Szacunek, współpraca i zaangażowanie to jedne z głównych wartości, którymi kieruje się nasza uczelnia. Uniwersytet Łódzki dokłada starań, by jako uczelnia otwarta, być dostępna dla wszystkich.

UCZELNIANY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI NA UŁ

Uczelnianym Koordynatorem Dostępności na Uniwersytecie Łódzkim na okres 08.07.2021 – 31.08.2024 r. jest Anna Felisiak.

KONTAKT
E: dostepność@uni.lodz.pl
T: (42) 66 55 165; 66 55 165
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY UCZELNIANEGO ZESPOŁU DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNATOR DS. DOSTEPNOŚĆI I ZESPÓŁ DS. DOSTĘPNOŚCI UŁ

Skład podstawowy:
dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Koordynator ds. dostępności,
kierownik Akademickiego Centrum Wsparcia – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Informatyki – członek Zespołu ds. dostępności,
kierownik Działu Zakupów – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Promocji – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Zarządzania Majątkiem – członek Zespołu ds. dostępności,
kierownik Działu Inwestycji i Remontów – członek Zespołu ds. dostępności.


Członkowie wspierający Zespół ds. dostępności – pracownicy:
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Akademickiego Centrum Wsparcia i Osiedla Akademickiego.

OBSZAROWE SKŁADY EKSPERTÓW

Skład – członkowie Zespołu ds. dostępności w obszarze dostępności architektonicznej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Działu Inwestycji i Remontów,
 2. przedstawiciel Centrum Zarządzania Majątkiem,
 3. przedstawiciel Inspektoratu BHP,
 4. wydziałowy/wi koordynator/orzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 5. koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

Skład – członkowie Zespołu dostępności w obszarze dostępności cyfrowej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Centrum Informatyki,
 2. przedstawiciel Centrum Promocji,
 3. przedstawiciel Akademickiego Centrum Wsparcia,
 4. wydziałowy/wi koordynator/rzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 5. koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych.

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

Skład – Zespołu dostępności w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Centrum Promocji,
 2. przedstawiciel Akademickiego Centrum Wsparcia,
 3. wydziałowy/wi koordynator/rzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 4. koordynatorzy jednostek gólnouczelnianych.

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uni.lodz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Mogą być grafiki na stronach, które nie posiadają prawidłowego tekstu alternatywnego.
 • Na niektórych podstronach istnieją identyczne tytuły nagłówków o różnych poziomach.
 • Na podstronach związanych z kierunkami studiów istnieją treści o zbyt słabym kontraście kolorystycznym.
 • Czasami są treści napisane zbyt małą czcionką.
 • Formularz testowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Dokumenty mogą zawierać nieprawidłowe listy numerowane lub wypunktowane.

Wyłączenia

 • • Mapy umieszczone na stronach i jako takie są wyłączone z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 84).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-08

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fado Spółdzielnia Socjalna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Felisiak.
 • E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 66 55 166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: • Adres: Uniwersytet Łódzki
  Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności - Dostępność architektoniczna

Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe

Osiedle Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego

Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

REKTORAT I

Informacje ogólne:

Nazwa jednostki: Budynek Rektoratu I Uniwersytetu Łódzkiego

Adres: ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź

Administrator budynku/ osoba do kontaktu: imię i nazwisko: Katarzyna Urbaniak, tel.: (42) 635 42 85, katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl

Liczba kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

Budynek Rektoratu I UŁ zlokalizowany jest przy ul. Narutowicza 68. Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek tworzy wspólny, ogrodzony teren z budynkiem Rektoratu II (zlokalizowanym przy ul. Uniwersyteckiej 3). Urządzony jest na nim parking samochodowy (wspólny dla obydwu rektoratów). Na parkingu, za pomocą znaku pionowego i poziomego, wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można dostać się poprzez 3 wejścia:

- wejście główne Rektoratu, do którego prowadzą schody składające się z 3 stopni (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami), dzwonek,

-  wejście od strony parkingu z poziomu gruntu (obniżony krawężnik),

- wejście ewakuacyjne od strony parkingu, do którego prowadzą schody, składające się z 3 stopni ( brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami). Wejście zamknięte na czas pandemii.

