27 kwietnia, 2021 r.

CALL FOR PAPERS nr 2: O Wolną Wszechnicę!

CALL FOR PAPERS nr 2: O Wolną Wszechnicę!

graf. KK

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do drugiego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”, które powstało z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i przy merytorycznym partnerstwie Muzeum Sztuki w Łodzi. Pismo afiliowane jest przy miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop”, wydawanym przez Łódzki Dom Kultury. Termin przyjmowania abstraktów: 15.05.2021. Termin przesyłania gotowych artykułów: 31.07.2021. Mail: kalejdoskop.kultury.red@gmail.com.


„Kalejdoskop Kultury” to ogólnopolski półrocznik – pierwszy od wielu lat i pierwszy tego typu periodyk ukazujący się w Łodzi – którego wersją referencyjną jest wydanie internetowe. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmuje specyficznie, nie pejoratywnie, rozumianą peryferyjność i regionalność. Wierzymy, że ta perspektywa oferuje alternatywny wobec centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie w jej obrębie. Ważnym dla nas założeniem jest, aby perspektywa ta przenikała artykuły publikowane w każdym z numerów. Te zaś pomyślane są w dużej mierze monograficznie.


Publikujemy dłuższe artykuły o profilu naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmować będą one mniej więcej połowę objętości pisma – oraz teksty
o charakterze krytycznym, publicystycznym, np. recenzje książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych, eseje, rozmowy, poezję i prozę.


Zamysł i tytuł drugiego numeru „Kalejdoskopu Kultury” wyrasta z jednej z strony z chęci nawiązania do łódzkich tradycji akademickich, w tym do założonego w 1928 roku zamiejscowego oddziału warszawskiej Wolnej Wszechnicy Polskiej z misją upowszechniania wiedzy, demokratyzacji dostępu do niej; z drugiej strony zaś z potrzeby sprawdzenia oraz zreinterpretowania idei wpisanych w formułę „wolnej wszechnicy” w aktualnych warunkach akademickich, wobec zadań, przed którymi stają i wyzwań, z jakimi we współczesnym świecie mierzą się nie tylko uniwersytety, lecz wszelkie mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty wytwarzające i popularyzujące wiedzę.


Istotne pozostają pytania o ich autonomię, związki z systemami władzy, kwestie podlegania regułom z porządku państwowego, ekonomicznego czy ideowego. Pamiętając o postawionych już cennych diagnozach sytuacji szkolnictwa wyższego, widzimy potrzebę kontynuowania wielokierunkowej, zaangażowanej (meta)refleksji, głośnego, publicznego upominania się, a nawet wołania o wolną wszechnicę rozumianą szeroko jako potencjalną alternatywną, w miarę możliwości ahierarchiczną, platformę dialogu i transmisji wiedzy.


Proponujemy podjęcie następujących problemów:


· próby zaktualizowania stawianych w ostatnich latach diagnoz kondycji uniwersytetu (m.in. w obliczu już przeprowadzonych i zapowiadanych reform, pandemii);

· warunki funkcjonowania uniwersytetu czasu późnego kapitalizmu;

· parametryzacja jako zamach na wolność uniwersytetu czy potrzebne narzędzie wspierające rozwój badań naukowych;

· specyfika funkcjonowania szkół artystycznych wobec przemian, jakim podlega szkolnictwo wyższe;

· zjawisko podporzadkowania szkolnictwa wyższego logice marketingowo-ludycznej, akademia jako centrum rozrywki;

· przyszłość uniwersytetu wobec kryzysu wyobraźni oraz perspektywy reakcji w postaci impulsów utopijnych, znaczenie działań oddolnych dla utrzymania (odzyskania?) autonomii;

· zjawisko społecznych obiegów wiedzy;

· polityczna instrumentalizacja wiedzy, praktyki manipulacji wiedzą;

· instytucje kultury (np. muzea), organizacje pozarządowe, festiwale jako podmioty produkcji oraz popularyzacji wiedzy;

· zjawisko produkcji wiedzy przez sztukę oraz rozmaite praktyki artystyczne;

· muzeum narracyjne jako narzędzie kształtowania wiedzy, ale też sterowania nią.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych o objętości między 20 a 40 tys. znaków.

W sprawie publikacji i honorarium redakcja skontaktuje się autorami i autorkami wybranych abstraktów.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Poprzednia wiadomość Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki
Następna wiadomość Interstudent 2021 z UŁ! [ENG. VER]