej;

12.Uczestnictwo w odbiorach technicznych poszczególnych elementów i robót oraz całych zadań remontowych zgodnie z zawartymi umowami, wraz z rozliczeniem finansowym;

13.Gromadzenie dokumentacji technicznej nadzorowanych obiektów i dokumentacji powykonawczej;

14.Zgłaszanie prac po zakończeniu realizacji do Sanepidu, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego;

15.Składanie wniosków do instytucji mogących przyznać dotację do prowadzenia prac, np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFRON, MNiSW, MKiDN, Urząd Marszałkowski, oraz jego prowadzenie po uzyskaniu dofinasowania, rozliczenie oraz monitorowanie i sprawozdawczość w okresie trwałości projektu;

16.Prowadzenie książek obiektów budowlanych;

17.Sprawdzanie dokumentacji technicznej i kosztorysów wykonanych przez biura projektowe;

18.Nadzór nad usuwaniem awarii i pracami konserwacyjnymi;

19.Współpraca z inspektorami branżowymi i użytkownikami budynków w celu zapewnienia właściwego stanu nadzorowanych obiektów;

20.Analiza zleceń z wydziałów i innych obiektów UŁ na wykonanie robót (rozpoznawanie zleconych prac, określanie czasu pracy ich wykonania oraz wyznaczanie pracowników do ich wykonania, planowanie potrzebnych ilości materiałów i narzędzi do wykonania prac oraz nadzór nad dostarczeniem ich na miejsce przeznaczenia);

21.Ustalanie miesięcznego harmonogramu prac;

22.Przekazywanie miesięcznego planu wydatków do Działu Finansowego UŁ;

23.Otwieranie nowych zleceń (SIMPLE);

24.Przydział zleceń podległym pracownikom fizycznym;

25.Koordynacja prac podległych pracowników, takich jak: malarze, stolarze, ślusarze oraz kontrola wykonywanych prac w zakresie jakości, prawidłowości rozwiązań technicznych, terminowości bezpiecznych metod pracy, zabezpieczenia ppoż.;

26.Kontrola organizacji i wyposażenia technicznego stanowisk pracy;

27.Zatwierdzanie kwitów RW, ZW na materiały i narzędzia;

28.Sprawdzanie obmiaru robót i terminowego rozliczenia materiałowego.

29.Rejestracja i opis dokumentów finansowo-księgowych i korespondencji w wersji

papierowej i w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD).

Dane kontaktowe

Dział Inwestycji i Remontów

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-43-03 e-mail:

Skład osobowy