Mikropoświadczenia to dokumenty potwierdzające ukończenie tzw. krótkich form edukacyjnych, mniejszych niż np. studia lub studia podyplomowe.  Pozwalają potwierdzać uzyskanie określonych efektów uczenia się zarówno w zakresie zdobywania nowych, jak i poszerzania zdobytych już umiejętności przy niewielkim nakładzie nauki. Mogą dotyczyć np.  praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy, najczęściej w wąskim, specjalistycznym zakresie. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają zarówno na jej potrzeby, jak i na potrzeby rynku pracy. 

MIKROPOŚWIADCZENIA

 • dają możliwość potwierdzania nabycia konkretnych umiejętności,
 • budują indywidualne cyfrowe portfolio danej osoby,
 • wydawane są przez renomowane instytucje na podstawie przejrzystych kryteriów, co oznacza, że są wiarygodne i porównywalne,
 • pozwalają na zindywidualizowanie ścieżki rozwojowej wśród osób posiadających to samo wykształcenie lub doświadczenie zawodowe,
 • dają możliwość rzetelnego udokumentowania posiadania dodatkowych umiejętności lub specjalistycznej wiedzy.

  AKTUALNE KURSY

  Kurs stanowi wprowadzenie do wykorzystania technologii wspomagających tłumaczenie w pracy tłumacza. Jest to szkolenie o charakterze praktycznym, realizowane w zakresie podstawowym. 

  Kurs przeznaczony jest dla osób aspirujących do zawodu tłumacza oraz dla początkujących tłumaczy, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologicznych w pracy tłumaczeniowej. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w świat technologii wspomagających tłumaczenie i technik niezbędnych w codziennej praktyce tłumacza. Uczestnicy poznają specyfikę oprogramowania (CAT Tools) i uczą się praktycznego zastosowania tego rodzaju narzędzi w realizacji projektów tłumaczeniowych. Zajęcia prezentują wykorzystanie tłumaczenia maszynowego do zwiększenia efektywności pracy. Kurs zawiera także moduł poświęcony zastosowaniu sztucznej inteligencji w tłumaczeniu, obejmujący zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi opartych na AI w procesie tłumaczenia. 

  Kurs został stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego na szybkie i precyzyjne tłumaczenia. Dynamiczny rozwój branży technologicznej oferuje narzędzia zwiększające skuteczność pracy tłumacza poprzez przyspieszanie procesu tłumaczenia, zwiększenie wydajności pracy, ulepszenie jakości i spójności przekładu. W obliczu licznych zmian na rynku tłumaczeniowym, proponowane szkolenie to idealna okazja do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, które są już nieodłącznym elementem współczesnego przekładu.  

  Czas trwania: 22-23 czerwca 2024, 25 godzin  

  Forma: stacjonarna

  Organizacja i bezpośredni nadzórZakład Translatoryki i Glottodydaktyki (Instytut Anglistyki UŁ)

  Więcej o kursie i o mikropoświadczeniach

  Przykładowy profil kandydata: tłumacz języka angielskiego, pracownik przedsiębiorstwa współpracującego z firmami zagranicznymi, koordynator projektów tłumaczeniowych, pracownik biura tłumaczeń, osoba zainteresowana tego rodzaju przekładem. 

  Plan zajęć 

  Dzień 1 – sobota 22 czerwca 
  9:00 – 13:30 Warsztat pracy tłumacza: narzędzia, techniki, edycja tekstu, technologia OCR (6h) 
  14:00 – 18:30 Tłumaczenie wspomagane komputerowo: podstawy korzystania z narzędzi CAT (6h) 

  Dzień 2 – niedziela 23 czerwca 
  9:00 – 13:30 Zaawansowane techniki i AI w tłumaczeniu (6h) 
  14:00 – 17:00 Opracowywanie terminologii z wykorzystaniem AI (4h) 
  17:15 – 19:30   Konfiguracja i praca z MT (3h) 

  Koszt udziału w kursie: 500 zł

  Warunki rekrutacji:  

  1. Dyplom studiów I stopnia lub zaświadczenie o statusie studenta, np. legitymacja studencka  (konieczność złożenia dokumentu w procesie rekrutacyjnym). 
  2. Obsługa pakietu MS Office w zakresie biurowym. 
  3. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym (rekomendowany minimalny poziom B2). 

