Pracownia Antropologii Praktycznej

Opis zadań

Zakres

zainteresowań zespołu wchodzącego w skład Pracowni Antropologii

Praktycznej:

 • formy zaangażowania w tworzenie i współtworzenie „światów” społecznych przez różnych ich członków (zarówno ludzi, jak i czynniki pozaludzkie)
 • praca nad odrębną metodą badania ww. form aktywności, odwołującej się przy tym także do dorobku szeroko rozumianej antropologii zaangażowanej (uwzględniając m.in. takie jej odmiany, jak antropologia publiczna, krytyczna oraz interwencyjna), która pomocna będzie zarówno w rozwijaniu teorii dyscypliny, jak również formułowaniu diagnoz społecznych i ekspertyz
 • kontakt ze środowiskami i instytucjami osadzonymi lokalnie, w celu wytyczenia potencjalnych obszarów współdziałania (od działań na rzecz owych podmiotów po tworzenie wiedzy we współdziałaniu z nimi)
 • rozwijanie i promowanie wiedzy dotyczącej regionów kulturowych (skupiając się szczególnie na obszarze łódzkim)

Prace badawcze zespołu Pracowni skupiają się na:

 • grupach marginalizowanych i problematyce włączenia społecznego uwzględniając kwestie płci kulturowej i podmioty defaworyzowane (badania jakościowe in situ prowadzone są w polskich i europejskich instytucjach, placówkach i organizacjach m.in. z sektora pomocowego, wśród osób z grup zaliczanych do wykluczonych społecznie, jak np. z osobami w kryzysie bezdomności, bezrobotnymi, bądź z osobami z niepełnosprawnościami czy chorymi, w tym mentalnie)
 • regionalistach jako animatorach lokalności i depozytariuszach określonej formacji intelektualnej – jaka jest ich autoidentyfikacja i wewnątrzśrodowiskowa perspektywa własnej roli, celów, zadań oraz powinności czy etosu (badania prowadzone wśród tej grupy w ich terenie i środowisku społeczno-kulturowym, także korzystając z materiałów i danych zastanych, archiwalnych)
 • instytucjach funkcjonujących w przestrzeniach małomiasteczkowych i wiejskich, by poznać ich zakładany i rzeczywisty wpływ na tożsamość kulturową, procesy integracyjne oraz kapitał społeczny (badania prowadzone są in situ w muzeach, izbach regionalnych, domach kultury, bibliotekach, oraz w terenie in vivo z Kołami Gospodyń Wiejskich, towarzystwami miłośniczymi, wśród grup pasjonacko-hobbystycznych; badania w oparciu także o materiały i dane zastanych i archiwalne)
 • kohabitacji ludzi i maszyn oraz jaki jest wpływ nowych technologii na rekonstrukcję środowiska życia człowieka i innych gatunków, jak również jakie są społeczne i kulturowe konsekwencje rozprzestrzeniania się rozmaitych rozwiązań technologicznych oraz rola antropologii w tworzeniu wiedzy na temat tych zjawisk (w oparciu o materiały zastane i badania własne)
 • metodach stosowanych w humanistyce przy badaniu wizualności (stosując podejścia z antropologii wizualnej czy antropologii sztuki, analizując wizualne kody oraz teksty kultury w terenie i na miejscu pracy, z użyciem mediów, materiałów archiwalnych oraz innych danych zastanych, jak i wywołanych)

Pozostałe aktywności podejmowane przez zespół należący do Pracowni:

 • kreowanie nowych rozwiązań społecznych we współpracy z podmiotami, których dotyczy zmiana, w postaci brania udziału m.in. w badaniach na zlecenie czy w projektach stosowanych społecznych w partnerstwie z NGO i jednostkami samorządowymi, tworząc raporty, opracowania, strategie, diagnozy itp. (w zakresie polityki społecznej obszarów miejskich, procesów rewitalizacyjnych i rehabilitacji społecznej, polityki mieszkaniowej, sfery publicznej, włączenia społecznego)
 • osoby wchodzące w skład Pracowni uczestniczą w realizacji grantów naukowych i w projektach stricte badawczych międzynarodowych i krajowych
 • publikują zwarte wydawnictwa naukowe, zarówno w formie pojedynczych tomów, serii wydawniczych, jak i czasopism
 • popularyzują naukę w postaci wywiadów, nagrań czy spotkań tematycznych otwartych dla szerokiej publiczności, organizowanych samodzielnie czy wraz z NGO, instytucjami miejskimi bądź innymi lokalnymi; są obecni także w mediach uczelnianych i innych
 • należą do towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych, sieci badawczych o różnym zasięgu oraz do oddolnych społecznych inicjatyw lokalnych
 • wykładają na I i II stopniu kierunku studiów etnologia i antropologia kulturowa w IEiAK UŁ

Dane kontaktowe

Pracownia Antropologii Praktycznej

Skład osobowy