Zakład Prawa Stosunków Pracy

Opis zadań

Zakład Prawa Stosunków Pracy prowadzi działalność naukową w zakresie: <u1:p> </u1:p>

  • prawa stosunku pracy (aksjologia prawa pracy, zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, podstawy prawne zatrudnienia, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, nietypowe formy zatrudnienia, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, odpowiedzialność stron stosunku pracy, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności w zatrudnieniu, zatrudnianie młodocianych i dzieci, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, stosunki pracy w administracji publicznej);<u1:p></u1:p>
  • prawa rynku pracy (prawne aspekty zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, model prawny pośrednictwa pracy, formy prawne aktywizacji zawodowej bezrobotnych, status prawny bezrobotnego, administracja pracy, zabezpieczenie społeczne w razie bezrobocia); <u1:p></u1:p>

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Stosunków Pracy

Skład osobowy