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. Przy wejściu od strony parkingu (z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami) znajduje się dzwonek, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnościami może zasygnalizować potrzebę pomocy w wejściu do budynku.

Wewnątrz budynku wejście na kondygnację 0  realizowane jest przez dwa ciągi schodowe
i platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowaną od strony wejścia
z parkingu. Platforma obsługiwana jest przez przeszkolonego pracownika ochrony. 

Wewnątrz budynku winda obsługuje wszystkie kondygnacje.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się jednostki administracji centralnej, które są rozmieszczone na pięciu kondygnacjach :

Kondygnacja

Jednostki

-1

Archiwum

Biuro Rektora Kancelaria

Kasa (Dział Finansowy)

Magazyn druków - Centrum Zarządzania Majątkiem

Samodzielna Sekcja Księgowości PKZP

Centrum Zarządzania Majątkiem - obsługa

0

Dział Płac

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Socjalnych

Dział Zakupów

1

Biuro Rektora

Kanclerz i Z-cy Kanclerza

Rektor i Prorektorzy

2

Centrum Obsługi Studenta Sprawy Doktorantów

Centrum Współpracy z Otoczeniem

Centrum Zarządzania Majątkiem

Doradca Rektora

Dział Audytu Wewnętrznego

Dział Gospodarki Energetycznej

Dział Inwestycji i Remontów

Zespół Radców Prawnych

3

Dział Finansowy

Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

Dział Księgowości

Dział Płac - Umowy Cywilno - Prawne

Dział Rachunkowości Zarządczej

Kwestor i Z-ca Kwestora

NSZZ "Solidarność"

ZNP

 

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oraz winda. Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózku, ale nie posiada oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej, posiada natomiast sygnalizację świetlną.

 

 

Rozkład pomieszczeń 

W budynku, przy wejściu głównym, funkcjonuje całodobowa portiernia. Na portierni znajdują się informacje z rozkładem pomieszczeń w budynku. 

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku Rektoratu I nie ma pętli indukcyjnych

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Totupoint –  zamontowany jest na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych od strony ul. Narutowicza 68

Ewakuacja 

Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne

W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny.

 

REKTORAT II

Nazwa jednostki: Budynek Rektoratu II Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Uniwersytecka 3; 90-137 Łódź

Administrator budynku/ osoba do kontaktu: Katarzyna Urbaniak, tel.: (42) 635 42 85, katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl.

Liczba kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Budynek Rektoratu II UŁ zlokalizowany jest przy ul. Uniwersyteckiej 3. Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek tworzy wspólny, ogrodzony teren z budynkiem Rektoratu I (zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 68). Urządzony jest na nim parking samochodowy (wspólny dla obydwu rektoratów). Na parkingu, za pomocą znaku pionowego i poziomego, wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio pod budynkiem od strony parkingu.

Do budynku można dostać się poprzez 3 wejścia:

- wejście główne od ul. Uniwersyteckiej 3, z ulicy brak stopni, w środku schody (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami), domofon,

-  wejście od strony parkingu z poziomu gruntu (bezpośrednio do windy), przed drzwiami domofon (można przywołać do pomocy portiera),

- wejście boczne/awaryjne od strony parkingu, z ulicy brak stopni, w środku schody (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami).

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. Przy wejściu (z oznaczeniami dla osób
z niepełnosprawnościami) od strony parkingu znajduje się domofon, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnościami może zasygnalizować potrzebę pomocy w wejściu do budynku. Wewnątrz budynku winda (obsługująca wszystkie kondygnacje).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się jednostki administracji centralnej, które są rozmieszczone na sześciu kondygnacjach :

Kondygnacja

Jednostki

-1

Centrum Zarządzania Majątkiem – pracownicy obsługi

Samodzielna Sekcja PPoż.

