Centrum Szkół Doktorskich

Opis zadań

Centrum Szkół Doktorskich zajmuje się:

 • obsługą administracyjną szkół doktorskich UŁ;
 • obsługą procesu kształcenia doktorantów - obsługa systemu USOS, przygotowywanie planów zajęć, konsultowanie programów kształcenia oraz zmian w programach z uwzględnieniem zgodności z wytycznymi dotyczącymi tworzenia programów;
 • rekrutacją kandydatów do szkół doktorskich - obsługa systemu IRK w zakresie wprowadzania danych dotyczących rekrutacji, przygotowanie wzorów decyzji administracyjnych dla kandydatów, konsultacje w sprawie odpowiedzi na wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, procedowanie wydania upoważnień dla dyrektorów szkół oraz dla komisji rekrutacyjnej;
 • przygotowywaniem ram proceduralnych i regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich - przygotowanie regulaminów oraz zmian do regulaminów w konsultacji z dyrektorami szkół doktorskich, Prorektorem, URSD, ZRP; określanie wytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu kształcenia; przygotowywanie wzorów dokumentacji i ich uaktualnianie (m.in. decyzje o skreśleniu, przedłużeniu, decyzje dotyczące stypendium doktoranckiego i dotacji projakościowej, wzory porozumień, upoważnień, oświadczeń);
 • procedowaniem wydatkowania środków finansowych w szkołach doktorskich;
 • zgłoszeniami doktorantów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zdrowotnego, zmiany tytułu ubezpieczenia, wprowadzanie danych do systemu Rektorat oraz nanoszenie zmian, przygotowanie listy wypłat dla Działu Płac;
 • procedowaniem spraw związanych ze stypendium doktoranckim dla wybitnych młodych naukowców, podpisanie umowy, comiesięczne zlecenie wypłaty;
 • procedowaniem umów cotutelle www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/rozwoj/wyjazdy-krajowe-i-zagraniczne;
 • przygotowywaniem protokołów z przyznaniem lub odmową stypendium doktoranckiego i dotacji projakościowej; comiesięczne przygotowywanie wypłaty stypendiów doktoranckich oraz dotacji projakościowej w systemie USOS;
 • koordynacją prac Komisji ds. Szkół Doktorskich: obsługa administracyjna posiedzeń, przygotowywanie projektów aktów prawnych, konsultacje z ZRP;
 • tworzeniem zestawień statystycznych o szkołach doktorskich i studiach doktoranckich dla Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowywanie na bieżąco zestawień m.in. dla MEIN, sprawdzanie poprawności danych w systemie POL-on;
 • koordynacją w ramach UŁ programu MOST w zakresie doktorantów: współpraca z koordynatorami ogólnopolskimi oraz z wydziałami, aktualizacja systemu IRK – MOST na potrzeby rekrutacji zimowej i letniej, wyjaśnianie spraw trudnych www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/rozwoj/wyjazdy-krajowe-i-zagraniczne;
 • sprawami dyscyplinarnymi doktorantów: obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych, Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. https://www.uni.lodz.pl/wladze/komisje-ul#heading-9708-7713;
 • aplikacją i procedowaniem doktoratów wdrożeniowych na UŁ.


Dane kontaktowe

Centrum Szkół Doktorskich

 • Jana Matejki 21/23 90-237 Łódź
tel: 42-635-43-85

Skład osobowy