Zakład Językoznawstwa

Opis zadań

Zakład Językoznawstwa realizuje wielokierunkowe zadania badawcze. Dotyczą one głównie współczesnego języka rosyjskiego. Badania obejmują także historyczne językoznawstwo rosyjskie. Realizowane się również kontrastywne badania językowe rosyjsko-polskie. W zakresie badań prowadzonych w Zakładzie mieści się ponadto problematyka przekładu oraz semantyka i stylistyka tekstu artystycznego. Pracownicy Zakładu prowadzą studia nad lingwistyką tekstu oraz językoznawstwem kognitywnym. W Zakładzie prowadzone są zarówno badania indywidualne, jak i zespołowe, w tym o charakterze międzynarodowym. Zakład współpracuje z uczelniami zagranicznymi w Giessen, Magdeburgu, Moskwie, Wołgogradzie, Kazaniu, Smoleńsku, Kijowie, Wilnie, Ałmaty, Sofii, Szumen, Wielkim Tyrnowie. Współpraca ta odbywa się m.in. w ramach organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych oraz wspólnych publikacji.

Pracownicy Zakładu Językoznawstwa prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, polsko-rosyjska lingwistyka kontrastywna, stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego, historia języka rosyjskiego, kultura języka rosyjskiego, wybrane zagadnienia ze współczesnego języka rosyjskiego. Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania. Nauczyciele stosują nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i komputerowego, w tym w formacie on-line na platformie Times.

Dane kontaktowe

Zakład Językoznawstwa

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Skład osobowy