0

Biuro Współpracy z Zagranicą

1

Centrum Nauki

2

Centrum Promocji

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

3

Centrum Informatyki

4

Centrum Nauki

Centrum Informatyki

International Hub

 

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz winda. Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózku, ale nie posiada oznaczeń w języku Braille'a, posiada natomiast sygnalizację głosową i świetlną.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku, przy wejściu głównym (na poziomie „0”- parter), funkcjonuje całodobowa portiernia. Na portierni znajdują się informacje z rozkładem pomieszczeń w budynku. 

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku Rektoratu II nie ma pętli indukcyjnych

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Totupoint –  nie jest zamontowany.

Ewakuacja 

Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny.

 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów- Sprawy Bytowe

Informacje ogólne:

Adres: Łódź 91-404, ul. Lumumby 1/3

Administrator budynku: Anna Felisiak; tel.: 42 665-51-66: anna.felisiak@uni.lodz.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Szczepańska, tel;: (42) 665-51-66, magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl

Liczba kondygnacji: 1

 

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony, bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście.

Trasy ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku nie są pozbawione krawężników.

Wejście realizowane jest przez  ciąg schodowy i pochylnię. 

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. 

Parking jest usytuowany z tyłu budynku, posiada wyznaczone miejsce dla osób
z niepełnosprawnościami wraz z wymaganym wymiarami oraz oznakowaniem poziomym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajdujemy się w sali obsługi studenta, gdzie znajdują się stanowiska dla pracowników obsługujących studentów/ doktorantów UŁ.

Rozkład pomieszczeń 

Wewnątrz budynku brak różnic w poziomie wysokości posadzki.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Umieszczony przed wejściem znacznik Totupoint.

Ewakuacja 

Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

Brak ewakuacyjnych systemów dźwiękowych i wizualnych.

Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Pomorska 152, 91-404 Łódź

Administrator budynku: Katarzyna Wieczorek, tel.: (42) 66 55 165, katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl

Informacja: Katarzyna Wieczorek, tel. (42) 66 55 165, katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl, Agnieszka Michałowska-Gabryelczyk, tel. (42) 66 55 165, agnieszka.michalowska@uni.lodz.pl

Liczba kondygnacji: 1

 

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na nieogrodzonym terenie, na którym jest wyznaczony parking dla pracowników ACW UŁ z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób
z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe oznaczone są znakami  poziomymi. 

Najbliższy parking ogólnodostępny znajduje się na ulicy ok. 50 metrów od budynku . 

Do jednostki można dostać się poprzez wejście główne  lub osobne wejście z tyłu budynku (głównie dla pracowników).

Wejście główne do budynku realizowane jest z poziomu gruntu. Drzwi otwierają się automatycznie. 

Wejście tylne posiada jeden schodek, ale jest przy nim podjazd.

Obszar dojścia do budynku i do drzwi wejściowych jest oświetlony, oświetlenie uruchamiane jest automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek jednokondygnacyjny.

Wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości.

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość umożliwiającą swobodne przemieszczanie się osób, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz przejazd wózkiem inwalidzkim.

 

Rozkład pomieszczeń 

W budynku znajduje się ogólnodostępna sala obsługi studentów/doktorantów, sala konferencyjna, pokoje terapeutyczne, sala relaksu, pokój socjalny, dwie toalety (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami).

Brak jest tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń.

Wyposażenie wspomagające 

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Totupointy – dwa znaczniki.

Pierwszy znacznik znajduje się na północno – wschodnim rogu budynku od strony trzeciego Domu Studenta.

Drugi znacznik zainstalowany na rogu budynku po stronie południowej od ulicy Pomorskiej.

