Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

Opis zadań

KLUCZOWE TEMATY BADAWCZE W ZAKŁADZIE RACHUNKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Działalność naukowa Zakładu wpisuje się w określone w rodzimej Katedrze kluczowe obszary badawcze:

 1. Systemy rachunkowości organizacji w warunkach zrównoważonego rozwoju – struktury, uwarunkowania, zmiany.
 2. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa organizacji.


Badania obejmują głównie problematykę związaną z międzynarodową harmonizacją i standaryzacją rachunkowości, szczególnie w wymiarze sprawozdawczości finansowej, obejmującej także aspekty środowiskowe. W głównym nurcie badań naukowych Zakładu leżą m.in.:

 • badania komparatywne stosowanych rozwiązań w różnych systemach regulacyjnych rachunkowości, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych – wspólnotowych i globalnych;
 • pomiar i analiza stopnia konwergencji rozwiązań z różnych systemów regulacyjnych rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, uznawanymi dziś w świecie jako system standaryzacyjny o najwyższym poziomie jakości informacji;
 • ocena stopnia jakości regulacji rachunkowości i ich zastosowań w raportowaniu finansowym oraz ich wpływu na efektywność i odwzorowanie w raportowaniu finansowym procesów zarządczych w podmiotach gospodarczych,
 • badania znaczenia i wpływu czynników społecznych, w tym: politycznych, kulturowych i środowiskowych, na systemy regulacyjne oraz zachowania społeczności księgowych i zarządzających w tych systemach. Nurt tych badań można określić mianem rachunkowości behawioralnej.

Pracownicy Zakładu biorą także udział w realizacji tematów badawczych przypisanych do innych zakładów Katedry.


Tematy badawcze, jakie realizuje Zakład obejmują m.in.:

 • Instytucjonalne i behawioralne aspekty stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w Polsce na tle innych krajów w kontekście światowej harmonizacji standardów sprawozdawczości finansowej;
 • Rachunkowość, w tym sprawozdawczość finansowa w odwzorowaniu działalności wielopodmiotowych struktur gospodarczych;
 • Pomiar procesów, zasobów i długu podmiotów gospodarczych w wartościach godziwych na tle innych podstaw wyceny;
 • Ujęcie sprawozdawcze wykorzystania instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach: raportowanie informacji o instrumentach finansowych, ryzyku i zarządzaniu ryzykiem w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.

Pracownicy Zakładu biorą także udział w realizacji tematów badawczych przypisanych do innych zakładów Katedry.

Ze względu na pokrewieństwo tematyki badawczej, prowadzone w Zakładzie badania naukowe stanowią główną podporę działalności Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości, której protoplastą i inicjatorką powstania była prof. dr hab. Alicja Jaruga.


Działalność dydaktyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach leżących w obszarze prowadzonych badań naukowych i obejmuje przygotowanie, organizację i prowadzenie zajęć z zakresu standaryzacji i harmonizacji rachunkowości finansowej (gównie: sprawozdawczości finansowej). Stanowi główny trzon organizacji zajęć dydaktycznych, prowadzonych na kierunku drugiego stopnia studiów “Rachunkowość i zarządzanie finansowe” w zakresie rachunkowości finansowej, w tym sprawozdawczości finansowej, u podstaw których leży przedmiot “Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa”. Stąd, Zakład jest współodpowiedzialny (wraz z innymi zakładami Katedry) za przedmioty na specjalności Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa oraz Rachunkowość z akredytacją ACCA. Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia na kierunku II stopnia studiów niestacjonarnych Prawo podatkowe i rachunkowość, który realizowany jest wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ, wspierając działania Zakładu Rachunkowości Finansowej, odpowiedzialnego ze strony Wydziału za organizację i realizację obszarów tematycznych kierunku, właściwych dyscyplinie Nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownicy Zakładu są także odpowiedzialni za nadzór organizacyjny i dydaktyczny na anglojęzycznym kierunku studiów pierwszego Management and Finance, prowadząc na nim zajęcia z obszarów rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej.

Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia dydaktyczne na innych kierunkach pierwszego stopnia studiów Wydziału oraz współtworzą podstawy metodyczne i organizacyjne studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości: Rachunkowość i zarządzanie finansowe oraz Postgraduate Studies in Finance and Accounting – studia z zakresu rachunkowości i finansów z akredytacją ACCA. Kierownikiem kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i zarządzanie finansowe jest dr hab., prof. UŁ Radosław Ignatowski, zaś kierownikiem kierunku Management and Finance – dr hab., prof. UŁ Przemysław Kabalski. Koordynatorem kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami jest dr Przemysław Czajor.


Pracownicy Zakładu współpracują także aktywnie – w otoczeniu regulacyjnym krajowej i ponadnarodowej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – z następującymi instytucjami i organizacjami: Ministerstwem Finansów, Komitetem Standardów Rachunkowości, International Accounting Standards Board (IASB), Komisją Europejską, European Financial Reporting Advisory Board (EFRAG).

Dane kontaktowe

Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-24 e-mail: www: http://kr2.wz.uni.lodz.pl/

Skład osobowy