WELCOME TO POLAND

Godło Polski
WELCOME TO POLAND

Logotyp NAWA


Uniwersytet Łódzki od chwili powstania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 2017 roku aktywnie zabiega o udział w oferowanych przez nią programach.

Poza kształceniem stypendystów w ramach programów stypendialnych dla Polonii im. gen. Andersa, im. S. Banacha (czy wcześniej też im. I. Łukasiewicza) oraz naukowców zagranicznych w programie im. S. Ulama, z zapałem uczestniczyła w realizacji programów Solidarni z Białorusią w 2021 roku oraz Solidarni z Ukrainą w 2022 roku.

W ramach programów NAWA dla instytucji UŁ wykazuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków. W programie Welcome to Poland zrealizowano już 2 projekty BuildUp oraz BuildUp 2.0, a obecnie realizowane są 3 kolejne projekty. W programach dotyczących promocji zagranicznej z powodzeniem zrealizowano 3 projekty ukierunkowane na promocję w Ukrainie (UAktywni i UAktywni 2.0) oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami (Linked to UL). Zgłoszone w ramach naborów projekty dotyczą szeroko rozumianej internacjonalizacji, m.in.. przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, kształtowania postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim. To również spotkania integracyjne i warsztaty międzykulturowe.

W swojej ofercie dla doktorantów UŁ zdobywa środki finansowe m. in. na mobilność zagraniczną w programie PROM UŁ oraz na umiędzynarodowienie szkół doktorskich w programie NAWA STER, jak też organizację cyklu szkół letnich w ramach programu SPINAKER.

Kolejna jednostka UŁ, Studium Języka Polskiego posiada akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do prowadzenia m.in. kursów przygotowujących do studiów w Polsce dla stypendystów Agencji czy też realizuje finansowane przez NAWA letnie kursy.

Swoje pasje badawcze realizują poszczególni badacze z UŁ, którzy indywidualnie zdobywają granty na współpracę badawczą z poszczególnymi krajami, realizują mobilności w tak odległych krajach jak Wietnam czy podejmują istotne naukowo badania w reakcji na nagłe wydarzenia globalne w ramach Grantów Interwencyjnych NAWA. Ponadto, inicjowane są też wielostronne inicjatywy w programie Partnerstw Strategicznych NAWA.

Nie są to wszystkie inicjatywy realizowane dzięki i wspólnie z NAWA. UŁ szeroko propaguje swoje doświadczenie w projektach finansowanych z Agencji w ramach różnego rodzaju ogólnopolskich spotkaniach i webinariach dotyczących sposobów aplikowania i realizacji projektów oraz popularyzację programów instytucji w ramach inicjatywy „Dzień z NAWA”.

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z NARODOWĄ AGENCJĄ WYMIANY AKADEMICKIEJ:

WELCOME ONBOARD – WITAMY NA POKŁADZIE UŁ

Projekt „Welcome onboard – Witamy na pokładzie UŁ” finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022). Jego głównym celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia studentów(-tek) zagranicznych rozpoczynających studia na Uniwersytecie Łódzkim (zarówno w cyklu pełnym jak i trakcie wymiany). Aby cel ten osiągnąć zaplanowane są następujące działania:

 • Virtual Welcome Centre (VWC) czyli wirtualna i ogólnodostępna baza wiedzy a temat procesu studiowania na Uniwersytecie Łódzkim;
 • stacjonarny Welcome Point (WP), fizycznie istniejąca przestrzeń powitalna (na przełomie września i października 2023 zorganizowany został pierwszy WP w Bibliotece UŁ), gdzie studenci zagraniczni otrzymają wsparcie mentorów – studentów wyższych lat, a także będą mogli skorzystać ze strefy relaksu i coworkingu;
 • interaktywny kurs onboardingowy z elementami grywalizacji, dzięki któremu studenci zagraniczni poznają zasady studiowania na Uniwersytecie oraz informacje pomocne w organizacji życia codziennego.

Uzupełnieniem tego systemu będą liczne wydarzenia integrujące studentów zagranicznych, pozwalające na zadomowienie się w nowym środowisku, zbudowanie więzi i nawiązanie nowych kontaktów. Projekt przewiduje również wzmocnienie kompetencji pracowników administracyjnych, którzy w codziennej pracy komunikują się ze studentami zagranicznym. Szkolenia zaplanowane w projekcie mają na celu wyposażenie pracowników w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji wewnętrznej (szkolenie dot. przełamywania barier językowych, szkolenie z komunikacji z pokoleniem Z) i zewnętrznej (szkolenie z social mediów) ze studentem zagranicznym. Wszystko po to, by proces komunikacji studentem zagranicznym przebiegał sprawnie i bezstresowo dla każdej ze stron. Dodatkowo treści kierowane do odbiorcy zagranicznego będą bardziej atrakcyjne i angażujące, a przez to zachęcające do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Zwieńczeniem wszystkich działań projektowych będzie organizacja konferencji mającej na celu wymianę doświadczeń dot. nowoczesnych sposobów wsparcia studentów zagranicznych oraz komunikacji z młodym pokoleniem skierowanej do specjalistów z polskich uczelni. W trakcie wydarzenia, oprócz prezentacji wypracowanych rezultatów, uczestnicy wezmą udział w prelekcji z komunikacji z pokoleniem Z. Efektem wszystkich działań będzie skuteczne wdrożenie studenta zagranicznego w proces studiowania na UŁ z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pokolenia aktualnie rozpoczynającego edukację na wyższych uczelniach poprzez działania bezpośrednie (VWC, WP, kurs, wydarzenia) oraz pośrednie (przeszkolona kadra). Pośrednim rezultatem będzie „automatyzacja” części procesów i stworzenie drożnych oraz nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, co przyczyni się do sprawniejszej obsługi studentów i większej wydajności pracowników zaangażowanych we współpracę ze studentami zagranicznymi.


Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022)

GET ON BOARD

Projekt „Get on Board” polega na promocji oferty studiów UŁ w Azerbejdżanie, Bangladeszu, Indiach, Ukrainie, Uzbekistanie i Zimbabwe. Wybór krajów poprzedziła analiza potencjału rekrutacyjnego tych krajów. Jest to też kontynuacja współpracy z absolwentami w projekcie Linked to UL zrealizowanego w programie International Alumni. Absolwenci będą jednym z kanałów dotarcia do kandydatów oraz będą doradzać zespołowi projektowemu w zakresie specyfiki rynku. 

Planowane są spotkania z ukraińską młodzieżą, udział w targach (Uzbekistan i Azerbejdżan) oraz działania online (targetowane reklamy w internecie, webinaria) we wszystkich krajach. Z doświadczenia UŁ wynika, że kontakt bezpośredni kandydatów z pracownikami, studentami i absolwentami daje najlepsze efekty rekrutacyjne. Będą dystrybuowane materiały z ofertą studiów UŁ oraz nowe filmy promocyjne. Poszerzona zostanie sieć kontaktów z agencjami rekrutacyjnymi i przeprowadzone będą dla nich szkolenia online. 

Zaplanowano wizyty studyjne w czterech strategicznych uczelniach partnerskich UŁ w Europie w celu wymiany dobrych praktyk odnośnie rekrutacji zagranicznej oraz dwa wyjazdy na targi EAIE (europejskie forum wiedzy specjalistycznej o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego). 

Planuje się zorganizowanie w UŁ zjazdu dla pracowników zagranicznych i krajowych uczelni w celu wymiany doświadczeń dot. rekrutowania studentów zagranicznych, sposobów i kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów oraz najlepszych praktyk w zakresie promocji zagranicznej. Dyskusja ze specjalistami od rekrutacji i marketingu zagranicznego wymiernie wpłynie na jakość pracy i kompetencje osób zajmujących się rekrutacją i promocją zagraniczną. 
Projekt przyczyni się do realizacji długoterminowego celu promocji UŁ jako instytucji otwartej, odpowiadającej na potrzeby globalnego rynku edukacji wyższej, zwiększającej widoczność krajową i światową poprzez rekomendacje studentów i absolwentów zagranicznych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Aby dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych studiami na UŁ, zaplanowane jest przygotowanie trzech krótkich filmów promocyjnych skierowanych do kandydatów z zagranicy. Jeden film będzie typowym spotem reklamowym, zaś dwa pozostałe będą częścią reklamy na portalach społecznościowych, wstępem przed prezentacją UŁ w szkołach lub na spotkaniach z kandydatami, jak też będą odtwarzane na targach edukacyjnych. Filmy mają na celu zainteresowanie kandydata uczelnią i skłonienie go, by bliżej przyjrzał się ofercie edukacyjnej. Będą prezentowały w atrakcyjny sposób dynamicznie rozwijającą się uczelnię pod względem internacjonalizacji. Do udziału w filmikach zaproszeni zostaną studenci oraz absolwenci zagraniczni, których doświadczenia studiowania w UŁ będą stanowiły wiarygodny w odbiorze przekaz o Alma Mater. Pierwszy film będzie w ciekawy sposób obrazował rekrutację na studia i perspektywy zatrudnienia, drugi będzie opowiadał o infrastrukturze UŁ, zaś trzeci przedstawi różnorodność społeczności akademickiej UŁ. 


Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022)

CONNECT – UNIVERSITY OF LODZ CONNECTED TO INTERNATIONAL SCIENCE

Ogólnym celem projektu CONNECT – University of Lodz connected to international science  są działania prowadzące do wzmacniania międzynarodowego środowiska pracy w UŁ oraz usprawnienia działań administracyjnych związanych z procesem zatrudnienia i obsługi badaczy z zagranicy. 

Zaplanowane inicjatywy zostały podzielone na trzy filary, które reprezentują szczegółowe cele projektu, w ramach których określono zadania je realizujące: 

 • Budowanie potencjału do przyjmowania i obsługi pracownika zagranicznego i ułatwienie mu poruszania się w UŁ: 
  • dwujęzyczne oznakowanie budynków administracji centralnej 
  • kurs onboardingowy dla zagranicznego pracownika UŁ 
  • działania informacyjno-promocyjne wspierające i popularyzujące MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) oraz utworzenie w iHub Regional EURAXESS Centre. 
 • Rozwój kompetencji pracowników UŁ: 
  • szkolenia dla pracowników polskich i zagranicznych dotyczące: budowania kompetencji do efektywnej współpracy w międzynarodowym zespole projektowym, prezentowania osiągnięć naukowych i ich promocji w Internecie i mediach społecznościowych, administracyjnych aspektów związanych z zatrudnianiem osób z zagranicy; 
  • udział w branżowych konferencjach międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego takich jak NAFSA i APAIE, w celu podnoszenia kompetencji osób pracujących w obszarze umiędzynarodowienia;  
  • wydarzenie integracyjno-szkoleniowe. 
 • Promocja i integracja wielokulturowego środowiska UŁ: 
  • kampania plakatowa 
  • panel popularno-naukowy 
  • film promocyjny 

W wymiarze długofalowym UŁ zwiększy potencjał do przyjmowania osób z zagranicy poprzez podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się obsługą procesu zatrudnienia i wsparciem gości zagranicznych. Służyć temu będzie również kompleksowy kurs onboardingowy oraz dwujęzyczne oznakowanie administracji centralnej. Długofalowym efektem projektu będzie także wzmocnienie zdolności pracowników akademickich do współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych dzięki szkoleniom, utworzeniu Regional EURAXESS Centre oraz aktywnym działaniom w ramach MSCA, zapewniającym wspieracie w aplikowaniu i realizacji grantów. 


Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022)

DOKUMENTACJA DO POBRANIA