Na wyposażeniu budynku znajduje się:  

 • Przenośne powiększalniki elektroniczne Compact +
 • Dyktafony dla osób niewidzących Milestone Daisy 312
 • Dyktafony cyfrowe Olympus
 • Systemy FM Oticon Amigo 
 • Lupa Okolux Plus Mobil LED 20D, 24D, 39D, 48D, 56 D
 • Dyktafony Olympus LS-P4
 • Przenośne pętle indukcyjne SmartLoop
 • Lupy elektroniczne
 • Klawiatury brajlowskie typu Perkins Focus 14 Blue z monitorem brajlowskim;
 • Osobiste wzmacniacze dźwięku dla osób niedosłyszących Bellman Audio Maxi
 • Odtwarzacz dźwieku dla osób niedowidzących Blaze ET ze statywem;
 • Odtwarzacze dźwieku dla osób niedowidzących Victor Reader Stream –
 • Klawiatury specjalistyczne Maltron 3D
 • Alternatywne myszki komputerowe (typu joystick) SimplyWorks Joystick
 • Kalkulatory „mówiące” Double Check
 • Odtwarzacze z dyktafonem.

Ewakuacja 

Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne

Brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

W budynku znajdują się dwa krzesła ewakuacyjne.

II Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne: 

Adres: ul. Lumumby 16/18, 91-404 Łódź 

Administrator budynku: Janina Ochrytkow

tel. 42 665 54 44, ds2kierownik@uni.lodz.pl

Informacja: tel. 42 665 54 45 recepcja

Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku 

Budynek nie jest ogrodzony.

Wokół budynku znajduje się duży parking ogólnodostępny. Przed wejściem do budynku wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi. 

Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz. Drzwi manualne 2 pary - dwuskrzydłowe,
z blokadą jednego skrzydła.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

 W budynku znajdują się dwie klatki schodowe ( 6 kondygnacji z piwnicą), brak windy.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku)

Dostęp bez barier – tylko do recepcji, w pozostałej części budynku – schody.

Brak podnośników pionowych i przyschodowych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Pokoje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 

Totupoint zamontowany nad drzwiami wejściowymi.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

 

 

Ewakuacja 

Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego.

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

 

III Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 1, 92-404 Łódź

Administrator budynku: JOLANTA MENDYK, (42) 66 55 436, jolanta.mendyk@adm.uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 66 55 437 – recepcja

Liczba kondygnacji 6

Dojazd/dojście do budynku

Budynek jest nieogrodzony.

Przed budynkiem znajduje się duży parking miejski (brak miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz, drzwi manualne (2 pary), dwuskrzydłowe,
z blokadą jednego skrzydła.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (6 kondygnacji z piwnicą), brak windy.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).

Dostęp bez barier – tylko do recepcji, w pozostałej części budynku – schody.

Brak podnośników pionowych i przyschodowych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Pokoje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Totupointy – znacznik zainstalowany nad drzwiami wejściowymi.

 

Ewakuacja 

Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. 

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

V Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. nr 5, 91-404 Łódź

Administrator budynku: Łukasz Ochrytkow, tel.: 42 665 54 39, lukasz.ochrytkow@uni.lodz.pl

Informacja: tel.:  (42) 66 55 437 – recepcja

Liczba kondygnacji – 5 (parter oraz cztery piętra).

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na otwartym terenie Osiedla Studenckiego. Tuż obok budynku znajduje się parking dodatkowo pod samym budynkiem jest dodatkowy dwumiejscowy parking.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście do budynku prowadzi po trzech stopniach i znajduje się na wysokości około 60cm od powierzchni ziemi. Z prawej strony do wejścia prowadzi pochylnia. Drzwi dwuskrzydłowe
o szerokości jednego skrzydła ok.110cm otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku tuż za wejściem z lewej strony znajduje się całodobowa recepcja w której można uzyskać wszelkie informacje.

Naprzeciwko recepcji, w głównym holu znajduje się winda z oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach bez funkcji powiadomień głosowych.

W budynku znajdują się trzy klatki schodowe.

Wyposażenie wspomagające 

Brak pętli indukcyjnej.

Na narożniku budynku zainstalowany jest Totupoint.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Rozkład pomieszczeń

Na parterze ulokowane są dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami.

Po prawej stronie w korytarzu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
z oznaczeniami dla niewidomych.

Ewakuacja

Droga ewakuacyjna oznakowana jest w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

W budynku znajdują się wizualne i dźwiękowe systemy ewakuacyjne.

