Instytut Rusycystyki

Opis zadań

Łódzka rusycystyka powstała w 1945. Instytut Rusycystyki jest jednostką kierunkową na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W jego skład wchodzą: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej, Zakład Przekładu i Dydaktyki. W Instytucie działają dwa studenckie koła naukowe – Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów oraz Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Zakład Językoznawstwa prowadzi badania w zakresie semantyki i stylistyki tekstu, współczesnego stanu języka rosyjskiego, lingwistyki kontrastywnej, komunikacji międzykulturowej, rosyjskiej komunikacji nowomedialnej, językoznawstwa kognitywnego, frazeologii i frazematyki, językoznawstwa kulturowego, przekładu literackiego i kulturowego, dydaktyki. Badania pracowników Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej oscylują wokół zagadnień teorii i historii literatury, recepcji klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej, teorii i krytyki przekładu, kultury literackiej, kultury w ujęciu semiotycznym, ewolucji rosyjskiego systemu kulturowego. Zakład Przekładu i Dydaktyki zajmuje się badaniami z zakresu tłumaczenia, zarówno literackiego, jak i specjalistycznego, ustnego, a także dydaktyką języka rosyjskiego oraz przygotowuje materiały wykorzystywane w nauczaniu języka rosyjskiego, w tym podręczniki. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe, uczestniczą w projektach badawczych (np. projekt NPRH Kultura literacka Łodzi do 1939 roku), publikują monografie jednoautorskie, słowniki, artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich , organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, współpracują z rosyjskimi oraz europejskimi badaczami ze znanych ośrodków naukowych (RAN - Sankt Petersburg, uniwersytety w Moskwie, Petersburgu, Twerze, Pskowie, Niżnym Nowogrodzie. Kazaniu, Samarze, Giessen, Sofii, Velikom Tyrnowie, Szumen, Budapeszcie i in.)

W ramach akademickiej serii „Acta Universitatis Lodziensis” Instytut Rusycystyki wydaje dwa czasopisma naukowe o profilu językoznawczym i literaturoznawczym. Są to: „Folia Linguistica Rossica” oraz „Folia Litteraria Rossica”.

W Instytucie Rusycystyki prowadzone są następujące kierunki studiów filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia: specjalności: język rosyjski od podstaw z językiem angielskim zaawansowanym; Język rosyjski od podstaw w biznesie i turystyce; Język rosyjski zaawansowany z językiem ukraińskim od podstaw. Filologia rosyjska, studia II stopnia - specjalność: przekładoznawstwo i języki specjalistyczne.

Na drugim stopniu możliwe jest zdobycie uprawnień do nauczania w szkołach, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.


Dane kontaktowe

Instytut Rusycystyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-10 e-mail: www: www.filros.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek