Instytut Rusycystyki

Opis zadań

Łódzka rusycystyka powstała w 1945. Instytut Rusycystyki jest jednostką kierunkową na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W jego skład wchodzą: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej, Zakład Przekładu i Dydaktyki. W Instytucie działają dwa studenckie koła naukowe – Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów oraz Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Zakład Językoznawstwa prowadzi badania w zakresie semantyki i stylistyki tekstu, współczesnego stanu języka rosyjskiego, lingwistyki kontrastywnej, komunikacji międzykulturowej, rosyjskiej komunikacji nowomedialnej, językoznawstwa kognitywnego, frazeologii i frazematyki, językoznawstwa kulturowego, przekładu literackiego i kulturowego, dydaktyki. Badania pracowników Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej oscylują wokół zagadnień teorii i historii literatury, recepcji klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej, teorii i krytyki przekładu, kultury literackiej, kultury w ujęciu semiotycznym, ewolucji rosyjskiego systemu kulturowego. Zakład Przekładu i Dydaktyki zajmuje się badaniami z zakresu tłumaczenia, zarówno literackiego, jak i specjalistycznego, ustnego, a także dydaktyką języka rosyjskiego oraz przygotowuje materiały wykorzystywane w nauczaniu języka rosyjskiego, w tym podręczniki. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe, uczestniczą bądź uczestniczyli w projektach badawczych (np. projekt Miniatura 7 – dr Ivan Smirnov, projekt NPRH Kultura literacka Łodzi do 1939 roku, wykonawca prof. dr hab. Anna Warda - zakończony w 2023 r.), publikują monografie jednoautorskie, podręczniki dydaktyczne, słowniki, artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich , organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, współpracują z badaczami z ośrodków rusycystycznych i slawistycznych w Polsce i za granicą, m.in. w Giessen, Ratyzbonie, Sofii, Velikom Tyrnowie, Szumen, Rydze, Dyneburgu, Stambule, Ostrawie i in. Kontakty z ośrodkami rosyjskimi zostały zerwane po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą.

W ramach akademickiej serii „Acta Universitatis Lodziensis” Instytut Rusycystyki wydaje dwa czasopisma naukowe o profilu językoznawczym i literaturoznawczym. Są to: „Folia Linguistica Rossica” oraz „Folia Litteraria Rossica”.

Oferta dydaktyczna na studiach rusycystycznych pierwszego stopnia obejmuje specjalności: 1) język rosyjski z językiem angielskim, 2) język rosyjski w biznesie i turystyce, 3) język rosyjski z językiem ukraińskim. Na studiach drugiego stopnia realizowana jest ścieżka kształcenia: Przekładoznawstwo i języki specjalistyczne.

Dane kontaktowe

Instytut Rusycystyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-10 e-mail: www: www.filros.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek