Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Opis zadań

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ:

― prowadzi obsługę spraw związanych z realizacją procesów dydaktycznych i toku studiów studentów I i II stopnia oraz doktorantów Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale;

― prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną spraw prowadzonych przez Władze Wydziału:

sprawy kadrowe, w tym m.in. ●realizuje politykę kadrową Dziekana, ●analizuje/weryfikuje/ osiągniecia naukowe i dydaktyczne pracowników, ●monitoruje sprawy nagród i odznaczeń pracowników,

sprawy finansowe, w tym m.in.: ●opracowuje projekty planów rzeczowo-finansowych oraz ●kontroluje zgodność ponoszonych wydatków z planem rzeczowo-finansowym, ●tworzy raporty na potrzeby kontroli zarządczej w zakresie finansów, ●dostarcza zestawień i informacji finansowych na potrzeby sprawozdań i raportów finansowych dot. Wydziału,

sprawy badań i rozwoju, w tym m.in.: ●prowadzi ewidencję dorobku naukowego pracowników WBiOŚ UŁ (publikacje, i patenty i projekty badawcze), ●przygotowuje raporty do ewaluacji i samooceny Wydziału i dyscypliny;

― przygotowuje i obsługuje posiedzenia Rady Wydziału oraz Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne;

― tworzy i ewidencjonuje akty prawne Wydziału;

― przygotowuje wymaganą sprawozdawczość z działalności Wydziału;

― nadzoruje wprowadzanie danych do systemów i baz informatycznych;

― organizuje i obsługuje uroczystości wydziałowe;

― realizuje bieżące zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Wydziału, jednostkami administracji centralnej UŁ oraz innymi jednostkami Uczelni i zewnętrznymi.

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Skład osobowy