KSZTAŁCENIE

Godło Polski
KSZTAŁCENIE

Dla naszej społeczności akademickiej edukacja jest nie tylko procesem przekazywania wiedzy, ale również inspirującą podróżą w poszukiwaniu nowych perspektyw. Zaangażowanie wykładowców i całego zespołu administracji UniLodz w rozwijanie wiedzy i umiejętności naszych studentów i doktorantów to rezultat wspólnej pasji do kształcenia, będącej integralną częścią naszej tożsamości. Sukcesy w obszarze edukacji to także efekt ciężkiej pracy samych studentów i doktorantów. Oto kilka spośród naszych wspólnych osiągnięć, z których jesteśmy dumni:

BYLIŚMY W POLSKIEJ CZOŁÓWCE UCZELNI POD WZGLĘDEM LICZBY STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

W wyniku rekrutacji na studia na UniLodz w 2023 roku kształcenie na naszej uczelni rozpoczęło ponad 1 200 studentów z 76 krajów, wśród nich 700 osób na studiach kończących się dyplomem – licencjackim bądź magisterskim. Dodatkowo, 500 osób przyjechało do nas na semestr bądź rok w ramach wymiany studenckiej.

 

W 2023 roku świętowaliśmy wyniki rankingu za rok poprzedzający, wg którego UniLodz znalazł się na 3. miejscu w Polsce pod względem liczby studentów zagranicznych. W 2022 roku na Uniwersytecie Łódzkim kształciło się 2 234 studentów zagranicznych (zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego). Na podium znalazły się również Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

ZNALEŹLIŚMY SIĘ WŚRÓD LIDERÓW PROGRAMU ERASMUS+

 • Zdobyliśmy 2. miejsce wśród 223 uczelni pod względem wyjazdów pracowników akademickich w celach dydaktycznych do krajów europejskich, realizując 248 wyjazdów.
 • W łącznej kategorii wyjazdów pracowników dydaktycznych i szkoleniowych, nasza uczelnia plasuje się na 5. miejscu w Polsce na ponad 200 uczelni uczestniczących w programie.
 • W kategorii przyjeżdżających do Polski studentów w ramach Erasmus+ UniLodz ustępuje wyłącznie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Warszawskiemu, zajmując 3. miejsce na 207 uczelni. Przyjechało do nas prawie 900 osób.
 • Jesteśmy również w pierwszej piątce polskich uczelni pod względem wyjazdów polskich studentów na studia za granicę – 298 naszych studentów spędziło część studiów w uczelni partnerskiej.
 • Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci mogą kształcić się za granicą, realizować praktykę, a pracownicy wziąć udział w zagranicznej mobilności dydaktycznej lub szkoleniowej oraz realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. W europejskiej wymianie Erasmus+ uczestniczą państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja, Serbia i Macedonia Północna. 

Grupa studentów zagranicznych UŁ

KORZYSTALIŚMY Z RÓŻNYCH OPCJI MOBILNOŚCI

PO RAZ PIERWSZY ZREALIZOWALIŚMY BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES (BIP) W RAMACH NOWEGO ERASMUS+

BIP-y to krótkie, intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej, ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. W 2023 roku UniLodz po raz pierwszy zrealizował trzy BIP-y na wydziałach Ekonomiczno-Socjologicznym, Chemii oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej. Podczas mieszanych programów intensywnych studenci podejmowali krótkotrwałą mobilność fizyczną (od 5 do 30 dni) za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym (czas trwania był ustalany z uczelnią organizującą BIP).

Mobilność studentów i pracowników UŁ

 • Wyjazdy na studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 zrealizowało 300 studentów. Popularne kraje docelowe: Włochy: 64 studentów, Hiszpania: 57 osób, Portugalia: 47 osób. W semestrze zimowym 2023/24 na wymianie przebywa 188 studentów.
 • W roku akademickim 2022/23 na praktyki Erasmus+ wyjechały 33 osoby (studenci/absolwenci), w tym 5 doktorantów oraz 3 osoby z innym obywatelstwem niż polskie. Popularne kraje docelowe: Włochy(7), Hiszpania (6), Malta (5), Niemcy (4).  

Wyjazdy nauczycieli akademickich

 • W roku akademickim 2022/23 237 pracowników wyjechało na wyjazdy STA/STA+STT w ramach programu Erasmus+ KA131.
 • W ramach Blended Intensive Programme z wykładami wyjechało 10 nauczycieli akademickich.
 • Wyjazdy pracowników do uczelni partnerskich w Norwegii w ramach projektu Edukacja, Komponent II, Mobilność w Szkolnictwie Wyższym zrealizowały 3 osoby.
 • Do połowy grudnia 2023 zrealizowaliśmy 40 wyjazdów Erasmus+ STA/STA+STT na rok 2023/24. Na wyjazdy Erasmus+ STA zakwalifikowaliśmy 269 pracowników.
 • W roku akademickim 2022/23 67 pracowników wyjechało na wyjazd szkoleniowy Erasmus+ STT (25 pracowników administracji centralnej i 42 pracowników wydziałów UniLodz). Popularne kraje docelowe: Włochy (15), Hiszpania (14), Portugalia (9).

URUCHOMILIŚMY CENTRUM REKRUTACJI I DOSKONAŁOŚCI DYDAKTYCZNEJ

 • Z początkiem 2023 roku stworzyliśmy złożony z metodyków i grafika Zespół Doskonałości Dydaktycznej oraz Zrzeszenie Tutorów UŁ.
 • W ramach realizacji projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni w zakresie rozwoju kompetencji i stosowania innowacji dydaktycznych w kształceniu zespół zrealizował 64 szkolenia, a Zrzeszenie Tutorów UŁ 58 tematów szkoleniowych. Przeszkoliliśmy łącznie 261 nauczycieli, z których 241 podniosło kompetencje dydaktyczne.
 • Dodatkowo, 51 nauczycieli uzyskało Certyfikat ukończenia szkolenia tutoringowego z Collegium Wratislaviense.
 • Po zakończeniu projektu (po 30 września 2023) zespół zatrudniony w CRiDD zrealizował 25 szkoleń, w których wzięło udział 163 nauczycieli oraz 9 szkoleń dla studentów kierunków i specjalności nauczycielskich.
 • Powstały również statyczne materiały: poradniki z zakresu wsparcia rozwoju i upowszechniania szeroko rozumianego e-learningu w kształceniu, wsparcia nauczycieli w projektowaniu zajęć oraz doboru narzędzi technologicznych i oprogramowania wspierającego proces dydaktyczny oraz komunikacji. Zestaw poradników jest dostępny w Portalu Pracowniczym i będzie sukcesywnie powiększany.

INWESTOWALIŚMY W ROZWÓJ DOKTORANTÓW

 • W styczniu 2023, po roku intensywnych prac, otworzyliśmy nową siedzibę szkół doktorskich.
 • Centrum Szkół Doktorskich zaczęło działać na rzecz doktorantów i szkół.
 • Pozyskaliśmy projekt pt. „Smarter, Faster, Better! - Internacjonalizacja szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego”. Będziemy go realizować przez 3 lata.
 • Na minigranty (dofinansowanie działalności naukowo-badawczej doktorantów) szkoły doktorskie w roku 2023 wydały ponad 600 tys. zł, czyli prawie o ponad 50 tys. więcej niż w roku 2022.
 • Pozyskaliśmy z MEiN 2 doktoraty wdrożeniowe z dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina Nauki o Sztuce.
 • Po raz pierwszy przyznaliśmy Nagrody Naukowe Rektora dla doktorantów IV roku za wyróżniające osiągnięcia związane z aktywnością publikacyjną i umiędzynarodowieniem kształcenia oraz pracą naukową i badawczą na rzecz UŁ (wysokość I nagrody 6 tys. zł).
 • Podpisaliśmy 2 umowy cotutelle z Sorboną i Kopenhagą, procedowaliśmy kolejne 3 nowe umowy m.in. z Francją, Niemcami i Węgrami.
 • Wraz z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen ogłosiliśmy konkurs na doktoranta do projektu „COTUTELLE” w temacie ramowym: "Między-, wielokulturowość, migracje, ucieczki i emigracja w kontekstach niemiecko-wschodnioeuropejskich". Dofinansowanie rocznego pobytu doktoranta za granicą ufunduje Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Joanna Jabłkowska.