  Po ukończeniu kursu osoba ucząca się

  • wymieni funkcje i przykłady zastosowania narzędzi wykorzystywanych w pracy tłumacza 
  • potrafi zastosować dobre praktyki w tłumaczeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
  • zanalizuje teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w tłumaczeniu 
  • potrafi stworzyć projekt tłumaczeniowy z wykorzystaniem bazy terminologicznej 
  • projektuje rozwiązania typowych problemów związanych z użyciem technologii i sztucznej inteligencji w procesie tłumaczenia 
  • ma świadomość zmieniających się potrzeb rynku 
  • wskazuje cele pracy tłumacza posługującego się nowoczesnymi technologiami tłumaczeniowymi 
  • wykorzystuje narzędzia z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej 

  Warunki zaliczenia kursu: 

  1. Zaliczenie testu końcowego: 50%  
  2. Aktywny udział w zajęciach i wywiązanie się ze zleconych zadań - 50%  
  • realizacja zadań translatorskich (stworzenie pamięci tłumaczeniowej, wykonanie projektu tłumaczeniowego z zastosowaniem narzędzi) 
  • analiza pracy indywidualnej i pracy w grupie z naciskiem na omówienie funkcjonalności zastosowanych narzędzi oraz typowych błędów występujących podczas korzystania z technologii tłumaczeniowych 
  • dyskusja na temat możliwych rozwiązań problemów identyfikowanych z zastosowaniem technologii w tłumaczeniu 

  Czas trwania kurs i punkty ECTS

  Kurs trwa 30 godzin (w tym 5 godzin pracy własnej. Za ukończenie kursu przyznawany jest 1 punkt ECTS 

  • Warsztat pracy tłumacza: narzędzia, techniki, edycja tekstu, technologia OCR -c6 godzin 
  • Tłumaczenie wspomagane komputerowo: podstawy korzystania z narzędzi CAT - 6 godzin  
  • Zaawansowane techniki i AI w tłumaczeniu - 6 godzin 
  • Opracowywanie terminologii z wykorzystaniem AI - 4 godziny 
  • Konfiguracja i praca z MT – 3 godziny 
  • Praca własna – 5 godzin 

  Metody weryfikacji efektów uczenia się

  Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje zaliczenie wykonanych zadań w trakcie zajęć (on-line: poprzez podgląd pracy za pośrednictwem oprogramowania wspomagającego tłumaczenie Phrase; stacjonarnie: poprzez weryfikację pracy w trakcie zajęć) oraz zaliczenie testu końcowego rozwiązywanego w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Forms. 

  Stosowany system oceny

  Ocena końcowa wystawiana na podstawie wyniku testu końcowego weryfikującego wiedzę zdobytą w ramach kursu.Oceny wystawiane będą po podstawie poniższej skali:  

  • 100-85% – bardzo dobry (5) 
  • 84-71% – dobry (4) 
  • 70-51% – dostateczny (3) 
  • 50% i mniej – brak zaliczenia  

  Po pozytywnym zaliczeniu kursu uczestniczące w nim osoby uzyskują Certyfikat uzyskania mikropoświadczenia w zakresie stosowania technologii w tłumaczeniu.  

  Zapisz się na szkolenie

  KURSY ZREALIZOWANE

  Kurs stanowi wprowadzenie do wykorzystania technologii wspomagających tłumaczenie w pracy tłumacza. Jest to szkolenie o charakterze praktycznym, realizowane w zakresie podstawowym. 

  Kurs przeznaczony jest dla osób aspirujących do zawodu tłumacza oraz dla początkujących tłumaczy, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologicznych w pracy tłumaczeniowej. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w świat technologii wspomagających tłumaczenie i technik niezbędnych w codziennej praktyce tłumacza. Uczestnicy poznają specyfikę oprogramowania (CAT Tools) i uczą się praktycznego zastosowania tego rodzaju narzędzi w realizacji projektów tłumaczeniowych. Zajęcia prezentują wykorzystanie tłumaczenia maszynowego do zwiększenia efektywności pracy. Kurs zawiera także moduł poświęcony zastosowaniu sztucznej inteligencji w tłumaczeniu, obejmujący zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi opartych na AI w procesie tłumaczenia. 

  Kurs został stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego na szybkie i precyzyjne tłumaczenia. Dynamiczny rozwój branży technologicznej oferuje narzędzia zwiększające skuteczność pracy tłumacza poprzez przyspieszanie procesu tłumaczenia, zwiększenie wydajności pracy, ulepszenie jakości i spójności przekładu. W obliczu licznych zmian na rynku tłumaczeniowym, proponowane szkolenie to idealna okazja do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, które są już nieodłącznym elementem współczesnego przekładu.  

  Czas trwania: 8-9 czerwca 2024, 25 godzin  

  Forma: online 

  Organizacja i bezpośredni nadzórZakład Translatoryki i Glottodydaktyki (Instytut Anglistyki UŁ)

  Więcej o kursie i o mikropoświadczeniach

  Przykładowy profil kandydata: tłumacz języka angielskiego, pracownik przedsiębiorstwa współpracującego z firmami zagranicznymi, koordynator projektów tłumaczeniowych, pracownik biura tłumaczeń, osoba zainteresowana tego rodzaju przekładem. 

