Stacja Terenowa w Treście Rządowej

Opis zadań

Kierownik / Osoba administrująca: Sebastian Ratajski

Badania naukowe prowadzone w Stacji:

 • Wdrażanie podejścia ekohydrologicznego – integracja procesów hydrologicznych, ekologicznych i biogeochemicznych w celu optymalizacji rozwiązań ekohydrologicznych dla zrównoważonego zarządzania zlewnią;
 • Biotechnologie ekosystemowe – zastosowanie procesów biologicznych w celu regulacji cyklów biogeochemicznych w kierunku ograniczenia zanieczyszczeń punktowych i usprawnienia procesu samooczyszczania rzek;
 • Identyfikacja hierarchii czynników wywołujących toksyczne zakwity sinic w zbiornikach zaporowych, w celu skutecznego zarządzania zlewnią;
 • Wpływ zmian klimatu na ekosystemy wodne;
 • Monitorowanie i kontrola procesów ekologicznych w jeziorach eutroficznych i zbiornikach zaporowych;
 • Bioidentyfikacja – opracowanie i zastosowanie metod molekularnych do oceny ryzyka i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w ekosystemach wodnych;
 • Rozwój i zastosowanie bioremediacji I fitotechnologii jako narzędzi do renaturyzacji ekosystemów słodkowodnych i lądowych;
 • Rozwój wielofunkcyjnego wykorzystania akwakultury do retencji i poprawy jakości wody, ochrony gatunków zagrożonych lub nadmiernie eksploatowanych oraz poprawy produktywności ekosystemów wodnych;
 • Rola ryb jako regulatora procesów biologicznych i wskaźnika degradacji środowiska;
 • Rozwój i przystosowanie akwakultury do zmian klimatu;
 • Zwiększenie efektywności akwakultury;
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu akwakultury na środowisko.

Dane kontaktowe

Stacja Terenowa w Treście Rządowej

Skład osobowy