KOMPLEKSOWO WSPIERALIŚMY STUDENTÓW WKRACZAJĄCYCH NA RYNEK PRACY

 • Biuro Karier powadziło konsultacje kariery dla studentów i studentek UniLodz. Ze wsparcia mogli skorzystać również absolwentki i absolwenci, którzy stawiali pierwsze kroki na rynku pracy. Proces doradczy obejmował m.in.: analizę CV, konsultacje dotyczące profilu zawodowego, zapoznanie z aktywnymi sposobami szukania pracy i symulację rozmowy rekrutacyjnej. Konsultacje były prowadzone w języku polskim oraz angielskim. W 2023 roku ze wsparcia indywidualnego skorzystało 270 osób, ze wsparcia grupowego – 847 osób.
 • W 2023 Biuro Karier wprowadziło nową usługę dla studentek i studentów – bezpłatne wykonanie badania FRIS® w formie testu on-line. Badanie pozwala określić styl myślenia, czyli unikalny sposób, w jaki funkcjonujemy i podejmujemy decyzje, przez co wspiera proces doradczy, pomaga studentkom i studentom poznać siebie oraz określić swoje preferencje zawodowe. W 2023 roku skorzystało z niego 55 osób.
 • W 2023 roku zrealizowaliśmy 43 szkolenia, w których wzięło udział 747 osób. Biuro Karier szkoliło m.in. z komunikacji, kreatywności, rozwoju osobistego, metodyki Design Thinking, prowadzenia własnej firmy i z przedsiębiorczości.

To największe wydarzenie szkoleniowe na UniLodz. W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy szkolenia prowadzone przez ekspertów z firm współpracujących z Biurem Karier. Obejmowały one obszary wskazane wcześniej przez studentów w corocznej ankiecie. W 2023 roku w ramach Akademii Kompetencji zrealizowaliśmy 23 szkolenia (w języku polskim i angielskim), w których wzięło udział 431 studentek i studentów.

Kontynuowaliśmy wyjątkową inicjatywę powstałą z myślą o wszystkich, którzy interesują się tym obszarem działalności - zakładają biznes, już go prowadzą lub dopiero, mając wiele wątpliwości, zaczynają snuć plany na ten temat. Akademia została pierwotnie stworzona dla studentów UniLodz, obecnie jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku i zainteresowań. Po zapoznaniu się z treściami dostępnymi w ramach kursu studenci mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Students’ Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” w 2023 roku zrealizowaliśmy 631 staży po 240 godzin każdy. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń dla stażystów w 2023 roku to niemal 3,5 mln złotych. W ramach całego projektu w latach 2020-2023 zrealizowane zostały 1 682 staże we współpracy z 261 instytucjami.

W ramach projektu „Students’ Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” szkoliliśmy również studentów, min. z języka angielskiego, prowadzania własnej firmy, metodyki Design Thinking, komunikacji, metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, Agile), programowania w języku PYTHON, metodyki MOR® czy grafiki komputerowej. W ramach projektu w 2023 roku zrealizowaliśmy 36 szkoleń dla 631 osób. W całym projekcie w latach 2020-2023 zrealizowaliśmy 94 szkolenia dla 738 osób.

SPORT BYŁ DLA NAS WAŻNY

 • Rozwijaliśmy Studia i Sport, stworzony w 2022 roku program dwutorowej kariery dla sportowców, którzy kształcą się na naszej uczelni. Zapewnia on młodym zawodnikom z UniLodz większą elastyczność przy planowaniu zajęć, co umożliwia rozwijanie kariery sportowej bez uszczerbku dla procesu dydaktycznego. W 2023 roku liczba studentów zakwalifikowanych do programu wzrosła o 33%. Możemy pochwalić się ponad dwa razy większą liczbą studentów z najwyższą klasa sportową. Dołączyli do nas także sportowcy reprezentujące nowe dyscypliny.
 • Ośmioro studentów-sportowców Uniwersytetu Łódzkiego zostało zakwalifikowanych do 4. edycji Narodowej Reprezentacji Akademickiej mającej na celu umożliwienie im realizowania równolegle kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu zorganizujemy dla nich dodatkowe zajęcia dydaktyczne.
 • Studenci UniLodz osiągali sukcesy sportowe rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w imprezach sportu powszechnego i wyczynowego:
  • Mistrzem Uniwersjady w Chengdu w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym został pływak Jakub Kraska. W Chinach startowali także lekkoatleci Klaudia Wojtunik i Jakub Augustyniak, którzy w swoich konkurencjach dotarli do półfinałów.
  • Jakub Kraska został młodzieżowym mistrzem Europy w sztafecie mieszanej 4x100 m stylem dowolnym.
  • Narciarka Magdalena Łuczak wywalczyła trzy złote medale mistrzostw Polski i odnotowała najlepszy start w karierze w Pucharze Świata w slalomie gigancie (17. miejsce).
  • Medale Akademickich Mistrzostw Europy w kickboxingu wywalczyli Paulina Grzegórska (złoto) i Filip Krata (srebro).
  • W Akademickich Mistrzostwach Polski nasi studenci zdobyli trzy złote, pięć srebrnych i jeden brązowy medal. Akademickimi mistrzami Polski zostali: lekkoatletki Klaudia Wojtunik i Agnieszka Bednarek oraz judoka Dawid Pietras.
  • W sportach drużynowych do finałów AMP awansowali badmintoniści, koszykarki, koszykarze, piłkarze, siatkarze i siatkarze plażowi.
  • Nasi studenci odnosili sukcesy w zawodach rangi mistrzostw Polski. Medale w kategorii seniora lub młodzieżowca zdobyli m.in. lekkoatleci Agnieszka Bednarek, Zuzanna Sztachańska, Aleksandra Nowakowska, Julia Jaguścik, Jakub Augustyniak, Weronika Barcz, Weronika Kaźmierczak, pływak Jakub Kraska, narciarka Magdalena Łuczak, piłkarki Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz, Gabriela Grzybowska i hokeistka na trawie Anastazja Szot.
  • Świetne występy naszych sportowców pozwoliły UniLodz triumfować w klasyfikacji generalnej rozgrywek Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego w sezonie 2022/2023, rozgrywanych w ponad 30 dyscyplinach.

BENEFICJENCI PROGRAMU STUDIA I SPORT #UNILODZ

Agnieszka

Studentka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jej największym dotychczasowym sukcesem sportowym jest Mistrzostwo Polski Juniorów. Dzięki programowi może łączyć studia i sięgać po kolejne ambitne sportowe cele.

Daria

Jest studentką I roku analityki chemicznej. Dzięki elastyczności, którą daje program, może łączyć naukę z piłką nożną, która jest nieodłącznym elementem jej życia.

Tomek

Trenuje koszykówkę od 7. roku życia. Łączy swoją największą pasją ze studiowaniem psychologii na #UniLodz dzięki możliwości dostosowania swojego planu zajęć do treningów i zawodów.

W PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA SPOŁECZNOŚCI UNILODZ ANGAŻOWAŁA SIĘ TAKŻE BIBLIOTEKA UŁ

W roku 2023 przez ponad 300 godzin pracownicy BUŁ szkolili naszą społeczność m.in. z zakresu korzystania z elektronicznych baz danych, efektywnego publikowania, tworzenia bibliografii oraz narzędzi wspierających pracę naukową badaczy i studentów (przeprowadzone szkolenia: BUŁ w pigułce, Źródła elektroniczne - bazy danych, Wprowadzenie do efektywnego publikowania, Writefull, Pogotowie seminaryjne, Menedżery bibliografii, Mnemotechniki, Funkcjonalność bazy LEX, Labirynt biblioteczny - gra).

Pracownicy BUŁ prowadzili także zajęcia dydaktyczne „Wprowadzenie do efektywnego publikowania” dla doktorantów w czterech Szkołach Doktorskich UŁ.