Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

Opis zadań

Katedra powstała w 1988 r., składa się z dwóch zakładów: Zakładu Prawa Handlowego (kier. prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, od 1.3.2021) oraz Zakładu Prawa Własności Przemysłowej (kier. prof. dr hab. Urszula Promińska). Przez kilka lat był odrębny Zakład Prawa Spółek, zniesiony ze względu na zwiększone dla zakładów minimum pracowników.

Obecnie w Katedrze jest zatrudnionych 10 osób, w tym 2 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych (prof. UŁ) i 5 adiunktów. Wszyscy są jednocześnie praktykami w zawodach prawniczych: jest 2 sędziów, 4 adwokatów, 3 radców prawnych i 1 rzecznik patentowy. Jest także 12 doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych. Realizowane są wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i zajęcia na studiach podyplomowych w UŁ i innych uniwersytetach. Od około dwudziestu lat prowadzone są samodzielne seminaria doktoranckie, otwarte także dla osób reprezentujących praktykę prawniczą, zwłaszcza sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

Katedra zajmuje się koordynowaniem pracy naukowej i dydaktycznej obu zakładów. Pracownicy prowadzą zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Zarządzania oraz na wielu kierunkach wydziałów przyrodniczych UŁ w zakresie: prawa, administracji, własności intelektualnej i przemysłowej, zagadnień prawnych gospodarki elektronicznej (e-commerce), instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych.

W szczególności Zakład Prawa Własności Przemysłowej zajmuje się problematyką dóbr własności przemysłowej, w tym w szczególności: dobrami chronionymi ustawą Prawo własności przemysłowej (znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi), nabyciem i ustaniem praw własności przemysłowej, ich naruszeniami oraz problematyką podmiotów uprawnionych do dóbr własności przemysłowej. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się także status prawny dóbr własności przemysłowej niestanowiących przedmiotu podmiotowych praw bezwzględnych i ich ochrona. Z kolei, Zakład Prawa Handlowego zajmuje się zagadnieniami ustrojowymi i funkcjonowaniem w obrocie spółek (cywilnych i handlowych: osobowych i kapitałowych ), innych rodzajów przedsiębiorców, statusem mienia państwowego i państwowych podmiotów gospodarczych, prawem umów gospodarczych nazwanych i nienazwanych, zwłaszcza ubezpieczeń gospodarczych, sprzedaży i leasingu, problematyką prywatnoprawną e-commerce oraz instrumentów finansowych.

Katedra organizuje konferencje naukowe i seminaria dla środowisk prawniczych, a od dziesięciu lat w maju przygotowuje i przeprowadza Ogólnopolskie Forum Prawa Spółek, będące konferencją naukową z udziałem kilkuset naukowców ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz studentów prawa. Od wielu lat prowadzone jest całoroczne Studium Podyplomowe Prawa Spółek, z udziałem wykładowców także z innych uniwersytetów i praktyków. Ponadto pracownicy Katedry są zapraszani w charakterze członków zespołów przygotowujących projekty nowych rozwiązań prawnych oraz biorą udział w procesie legislacyjnym jako eksperci i autorzy opinii. Są również czynnymi arbitrami w stałych sądach polubownych, zwłaszcza Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Uwaga! Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes w r. ak. 2023/2024 przebywa na urlopie naukowym


KONWERSATORIA METODYCZNE I SEMIANRIA PROWADZONE W KATEDRZE w r. ak. 2023/2024

Zapisy na seminaria IV r. i konwersatoria metodyczne III r. są możliwe do wyczerpania limitów miejsc w USOS.

STUDIA STACJONARNE, KIERUNEK: PRAWO
III rok - konwersatorium metodyczne – prawo gospodarcze i handlowe
Dr Jakub Janeta/dr Wiktor P. Matysiak
IV rok - seminarium magisterskie (2 grupy)
Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ/dr Wiktor P. Matysiak (wtorek godz. 17.45 sala 1.17)
Dr Jakub Janeta (poniedziałek godz. 17.45 sala 1.17)
V rok - seminarium magisterskie
Prof. dr hab. Wojciech J. Katner/Prof. dr hab. Urszula Promińska (poniedziałek godz. 16.00, sala 1.17)

STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE, KIERUNEK: PRAWO
III rok - konwersatorium metodyczne - prawo gospodarcze i handlowe
Dr Wiktor P. Matysiak
IV rok - seminarium magisterskie
Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ/dr Wiktor P. Matysiak (wtorek godz. 17.45 sala 1.17)
V rok - seminarium magisterskie
Prof. dr hab. Urszula Promińska/Dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE, KIERUNEK: PRAWO
III rok - konwersatorium metodyczne - prawo gospodarcze i handlowe
Dr Jakub Janeta
IV rok - seminarium magisterskie
Dr Wiktor P. Matysiak
V rok - seminarium magisterskie
Prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ


SEMINARIUM DOKTORSKIE

Seminaria odbywają się stacjonarnie o godz. 18:00 w sali 1.17

26 października 2023 r.

Dr Jakub Janeta "Pozycja prawna likwidatora spółki jawnej powołanego przez sąd - prawo do wynagrodzenia likwidatora"

16 listopada 2023 r.
Mgr Michał Pytkowski "Spółka Europejska jako pierwsza spółka o modelu monistycznym w prawie polskim"

14 grudnia 2023 r.
Mgr Michał Wrona "Odpowiedzialność kupującego za rzecz sprzedaną (zakres, charakter, czas trwania, zwolnienie z odpowiedzialności i odpowiedzialność podmiotów trzecich)".

18 stycznia 2024 r.
Mgr Marcin Faron "Pojęcie usługi w prawie znaków towarowych"

22 lutego 2024 r.
Mgr Jakub Oleszczak „Kontrakt na różnicę a umowa gry lub zakładu”

OPIEKĘ NAUKOWĄ NAD DOKTORANTAMI SPRAWUJĄ
Prof. dr hab. Wojciech J. Katner
Prof. dr hab. Urszula Promińska
Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes
Prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko
Prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

Skład osobowy

Lista jednostek