  Plan zajęć 

  Dzień 1 – sobota 8 czerwca 
  9:00 – 13:30 Warsztat pracy tłumacza: narzędzia, techniki, edycja tekstu, technologia OCR (6h) 
  14:00 – 18:30 Tłumaczenie wspomagane komputerowo: podstawy korzystania z narzędzi CAT (6h) 

  Dzień 2 – niedziela 9 czerwca 
  9:00 – 13:30 Zaawansowane techniki i AI w tłumaczeniu (6h) 
  14:00 – 17:00 Opracowywanie terminologii z wykorzystaniem AI (4h) 
  17:15 – 19:30   Konfiguracja i praca z MT (3h) 

  Koszt udziału w kursie: 400 zł

  Warunki rekrutacji:  

  1. Dyplom studiów I stopnia lub zaświadczenie o statusie studenta, np. legitymacja studencka  (konieczność złożenia dokumentu w procesie rekrutacyjnym). 
  2. Obsługa pakietu MS Office w zakresie biurowym. 
  3. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym (rekomendowany minimalny poziom B2). 

  Po ukończeniu kursu osoba ucząca się

  • wymieni funkcje i przykłady zastosowania narzędzi wykorzystywanych w pracy tłumacza 
  • potrafi zastosować dobre praktyki w tłumaczeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
  • zanalizuje teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w tłumaczeniu 
  • potrafi stworzyć projekt tłumaczeniowy z wykorzystaniem bazy terminologicznej 
  • projektuje rozwiązania typowych problemów związanych z użyciem technologii i sztucznej inteligencji w procesie tłumaczenia 
  • ma świadomość zmieniających się potrzeb rynku 
  • wskazuje cele pracy tłumacza posługującego się nowoczesnymi technologiami tłumaczeniowymi 
  • wykorzystuje narzędzia z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej 

  Warunki zaliczenia kursu: 

  1. Zaliczenie testu końcowego: 50%  
  2. Aktywny udział w zajęciach i wywiązanie się ze zleconych zadań - 50%  
  • realizacja zadań translatorskich (stworzenie pamięci tłumaczeniowej, wykonanie projektu tłumaczeniowego z zastosowaniem narzędzi) 
  • analiza pracy indywidualnej i pracy w grupie z naciskiem na omówienie funkcjonalności zastosowanych narzędzi oraz typowych błędów występujących podczas korzystania z technologii tłumaczeniowych 
  • dyskusja na temat możliwych rozwiązań problemów identyfikowanych z zastosowaniem technologii w tłumaczeniu 

  Czas trwania kurs i punkty ECTS

  Kurs trwa 30 godzin (w tym 5 godzin pracy własnej. Za ukończenie kursu przyznawany jest 1 punkt ECTS 

  • Warsztat pracy tłumacza: narzędzia, techniki, edycja tekstu, technologia OCR -c6 godzin 
  • Tłumaczenie wspomagane komputerowo: podstawy korzystania z narzędzi CAT - 6 godzin  
  • Zaawansowane techniki i AI w tłumaczeniu - 6 godzin 
  • Opracowywanie terminologii z wykorzystaniem AI - 4 godziny 
  • Konfiguracja i praca z MT – 3 godziny 
  • Praca własna – 5 godzin 

  Metody weryfikacji efektów uczenia się

  Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje zaliczenie wykonanych zadań w trakcie zajęć (on-line: poprzez podgląd pracy za pośrednictwem oprogramowania wspomagającego tłumaczenie Phrase; stacjonarnie: poprzez weryfikację pracy w trakcie zajęć) oraz zaliczenie testu końcowego rozwiązywanego w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Forms. 

  Stosowany system oceny

  Ocena końcowa wystawiana na podstawie wyniku testu końcowego weryfikującego wiedzę zdobytą w ramach kursu.Oceny wystawiane będą po podstawie poniższej skali:  

  • 100-85% – bardzo dobry (5) 
  • 84-71% – dobry (4) 
  • 70-51% – dostateczny (3) 
  • 50% i mniej – brak zaliczenia  

  Po pozytywnym zaliczeniu kursu uczestniczące w nim osoby uzyskują Certyfikat uzyskania mikropoświadczenia w zakresie stosowania technologii w tłumaczeniu.  

  JAK DZIAŁAJĄ MIKROPOŚWIADCZENIA?

  Mikropoświadczenie to nowatorska forma poświadczania uczestnictwa w krótkich formach edukacyjnych.  Nie jest to tradycyjny certyfikat, ale dokument elektroniczny potwierdzony specjalną pieczęcią elektroniczną wystawiany z wykorzystaniem systemu Europass

  Krótkie formy edukacyjne kończące się wydaniem mikropoświadczenia realizowane są jako dodatkowe kursy, poza cyklem kształcenia; w przyszłości mogą one stanowić systemową alternatywę dla dyplomu uniwersyteckiego, szczególnie na wyższych stopniach studiów.  

  Mikropoświadczenia oferowane na UŁ będą zgodne z unijnym standardem Europass. Za udział w krótkiej formie edukacyjnej kończącej się mikropoświadczeniem uczestniczący wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez jednostkę prowadzącą kurs. Za ukończenie kursu otrzymuje się punkty ECTS. 

  Warto pamiętać, że mikropoświadczenia: 

  • podlegają zapewnianiu jakości (wysoka jakość); 
  • są mierzalne, porównywalne i zrozumiałe (przejrzystość)
  • są opracowywane i wydawane jako odrębne, ukierunkowane rezultaty uczenia się (adekwatność)

  MIKROPOŚWIADCZENIA - DLACZEGO WARTO?

  Uczestnictwo w krótkich formach edukacyjnych, które kończą się uzyskaniem mikropoświadczeń, może być korzystne z wielu powodów: 

  1. Zdobycie konkretnych umiejętnościach: krótkie formy edukacyjne często koncentrują się na konkretnych umiejętnościach lub tematach, co pozwala szybko zdobyć potrzebną wiedzę lub umiejętności w danym obszarze. 
  2. Szybki czas realizacji: czas trwania krótkich form edukacyjnych jest zazwyczaj ograniczony, co oznacza, że można je ukończyć stosunkowo szybko w porównaniu z tradycyjnymi programami edukacyjnymi. 
  3. Natychmiastowe potwierdzenie osiągnięcia: uzyskanie mikropoświadczenia po zakończeniu kursu dostarcza natychmiastowego potwierdzenia osiągnięcia i zdobycia określonych umiejętności lub wiedzy. 
  4. Aktualność i elastyczność: krótkie formy edukacyjne mogą być aktualizowane częściej, aby odzwierciedlać zmiany w danym obszarze lub dostarczać najnowszej wiedzy. Ponadto, są one często elastyczne pod względem harmonogramu, co umożliwia dostosowanie nauki do własnych preferencji i obowiązków. 
  5. Uwzględnienie specjalistycznych zainteresowań: mikropoświadczenia mogą być dostępne w różnych obszarach tematycznych, co umożliwia uczestnictwo w kursach odpowiadających specjalistycznym zainteresowaniom lub potrzebom. 
  6. Dowód umiejętności: posiadanie mikropoświadczenia może służyć jako dodatkowy dowód posiadania określonych umiejętności lub wiedzy (przekraczających zakres wykonywanych obowiązków), co może być przydatne w procesie rekrutacji lub awansu zawodowego. 
  7. Motywacja do nauki: możliwość zdobycia mikropoświadczeń może być dodatkową motywacją do kontynuowania nauki i osiągania celów edukacyjnych. 
  8. Budowanie sieci kontaktów: krótkie formy edukacyjne często przyciągają uczestników o różnym poziomie doświadczenia i z różnych branż, co może sprzyjać budowaniu sieci kontaktów i wymianie wiedzy. 

  MIKROPOŚWIADCZENIA W EUROPIE, W UNIC I W POLSCE

  W 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła zbiór zaleceń w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń na potrzeby uczenia się przez całe życie i zatrudnialności. Celem zalecenia jest usprawnienie tworzenia, wdrażania i uznawania mikropoświadczeń. 
  W ślad za zaleceniami UE Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w październiku 2023 roku ogólne wytyczne w zakresie stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Mają one na celu upowszechnienie wiedzy na temat mikropoświadczeń oraz pomóc w wypracowywaniu standardów dla mikropoświadczeń, ułatwienie ich wykorzystywania w celach prowadzenia kształcenia, wspierania samodzielnego uczenia się i potwierdzania efektów uczenia się. 
  Krótkie formy edukacyjne poświadczane cyfrowo stanowią integralny element Europejskiego Obszaru Edukacji i jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Wdrażanie systemu mikropoświadczeń postępuje w różnym tempie w zależności od kraju, ale prace trwają niemal wszędzie w Europie.  
  W odpowiedzi na wyzwania również na Uniwersytecie Łódzkim podjęto działania zmierzające do opracowania zasad funkcjonowania mikropoświadczeń. Reguluje je Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.04.2024 r. w sprawie: ogólnych zasad prowadzenia innych form kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim, w tym kończących się wydaniem mikropoświadczeń
  Sojusz UNIC, do którego od 2022 roku należy Uniwersytet Łódzki, nie oferuje własnych kursów kończących się mikropoświadczeniami (micro-credentials), ale poszczególne uczelnie tworzące UNIC mają je w swojej ofercie edukacyjnej.