 

VII Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. nr 3, 91-404 Łódź

Administrator budynku: Łukasz Ochrytkow, tel.: 42 665 54 39, lukasz.ochrytkow@uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 66 55 191 – recepcja

Liczba kondygnacji – 5 (parter oraz cztery piętra).

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na otwartym terenie Osiedla Studenckiego. Tuż obok budynku znajduje się parking.  Dodatkowo pod samym budynkiem jest dodatkowy mniejszy parking
z wyznaczonymi 3 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi.

Wejście do budynku prowadzi po trzech stopniach i znajduje się na wysokości około 60cm od powierzchni ziemi. Z prawej strony do wejścia prowadzi pochylnia. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła ok.110cm otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku tuż za wejściem z lewej strony znajduje się całodobowa recepcja w której można uzyskać wszelkie informacje.

Naprzeciwko recepcji, w głównym holu znajduje się winda z oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach z funkcją powiadomień głosowych.

W budynku znajdują się trzy klatki schodowe.

Wyposażenie wspomagające 

Brak pętli indukcyjnej.

Na narożniku budynku zainstalowany jest Totupoint.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Rozkład pomieszczeń

Na parterze ulokowane są cztery pokoje dla osób z niepełnosprawnościami.

Po lewej stronie w korytarzu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
z oznaczeniami dla niewidomych.

Ewakuacja

Droga ewakuacyjna oznakowana jest w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

W budynku znajdują się wizualne i dźwiękowe systemy ewakuacyjne.

VIII Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne:

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6, 92-404 Łódź

Administrator budynku: JOLANTA MENDYK, (42) 66 55 436, jolanta.mendyk@adm.uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 66 55 194 – recepcja

Liczba kondygnacji 5

Dojazd/dojście do budynku

Budynek jest nieogrodzony.

Przed budynkiem znajduje się parking, 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz, drzwi manualne (2 pary), dwuskrzydłowe,
z blokadą jednego skrzydła.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (5 kondygnacji), brak windy.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).

Dostęp bez barier – tylko na parterze, w pozostałej części budynku – schody.

Brak podnośników pionowych i przyschodowych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

Totupointy – Znacznik zainstalowany nad drzwiami wejściowymi.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

 

Ewakuacja 

Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. 

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

 

X Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje ogólne: 

Adres: ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź 

Administrator budynku: Renata Baraniak, tel.: 042 665 54 41 renata.baraniak@uni.lodz.pl

Informacja: tel. (42) 665 54 42 - recepcja

Ilość kondygnacji: 12

Dojazd/dojście do budynku 

Budynek nie jest ogrodzony.

Wokół budynku znajduje się duży parking ogólnodostępny. Przed wejściem do budynku wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi. 

Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz. Przejście przez drzwi manualne 3 pary - 2 dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła, 1 jednoskrzydłowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oraz cztery windy. Dwie windy  są przystosowane do przewozu osób na wózku, ale nie posiadają oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej. 

Rozkład pomieszczeń 

W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).

Schody można ominąć poruszając się windami.

Brak podnośników pionowych i przyschodowych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 

Totupointy – zainstalowany znacznik.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Ewakuacja 

Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego.

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami

XI DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Informacje ogólne:

Adres: 91-404 Łódź, ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r 11

Administrator budynku: mgr Elżbieta Kowalczyk, tel.: 42 66 55 440, elzbieta.kowalczyk@adm.uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 66 55 199 – recepcja

Liczba kondygnacji: piwnica, parter i cztery piętra.

 

Dojazd/dojście do budynku

Przy wejściu do budynku znajdują się schody i podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się ręcznie  - 2 pary dwuskrzydłowe z blokadą jednego skrzydła. Budynek posiada recepcję
z możliwością udzielenia informacji. Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakiem poziomym.
W szczycie budynku znajduje się parking ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Dostęp bez barier do pomieszczeń w budynku tylko na parterze. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pokoje studenckie. Dojście do pokoi odbywa się poprzez dwie klatki schodowe.
W budynku brak podnośników pionowych i przy schodach. Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak windy.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku jest recepcja, która znajduje się przy wejściu.

W budynku jest jedna toaleta (na parterze) dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

 

 

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Znacznik TOTUPOINT zainstalowany na rogu budynku kilkanaście kroków od wejścia.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Ewakuacja 

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Droga ewakuacyjna jest oznaczona poprzez znaki informacyjne.

 

XIII DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Informacje ogólne:

Adres: 91-404 Łódź, ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r 13

Administrator budynku: mgr Elżbieta Kowalczyk, tel.: 42 66 55 431, elzbieta.kowalczyk@adm.uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 66 55 432 – recepcja

Liczba kondygnacji: piwnica, parter i cztery piętra

 

Dojazd/dojście do budynku

Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Drzwi otwierają się ręcznie  - 2 pary dwuskrzydłowe z blokadą jednego skrzydła. Budynek posiada recepcję z możliwością udzielenia informacji. Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnością oraz kilka miejsc parkingowych dla pozostałych użytkowników. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakiem poziomym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Dostęp bez barier do pomieszczeń w budynku tylko na parterze. Na czterech kondygnacjach znajdują się pokoje studenckie. Dojście do pokoi odbywa się poprzez dwie klatki schodowe.
W budynku brak podnośników pionowych i przy schodach. Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak windy.

Rozkład pomieszczeń 

W budynku jest recepcja, która znajduje się przy wejściu.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku (w części północnej i południowej) znajduje się przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wyposażenie wspomagające

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Znacznik TOTUPOINT zainstalowany na rogu budynku kilkadziesiąt kroków od

wejścia.

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

 

Ewakuacja 

 

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Droga ewakuacyjna jest oznaczona poprzez znaki informacyjne.

 

XIV Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

 

Informacje ogólne:

Adres: ul. Jana Matejki 21/23, 90-231 Łódź

Administrator budynku: Marek Wojtczak, tel. 42635-47-09, marek.wojtczak@uni.lodz.pl

Informacja: tel.: (42) 635 47 25 – recepcja

Liczba kondygnacji: 12 (piwnica, parter i 10 pięter).

 

Dojazd/dojście do budynku

Teren wokół budynku nie jest ogrodzony. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Barierę między parkingiem a drogą wiodącą do wejścia stanowią schody oraz krawężnik.

Do budynku prowadzą dwa wejścia (od strony wschodniej i zachodniej) posiadające drzwi manualne (2 pary – dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła). Dodatkowe dwuskrzydłowe drzwi manualne (z blokadą jednego skrzydła) odgradzają hol główny od przedsionka. Wejście do budynku realizowane jest z poziomu gruntu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Na parterze budynku znajduje się jednostka administracji centralnej – Dział Gospodarki Energetycznej (telekomunikacja).

Normalny ruch między kondygnacjami odbywa się główną klatką schodową i 4 windami usytuowanymi przy holu głównym (między piwnicą a 11 piętrem) oraz dwiema klatkami bocznymi (między 1 i 10 piętrem). Klatki schodowe i windy nie są dostosowane dla osób
z niepełnosprawnościami.

Rozkład pomieszczeń 

Przy holu głównym budynku znajduje się Recepcja, gdzie można uzyskać informację.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Pokoje studenckie znajdują się na piętrach od 2 do 10; brak pokojów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Możliwość skorzystania z usługi polskiego tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Totupointy – znaczniki zamontowane powyżej drzwi wejściowych do budynku (strona wschodnia).

Ewakuacja 

Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

Ewakuacja odbywa się 3 klatkami schodowymi ze wszystkich 12 kondygnacji (piwnica – 10 piętro).

W budynku znajdują się dźwiękowe i wizualne systemy ewakuacyjne.

Brak procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- Na stronie znajdują się skróty klawiszowe

Inne informacje i oświadczenia

Uniwersytet Łódzki dąży do niwelowania wszystkich aspektów dostępności, w których nie spełnia wymogów ustawowych i osiągniecia poziomu wyższego niż wymogi prawne

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności