Szacunek, współpraca i zaangażowanie to jedne z głównych wartości, którymi kieruje się nasza uczelnia. Uniwersytet Łódzki dokłada starań, by jako uczelnia otwarta, być dostępna dla wszystkich.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY UCZELNIANEGO ZESPOŁU DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI I ZESPÓŁ DS. DOSTĘPNOŚCI UŁ

Skład podstawowy:
dyrektor Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów – Koordynator ds. dostępności,
kierownik Akademickiego Centrum Wsparcia – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Informatyki – członek Zespołu ds. dostępności,
kierownik Działu Zakupów – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Komunikacji i PR – członek Zespołu ds. dostępności,
dyrektor Centrum Zarządzania Majątkiem – członek Zespołu ds. dostępności,
kierownik Działu Inwestycji i Remontów – członek Zespołu ds. dostępności.


Członkowie wspierający Zespół ds. dostępności – pracownicy:
Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów, Akademickiego Centrum Wsparcia i Osiedla Akademickiego.

 

 

Pliki do pobrania

OBSZAROWE SKŁADY EKSPERTÓW

Skład – członkowie Zespołu ds. dostępności w obszarze dostępności architektonicznej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Działu Inwestycji i Remontów,
 2. przedstawiciel Centrum Zarządzania Majątkiem,
 3. przedstawiciel Inspektoratu BHP,
 4. wydziałowy/wi koordynator/orzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 5. koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

Skład – członkowie Zespołu dostępności w obszarze dostępności cyfrowej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Centrum Informatyki,
 2. przedstawiciel Centrum Komunikacji i PR,
 3. przedstawiciel Akademickiego Centrum Wsparcia,
 4. wydziałowy/wi koordynator/rzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 5. koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych.

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

Skład – Zespołu dostępności w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub wskazani przez nich pracownicy:

 1. przedstawiciel Centrum Komunikacji i PR,
 2. przedstawiciel Akademickiego Centrum Wsparcia,
 3. wydziałowy/wi koordynator/rzy dostępności – wyznaczeny/ni przez dziekanów,
 4. koordynatorzy jednostek gólnouczelnianych.

wydziałowi koordynatorzy dostępności wskazani przez dziekanów – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie wydziału

koordynatorzy jednostek ogólnouczelnianych wskazani przez swoich przełożonych – współpracują w zakresie wszystkich obszarów w obrębie swojej jednostki

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uni.lodz.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 •             - pewne grafiki nie zawierają prawidłowych tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

              - na podstronach związanych z kierunkami studiów istnieją treści o zbyt słabym kontraście kolorystycznym,

              - czasami są treści napisane zbyt małą czcionką.

 • Mogą się zdarzyć w serwisie treści opublikowane z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 • Na niektórych podstronach istnieją identyczne tytuły nagłówków o różnych poziomach, z uwagi na fakt, że zostały przygotowane w oparciu o podobne bloki tematyczne lub na innych Wydziałach.
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, między innymi mogą zawierać nieprawidłowe listy numerowane lub wypunktowane, z uwagi na fakt, że:
 •            - pochodzą z różnych źródeł,

             - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

             - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • Formularz testowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Uniwersytet Łódzki dokłada wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu
 

Wyłączenia

 • Mapy umieszczone na stronach i jako takie są wyłączone z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 84).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostepności cyfrowej

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-07-08
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-01-30

Deklaracja została sporządzona na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego po badaniu przeprowadzonym przez Fado Spółdzielnia Socjalna.

Aktualizacji deklaracji sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnoscią strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
  Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635-40-20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Uniwersytet Łódzki udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • aplikacja Absolwent UŁ

Aplikacja Absolwent UŁ pozwala na dołączenie do Klubu Absolwenta, zamówienie oraz korzystanie z Karty Absolwenta UŁ, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów honorujących Kartę, a także odświeżenie znajomości i kontaktów z czasów studiów.

 • aplikacja Mobilny USOS UŁ

Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Mobilny USOS UŁ jest przeznaczony dla studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

 • aplikacja MyUniLodz

MyUniLodz to aplikacja mobilna stworzona z myślą o studentach Uniwersytetu Łódzkiego, która zapewnia dostęp do aktualności, wydarzeń, komunikatów oraz bogatej bazy wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczelni, akademików i stypendiów. Aplikacja wyposażona jest w skaner kodów QR, który umożliwia szybkie odnalezienie informacji związanych z uczelnią w każdym miejscu kampusu.

Deklaracje dostępności aplikacji mobilnych Absolwent UŁ, Mobilny USOS UŁ i MyUniLodz

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Absolwent UŁ dostępnej w sklepach Google Play i App Store.


Odnośniki do aplikacji mobilnych:


Daty publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 04.02.2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  27.06.2022 (iOS), 10.01.2023 (android) 
  • w wersji iOS i Android pojawiła się możliwość rozjaśniania ekranu za pomocą przycisku pod kodem kreskowym karty
  • w wersji iOS i Android w menu aplikacji pojawiła się pozycja "ustawienia"
  • w wersji na iOS pojawiła się możliwość logowania za pomocą konta Apple


Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Z uwagi na trwający proces dostosowawczy oraz ograniczenia systemowe w serwisie:

 • w panelu logowania aplikacji nie ma możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą.

Uniwersytet Łódzki dokłada jednak wszelkich starań aby aplikacja mobilna Absolwent UŁ była poprawiana i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono: 2022-05-16
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi: 2023-03-30

Deklarację przygotowano na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej  dokonanego w dniach 30.04-08.05.2022 przez NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji Absolwent UŁ zgłoś pytanie, uwagę lub problem.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Felisiak.
 • E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 66 55 166


Informacje na temat wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie aplikacji lub jej elementu, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Mobilny USOS UŁ dostępnej w sklepach Google Play i App Store.


Odnośniki do aplikacji mobilnych:


Daty publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 14.06.2022
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.11.2021 (iOS) i  15.02.2022 (Android) 


Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne z uwagi na trwający proces dostosowawczy oraz ograniczenia systemowe w serwisie:

 • ikona umożliwiająca zgłoszenie błędu w aplikacji jest mało czytelna dla przeciętnego użytkownika,
 • w panelu logowania aplikacji nie ma możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą.

Uniwersytet Łódzki dokłada jednak wszelkich starań aby aplikacja mobilna Mobilny USOS UŁ była poprawiana i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.  


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-16
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-30

Deklarację przygotowano na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej  dokonanego w dniach 30.04-08.05.2022 przez NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji Mobilny USOS UŁ zgłoś pytanie, uwagę lub problem.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Felisiak.
 • E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 66 55 166


Informacje na temat wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie aplikacji lub jej elementu, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej MyUniLodz dostępnej w sklepach Google Play i App Store.


Odnośniki do aplikacji mobilnej MyUniLodz:


Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 21.11.2023
 • Data ostatniej aktualizacji aplikacji mobilnej: 23.11.2023 (iOS) i  23.11.2023 (Android) 

Niedostępne elementy i treści

 • W aplikacji są animowane elementy graficzne, których nie można zatrzymać na planszy ukończenia ścieżki bazy wiedzy.
 • Nie ma możliwości zmiany orientacji ekranu na poziomy.
 • Niektóre elementy dotykowe interfejsu użytkownika nie posiadają dostępnych etykiet tekstowych.
 • Część dokumentów w formacie PDF i doc bądź docx, nie ma logicznej struktury i opisów alternatywnych grafik. 
 • Interfejs aplikacji nie obsługuje zmiany ustawień dynamicznej wielkości czcionki.
 • Obsługa części kontrolek i informacji o błędach może być trudna do zrozumienia i obsłużenia przez osoby niewidome ze względu na niewystarczająco precyzyjne etykiety.
 • Mogą wystąpić trudności w zrozumieniu i obsłużeniu przez osoby niewidome okienek, które pojawiają się na ekranie.

Uniwersytet Łódzki dokłada wszelkich starań, aby aplikacja mobilna MyUniLodz była poprawiana i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.  


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 •  Deklarację sporządzono dnia: 22.11.2023
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 22.11.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji MyUniLodz zgłoś pytanie, uwagę lub problem.

•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Felisiak.
•    E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
•    Telefon: 42 66-55-166


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Nazwa jednostki: Budynek Rektoratu I Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres: ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź
 

Administrator budynku/ osoba do kontaktu: imię i nazwisko: Katarzyna Urbaniak, tel.: (42) 635 42 85, katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl
 

Liczba kondygnacji: 5

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek Rektoratu I UŁ zlokalizowany jest przy ul. Narutowicza 68. Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek tworzy wspólny, ogrodzony teren z budynkiem Rektoratu II (zlokalizowanym przy ul. Uniwersyteckiej 3). Urządzony jest na nim parking samochodowy (wspólny dla obydwu rektoratów). Na parkingu, za pomocą znaku pionowego i poziomego, wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można dostać się poprzez 3 wejścia:

 • wejście główne Rektoratu, do którego prowadzą schody składające się z 3 stopni (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami), dzwonek,
 • wejście od strony parkingu z poziomu gruntu (obniżony krawężnik),
 • wejście ewakuacyjne od strony parkingu, do którego prowadzą schody, składające się z 3 stopni ( brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami). Wejście zamknięte na czas pandemii.

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. Przy wejściu od strony parkingu (z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami) znajduje się dzwonek, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnościami może zasygnalizować potrzebę pomocy w wejściu do budynku.
Wewnątrz budynku wejście na kondygnację 0  realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowaną od strony wejścia z parkingu. Platforma obsługiwana jest przez przeszkolonego pracownika ochrony. 
Wewnątrz budynku winda obsługuje wszystkie kondygnacje.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się jednostki administracji centralnej, które są rozmieszczone na pięciu kondygnacjach :

Poznom -1
Archiwum
Biuro Rektora Kancelaria
Kasa (Dział Finansowy)
Magazyn druków - Centrum Zarządzania Majątkiem
Samodzielna Sekcja Księgowości PKZP
Centrum Zarządzania Majątkiem - obsługa


Poziom 0
Dział Płac
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Spraw Socjalnych
Dział Zakupów


Poziom 1
Biuro Rektora
Kanclerz i Z-cy Kanclerza
Rektor i Prorektorzy


Poziom 2
Centrum Obsługi Studenta Sprawy Doktorantów
Centrum Współpracy z Otoczeniem
Centrum Zarządzania Majątkiem
Doradca Rektora
Dział Audytu Wewnętrznego
Dział Gospodarki Energetycznej
Dział Inwestycji i Remontów
Zespół Radców Prawnych


Poziom 3
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Dział Księgowości
Dział Płac - Umowy Cywilno - Prawne
Dział Rachunkowości Zarządczej
Kwestor i Z-ca Kwestora
NSZZ "Solidarność"
ZNP

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oraz winda. Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózku, ale nie posiada oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej, posiada natomiast sygnalizację świetlną.

 

Rozkład pomieszczeń: 
W budynku, przy wejściu głównym, funkcjonuje całodobowa portiernia. Na portierni znajdują się informacje z rozkładem pomieszczeń w budynku. 
Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupoint –  zamontowany jest na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych od strony ul. Narutowicza 68
 • W budynku Rektoratu 1 nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
   

Ewakuacja: 
Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne
W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny.
 

Nazwa jednostki: Budynek Rektoratu II Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres: ul. Uniwersytecka 3; 90-137 Łódź
 

Administrator budynku/ osoba do kontaktu: Katarzyna Urbaniak, tel.: (42) 635 42 85, katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl.
 

Liczba kondygnacji: 6

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek Rektoratu II UŁ zlokalizowany jest przy ul. Uniwersyteckiej 3. Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek tworzy wspólny, ogrodzony teren z budynkiem Rektoratu I (zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 68). Urządzony jest na nim parking samochodowy (wspólny dla obydwu rektoratów). Na parkingu, za pomocą znaku pionowego i poziomego, wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio pod budynkiem od strony parkingu.
Do budynku można dostać się poprzez 3 wejścia:

 • wejście główne od ul. Uniwersyteckiej 3, z ulicy brak stopni, w środku schody (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami), domofon,
 • wejście od strony parkingu z poziomu gruntu (bezpośrednio do windy), przed drzwiami domofon (można przywołać do pomocy portiera),
 • wejście boczne/awaryjne od strony parkingu, z ulicy brak stopni, w środku schody (brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami).

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. Przy wejściu (z oznaczeniami dla osób z niepełnosprawnościami) od strony parkingu znajduje się domofon, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnościami może zasygnalizować potrzebę pomocy w wejściu do budynku. Wewnątrz budynku winda (obsługująca wszystkie kondygnacje).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się jednostki administracji centralnej, które są rozmieszczone na sześciu kondygnacjach :

Poziom -1
Centrum Zarządzania Majątkiem – pracownicy obsługi
Samodzielna Sekcja PPoż.


Poziom 0
Biuro Współpracy z Zagranicą


Poziom 1
Centrum Nauki


Poziom 2
Centrum Komunikacji i PR
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów


Poziom 3
Centrum Informatyki


Poziom 4
Centrum Nauki
Centrum Informatyki
International Hub

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz winda. Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózku, ale nie posiada oznaczeń w języku Braille'a, posiada natomiast sygnalizację głosową i świetlną.

 

Rozkład pomieszczeń: 
W budynku, przy wejściu głównym (na poziomie „0”- parter), funkcjonuje całodobowa portiernia. Na portierni znajdują się informacje z rozkładem pomieszczeń w budynku. 
Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupoint –  nie jest zamontowany.
 • W budynku Rektoratu 2 nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
   

Ewakuacja: 
Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny.

Adres: Łódź 91-404, ul. Lumumby 1/3
 

Administrator budynku: Anna Felisiak; tel.: 42 665-51-66: anna.felisiak@uni.lodz.pl
 

Osoba do kontaktu: Magdalena Szczepańska, tel;: (42) 665-51-66, magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl
 

Liczba kondygnacji: 1


Parking: Parking jest usytuowany z tyłu budynku, posiada wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wymaganym wymiarami oraz oznakowaniem poziomym.


Opis wejścia do budynku:
Budynek nie jest ogrodzony, bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście.
Trasy ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku nie są pozbawione krawężników.
Wejście realizowane jest przez  ciąg schodowy i pochylnię. 
Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. 


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
Bezpośrednio po wejściu do budynku znajdujemy się w sali obsługi studenta, gdzie znajdują się stanowiska dla pracowników obsługujących studentów/ doktorantów UŁ.

 

Rozkład pomieszczeń: 
Wewnątrz budynku brak różnic w poziomie wysokości posadzki.
Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
 • Umieszczony przed wejściem znacznik Totupoint.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
   

Ewakuacja: 
Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
Brak ewakuacyjnych systemów dźwiękowych i wizualnych.
Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Budynek główny ACW UŁ
Adres:
ul. Pomorska 152, 91-404 Łódź

Pokoje konsultacji specjalistycznych – w Budynku COSSiSSiD
Adres: ul. Lumumby 1, 91-613 Łódź
 

Administrator obydwu obiektów: Katarzyna Wieczorek, tel.: 42-235 01 80, katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl
 

Informacja: Katarzyna Wieczorek, tel. 42-235 01 80, katarzyna.wieczorek@uni.lodz.pl, Agnieszka Michałowska-Gabryelczyk, tel. 42-235 01 81, agnieszka.michalowska@uni.lodz.pl


Liczba kondygnacji (w obydwu obiektach): 1


Parking: 

Pomiędzy budynkami ACW i COSSiSSiD jest wyznaczony parking dla pracowników i gości.
Jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakiem poziomym. 
Najbliższy parking ogólnodostępny znajduje się około 50 metrów od budynków. 


1. Opis budynku głównego ACW

Budynek główny ACW znajduje się na nieogrodzonym terenie.

Opis wejścia:

 • Wejście główne jest od strony Domu Studenckiego nr 3 z poziomu gruntu. Prowadzi przez podwójne drzwi, które otwierają się automatycznie. Przed wejściem głównym po prawej stronie jest dzwonek.
 • Wejście służbowe dla pracowników, jest od strony parkingu. Przed drzwiami jest jeden schodek i podjazd dla wózków.

Obszar dojścia do budynku i do drzwi wejściowych jest oświetlony. Oświetlenie uruchamiane jest automatycznie.
 

Komunikacja wewnątrz budynku głównego:
Budynek jest jednokondygnacyjny. Wewnątrz nie ma różnic w poziomie wysokości.
Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą swobodne przemieszczanie się osób, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz przejazd wózkiem inwalidzkim.


Rozkład pomieszczeń w budynku głównym: 

 • ogólnodostępna sala obsługi osób studenckich
 • sala konferencyjna
 • pokoje terapeutyczne
 • sala relaksu
 • pokój socjalny
 • dwie toalety ogólne, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma w budynku tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń.


2. Pokoje konsultacji specjalistycznych  – w Budynku COSSiSSiD

Pokoje konsultacji specjalistycznych znajdują się na nieogrodzonym terenie.

Opis wejścia:

 • Wejście jest od strony parkingu i jest oznaczone napisem " Konsultacje specjalistyczne ACW UŁ".  
 • Przed drzwiami jest próg o wysokości 6,5 cm. Drzwi wejsciowe o szerokości 91cm nie maja mechanizu automatycznego otwierania.

Obszar dojścia do budynku i do drzwi wejściowych jest oświetlony. Oświetlenie uruchamiane jest automatycznie.
 

Komunikacja wewnątrz:
Budynek, gdzie znajduja się pokoje do konsultacji spcjalistycznych jest jednokondygnacyjny. Wewnątrz nie ma różnic w poziomie wysokości.
Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą swobodne przemieszczanie się osób, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz przejazd wózkiem inwalidzkim.

 

Rozkład pomieszczeń: 

 • dwa pokoje do konsultacji spcjalistycznych
 • jedna toaleta ogólna, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • pokój socjalny
 • pokój gospodarczy

Nie ma tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń.


Wyposażenie wspomagające (w obydwu obiektach):

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy – są dwa znaczniki w budynku głównym: Pierwszy znacznik jest na rogu budynku od strony północno – wschodniej (od strony Domu Studenta nr 3). Drugi znacznik jest na rogu budynku od strony południowej (od ulicy Pomorskiej).
 • Mamy przenośną (stanowiskową) pętlę indukcyjną.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
   

Dodatkowe informacje:
W budynku głównym znajduje się wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, z której mogą korzystać osoby studenckie ze szczególnymi potrzebami. Sprzęt jest wypożyczany na wniosek osoby studenckiej na okres maksymalnie 1 roku (z mozliwością przedłużenia).


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do obydwu obiektów można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 


Ewakuacja: 

Droga ewakuacji w obydwu obiektach jest oznaczona znakami informacyjnymi w sposób czytelny i zrozumiały.
W budynku głównym znajdują się dwa krzesła ewakuacyjne.
Nie ma dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Adres: ul. Lumumby 16/18, 91-404 Łódź 
 

Administrator budynku: Janina Ochrytkow, tel. 42 665 54 44, ds2kierownik@uni.lodz.pl
 

Informacja: tel. 42 665 54 45 recepcja
 

Ilość kondygnacji: 6

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek nie jest ogrodzony.
Wokół budynku znajduje się duży parking ogólnodostępny. Przed wejściem do budynku wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi. 
Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz. Drzwi manualne 2 pary - dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe (6 kondygnacji z piwnicą), brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń: 
W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku)
Dostęp bez barier – tylko do recepcji, w pozostałej części budynku – schody.
Brak podnośników pionowych i przyschodowych.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Pokoje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupoint zamontowany nad drzwiami wejściowymi.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. Ewakuacja: 
Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego.
Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 1, 92-404 Łódź
 

Administrator budynku: JOLANTA MENDYK, (42) 66 55 436, jolanta.mendyk@adm.uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 66 55 437 – recepcja
 

Liczba kondygnacji: 6

 

Dojazd i wejście do budynku:
Budynek jest nieogrodzony.
Przed budynkiem znajduje się duży parking miejski (brak miejsca dla osób niepełnosprawnych).
Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz, drzwi manualne (2 pary), dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (6 kondygnacji z piwnicą), brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń:
W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).
Dostęp bez barier – tylko do recepcji, w pozostałej części budynku – schody.
Brak podnośników pionowych i przyschodowych.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Pokoje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy – znacznik zainstalowany nad drzwiami wejściowymi.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
   

Ewakuacja: 
Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. 
Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. nr 5, 91-404 Łódź
 

Administrator budynku: Łukasz Ochrytkow, tel.: 42 665 54 39, lukasz.ochrytkow@uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.:  (42) 66 55 437 – recepcja
 

Liczba kondygnacji: 5 (parter oraz cztery piętra).

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek znajduje się na otwartym terenie Osiedla Studenckiego. Wejście do budynku prowadzi po trzech stopniach i znajduje się na wysokości około 60cm od powierzchni ziemi. Z prawej strony do wejścia jest pochylnia. Następnie są dwie pary drzwi dwuskrzydłowych o szerokości jednego skrzydła około110cm, które otwierają się ręcznie.

 

Parking (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Tuż obok budynku znajduje się parking. Bezpośrednio przed wejściem do budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku tuż za wejściem z lewej strony znajduje się całodobowa recepcja w której można uzyskać wszelkie informacje.
Naprzeciwko recepcji, w głównym holu znajduje się winda z oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach bez funkcji powiadomień głosowych.
W budynku znajdują się trzy klatki schodowe.

 

Rozkład pomieszczeń:
Na parterze ulokowane są dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami.
Po prawej stronie w korytarzu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Na narożniku budynku zainstalowany jest Totupoint.
 • Brak pętli indukcyjnej.
   

Ewakuacja:
Droga ewakuacyjna oznakowana jest w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
W budynku znajdują się wizualne i dźwiękowe systemy ewakuacyjne.

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. nr 3, 91-404 Łódź
 

Administrator budynku: Łukasz Ochrytkow, tel.: 42 665 54 39, lukasz.ochrytkow@uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 66 55 191 – recepcja
 

Liczba kondygnacji: 5 (parter oraz cztery piętra).

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek znajduje się na otwartym terenie Osiedla Studenckiego. Wejście do budynku prowadzi po trzech stopniach i znajduje się na wysokości około 60cm od powierzchni ziemi. Z prawej strony do wejścia prowadzi pochylnia. Drzwi dwuskrzydłowe otwierają się ręcznie. Szerokość jednego skrzydła drzwi to około 110cm.

 

Parking (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W pobliżu budynku znajduje się parking. Przy wejściu głównym do budynku jest dodatkowy mniejszy parking z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone znakiem pionowym).

 

Rozkład pomieszczeń:
Poziom 0 (Parter): Na parterze jest recepcja i cztery pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie w korytarzu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami z oznaczeniami dla niewidomych.

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku tuż za wejściem z lewej strony znajduje się całodobowa recepcja w której można uzyskać wszelkie informacje.
Naprzeciwko recepcji, w głównym holu znajduje się winda z funkcją powiadomień głosowych. W windzie na przyciskach są oznaczenia brajlowskie.
W budynku znajdują się trzy klatki schodowe.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Na narożniku budynku zainstalowany jest Totupoint.
 • Brak pętli indukcyjnej.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

Ewakuacja:
Droga ewakuacyjna oznakowana jest w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
W budynku znajdują się wizualne i dźwiękowe systemy ewakuacyjne.

Adres: ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6, 92-404 Łódź
 

Administrator budynku: JOLANTA MENDYK, (42) 66 55 436, jolanta.mendyk@adm.uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 66 55 194 – recepcja. 
 

Liczba kondygnacji: 5

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek jest nieogrodzony.
Przed budynkiem znajduje się parking, 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz, drzwi manualne (2 pary), dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (5 kondygnacji), brak windy.
Rozkład pomieszczeń 
W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).
Dostęp bez barier – tylko na parterze, w pozostałej części budynku – schody.
Brak podnośników pionowych i przyschodowych.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy – Znacznik zainstalowany nad drzwiami wejściowymi.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.


Ewakuacja: 
Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. 
Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Adres: Łódź 91-404, ul. ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 7
 

Administrator budynku: Janina Ochrytkow, 42 665 54 70, ds9kierownik@uni.lodz.pl


Informacja: tel.  42 665 54 71 recepcja. Osoba na recepcji udziela informacji.


Ilość kondygnacji: 6 (piwnica, parter, 4 piętra) 


Opis wejścia do budynku:
Wejście do bydynku po schodach, zamontowany podjazd po lewejstronie wejścia. Drzwi manualne 2 pary o szer. 217 cm z czego na stałe otwarte jest jedno skrzydło o szerokości 110 cm. Do otwarcia drzwi od zewnątrz służy pochwyt, który znajduje sie na wyskości od 85 cm do 118 cm. Od wewnatrz znajduje sie klamka na wysokości 105 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście.
 

 

Opis wnętrza budynku:

Korytarze płaskie. Na parterze mieści się recepcja oraz duży hol. Naprzeciwko recepcji, w głównym holu znajduje się winda z automatycznymi drzwiami o szerokości 90 cm i oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach bez funkcji powiadomień głosowych. Po prawo znajduje się korytarz oraz pokój kierownika i sala TV, jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami bez oznaczeń dla osób niewidomych. Po lewej korytarz z pokojami mieszkańców. Klamki do pokoi umieszczone sa na wysokości 110 cm. Na wprost wejścia mieści się jedna z klatek schodowych.
 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajdują się 3 klatki schodowe (6 kondygnacji z piwnicą), 1 winda  z oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach bez funkcji powiadomień głosowych.
 

 

Rozkład pomieszczeń w budynku:
W budynku na parterze znajduje się racepcja,  pokój kierownika, sala TV i pokoje mieszkańców. Na parterze ulokowane są dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. Łączna ilośc pokoi mieszkalnych to 119. Na każdym piętrze mieści się   ogólnodostępna kuchnia. W piwnicy budynku jest pralnia i siłownia, gdzie można się dostać tylko schodami. Budynek posiada również sale nauki.
 

 

Procedury w budynku:
Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik recepcji, który służy pomocą.
 

 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami):

Na parterze znajdują się 2 łazienki ogólnodostepne w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami. W każdym pokoju znajduje się łaznienka. Łazienki w dwóch pokojach przeznaczone są  dla osób z niepełnosprawnościami.
 

 

Dojazd do budynku:
Możliwy dojazd pojazdami komunikacji miejskiej bądź samochodem.

 

 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:

Przed budynkiem znajduje się jedno miejce parkingowe  z kopertą. W pobliżu budynku mieści się ogólnodostępny parking. 
 

 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Jest tylko winda z oznaczeniami brajlowskimi dla niewidomych na przyciskach bez funkcji powiadomień głosowych.
 • Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Na narożniku budynku zainstalowany jest Totupoint. 


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

 

Ewakuacja:

W budynku, przy klatkach schodowych znajdują się drzwi przeciwpożarowe, oddzielające poszczególne piętra o szerkości 165 cm, z czego na stałe otwarte jedno skrzydło o szerokości 100 cm. Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. W budynku znajdują się wizualne i dźwiękowe systemy ewakuacyjne. Brak procedury ewakuacji osób za specjalnymi potrzebami. W budynku brak podnosników pionowych i przyschodowych.

Adres: ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź 
 

Administrator budynku: Renata Baraniak, tel.: 042 665 54 41 renata.baraniak@uni.lodz.pl
 

Informacja: tel. (42) 665 54 42 - recepcja
 

Ilość kondygnacji: 15 (piwnica, parter, 12 pięter mieszkalnych, 13 piętro techniczne)

 

Opis wejścia do budynku:
Budynek nie jest ogrodzony.
Wokół budynku znajduje się duży parking ogólnodostępny. Przed wejściem do budynku wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi. 
Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz. Przejście przez drzwi manualne 3 pary - 2 dwuskrzydłowe, z blokadą jednego skrzydła, 1 jednoskrzydłowe.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oraz cztery windy. Dwie windy  są przystosowane do przewozu osób na wózku, ale nie posiadają oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej. 
Rozkład pomieszczeń 
W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji (na poziomie wejścia do budynku).
Schody można ominąć poruszając się windami.
Brak podnośników pionowych i przyschodowych.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy – zainstalowany znacznik.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 
   

Ewakuacja: 
Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego.
Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami

Adres: 91-404 Łódź, ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11
 

Administrator budynku: mgr Elżbieta Kowalczyk, tel.: 42 66 55 440, elzbieta.kowalczyk@adm.uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 66 55 199 – recepcja. Osoba na recepcji udziela informacji.
 

Liczba kondygnacji: piwnica, parter i cztery piętra.

 

Opis wejścia do budynku:
Przy wejściu do budynku znajdują się schody i podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się ręcznie  - 2 pary dwuskrzydłowe z blokadą jednego skrzydła.

W budynku znajduje się recepcja udzielająca informacji.

Dostęp bez barier – tylko do pomieszczeń na poziomie recepcji, w pozostałej części budynku – schody.

Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakiem poziomym. W szczycie budynku znajduje się parking ogólnodostępny.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:
Dostęp bez barier do pomieszczeń w budynku tylko na parterze. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pokoje studenckie. Dojście do pokoi odbywa się poprzez dwie klatki schodowe.
W budynku brak podnośników pionowych i przy schodach. Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak windy.

Rozkład pomieszczeń:
W budynku jest recepcja, która znajduje się przy wejściu.
W budynku jest jedna toaleta (na parterze) dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.


Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Znacznik TOTUPOINT zainstalowany na rogu budynku kilkanaście kroków od wejścia.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 


Ewakuacja: 
Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
Droga ewakuacyjna jest oznaczona poprzez znaki informacyjne.

Adres: 91-404 Łódź, ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r 13
 

Administrator budynku: mgr Elżbieta Kowalczyk, tel.: 42 66 55 431, elzbieta.kowalczyk@adm.uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 66 55 432 – recepcja. Osoba na recepcji udziela informacji.
 

Liczba kondygnacji: piwnica, parter i cztery piętra

 

Opis wejścia do budynku:
Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Dalej są drzwi wejściowe (2 pary dwuskrzydłowe z blokadą jednego skrzydła), które otwierają się ręcznie. Budynek posiada recepcję z możliwością udzielenia informacji.

Parking: Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością - oznaczone znakiem poziomym. Mamy też kilka miejsc parkingowych dla pozostałych użytkowników.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku na parterze znajduje się recepcja.
Dostęp bez barier - tylko do pomieszczeń na poziomie recepcji (na parterze),  w pozostałej części budynku – schody.
Na czterech kondygnacjach znajdują się pokoje studenckie. Do pokoi można wejść przez jedną z dwóch klatek schodowych.
W budynku brak podnośników pionowych i przy schodach. Pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń:
W budynku jest recepcja, która znajduje się przy wejściu.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
W budynku (w części północnej i południowej) znajduje się przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Znacznik TOTUPOINT zainstalowany na rogu budynku kilkadziesiąt kroków od wejścia.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 


Ewakuacja: 

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
Droga ewakuacyjna jest oznaczona poprzez znaki informacyjne.

Adres: ul. Jana Matejki 21/23, 90-231 Łódź
 

Administrator budynku: Marek Wojtczak, tel. 42-635-47-09, e-mail: marek.wojtczak@uni.lodz.pl
 

Informacja: tel.: (42) 635 47 25 – recepcja. Osoba na recepcji udziela informacji.


Liczba kondygnacji: 12 (piwnica, parter i 10 pięter).

 

Parking: Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Opis wejścia do budynku:
Teren wokół budynku nie jest ogrodzony.
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ulicy i od strony parkingu. Od strony parkingu trzeba pokonać 5 schodów do wejścia.
Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, manulane i maja blokadę jednego skrzydła. Między holem głównym a przedsionkiem są dodatkowe dwuskrzydłowe drzwi manualne (z blokadą jednego skrzydła).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 
Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • Poziom 0: Na parterze budynku znajduje się jednostka administracji centralnej – Centrum Informatyki (telekomunikacja).
 • Poziom 1: Na pierwszym piętrze znajdują się Szkoły Doktorskie UŁ.
 • Poziomy od 2 do 11: Normalny ruch między kondygnacjami odbywa się główną klatką schodową i 4 windami usytuowanymi przy holu głównym (między piwnicą a 11 piętrem) oraz dwiema klatkami bocznymi (między 1 i 10 piętrem). Klatki schodowe i windy nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
   

Rozkład pomieszczeń 
Przy holu głównym budynku znajduje się Recepcja, gdzie można uzyskać informację.
Pokoje studenckie znajdują się na piętrach od 2 do 10 - nie mamy pokojów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.


Toalety: W budynku nie mamy toalet dla osób z niepełnosprawnościami.


Wyposażenie wspomagające: 

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy – znaczniki zamontowane powyżej drzwi wejściowych do budynku (strona wschodnia).
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
   

Ewakuacja: 
Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
Ewakuacja odbywa się 3 klatkami schodowymi ze wszystkich 12 kondygnacji (piwnica – 10 piętro).
W budynku znajdują się dźwiękowe i wizualne systemy ewakuacyjne.
Brak procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Nazwa budynku: STOŁÓWKA UŁ
 

Adres budynku: Patrice Lumumby 14, 91-404 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność: Lidia Kolbus, osoba do kontaktu: Magdalena Szczepańska, tel: (42) 665-51-66, magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku:  Budynek nie jest ogrodzony, bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście.
Wejście do bydynku bezpośrednio z zewnątrz, po 2 poziomach schodów między którymi znajduje sie półpiętro. Drzwi manualne 2 pary  o szer. 180 cm z czego na stałe otwarte jest jedno skrzydło o szerokości 90 cm. Do otwarcia drzwi służy uchwyt, który znajduje sie na wyskości od 82 cm do 112 cm. 
Trasy ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku nie są pozbawione krawężników.

Wejście realizowane jest przez  ciąg schodowy i pochylnię. 

Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie.

 

Opis wnętrza budynku:  Bezpośrednio pe wejściu do budynku, znajdujemy się w korytarzu, po lewej stronie znajdują się pomieszczenia Biura Karier UŁ, po prawej stronie znajdują się drzwi do stołówki, a następnie sala konferencyjna Biura Karier UŁ. Kierując się w stronę końca korytarza, po lewo znajduje się siedziba Uczelnianej Rady samorządu Doktorantów oraz toaleta dla interesantów, po prawo zaś znajduje się toaleta dla pracowników i przejście do bocznej części budynku, gdzie siedzibę mają:  Rada Osiedla „ROA”; Uczelniana Rada Samorządu Studentów,  oraz dwa pomieszczenia w których zajęcia prowadzi Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „KUJON” UŁ. Wszystkie drzwi mają szerokość 90 cm a klamki zawieszone są na wysokości ok 110 cm. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Wewnątrz budynku brak różnic w poziomie wysokości posadzki.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W siedzibie biura znajduje się ogólnodostępna sala dla wszyskich petentów, 2 pokoje administracyjne, sala komisji, pomieszczenie socjalne, oraz toalety.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Toalety ogólnodostępne znajdują się na jednej kondygnacji. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 

Dojazd do budynku: Do budynku stołówki  można dojechać: komunikacją miejską (tramwajem), bądź samochodem. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking jest usytuowany z przodu budynku, posiada wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wymaganym wymiarami oraz oznakowaniem poziomym.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
 • Umieszczony przed wejściem znacznik Totupoint.


Wstęp dla psa przewodnika:Tak
 

Ewakuacja: Brak ewakuacyjnych systemów dźwiękowych i wizualnych. Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Nazwa budynku: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ)
www.lib.uni.lodz.pl

Adres budynku: ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostępność architektoniczną: Katarzyna Lis-Piwowarska
T: +48 42 635 64 75; 519 646 583
E: katarzyna.lis-piwowarska@lib.uni.lodz.pl

Opis wejścia do budynku: Cały obiekt BUŁ składa się z czterech połączonych ze sobą budynków.
Dla czytelników i interesantów dostępne jest tylko wejście główne, od strony ulicy Matejki. Dostępne jest na poziomie gruntu, z możliwością podjechania pod nie samochodem. Przed wejściem głównym do biblioteki umieszczone są tablice: „Uniwersytet Łódzki” i „Biblioteka”.
Wejście główne zamknięte jest pojedynczymi, dwuskrzydłowymi, rozsuwanymi automatycznie drzwiami o maksymalnej szerokości wejścia 180 cm.
Z holu wejściowego do holu głównego prowadzą (w górę) 6 stopniowe schody. Wzdłuż tych schodów, oraz schodów z holu wejściowego do szatni (w dół), zainstalowany jest dźwig dla niepełnosprawnych, pozwalający osobom niepełnosprawnym dostać się do szatni oraz pomieszczeń na parterze. 
W wejściu do holu głównego znajduje się podwójna bramka przeciwkradzieżowa o szerokości pojedynczego przejścia 90 cm."

Opis wnętrza budynku: Pomieszczenia dostępne dla czytelników usytuowane są w dwóch budynkach.  
W nowym budynku pomieszczenia znajdują się na kondygnacjach od -1 (szatnia), do 4 piętra. Są to:

 • hole, korytarze, klatki schodowe, szatnia, toalety,
 • pomieszczenia obsługi czytelnika (Informatorium, Wypożyczalnia, czytelnie, sekretariat),
 • pomieszczenia dla czytelników do pracy indywidualnej i grupowej,
 • pomieszczenia magazynów otwartych tzw. wolny dostęp, zamknięte drzwiami ppoż.

W starej części budynku pomieszczenia dostępne dla czytelników usytuowane są od parteru do piętra 3. Są to:

 • hole, korytarze, klatki schodowe, toelety
 • katalog kartkowy
 • pomieszczenia obsługi czytelnika (Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Główna, Czytelnia Historyczna)
 • pomieszczenia magazynów otwartych tzw. wolny dostęp  - Czytelnia Historyczna
 • wydzielone, samoobsługowe pomieszczenie Książkomatu (z samodzielnym wejściem z ulicy), dostępne jest tylko dla uprawnionych czytelników. Jest ono czynne całą dobę i nadzorowane przez systemy kontroli dostępu i telewizji dozorowej. Zamknięte jest drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 90 cm z pochwytem od strony ulicy i klamką wewnątrz pomieszczenia.

W tej części budynku znajdują się pomieszczenia niedostępne dla osób niepełnosprawnych – dostęp wyłącznie schodami. Są to:

 • zbiory specjalne (Muzykalia, Dokumenty Życia Społecznego)
 • antresola z księgozbiorem w wolnym dostępie w Czytelni Historycznej

Komunikacja wewnątrz budynku: Wszystkie hole i korytarze umożliwiają poruszanie się po nich osób niepełnosprawnych ruchowo, lub na wózkach inwalidzkich.
Pomiędzy parterem i wszystkimi piętrami można poruszać się pieszo, korzystając z dwóch klatek schodowych, lub skorzystać z jednej z trzech wind osobowych, otwieranych automatycznie. Dwie z nich mają szerokość wejścia 90 cm, a trzecia 75 cm. 
W wolnym dostępie między piętrami 1–4 można poruszać się pieszo wewnętrzną klatką schodową.

 

Rozkład pomieszczeń w budynku:

W nowej części budynku

 • na parterze znajduje się Informatorium (punkt informacyjny), Wypożyczalnia (obsługa czytelnika), stanowiska katalogu komputerowego oraz strefa coworkingowa Rossmann,
 • na 1 piętrze znajduje się księgozbiór w formie wolnego dostępu, pomieszczenie pracy grupowej, sala konferencyjna/audiowizualna, sekretariat biblioteki i toalety,
 • na 2 piętrze znajduje się księgozbiór w formie wolnego dostępu, pomieszczenie pracy grupowej, pomieszczenia pracy indywidualnej, pokój pracy rodzica z dzieckiem, American Corner, Czytelnia Główna i Czytelnia Historyczna, toalety,
 • na 3 piętrze znajduje się księgozbiór w formie wolnego dostępu, pomieszczenie pracy grupowej, sala konferencyjna i toalety,
 • na 4 piętrze znajduje się księgozbiór w formie wolnego dostępu, pomieszczenie pracy grupowej, toalety.

W starej części budynku

 • na parterze znajduje się katalog kartkowy, Dokumenty Życia Społecznego, toaleta dla niepełnosprawnych,
 • na 1 piętrze znajduję się Czytelnia Zbiorów Specjalnych, toalety,
 • na 2 piętrze znajduje się Czytelnia Główna, Czytelnia Historyczna - wolny dostęp i toalety,
 • na 3 piętrze znajdują się Muzykalia.

Procedury w budynku: Informacji i pomocy udzielają pracownicy ochrony biblioteki oraz bibliotekarze w poszczególnych oddziałach.

Dźwig dla niepełnosprawnych, pozwalający osobom na wózkach pokonać schody obsługiwany jest przez pracowników ochrony budynku.

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W nowej części budynku na holu każdego piętra i na poziomie - 1 (przy szatni) znajdują się 3 toalety: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych. Na 2 piętrze toaleta z udogodnieniami dla rodziców z dziećmi. W starej części budynku na parterze dostępna jest jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze 1 i 2 toaleta damska i męska.
 

Dojazd do budynku: Do biblioteki można dojechać własnym samochodem (przed biblioteką jest ogólnodostępny parking) lub komunikacją miejską.
Najbliższy przystanek tramwajowy (linie 12 i 18) i autobusowy (linia 58) znajduje się około 200 m od wejścia do biblioteki.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Na potrzeby osób niepełnosprawnych wyznaczone i oznakowane są dwa miejsca parkingowe znajdujące się około 20 m od wejścia do biblioteki.

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym umówieniu.
 • Na parterze przy wejściu oraz w holu w starej części budynku znajduje się dźwig dla niepełnosprawnych, pozwalający osobom na wózkach pokonać schody. 
 • W bibliotece rozmieszczono 28 znaczników przestrzennych tzw. TOTUPOINT
 • Znaczniki umieszczono przy wejściu do biblioteki, wejściach do czytelń, w wolnym dostępie, przy toaletach, windach oraz szatni i sekretariacie.   
 • W dwóch windach znajdują się oznaczenia klawiszy kondygnacji w postaci opisów w alfabecie Braille’a.
 • W jednej z sal konferencyjnych zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 • W Informatorium oraz Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki UŁ zamontowane są przenośne systemy pętli indukcyjnej wspomagające działanie aparatów słuchowych osób niedosłyszących.

Szczegółowe informacje dotyczące usprawnień, usług i wyposażenia specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami umieszczone są na stronie Biblioteki.

Wstęp dla psa przewodnika: Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób zgodny z przepisami.
W bibliotece nie ma dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Nazwa budynku: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ 
 

Adres budynku: Rogowska 35
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Aneta Grankowska /42/ 659-82-11 aneta.grankowska@uni.lodz.pl

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku od strony ulicy/parkingu. Do drzwi nie prowadzą  żadne schody. Szerokość drzwi 105 cm z możliwością rozszerzenia do 148 cm.

Opis wnętrza budynku: Budynek dwupiętrowy. Korytarze płaskie. Na parterze i na pierwszym piętrze znajduje się sala konferencyjna: drzwi do Sali szerokości 90 cm z możliwością rozszerzenia do 120 cm, sala konsumpcyjna drzwi do Sali szerokości 90 cm z możliwością rozszerzenia do 120 cm ,   pokój na pierwszym piętrze dla osób niepełnosprawych z dostosowaną łazienką z drzwiami o szerokości 90 cm, toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze i na I piętrze- drzwi szer. 90 cm. Klamki na wysokości 110 cm. Na parterze znajduje się winda, którą można wjechać na pozostałe kondygnacje. Drzwi windy szer. 90 cm. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz winda, którą można wjechać na wyższe kondygnacje. Drzwi szer, 90 cm.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajdują się: pokoje gościnne ( w tym jeden pokój dla osób z niepełnosprawnością), sale konferencyjne, recepcja, szatnia, toalety ogólnodostępne w tym dwie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, jadalnia
 

Procedury w budynku: Dodtęp do pomieszczeń na parterze i na piętrach nie wymaga pomocy osób trzecich, w razie problemów na miejscu - w budynku po przeciwnej stronie ulicy - jest pracownik recepcji, który służy pomocą.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W budynku na parterze i na I piętrze znajduje się pięć toalet ogólnodostępnych, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej. Dojście z przystanku do budynku ok 10 minut.


Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawością.


Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym umówieniu.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, nie ma znaczników Totupointów.


Wstęp dla psa przewodnika: Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.


Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacji, brak krzeseł do ewakuacji.

Nazwa budynku: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Adres budynku: Rogowska 26

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną:  Aneta Grankowska /42/ 659-82-11 aneta.grankowska@uni.lodz.pl

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku od strony ulicy/parkingu. Do drzwi prowadzą schody składające się z trzech stopni. Dodatkowo jest możliwy wjazd do budynku (pochylnia). Szerokość drzwi 105 cm z możliwością rozszerzenia do 148 cm.

Opis wnętrza budynku: Budynek dwupiętrowy. Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się sala konferencyjna: drzwi do Sali szerokości 90 cm z możliwością rozszerzenia do 180 cm,  pokój dla osób niepełnosprawych z dostosowaną łazienką z drzwiami o szerokości 90 cm, toaleta dla osób z niepełnosprawnością - drzwi szer. 90 cm. Klamki na wysokości 110 cm. Na parterze znajduje się winda, którą można wjechać na pozostałe kondygnacje. Drzwi windy szer. 90 cm. 


Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz winda, którą można wjechać na wyższe kondygnacje. Drzwi szer, 90 cm.

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajdują się: pokoje gościnne ( w tym jeden pokój dla osób z niepełnosprawnością), sala konferencyjna, recepcja, szatnia, toalety ogólnodostępne w tym jedna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, jadalnia.

Procedury w budynku: Dodtęp do pomieszczeń na parterze i na piętrach nie wymaga pomocy osób trzecich, w razie problemów na miejscu jest pracownik recepcji, który służy pomocą.

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): W budynku na parterze znajdują się trzy toalety ogólnodostępne, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością.
Dojazd do budynku    Możliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej. Dojście z przystanku do budynku ok 10 minut.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawością.


Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym umówieniu.
 • Totupointy – dwa znaczniki : jeden znajduje się przy bramie wejściowej na poseję od strony ul. Rogowskiej, drugi przy drzwiach wejściowych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.


Wstęp dla psa przewodnika: Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.


Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacji, brak krzeseł do ewakuacji.

Nazwa budynku: Centrum Zarządzania Majątkiem – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego

Adres budynku: ul. Styrska 20/24, 91-404 Łódź 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Paweł Stanisławski tel: 42 665 51 75 email: pawel.stanislawski@uni.lodz.pl

Opis wejścia do budynku: Budynek CZM - CWFiS  UŁ zlokalizowany jest przy ul. Styrskiej 20/24. Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek tworzy wspólny, ogrodzony teren. Obok budynku znajduje się nie ogrodzony ogólnodostępny bezpłatny parking samochodowy. Na parkingu, wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można dostać się poprzez jedno wejście główne. Wejście główne  usytuowane jest od ul.Styrskiej 20/24. Wejść można z ulicy po siedmiu schodach (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami po prawej stronie od wejścia do budynku). Przy wejściu do budynku znajduje się domofon. Wejście główne szerokie posiada 2 pary drzwi które otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku znajduje się winda (obsługująca wszystkie kondygnacje). Zaraz przy wejściu po prawej stronie znajduje się portiernia z obsługą 24 godzinną. Obszar dojścia do budynku i do drzwi wejściowych jest oświetlony.

Opis wnętrza budynku: Budynek składa się z 3 poziomów. Na poziom "-1" (piwnica) lub 1 (piętro) można się dostać windą lub klatką schodową usytowaną po środku budynku od wejścia głównego. Poziom "0" - parter na którym znajduje się: sekretariat, portiernia, pomieszczenia socjalne pracowników obsługi, szatnia główna, wejście do pomieszczeń szatni na pływalni, pływalnia, sala rechabilitacji - ruchowej, sala wykładowa, szatnie przy hali sportowej, hala sportowa, pomieszczenia instruktorskie, pomieszczenie ratownika wodnego. Poziom "-1" (piwnica). W piwnicy znajduą się takie pomieszczenia jak: sala siłowni męskiej z szatnią, sala fitness z szatnią, sala zajęć muzyczno - ruchowych z szatnią, sala gimnastyki zdrowotnej z szatniami, pomieszczenia pracowników technicznych.  Poziom "1" (piętro 1). Na piętrze znajduje się bufet, galeria z widownią na pływalnię, galeria z widownią na halę sportową.

Komunikacja wewnątrz budynku: Komkunikacja wewnątrz budynku odbywa się szerokimi korytarzami. W budynku znajduje się winda.  Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózku, ale nie posiada oznaczeń w języku Braille'a, nie posiada sygnalizacji  głosowej i świetlnej.

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku, przy wejściu głównym (na poziomie „0”- parter), funkcjonuje całodobowa portiernia. Na portierni znajdują się informacje z rozkładem pomieszczeń w budynku. 
Na parterze w piwnicy i 1 piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Procedury w budynku: Pomieszczenia w budynku usytuowane na parterze, piwnicy i 1 piętrze nie wymagają pomocy osób trzecich. Jedynie dostanie się do sali gimnastyki zdrowotnej wymaga pomocy osoby trzeciej ze względu na klatkę schodową. W budynku na parterze znajduję się portiernia. W przypadku problemów jest pracownik w portierni, którego można poprosić o pomoc. 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Na parterze w piwnicy i 1 piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie posiadają żadnych oznaczeń głosowych lub świetlnych. Posiadają szerokie wejścia przystosowane do osób niepełnosorwanych na wózkach. 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku autem. Możliwe dojście około 300 m od komunikacji miejskiej. Przystanek znajduje się  na ulicy Pomorskiej lub ulicy Tamka. 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku w odległośi około  50 m od wejści głównego znajdują się dwa wyznaczone miejsca prakingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym umówieniu.
 • W budynku CZM-CWFiS UŁ nie ma pętli indukcyjnych
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 

Wstęp dla psa przewodnika: Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. W budynku nie ma dźwiękowego i wizualnego system ewakuacyjnego. Ewakuacja z sali gimnastyki zdrowtnej i sali zajęć muzyczno - ruchowych utrudniona ze względu na klatkę schodową. Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. Brak procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

Nazwa budynku: Pomieszczenia Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy UŁ zlokalizowane są w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres budynku: ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź (wejście od ul. Narutowicza)
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną:  Administratorem budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego jest kierownik administracyjny Pani Katarzyna Lis-Piwowarska tel.: 42-635-64-75 mail: katarzyna.lis-piwowarska@lib.uni.lodz.pl zaś kierownikiem Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy - Pani Dagmara Kajdanek-Barylska tel.: 42-635-42-67 mail: bhp@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Wejście do siedziby Inspektoratu BHP znajduje się od strony ul. Narutowicza. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe (przeszklone) o szerokości 100 cm z czego na stałe otwarte jest jedno skrzydło o szerokości 90 cm, u podstawy znajduje się metalowy próg o wysokości około 2 cm. Po przekroczeniu progu wchodzi się do wiatrołapu o długości około 2 m i szerokości około 100 cm. W kolejnych krokach dochodzimy do drzwi dwuskrzydłowych (przeszklonych) o szerokości 100 cm z czego na stałe otwarte jest jedno skrzydło o szerokości około 90 cm. Tutaj również u podstawy znajduje się metalowy próg o wysokości około 2 cm. Po przekroczeniu progu przechodzimy do kolejnej części korytarza o szerokości 90 cm i po natychmiastowym skręceniu w prawo musimy przekroczyć kolejne drzwi bezprogowe o szerokości około 80 cm. We wszystkich drzwiach klamka zainstalowana jest na wysokości około 90 cm. Dalej znajduje się sala szkoleniowa.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Pomieszczenia są na parterze: sala szkoleniowa, dwa pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety. Drzwi do pokoju kierownika są jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm. Drzwi do pomieszczenia biurowego pracowników są dwuskrzydłowe o szerokości około 130 cm. Z pomieszczeń administracyjnych przechodzi się do pomieszczenia toalet drzwiami o szerokości około 85 cm.  Klamki umieszczone są na wysokości około 110 cm. Do pomieszczeń toalety brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z uwagi na wąskie przejścia.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Pomieszczenia Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy UŁ zlokalizowane są na jednej kondygnacji.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W siedzibie Inspektoratu BHP znajduje się ogólnodostępna sala szkoleniowa, dwa pokoje administracyjno-biurowe i toaleta, do któej prowadzą dwa wejścia (dostęp do pomieszczeń toalet nie jest możliwy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim).
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów z poruszaniem się po pomieszczeniach przypisanych do Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy pomocą służą pracownicy zatrudnieni w Inspektoracie BHP.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Toalety ogólnodostępne znajdują się na jednej kondygnacji. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 

Dojazd do budynku : Do Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy można dojechać: komunikacją miejską (tramwajem) - przystanek zlokalizowany jest w bliskiej odległości od wejścia do pomieszczeń Inspektoratu BHP  bądź samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się od strony wejścia głównego do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (nowa część). Po opuszczeniu samochodu należy iść chodnikiem wzdłuż budynku Biblioteki UŁ, a następnie skęcić w lewo i iść wzdłuż murka i znów skęcić w lewo do drzwi wejściowych prowadzących do jednostki.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Brak. Wejście do pomieszczeń Inspektoratu BHP jest od ul. Narutowicza. Między ulicą Narutowicza a wejściem do Inspektoratu znajduje się chodnik
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym umówieniu.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Totupoint - jeden znacznik po lewej stronie wejścia do siedziby Inspektoratu BHP 

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mogą bez przeszkód korzystać budynku. Taka informacja (tabliczka) znajduje się przy wejściu do Inspektoratu BHP. 
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego

Adres budynku: ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Paweł Karcz, tel.: 42 635 43 84, e-mail: iodlo@uni.lodz.pl 

Opis wejścia do budynku: Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia, które nie mają stopni i pochylni.

 • Wejście główne A (otwarte przez cały rok) - w północno-wschodnim narożniku budynku. Do wejścia A prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 180 cm. Dalej jest portiernia, gdzie pracownicy obsługi udzielają informacji i rejestrują osoby odwiedzające. Przed wejściem A jest dzwonek do drzwi - jeśli potrzebujesz pomocy, możesz nim powiadomić osobę na portierni.
 • Wejścia B (jako wejście dodatkowe) - w północno-zachodnim narożniku budynku. Do wejścia B prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 160 cm. Jest także podjazd dla wózków (obniżony krawężnik). 
 • Wejścia C  (jako wejście dodatkowe) - w południowej część budynku. Jest ono otwarte tylko w czasie egzaminów maturalnych. Wejście C ma szerokość 115 cm.

Możliwy jest podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością bezpośrednio pod wejścia A i B. 


Opis wnętrza budynku: Budynek 4-kondygnacyjny: parter i 3 piętra. Klamki do pomieszczeń na wysokości ok. 111 cm. Korytarze płaskie. W budynku jest winda, którą można się dostać na wszystkie kondygnacje. Szerokość drzwi do windy 90 cm.


Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 2 klatki schodowe. Winda umożliwia komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. 


Rozkład pomieszczeń w budynku:

 • Poziom 0 - na parterze znajdują się: 4 sale dydaktyczne, sekretariat szkoły, portiernia, szatnia i pomieszczenia biurowe.
 • Poziom 1 - na  1 piętrze znajdują się: 6 sal dydaktycznych, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki i izolatka medyczna.
 • Poziom 2 - na 2 piętrze znajdują się: 7 sal dydaktycznych i biblioteka.
 • Poziom 3 - na 3 piętrze znajdują się: 8 sal dydaktycznych, gabinet pedagoga, pomieszczenie socjalne dla uczniów i pomieszczenia biurowe.


Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): 

 • Toalety ogólnodostępne (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) są na parterze oraz pierwszym i trzecim piętrze. 
 • Toalety ogólnodostępne (bez przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) są na drugim piętrze.

 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach nie wymaga pomocy osób trzecich. Wszelkie potrzeby można zgłaszać pracownikowi portierni, obecnemu w szkole całodobowo.
 

Dojazd do budynku: Możliwy jest dojazd tramwajami komunikacji miejskiej oraz prywatnymi samochodami.


Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przed budynkiem wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – są oznaczone znakami poziomymi.


Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Znacznik Totupoint zamontowany nad wejściem głównym do budynku szkoły. 
 • Portiernia ma przenośną pętlę indukcyjną  - informacja o tym jest zamieszczona przy wejściu głównym do budynku szkoły.
 • Mamy obniżoną wysokość blatów na portierni do 80 cm.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Wstęp dla psa przewodnika jest możliwy - informacja o takiej możliwości jest przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Ewakuacja: Droga ewakuacji oznaczona odblaskowymi znakami ewakuacyjnymi. Dodatkowo na każdej kondygnacji są po 2 schematy ewakuacji całego budynku. Mamy zainstalowany dźwiękowy system ewakuacyjny. Nie mamy wizualnego sytemu ewakuacji. Nie mamy krzeseł ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Pałac Biedermanna. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.
 

Adres budynku: ul. Franciszkańska 1/5 91-431 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Katarzyna Urbaniak z-ca dyrektora Centrum Zarządzania Majątkiem, tel. (0-42) 665-56-27, email: katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Do Pałacu prowadzą dwa wejścia – od ul. Północnej i od ul. Franciszkańskiej. Od ul. Północnej szerokość drzwi 140 cm, klamka na wysokości 110 cm. Możliwy jest podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejści, ale dalej są schody, brak windy. Od ul. Franciszkańskiej szerokość drzwi 186 cm, klamka na wysokości 115 cm . Są schody, ale jest rozkładana pochylnia o wymiarach 76x300 cm (rozkładana, gdy jest taka potrzeba, nie jest na stałe). Możliwa jest komunikacja osoby niepełnosprawnej w zakresie kilku sal położonych na parterze, są schody, brak windy.
 

Opis wnętrza budynku: W Pałacu znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne, gabinety do pracy dla pracowników naukowych, jak również pomieszczenia gospodarcze. Na I i II piętrze brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Od ul. Północnej szerokość drzwi 105 cm, klamka na wysokości 115 cm. Możliwy jest podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście, ale później są schody, brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W Pałacu są sale reprezentacyjne służące na organizację konferencji, jubileuszy naukowych, koncertów i innych oficjalnych uroczystości.
 

Procedury w budynku: Tylko wejście od ul. Franciszkańskiej, po rozłożeniu pochylni, nie wymaga pomocy osób trzecich. Natomiast dostęp osób niepełnosprawnych ogranicza się do Sali Kominkowej, Kolebkowej i gabinetów usytuaowanych na parterze (od ul. Franciszkańskiej).
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami):W Pałacu na parterze zlokalizowana jest jedna toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.


Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Pałac posiada 2 duże parkingi. Nie ma  wydzielonych kopert dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • Przy wjazdach od ul. Północnej i ul. Franciszkańskiej znajdują się znaczniki TOTUPOINT.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mogą bez przeszkód korzystać budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób zrozumiały i czytelny, są wizualne systemy ewakuacyjne i znaki informacyjne, brak dzwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Studium  Języka Polskiego dla Cudzoziemców  Uniwersytet Łodzki 
 

Adres budynku: Łódź, 90-232 Kopcińskiego 16/18
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Roman Tarnowski  42 635 47 00  roman.tarnowski@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Wejście do budynku od strony ul.  Kopcińskiego z dwóch stron, z jednej po schodach, z drugiej po  pochylni. Szerokość drzwi 90 cm  po otwarciu drugiego skrzygła 141 cm. Uchwyt do otwierania 58 cm  zamontowany na wysokości 72 cm. Brak możliwości podjazdu samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście. Dodatkowo jest możliwe wejście  do budynku od strony ul. Banacha. Drzwi szrokości 90 cm, klamka na wysokości 106 cm.  Wejście po schodkach.
 

Opis wnętrza budynku: Na parterze znajdują się aula, szatnia, toalety. Drzwi do części  zajmowanej przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców  są dwuskrzydłowe szer. ok 141 cm. , szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 105 cm. Sale wykaładowe  na parterze znajdują się w części gdzie jest brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (wysoki parter wejście po schodach).   Na parterze jest winda, którą można się dostać na I, II, III piętro.  Szerokość drzwi do windy 90 cm. Korytarze płaskie na wszystkich kondygnacjach. Drzwi wejściowe na korytarze na wszystkich piętrach są  dwuskrzydłowe szer. ok 118 cm.   w części po prawej stronie po wyjściu z windy , oraz  szer. ok 140 cm.   w części po lewej stronie po wyjściu z windy, szerokość drzwi pojedynczych 90 cm. Klamka na wysokości 106 cm. Na I  piętrze znajduje się:  mała aula, gabinet metodyczny, pracownia ksero, toalety oraz sale dydaktyczne.  Na II piętrze znajduje się: Sekcja Studencka, gabinety  dyrektorów Studium, sekretariat, pokój socjalny, toalety.  Na III piętrze znajdują się: pokoje nauczycielskie, sale dydaktyczne, pomieszczenie sprzataczek i toalety.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 1 klatka schodowa (4 kondygnacje z piwnicą), jest winda.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się ogólnodostępna szatnia w holu, sala konferencyjna (aula), Sekcja Studencka, gabinety dyrekcji Studium, pokoje nauczycielskie, sale  dydaktyczne, gabinet metodyczny, pokój kserograficzny, pokój socjalny, dziewięć toalet (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami na parterze przy auli).
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze (aula, toaleta, winda)  – nie wymaga pomocy osób trzecich, natomiast do sal dydaktychnych jest utrudniony przez schody. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik  szatnii, który służy pomocą. Windą można dostać się do pomieszczeń na I, II i III piętrze.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne  znajdują się na każdym piętrze. Dodatkowo na parterze, przy auli znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami, autobusami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajduje się miejce parkingowe.  Brak kopert dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupoint - 1 znacznik znajduje się nad wejściem do budynku od strony ul. Kopcińskiego.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.


Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Budynek A Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łodzkiego
 

Adres budynku: Pomorska 149/153 90-236 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostępność architektoniczną: Małgorzata Frątczak, 42 635-57-47, malgorzata.fratczak@uni.lodz.pl


Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku od strony południowej, ze stopniami oraz pochylnią. Dwie pary rozsuwanych drzwi o szerokości 190cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod schody i podjazd do budynku.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Siedziba Studium Języków Obcych UŁ znajduje się na parterze, a na poziomie -1 znajdują się 3 sale dla studentów. W budynku na parterze znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, którą można się dostać na poziom -1. Szerokość drzwi do platformy dla niepełnosprawnych 102 cm. 


Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 3 klatki schodowe, z których dwie są 4 kondygnacyjne z piwnicą oraz jedna 7 kondygnacyjna z piwnicą, brak wind.


Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się portiernia, szatnia, strefa relaksu, 2 sale konferencyjne, Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Dział Administracyjny w/w wydziału, pokoje pracownicze, Archiwum UŁ, Studium Języków Obcych, 2 aule, 4 sale wykładowe, 10 sal informatycznych, 8 toalet, w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia gospodarcze.


Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie -1 nie wymaga pomocy osób trzecich. Dostęp do pozostałych poziomów wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów na miejscu jest pracownik portierni, który służy pomocą lub w godzinach pracy działu administracyjnego pracownik administracji.


Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), 5 znajduje się na parterze, 3 na poziomie -1, gdzie można się dostać za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami.


Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej, przystanek znajduje się w odległości 300 metrów od budynku. Dojście do budynku od strony wschodniej chodnikiem oraz schodami bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, dojście do budynku od strony zachodniej drogą wewnętrzną bez chodnika ze stromy podjazdem o nachyleniu 30 stopni. Możliwe dojście alternatywne wymagające nadłożenia drogi ale bez barier.


Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym dwie koperty dla osób z niepełnosprawnościami.


Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy - trzy znaczniki - jeden znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku, drugi znacznik na wschodnim podejściu do budynku od strony budynków Wydziału Chemii przy Pomorskiej 163 a trzeci znacznik zainstalowany jest na podejściu do budynku od strony Wydziału Zarządzania i drogi dojazdowej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.


Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych, w budynku brak urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Nazwa budynku: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres budynku: Styrska 5, 91-404 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Katarzyna Stasiołek, 426655189, studiumwfis@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Wejście do budynku od strony ulicy Styrskiej. Dwa stopnie i pochylnia. Szerokość drzwi wejściowych: 90 cm. Klamka na wysokości 85 cm. 
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Budynek jednopiętrowy. Znajdują się tu: sala konferencyjna, gabinety dyrektora i jego zastepców, sekretariat, Klub Uczelniany AZS oraz dwa pomieszczenia gospodarcze i dwie toalety. Drzwi do sali konferencyjnej dwuskrzydłowe o szer. ok 140 cm. Klamki na wysokości ok. 110 cm. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i boczne, brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się:  sala konferencyjna, gabinety dyrektora i jego zastepców, sekretariat, Klub Uczelniany AZS oraz dwa pomieszczenia gospodarcze i dwie toalety (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami).
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik sekretariatu, który służy pomocą.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Toalety są ogólnodostępne (w tym jedna, przy wejściu głównym jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami).
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd pojazdami komunikacji miejskiej oraz bezpośrednio pod budynek samochodem.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przed budynkiem znajdują się miejca parkingowe, w tym koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres budynku: ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Agnieszka Narożnik
 

Opis wejścia do budynku: Możliwe dwa wejścia do budynku. Pierwsze: oznakowanie wejście do budynku za budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Przed wejściem schody oraz podjad dla wózków. Możliwy podjazd samochodem w pobliże wejścia. Drugie wejście: bez schodów, podjazd o łagodnym nachyleniu (prawie niezauważalne), możliwy wjazd dla wózków. 
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze plaskie, budynek parterowy, współdzielony z 3 innymi jednostaki UŁ, tj. Centrum Transferu Technologii, Fundacją UŁ oraz Inspektorem Ochrony Danych z Biurem Ochrony danych. W środku znajdują się pokoje pracowników, księgarnia, magazyn książek, archiwum. Drzwi szerokie - 90cm.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Brak klatek schodowych, budynek parterowy, szerokie korytarze, możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5m od osoby. Dla osób, które nie mają maseczki na stole przy wejściu jest pojemnik z jednorazowymi maseczkami oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Księgarnia - przeszklone pomieszczenie, pokój socjalny, 4  toalety, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych. Pozostałe pokoje - każde zamykane na klucz, wejście z korytarza.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzech. W przypadku jakichkolwiek problemów na miejscu jest pracownik portierni, który służy pomocą. Każdy pokój ma osobne wejście.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W budynku znajdują się  4 toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie są na parterze, dostęp nieograniczony, możliwy wjazd wózkiem.
 

Dojazd do budynku: Dojazd mpk: od ulicy Pomorskiej autobus 87, tramwaj 9, 15 i 17, od stroy skrzyżowania Narutowicza z Kopcińskiego: tramwaj 4, 9, 12B, 18, autobus 58A 96 A, B, C, Z13. Możliwy dojazd autem bądź rowerem. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, są również miejsca oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nie ma oznaczeń w języku Braille'a.


Wstęp dla psa przewodnika: Możliwy.
 

Ewakuacja: Droga ewakucji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumialy, poprzez znaki informacyjne. Brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek A 
 

Adres budynku: ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Joanna Goździk; tel. 42 635 45 24; mail: joanna.gozdzik@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Budynek posiada utwardzone dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do budynku od strony ulicy Banacha bez podjazdu. Drzwi wejściowe mają co najmniej 90 cm, brak progu. Wejście "techniczne" zlokalizowane od strony tylnego parkingu posiada pochylnię. Dwa boczne wejścia posiadają podjazdy niwelujące różnicę poziomów. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. W wejściu bocznym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu (w segmencie A)  możliwość skorzystania z domofonu w celu połączenia z portiernią w celu otwarcia drzwi, wezwania portiera/pracownika w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. Dostęp dla osób poruszających się na wózku wejściem bocznym na poziomie parteru, następnie windą na poszczególne kondygnacje.
 

Opis wnętrza budynku: Budynek wielokondynacyjny. Hol wejściowy na poziomie między parterem a I piętrem. Budynek wyposażony w windę, trzy klatki schodowe (2 boczne i 1 środkową). Budynek podpiwniczony. Na parterze szatnia, bufet, sanitariat dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji  przeprowadzonej w latach 2012-2014 na IV i V piętrze w segmencie B we wszystkich pomieszczeniach nie projektuje się progów, wszystkie drzwi do pomieszczeń zaprojektowano o minimalnej szerokości w świetle ościeżnic 100 cm. W wybranych laboratoriach utworzono stanowisko pracy z zastosowaniem konstrukcji stołu laboratoryjnego umożliwiającej korzystanie przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi w budynku mają co najmniej 90 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Centralnie położona, ogólnodostępna klatka schodowa. Dwie dodatkowe klatki schodowe w szczytowych częściach budynku. Poręcze przy schodach. Budynek wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Sale dydaktyczne, laboratoria i pomieszczenia biurowe zlokalizowane na różnych poziomach. Pracownie i laboratoria, w części, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekty sanitarne zlokoalizowane na każdym piętrze budynku, jedno pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową na niskim parterze. Aula, szatnia i punkt gastronomiczny na niskim parterze. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się portiernia. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń w budynku – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku  problemów zapewniona jest pomoc ze strony presonelu obsługi budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w pomieszczenia sanitarne, jedno pomieszczenie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) zlokalizowane na niskim parterze. 
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking przy budynku usytuowany jest w pobliżu wejścia do budynku. Wyznaczone stanowisko parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się za budynkiem. Dostęp po wjechaniu na teren ogrodzony. Przy zaporze parkingowej domofon - połączenie z portiernią. Stanowisko parkingowe posiada wymagane oznaczenia.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nad wejściem do budynku zamontowano znacznik TOTUPOINT. Brak innego wyposażenia wspomagającego.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy, sygnał alarmu słyszany dzięki syrenom zamontowanym na wszystkich kondygnacjach. Instalacja SAP.

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek B 
 

Adres budynku: ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Joanna Goździk; tel. 42 635 45 24; mail: joanna.gozdzik@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Budynek posiada utwardzone szerokie dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwiające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do budynku od strony ulicy Banacha posiada podjazd niwelujący różnicę poziomów z poręczą (barierką wzdłuż całego podjazdu). Drzwi wejściowe mają co najmniej 90 cm, brak progu. Dodatkowe wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 

Opis wnętrza budynku: Budynek dwukondynacyjny,  brak różnic w wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji. Budynek bez windy. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi w budynku mają co najmniej 90 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Dwie ogólnodostepne, klatki schodowe. Poręcze przy schodach. Brak windy. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe zlokalizowane na różnych poziomach. Pracownie i laboratoria nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na każdym piętrze budynku, jedno pomieszczenie sanitarne na parterze budynku przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szatnia/portiernia na parterze budynku. Część pomieszczeń niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 

Procedury w budynku: Dostęp do niektórych pomieszczeń w budynku –  wymaga pomocy osób trzecich. Zapewniona jest pomoc ze strony presonelu obsługi budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w pomieszczenia  sanitarne, jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) zlokalizowane jest na parterze budynku. 
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking przy budynku usytuowany jest w pobliżu wejścia do budynku. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiada wymagane oznaczenia. Lokalizacja - pierwsze stanowisko parkingowe na parkingu z boku budynku. 
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • W auli nr 9 zamontowano pętlę indukcyjną.
 • Brak innego wyposażenia wspomagającego.

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacyjna oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy. 

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek C 
 

Adres budynku: ul.Banacha 12/16, 90-237 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Joanna Goździk; tel. 42 635 45 24; mail: joanna.gozdzik@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Budynek posiada utwardzone dojście do budynku o wymaganej szerokości - minimalnej szerokości 150 cm.  Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu. Drzwi wejściowe mają co najmniej 90 cm, brak progu. 
 

Opis wnętrza budynku: Budynek trzykondynacyjny,  brak różnic w wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji. Budynek bez windy osobowej. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi w budynku mają co najmniej 90 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Jedna ogólnodostępna klatka schodowa. Poręcze przy schodach. Brak windy. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Sale dydaktyczne i pomieszczenia laboratoryjne zlokalizowane na różnych poziomach. Pracownie i laboratoria nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia sanitarne zlokoalizowane na każdym piętrze budynku, jedno pomieszczenie sanitarne na parterze budynku przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szatnia/portiernia, sale wykładowe na parterze budynku. Część pomieszczeń niedostępna dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
 

Procedury w budynku: Dostęp do niektórych pomieszczeń w budynku –  wymaga pomocy osób trzecich. Zapewniona jest pomoc ze strony presonelu obsługi budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w pomieszczenia sanitarne, jedno pomieszczenie sanitarne przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową - zlokalizowane na parterze.
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking przy budynku usytuowany jest w pobliżu wejścia do budynku. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiada wymagane oznaczenia.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Brak innego wyposażenia wspomagającego.

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do pomieszczeń na parterze budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacyjna oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy. 

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek D 
 

Adres budynku: Pomorska 141/143, 90-236 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Grzegorz Frątczak; tel. 42 635 56 60; mail: grzegorz.fratczak@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Obiekt posiada wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu, podjazd do wejścia głównego w budynku. Budynek posiada utwardzone dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do budynku od strony ulicy Matejki posiada podjazd niwelujący różnicę poziomów. Główne drzwi wejściowe otwierane automatycznie, mają co najmniej 90 cm, brak progu. Pozostałe 4 wejścia mają co najmniej 90 cm, brak progów.
 

Opis wnętrza budynku: Budynek jednokondynacyjny, parterowy. Brak różnic w wysokości posadzki.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi do pomieszczeń zaprojektowano o minimalnej szerokości w świetle ościeżnic 100 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku:  Aula, sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe zlokalizowane na jednym poziomie. Konstrukacja stołów laboratoryjnych, na wybranych stanowiskach w kilku laboratoriach,  umożliwia korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach. Pomieszczenia sanitarne zlokoalizowane w różnych strefach budynku, jedno pomieszczenie w holu przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szatnia i portiernia w holu budynku. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń w budynku – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku  problemów zapewniona jest pomoc ze strony presonelu obsługi budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w pomieszczenia sanitarne: 5 w holu wejściowym, w tym jedno pomieszczenie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) oraz w 8 w 4 strefach budynku.
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parkingi usytuowane są na terenach od strony ul. Pomorskiej i na tyłach budynku. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiada wymagane oznaczenia.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nad wejściem głównym zamontowano znacznik TOTUPOINT.
 • Brak innego wyposażenia wspomagającego.

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy, syreny alarmowe. Instalacja SAP. 

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek E (Dziekanat)
 

Adres budynku: ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Joanna Goździk; tel. 42 635 45 24; mail: joanna.gozdzik@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Budynek posiada utwardzone szerokie dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do budynku od strony ulicy Pilarskiego posiada podjazd niwelujący różnicę poziomów. Drzwi wejściowe mają co najmniej 90 cm, brak progu. Możliwość skorzystania z domofonu  w celu otwarcia drzwi, wezwania pracownika w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. Dodatkowe wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 

Opis wnętrza budynku: Budynek dwukondynacyjny (parter, I piętro), w cześci podpiwniczony. Brak różnic w wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji. Budynek bez windy. 
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi w budynku mają co najmniej 90 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Dwie klatki schodowe, w tym jedna ogólnodostępna, druga dla pracowników.  Poręcze przy schodach. Brak windy. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Pomieszczenia przeznaczone do obsługi studentów zlokalizowane na parterze budynku. Pozostałe pomieszczenia biurowo-administracyjne zlokalizowane na parterze i na I piętrze. Brak możliwości dostępu do pomieszczeń na I piętrze dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokoalizowany jest  na parterze, pozostałe sanitariaty  na obu kondygnacach (1 na piętrze, 2 na parterze). Pomieszczenie socjalne, kancelaria na parterze. Sala konferencyjna na I piętrze. 
 

Procedury w budynku: Dostęp do niektórych pomieszczeń w budynku –  wymaga pomocy osób trzecich. Zapewniona jest pomoc ze strony pracowników budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w pomieszczenia sanitarne, jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) znajduje się na parterze budynku.
 

Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking przy budynku usytuowany jest w pobliżu wejścia do budynku. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiada wymagane  oznaczenia. Lokalizacja - pierwsze stanowisko blisko wejścia głónego do budynnku.  
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nad wejściem do budynku zamontowano znacznik TOTUPOINT.
 • Brak innego wyposażenia wspomagającego.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacyjna oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy. Instalacja SAP.

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Biobank
 

Adres budynku: ul. Pomorska 139, 90-235 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Kierownik Pracowni Biobank: prof. UŁ Dominik Strapagiel tel. 42 635 65 30; mail: dominik.strapagiel@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Obiekt posiada wejście z podjazdem dostosowane dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu.  W ramach obecnie realizowanego III etapu inwestycji planowane  dostosowanie wejścia głównego. Wejścia bezprogowe. Obiekt w strefe biurowej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada utwardzone dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich.  Drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne mają co najmniej 90 cm, brak progów. 
 

Opis wnętrza budynku: Budynek dwukondygnacyjny. Na kondygnacji pierwszego piętra różnica wysokości w części laboratoryjej. W pozostałych strefach budynku brak różnic w wysokości posadzki na poszczególnych kondygnacjach.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm. Wszystkie drzwi do pomieszczeń zaprojektowano o minimalnej szerokości w świetle ościeżnic 90 cm. Przy drzwiach wejściowych do budynku zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. Budynek wyposażony w windę.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Szatnia, recepcja, pomieszczenia techniczne, magazyny zlokalizowane na parterze.  Pomieszczenia biurowe i socjalne na obu kondygnacjach. Pomieszczenia laboratoryjne w wydzielonej strefie na piętrze, z ograniczonym dostępem. W budynku winda. Obecnie 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. W ramach realizowanej inwestycji druga toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością powstanie na I piętrze. 
 

Procedury w budynku: Dostęp do części pomieszczeń w budynku – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku problemów zapewniona jest pomoc ze strony pracowników budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Budynek docelowo będzie wyposażony w 2 pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) - po jednym na każdym piętrze.  Obecnie w 1 toalecie zamontowano przyzywacz.
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Parking usytuowany jest na wygrodzonej części posesji. W ramach realizowanej inwestycji zostanie utworzone stanowisko parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami posiadające wymagane oznaczenia.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Przyzywacz jest w sanitariacie.
 • Brak innego wyposażenia wspomagającego.

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku - wymaga zgody.
 

Ewakuacja: Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy. Instalacja SAP. 

Nazwa budynku: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres budynku: ul. Kilińskiego 101, 90-011 Łódź 
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Kierownik Muzeum: dr hab. Jerzy Nadolski, prof. UŁ tel. 42 665 54 93; mail: jerzy.nadolski@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Obiekt posiada wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu.  Otoczenie obiektu przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada utwardzone dojście do budynku o minimalnej szerokości 150 cm. Ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia do budynku posiadają wyprofilowane i obniżone krawężniki umożliwające przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich.  Drzwi wejściowe  mają co najmniej 90 cm. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi obiekt dostępny jest poprzez dodatkowe drzwi.
 

Opis wnętrza budynku: Budynek wielokondygnacyjny. Brak różnic w wysokości posadzki na poszczególnych kondygnacjach z wyjątkiem wejścia do pomieszczń magazynowych  w piwinicy i na poddaszu.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm.  Wyjątkiem są korytarze i schody w części zabytkowej obiektu przeznaczonej dla administracji Muzeum. Więskszośc drzwi do pomieszczeń posiada minimalną szerokość w świetle ościeżnic 100 cm. Wyjątkiem są zabytkowe  drzwi w zabytkowych częściach budynku A i B obiektu, których szerokość w świetle ościeżnic wynosi 90 cm. Przy drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa. Brak progów. Ciągi komunikacyjne oświetlone równomiernie. 
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Aula, szatnia, recepcja, punkt gastronomiczny zlokalizowane na jednym poziomie, na parterze.  Budynek zaopatrzony jest w windę i dostosowane saniatraiaty. Dwie toalety dla niepełnosprawnych, po jednej na każdym piętrze.  Wszystkie sale z ekspozycją oraz aula dostępne dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń w budynku – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku  problemów zapewniona jest pomoc ze strony presonelu obsługi budynku.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Budynek wyposażony jest w 2 pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych) - po jednym na każdym piętrze. 
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku: transport własny, komunikacja miejska. 
 

Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnościami: Parking usytuowany jest na wygrodzonej części posesji Muzeum. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiada wymagane oznaczenia.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nad wejściem głównym zamontowano znacznik TOTUPOINT.
 • W Muzeum wprowadzono możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi eksponatami przez osoby niewidome.
 • Planowana jest organizacja działu wystawienniczego, gdzie osoby z ograniczonym zakresem widzenia, a nawet osoby niewidome będą mogły poprzez dotyk poznawać różne grupy i gatunki zwierząt, strukturę ich ciała, skóry, sierści, piór.
 • Wystawa stała Muzeum wyposażona jest w system audioprzewodników.
 • Na wybranych ekspozycjach możliwe jest poprzez auidioprzewodniki odtwarzanie nagrania głosów wybranych gatunków zwierząt.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały. Zastosowano znaki informacyjne, piktogramy, syreny alarmowe. Instalacja SAP. 

Nazwa budynku: Terenowa Stacja Przyrodnicza Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Spale
 

Adres budynku: ul. Wojciechowskiego 14, 97-215 Spała
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Mirona Werkowska, 44 710 - 16 - 47, e-mail: mirona.werkowska@biol.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Obiekt posiada wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku od strony ul. Wojciechowskiego z podjazdem i poręczą. Szerokość drzwi ok. 115 cm. Klamka na wysokości 85 - 115 cm. Podjazd do budynku od strony bocznej klatki schodowej. Drzwi o szer. ok. 130 cm, klamki na wysokości 85 - 115 cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze w większości płaskie. Na parterze znajduje się aula wykładowa z dodatkowym wejściem z zewnątrz (ze schodami oraz podjazdem z poręczą). Na parterze zlokalizowana jest recepcja, sale dydaktyczne i sala rekreacyjna. Drzwi do auli dwuskrzydłowe szer. ok 140 cm, klamki na wysokości od 85 do 115 cm. Na I i II piętro, gdzie są pokoje i sale rekreacyjne, brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy. Wszystkie drzwi do pomieszczeń na parterze zaprojektowano o minimalnej szerokości w świetle ościeżnic 100 cm. W laboratoriach utworzono stanowisko z wykorzystaniem konstrukcji stołów laboratoryjnych umożliwiającej korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach. Pokój z łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowano na parterze. Powierzchnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter budynku.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (parter + 2 kondygnacje), brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się recepcja, sala konferencyjna, sale dydaktyczne, sale rekreacyjne na parterze, 19 pokoi z pełnym węzłem sanitarnym (na parterze, I i II piętrze). Na parterze pokój 1 os. (dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, szerokość drzwi 90 cm). 
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik, który służy pomocą.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm) znajdują się na parterze. Ponadto sanitariaty ogólnodostępne znajdują się na każdej kondygnacji. Pokoje gościnne wyposażone są w sanitariaty z kabinami prysznicowymi, na parterze w 1 pokoju (dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością) w łazience nie zamontowano kabiny prysznicowej. 
 

Dojazd do budynku: Dojazd transportem własnym.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajduje się oznaczone miejce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
 

Adres budynku: Łódź ul. Tamka 12
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Grażyna Sieradzka 42 635 41 17 , kom. 660 406 196 grazyna.sieradzka@chemia.uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy Tamka, 7 stopni , drzwi otwierane automatycznie na szerokość 2m. Wejście dla osób niepełnosprawnych: platforma usytuowana od stony północnej głównego budynku przy wjeżdzie na parking, wejście na poziom parteru bez schodów. Drzwi o szerokośći 90 cm, klamka na wys.102 cm. Budynek nr 1 3-kondygnacyny z winadą, połączony łącznikem parterowym z budynkiem 4-kondygnacyjny z windą ( poziom -1 do +2)Szerokość drzwi do windy 90 cm.Do budynku można wejść wejściem usytuowanym w drugim łączniku przy Dużej Auli na poziom zerowy bez żadnych barier architektonicznych ( od strony południowej).
 

Opis wnętrza budynku: Obiekt składa się z 4 budynków. Budynek nr 1 3-kondygnacyjny połączony łącznikem parterowym z pokojami biurowymi, od stony północnej z budynkiem nr 4 4-kondygnacyjnym, budynki połączone są również od strony południowej holem i  aulą. W budynkach wysokich windy. 
Komunikacja wewnątrz budynku: W budynkach są dwie windy oraz 4 klatki schodowe.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku głównym  znajduje się Dziekanat,Sala Rady Wydziału , sale wykładowe, szatnia ora toalety ( w tym jedna dla osób niepełnosprawnych). 
Procedury w budynku    Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomach - nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakich kolwiek problemów przy wejściu ( głównym i dla osób niepełnosprawnych) jest portiernia, gdzie pracownik ochrony udzieli informacji i służy pomocą. 
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety (w tym dla niepełnosprawnych) znajdują się na parterze oraz na wyższych piętrach budynku nr 1 i nr 4 ( winda).
 

Dojazd do budynku: Dojazd do budynku tramwajem lub autobusem komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy platformie dla osób niepełnosprawnych znajduję się 1 miejsce z kopertą dla osób z niepełosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy - 1 znacznik umieszczony nad wejściem głównym do budynku od ul. Tamka. 
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane w spodsób czytelny. Na każdym poziomie budynków umieszczone plany ewakuacyjne z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji , wyjściem z budynku oraz miejscem zbiórki(brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych).

Nazwa budynku: Wydział Chemii
 

Adres budynku: Pomorska 163/165
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Joanna Dąbrowska tel. 42 635 57 58, e-mail: joanna.dabrowska@chemia.uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na wysokości 106 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście. 
 

Opis wnętrza budynku: Wejście główne prowadzi do budynku C, który jest budynkiem parterowym. Posiada szerokie korytarze. Wejścia do sal dydaktycznych oraz do pozostałych pomieszczeń mają szerokość 100 cm. Klamki znajdują się na wysokości 106 cm, natomiast włączniki oświetlenia na wysokości 135-140 cm. Budynek połączony jest korytarzami z budynkiem B parterowym oraz z budynkiem A piętrowym. Budynek A nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy, wąskie korytarze). Na terenie obiektu znajduje się również wolnostojący budynek D, do którego wejścia prowadzą dwustopniowe schody.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku A znajdują się 2 klatki schodowe (2 kondygnacje), brak windy.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku C znajdują się: dwa pokoje socjalne, cztery toalety (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami).
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne znajdują się na parterze. Przy portierni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy wejściu głównym do budynku znajduje się jedno miejce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy - dwa znaczniki - 1 znacznik znajduje się na bramie wjazdowej na teren wydziału - 2 znacznik zainstalowany przy wejściu głównym do budynku.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne (brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych).

Nazwa budynku: BUDYNEK D+B
 

Adres budynku: ul. P.O.W. 3/5
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną:  Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Brak schodów przy wejściu do budynku. Do budynku prowadzi również pochylnia. Możliwość podjazdu pod sam budynek autem przez pochylnię. Do budynku prowadzi wejście przez podwójne drzwi szerokie automatycznie otwierane. Szerokość drzwi: 186cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pokoje pracownicze Centrum Obslugi Studenta. Na półpietro można dostaś się windą panoramiczną przeszkloną dla osób z niepełnosprawnościami. Na półpietrze znajdują się również pokoje COS.  Na wyższe kondygnacje można przemieszczać się windą. Do przestrzeni relaksu  oraz 3 sal dydaktycznych oraz 4 pokoi pracowniczych na 3 piętrze (na "ring") prowadzą schodki. Brak mozliwości dostania się do tej przestrzeni osoby na wózku  bez pomocy osób trzecich. Na 1 piętrze znajdują się pokoje władz Wydziału. Na 2 oraz 3 znajdują się sale dydaktyczne w tym aula D208 mieszcząca 241 miejsc. Do auli prowdzą podówjne drzwi o szerokości: 150cm.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się jedna klatka schodowa (4 kondygnacje+piwnica), jedna winda dla osób z niepałnosprawnościami.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek posiada 4 kondygnacje +piwnice oraz hol z półpiętrem. Dwie klatki schodowe w tym jedna współna z budynkiem C. W bydynku znajduje się aula na 241 osób oraz 20 sal dydaktycznych. Na 1 pietrze, w prawym skrzydle zlokalizowane są pokoje pracownicze. Na 3 pietrze znajduje sie przestrzeń do relaksu dla studentów -"ring". Na każdej kondygnacji znajdują się toalety damskie i męskie.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz 3 poziomach – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. W budynku jest winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, na każdej kondygnacji budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca pokonanie schodków do skrzydła w budynku B.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): brak
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: brak
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Winda panoramiczna przeszklona dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiaja dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.
 • Platformy dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich poziomach umożliwiają przemieszczanie się do przylegającego budynku B oraz na półpiętro budynku D.
 • Aula D208 wyposażona jest w pętle indukcyjną dla osób niedosłyszących.
 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy; centrala ppoż.

Nazwa budynku: BUDYNEK A+C
 

Adres budynku: ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Schody przy wejściu do budynku, do budynku prowadzi również pochylnia. Możliwość podjazdu pod sam budynek autem.(do schodów lub pochylni). Do budynku prowadzi wejście przez podwójne drzwi szerokie automatycznie otwierane. Szerokość drzwi: 178cm. Od drzwi wejściowych na parter prowadzą 3 schodki, na których umieszczona jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiajaca wejście na parter budynku.

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie z pochylnią do budynku C na 2 piętro gdzie znajdują się pokoje pracownicze. Na kondygnacjach od 1 do 4 piętra znajdują się pokoje pracownicze, gdzie wszedzie dostanie się osoba na wózku. Budynek C: korytarze płaskie. Jest dostęp dla osoby na wózku do sali Rady Wydziału oraz auli C101 (szerokośc drzwi podwójnych 141cm) oraz sali fokusowej. Budynek C posiada wyjście ewakuacyjne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające wejście do stołówki. Szerokośc drzwi ewakuacyjnych wynosi 160cm a szerokość drzwi wejściowych do stołówki przy pochylni wynosi 135cm.  Na parterze mieszczą się rownież pokoje pracowników administracji wydziału oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja wewnątrz budynku: Budynek A posiada 5 kondygnacji +piwnice. Dwie klatki schodowe.W budynku znajduje się 1 winda. Budynek C posiada 3 kondygnacje. 1 klatka schodowa wspólna z budynkiem D.

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek posiada 5 kondygnacji. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pokoje pracownicze. Na parterze budynku znajduje się przejście do skrzydła budynku B. (na poziomie od 1 do 3 znajdują się platformy dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiajace pokonanie kilku schodków prowadzących do budynku D). W budynku znajduje sie 5 pokoi socjalnych. Na parterze budynku C (połączonego z budynkiem A) znajduje się stołówka. Budynek ten posiada 3 kondygnacje. Znajdują się na nich pokoje pracownicze oraz sala Rady Wydziału oraz aula mieszcząca 241 osób. Budynek C posiada wyjście ewakuacyjne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające wejście do stołówki. Na parterze mieszczą się rownież pokoje pracowników administracji wydziału oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach w budynku A i C – nie wymaga pomocy osób trzecich. Jest winda. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. Przy wejści na schodkach zainstalowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami.

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W budynku A brak toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku C -1 toaleta na parterze.
Dojazd do budynku    Możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym jedna koperta dla osób z niepełnosprawnościami dla budynku A, T i auli.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwiająca dostęp na parter budynku.
 • Winda osobowa umożliwiająca dostęp na każdy poziom budynku.
 • Platforma dla osób z niepełnosprawnościami umozliwiaja pokonanie 4 schodów prowadzących od wejścia na parter budynku.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy; centrala ppoż w portierni budynku A.

Nazwa budynku: BUDYNEK T
 

Adres budynku: ul. Rewolucji 1905r. Nr 39
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Schody przy wejściu do budynku. (9 stopni) Możliwość podjazdu pod sam budynek autem.(do schodów ). Do budynku prowadzi wejście przez drzwi o szerokości 183cm; klamka na wysokości od 92 cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Dostęp na każdą kondygnację windą. Nie wymagana pomocy osób trzecich. Budynek połaczony łącznikiem /pochylnią z budynkiem C. Od 1-4 piętra zanjdują się pokoje pracownicze oraz sale wykładowe i pracownie komputerowe.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Budynek posiada 5 kondygnacji +piwnice. Jedna klatka schodowa. Budynek połaczony łącznikiem z budynkiem C.  W budynku znajduje się 1 winda.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek posiada 5 kondygnacji+piwnice. Na parterze znajduje się duzy hol. Na kondygnacjach od 1 do 4 znajdują się pokoje pracownicze. Na parterze znajdują się  1 sala dydaktyczna i 3 pracownie komputerowe. Na pietrach od 2-4 znajdują się 2 sale dydaktyczne oraz 6 pracowni komputerowych. Na poziomie 1 piętra budynek połaczony jest łącznikiem z budynkiem C. Łącznik umożliwia przemieszczenie się osób na wózkach do części C, gdzie znajduje się aula wykładowa mieszcząca 242 miejsca.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na 4 piętrach – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. W budynku jest winda osobowa.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): brak
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym jedna koperta dla osób z niepełnosprawnościami dla budynku A, T i auli.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwia dostęp na parter budynku.
 • Winda osobowa umożliwia dostęp na każdy poziom budynku.
 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.


Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy; centrala ppoż.

Nazwa budynku: BUDYNEK AULA
 

Adres budynku: ul. Rewolucji 1905r. Nr 39
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Schody przy wejściu do budynku (11stopni). Do budynku prowadzi również pochylnia. Możliwość podjazdu pod sam budynek autem (do schodów lub pochylni). Do budynku prowadzi wejście przez podwójne drzwi szerokie, automatycznie otwierane. Szerokość drzwi:  150cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Dostęp na każdą kondygnacje windą. Nie wymagana pomocy osób trzecich. (oprócz przejścia łącznikiem do budynku E). Z poziomu parteru wejście do auli głównej Wydziału mieszczącej 402 miejsca. Wejście do auli podówjnymi drzwiami z obu stron auli z parteru oraz jednymi podówjnymi drzwiami z poziomu 1 piętra. Drzwi o szerokości 140cm. Osoba na wózku ma możliwość przemieszczania sie po całym budynku auli (oprócz przejścia łącznikiem do budynku E).
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Budynek skałda się z dwóch kondygnacji +piwnice. Jedna winda. Jedna klatka schodowa oraz klatka schodowa -łącznik z budynkiem E.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Na parterze znajduje się wejście do auli głównej . Aula posiada 402 miejsca. Na 1 piętrze znajduje się bufet oraz drugie wejście do auli. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz 1 piętrze – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. W budynku jest winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Na parterze budynku auli oraz na I piętrze znajdują się toalety dla osób z niepelnosprawnościami.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym jedna koperta dla osób z niepełnosprawnościami dla budynku A, T i auli.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami jest przy wejściu do budynku.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni budynku T połaczonego z budynkiem auli znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy;  jest centrala ppoż dla budynku auli.

Nazwa budynku: BUDYNEK E
 

Adres budynku: UL. Rewolucji 1905r. 37/39
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Schody przy wejściu do budynku (7 stopni).  Możliwość podjazdu pod sam budynek autem (do schodów lub windy dla osób z niepełnosprawnościami). Do budynku prowadzi wejście przez podwójne drzwi szerokie, automatycznie otwierane. Szerokość drzwi:  186cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. 2 windy, w tym jedna prowadząca na każdą kondygnację budynku. Nie wymagana pomóc osob trzecich dla osoby na siedzącym wózku (poza przejściem do budynku auli-schody). Dostep do sal dydaktycznych, komputerowych  oraz pokoi pracowniczych i biblioteki-zapewniony.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Budynek posiada 4 kondygnacje+ piwnice.  2 windy, w tym jedna wykorzystywana tylko przez pracowników Bliblioteki, zjeżdżająca do magazynu książek. 3 klatki schodowe, w tym jedna -łącznik z budynkiem auli.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek posiada 4 kondygnacje+ piwnice. W piwnicy znajduje się magazyn książek Biblioteki Wydziału. Na parterze znajduje się szatnia, portiernia, dwa pokoje pracownicze oraz 6 sal dydaktycznych. Na pietrach od 1 do 3 znajdują się łącznie: 4 pracownie komputerowe oraz 15 sal dydaktycznych. Na 3 piętrze znajduje się Biblioteka Wydziałowa obejmująca czytelnię oraz pokoje pracownicze.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na 3 piętrach – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. W budynku jest winda osobowa.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku przy szatni.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym jedna koperta dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwiająca dostęp na parter budynku.
 • Winda osobowa umożliwia dostęp na każdy poziom budynku.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy; centrala ppoż w portierni budynku E.

Nazwa budynku: BUDYNEK F
 

Adres budynku: UL. Rewolucji 1905r. 37/39

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Administrator-Jolanta Maliszewska Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego; tel. 42 635 52 76; jolanta.maliszewska@uni.lodz.pl 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku. Schody przy wejściu do budynku (3 stopni) oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość podjazdu pod sam budynek autem (do schodów lub pochylni). Do budynku prowadzi wejście przez  drzwi o szerokości  189cm.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. 1 winda prowadząca na każdą kondygnację budynku. Nie wymagana pomoc osób trzecich dla osoby na siedzącym wózku (poza przejściem do budynku auli-schody). Dostęp do sal dydaktycznych, komputerowych  oraz pokoi pracowniczych i biblioteki-zapewniony.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Budynek posiada 3 i pół kondygnacji +piwnice. 1 winda osobowo/towarowa. Dwie klatki schodowe.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Budynek posiada 3 i pół kondygnacji +piwnice. Na parterze znajdują się 3 sale dydaktyczne oraz pokoje pracownicze. Na 1 piętrze znajdują się łącznie 3 pracownie komputerowe oraz 1 sala dydaktyczna. Na 2 piętrze znajdują się pokoje pracownicze.  W budynku są dwa pokoje socjalne.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na 2 piętrach – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą. W budynku jest winda osobowo/towarowa.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): brak
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe, w tym dwie koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Podjazd dla osob z niepełnosprawnościami jest przy wejściu do budynku.
 • Winda osobowo/towarowa umozliwa dostęp na każdy poziom budynku.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, są wizualne systemy ewakuacyjne -piktogramy (podświetlane oraz fluorescencyjne), na portierni znajduje się tuba nagłaśniająca-dżwiękowy sygnał ostrzegawczy; centrala ppoż w portierni budynku E połaczonego z budynkiem F.

Nazwa budynku: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 

Adres budynku: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Aneta Sadach, 42 635 68 18, aneta.sadach@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Do budynku prowadzą: wejście główne od ul. Pomorskiej (strona północna) oraz wejście boczne (strona zachodnia). Oba wejścia są płaskie – bez stopni i pochylni. Są wyposażone w podwójne, szerokie (ponad 200 cm), szklane drzwi otwierane automatyczne.  Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod wejście. Recepcja znajduje się przy wejściu bocznym (od strony zachodniej). Została oznaczona dużym pomarańczowym napisem pionowym na białym tle. 
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Każde z pięter budynku zostało oznaczone innym kolorem. Ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) o szerokości powyżej 120 cm. Schody posiadają poręcze po obu stronach oraz wyróżniającą się fakturę. Drzwi do sal mają szerokość ok. 89 cm w świetle ościeżnicy. Klamki na wysokości od 104 cm do 111 cm. Większość włączników znajduje się na wysokości ok. 125 cm.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się 5 klatek schodowych łączących 6 kondygnacji. Budynek posiada 4 windy, które otwierają się i zamykają automatycznie oraz są wyposażone w system zatrzymujący ich zamykanie, jeżeli jakikolwiek przedmiot /osoba przeszkodzą w ich zamknięciu. Wszystkie są wyposażone w poręcze po obu stronach. Szerokość kabin dźwigów bez poręczy wynosi ok. 95 cm (oraz długość ok. 138 cm i 205 cm). Windy posiadają lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny, na pełnej wysokości ściany. Panel sterujący został wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób z dysfunkcją wzroku (przycisk zero dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i oznaczenia pięter za pomocą pisma Braille’a). Windy posiadają wyświetlacz oraz udzielają komunikatów głosowych informujących o numerze piętra.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: Plany budynku opisane czcionką bezszeryfową znajdują się na ścianie na lewo od wejścia głównego oraz na ścianie znajdującej się naprzeciw wejścia głównego, w tylnej części budynku. Na poszczególnych piętrach na ścianach znajdują się plany danej kondygnacji, zaś na filarach – drogowskazy kierujące do określonych sal. Szatnia znajduje się na poziomie -1; aule wykładowe i sale dla studentów – na poziomach: -1, 0, 1, 2; dziekant – na poziomie 3; sekretariaty i pokoje pracownicze – na poziomach 3 i 4, bufet FilMil – na poziomie 0.
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów pomocą służą pracownicy i pracowniczki portierni. Osoby chcące skorzystać z obniżonej lady w dziekanacie w pokoju nr 3.53 są obsługiwane przy biurku po prawej stronie od wejścia, zaś w pokoju 3.38 - przy biurku po lewej stronie od wejścia. W bibliotece pomocą w dostępie do regałów w czytelni służy obsługa. Obniżone stanowisko obsługi w bibliotece znajduje się po lewej stronie za ciągiem lad. Zamówione książki można również odbierać z książkomatu znajdującego się przy wejściu bocznym.
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest dostępna na każdym z pięter (w tylnej części budynku). Toalety są wyposażone w uchwyty po obu stronach toalety oraz baterie umywalkowe z przedłużonym uchwytem.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się dwa parkingi: parking główny, położony przed wejściem głównym (wjazd od ul. Pomorskiej) z 4 wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami (za budynkiem, po prawej stronie, w pobliżu wejścia bocznego); parking jest dostępny dla pracowników i pracowniczek Wydziału posiadających pilot lub kartę otwierającą szlaban. Istnieje możliwość wjazdu na teren parkingu i postoju krótkoterminowego (do 15 min.). W tym celu należy skorzystać z domofonu znajdującego się przy szlabanie; parking boczny (dojazd ulicą Debicha od ul. Narutowicza) z 4 wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami (za szlabanem, po prawej stronie); parking jest dostępny dla studentów i studentek posiadających pilot lub kartę otwierającą szlaban.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Dwa znaczniki Totupoint (przy głównym i bocznym wejściu do budynku).
 • W windzie oznaczenia pięter za pomocą pisma Braille’a.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Budynek posiada drzwi dymoszczelne celem uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz wydzielenia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej. Budynek jest ponadto wyposażony w instalację tryskaczową i kurtyny dymowe. Podczas ewakuacji windy automatycznie zjeżdżają na poziom 0. Drzwi wejściowe do budynku oraz ewakuacyjne otwierają się samoczynnie. Drogi ewakuacji są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki i oświetlenie ewakuacyjne. O alarmie informuje sygnał dźwiękowy i świetlny (uruchamiany w strefie, w której załączony został alarm). Ewakuację przeprowadzi przeszkolony zespół mający za zadanie koordynować bezpieczne opuszczenie budynku. Jeżeli ewakuacja nie jest możliwa, należy przedostać się do pomieszczenia z drzwiami o podwyższonej odporności (sali z kolorowymi drzwiami), a następnie zadzwonić pod numer 42 664 51 06, podać numer sali, w której się przebywa, i krótko opisać swoją sytuację. Zadaniem zespołu ewakuacyjnego jest, między innymi, pomoc i asystowanie osobom ze szczególnymi potrzebami podczas opuszczania budynku lub pomoc w przedostaniu się do pomieszczenia z drzwiami o podwyższonej odporności. 

Nazwa budynku: Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego


Adres budynku: ul. Kamińskiego 27A 90-219 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostępność architektoniczną: Janusz Frenkel- kierownik administracyjny, janusz.frenkel@uni.lodz.pl, tel. 602285457


Opis wejścia do budynku:

 • Wejście główne do budynku jest oznakowane. Do tego wejścia prowadzą drzwi o szerokości 140 cm. Szerokość skrzydła otwieranego ma 94 cm. Klamka jest na wysokości od 90 cm do 120 cm.
 • Przed wejściem głównym jest podjazd dla wózków. Jest możliwy dowóz osoby z niepełnosprawnością pod samo wejście.


Opis wnętrza budynku:

W całym budynku korytarze są płaskie. Dostęp do pomieszczeń w głównym budynku nie wymaga pomocy osób trzecich. Utrudniony jest bezpośredni dostęp do Sali wykładowej 47 i pokoi wykładowców, które mieszczą się w starszej części budynku. Do tych pomieszczeń jest zapewniony dostęp alternatywny przez pracownię informatyczną.


lość kondygnacji: 5


Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 2 klatki schodowe. Część budynku jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami (klatka wewnętrzna). Główna część budynku wyposażona w windę obsługującą wszystkie kondygnacje od kondygnacji -1 do 3.


Rozkład pomieszczeń w budynku

 • Poziom 0 (Parter): Dziekanat, portiernia, szatnia, toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), wejście do bibliotek Instututu Historii dydaktycznych
 • Poziom 1: sale wykładowe, aula, pokoje wykładowców, toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami)
 • Poziom 2: sale wykładowe, pokoje wykładowców, toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami)
 • Poziom 3: sekretariat Instytutu Historii UŁ, pracownia informatyczna, pokoje wykładowców, toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), sala wykładowa nr 47 (w starszej części budynku), do której nie ma bezpośredniego dostępu, jest dostęp alternatywny przez pracownię informatyczną.


Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Toalety ogólne i toalety dla osób z niepełnosprawnościami są na każdym poziomie, z wyjątkiem kondygnacji -1.


Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej lub transportem własnym.

 

Parking (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, w tym jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone znakiem poziomym).

 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy - 1 znacznik znajduje się przy wejściu głównym.
 • Pętla indukcyjna jest w Sali wykładowej 47. Nie mamy przenośnych pętli indukcyjnych.
 • Nie ma aktualnej tablicy informacyjnej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona znakami informacyjnymi w sposób czytelny i zrozumiały. W budynku jest dźwiękowy system ewakuacyjny, nie ma wizualnych systemów ewakuacyjnych. Mamy jedno krzesło ewakuacyjne. Brak wyznaczonych miejsc oczekiwania dla osób z niepełnopsrawnością ruchową.

Nazwa budynku: Kompleks budynków Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, jako podnajemca Szkoła Języka Angielskiego UŁ.
 

Adres budynku: Narutowicza 65, Lindleya 3/5, Lindleya 5
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Amilkar Kosiński; 42 635 61 48; amilkar.kosinski@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną, wjazd tylnym wejściem do budynku (pochylnia). Miejsce przed pochylnią oznakowane. Pozostałe trzy wejścia, w tym główne,  bez przystosowania (progi i schody, wiatrołap z drzwiami wahadłowymi.
 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Budynek trzypiętrowy. Łączność pomiędzy budynkami jedynie na poziomie I piętra. Pełna możliwość komunikacji dla osób na wózkach jedynie w części od stronu ulicy Lindleya 3/5 (jedna winda). Brak jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy I piętrem a parterem i piętrem II w budynku od strony ulicy Narutowicza 65. Sale dla studentów znajdują się na parterze i pozostałych piętrach budynków. Aule na II i III piętrze.  Aula im. prof Tadeusza Kotarbńskiego( II piętro od strony ul. Narutowicza 65) bez dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Drugie drzwi komunikujące z budynkiem od strony Lindleya 3/5 gdzie znajduje się winda o szerokości 82 cm. Drzwi główne do tej auli jednoskrzydłowe szer. ok 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać  na poziom -1 -3. Szerokość drzwi do windy standardowa. Wszystkie drzwi łączące starą część budynku przy Lindleya 3/5 z nową częścią dydaktyczną przy Lindleya 5 spełniają wymogi ognioodporności. Waga 80 kg. Szerokść 100 cm, otwierane do wewnątrz, wymagają dużej siły nacisku niemożliwej do uzyskania z poziomu wózka inwalidzkiego.
 

Komunikacja wewnątrz budynku: Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na poziomie -1, gdzie można się dostać windą. Dodatkowo na parterze, na tyłach budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się ogólnodostępna sala obsługi studentów/doktorantów, sala konferencyjna, pokoje terapeutyczne, sala relaksu, pokój socjalny, dwie toalety (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami).
 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze i pozostałych poziomach – nie wymaga pomocy osób trzecich jedynie w przypadku budynku od strony ul. Lindleya 3/5. W  budynku od strony ulicy Narutowicza 65 dostęp ten jest ograniczony tylko do poziomu I piętra.  
 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na parterze.
 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami komunikacji miejskiej.
 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajduje się miejce parkingowe ( jedna koperta) dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
   

Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
 

Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych. W budynku brak krzeseł ewakuacyjnych.

Nazwa budynku: Budynek A Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
 

Adres budynku: Pomorska 149/153 90-236 Łódź
 

Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Małgorzata Frątczak, 42 635 57 47, malgorzata.fratczak@uni.lodz.pl
 

Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście do budynku od strony południowej, ze stopniami oraz pochylnią. 2 pary rozsuwanych drzwi o szerokości 190cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod schody i podjazd do budynku. 

 

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się aule wykładowe i sale dla studentów, a także Dziekanat, Dział Administracji, Archiwum UŁ oraz Studium Języków Obcych UŁ. Aule poziomowane pomiędzy parterem a poziomem -1. Wjazd dla wózków inwalidzkich do obu aul z poziomu -1 przez drzwi  dwuskrzydłowe na korytarzu o szerokości 190cm oraz drzwi do auli o szerokości 125cm. Klamki na wysokości od 105 do 110 cm. W budynku na parterze znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, którą można się dostać tylko na poziom -1. Szerokość drzwi do platformy dla niepełnosprawnych 102 cm. Na pozostałe piętra brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 

Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 3 klatki schodowe, z których dwie są 4 kondygnacyjne z piwnicą oraz jedna 7 kondygnacyjna z piwnicą, brak wind.

 

Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się portiernia, szatnia, strefa relaksu, 2 sale konferencyjne, Dziekanat, Dział Administracyjny, pokoje pracownicze, Archiwum UŁ, Studium Języków Obcych, 2 aule, 4 sale wykładowe, 10 sal informatycznych, 8 toalet, w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie -1 nie wymaga pomocy osób trzecich. Dostęp do pozostałych poziomów wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów na miejscu jest pracownik portierni, który służy pomocą lub w godzinach pracy działu administracyjnego pracownik administracji.

 

Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych), 5 znajduje się na parterze, 3 na poziomie -1, gdzie można się dostać za pomocą platformy dla niepełnosprawnych. 

 

Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej, przystanek znajduje się w odległości 300 metrów od budynku. Dojście do budynku od strony wschodniej chodnikiem oraz schodami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dojście do budynku od strony zachodniej drogą wewnętrzną bez chodnika ze stromy podjazdem o nachyleniu 30 stopni. Możliwe dojście alternatywne wymagające nadłożenia drogi ale bez barier. 

 

Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym dwie koperty dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie wspomagające:

 • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Totupointy - trzy znaczniki - jeden znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku, drugi znacznik na wschodnim podejściu do budynku od strony budynków Wydziału Chemii przy Pomorskiej 163 a trzeci znacznik zainstalowany jest na podejściu do budynku od strony Wydziału Zarządzania i drogi dojazdowej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

   

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych, w budynku brak urządzeń do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

  Nazwa budynku: Budynek B Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
   

  Adres budynku: Pomorska 149/153 90-236 Łódź
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Małgorzata Frątczak, 42 635 57 47, malgorzata.fratczak@uni.lodz.pl
   

  Opis wejścia do budynku: Wejście do budynku przez Budynek A dwoma łącznikami z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 188cm, klamka na wysokości 108cm.
   

  Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Budynek 7-kondygnacyjny z piwnicą z 3 wieżami 8-kondygnacyjnymi z piwnicą. W budynku po stronie prawej od wejścia znajdują się sale dydaktyczne, pracownie informatyczne oraz specjalistyczne. Po stronie lewej od wejścia znajdują się pokoje pracownicze oraz pomieszczenia  gospodarcze. W budynku zamontowana jest 1 winda z drzwiami zsuwanymi na lewy bok o szerokości 84cm z dostępem do 7 kondygnacji budynku, dostęp do 8 kondygnacji za pomocą schodów. Dostęp do poszczególnych pięter po wyjściu z windy przez drzwi  dwuskrzydłowe na korytarzu o szerokości 188cm, klamki na wysokości od 105cm do 108cm. 
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się 3 klatki schodowe 8-kondygnacyjne z piwnicą, 1 winda w klatce środkowej.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się  6 sal wykładowych, 8 sal informatycznych, 20 pracowni specjalizacyjnych, 12 toalet oraz pomieszczenia pracownicze i gospodarcze. Żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń od poziomu piwnicy do poziomu 7 nie wymaga pomocy osób trzecich. Dostęp do poziomu 8 wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów na miejscu jest pracownik portierni, który służy pomocą lub w godzinach pracy działu administracyjnego pracownik administracji.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Toalety ogólnodostępne, na kondygnacji od 1 do 7 po dwie toalety, żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy i na kodygnacji 8 brak toalet.
   

  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej, przystanek znajduje się w odległości 300 metrów od budynku. Dojście do budynku od strony wschodniej chodnikiem oraz schodami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dojście do budynku od strony zachodniej drogą wewnętrzną bez chodnika ze stromy podjazdem o nachyleniu 30 stopni. Możliwe dojście alternatywne wymagające nadłożenia drogi ale bez barier. 
   

  Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują się miejca parkingowe w tym dwie koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy - trzy znaczniki - jeden znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku, drugi znacznik na wschodnim podejściu do budynku od strony budynków Wydziału Chemii przy Pomorskiej 163 a trzeci znacznik zainstalowany jest na podejściu do budynku od strony Wydziału Zarządzania i drogi dojazdowej.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych, w budynku brak urządzeń do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

  Nazwa budynku: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
   

  Adres budynku: 90-238 Łódź ul. Banacha 22
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Małgorzata Gajewska,tel. -42 635 59 47, malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl
   

  Opis wejścia do budynku: Główne wejście do budynku posiada podjazd dla osob niepełnosprawnych i automatycznie otwierane drzwi.
   

  Opis wnętrza budynku: Budynek w kształcie kwadratu ( w środku patio). Najwyższy budynek 3 piętrowy posiada windę. Budynki połączone między sobą korytarzami.
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: Komunikacja schodami, windą, szerokimi korytarzami bez progów.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: Parter budynku: szatnia, aula, sale wykładowe, pracownie komputerowe, toalety oraz toaleta dla osob niepełnosprawnych. Na I piętrze: sale wykladowe, pracownie komputerowe,pokoje pracownicze,dziekanat oraz toalety. Na II i III piętrze: sale wykładowe i pokoje pracownicze oraz toalety.
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Na każdej kondygnacji znajdują się toalety. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na parterze budnyku w części B
  Dojazd do budynku    Dojazd komunikacją miejską, lub własnym transportem od ul. Matejki lub od ul. Pomorskiej drogami wewnętrznymi
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Na parginku dla studentów (wjazd od ul. Pomorskiej znajduje się wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami), dla pracownika UŁ wydzielone miejsce na pargingu pracowniczym.
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy - jeden znaczniki - przy drzwiach wejściowych.
  • Pętla indukcyjna w auli dla osób słabosłyszących.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

   

  Wstęp dla psa przewodnika: Bez przeszkód
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

  Nazwa budynku: Wydział Nauk Geograficznych
   

  Adres budynku: 90-139 Łódź ul. Kopcińskiego 31
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną:  Aleksandra Nasalska 42 665 59 04 (507 465 435) aleksandra.nasalska@geo.unilodz.pl
   

  Opis wejścia do budynku: Wejście do budynku  po terenie płaskim. Szerokość drzwi 100  cm, uchwyt  na wysokości 90 cm.  Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście.
   

  Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się aula wykładowa, biblioteka, szatnia, bufet. Drzwi do korytarza auli o szeropkości 90 cm, do samej auli 97 cm . Klamki na wysokości  111 cm. Na parterze są dwie windy, którymi można dostać się na 4 poziomy. Szerokość drzwi do windy 90 cm. Na I, II , III i IV  piętrze znajdują się pokoje pracowników i sale dydaktyczne. 
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się trzy klatki schodowe (4 kondygnacje ). Są dwie windy.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajduje się na parterze aula, biblioteka, szatnia, bufet, trzy toalety (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami). Na I, II , III i IV  piętrze znajdują się sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i pokoje pracowników.
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze i na pietrach nie wymaga pomocy osób trzecich.     W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni lub pracownik gospodarczy, którzy służą pomocą.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Szatnia i toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0. na pozostałych poziomach znajdują się toalety ogólnodostępne.
   

  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej.
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przy budynku znajdują  się miejsca parkingowe
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupoint znajduje się na ścianie  wejścia  od ul. Kopcińskiego 31 przy portierni i przy wejściu do budynku.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

   

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Brak planu ewakuacji.

  Nazwa budynku: Wydział Nauk o Wychowaniu
   

  Adres budynku: ul. Pomorska 46/48 (budynek A i B)
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Iwona Wesół - 6655739, iwona.wesol@uni.lodz.pl  Jakub Zając 6655885 jakub.zajac@uni.lodz.pl
   

  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd komunikacją miejską. Do wejścia można podjechać samochodem od strony parkingu.

   

  Parking (w tym dla osób z niepełnosprawnościami):  Przy budynku jest miejsce do parkowania dla osoby niepełnosprawnej oraz wejście płaskie do budunku A i B.


  Opis wejścia do budynku:

  Wejście do budynku od strony ulicy ma barierę w postaci stopni, ale dostępna jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi wynosi 101 cm. Klamka jest na wysokości 101,5 cm.
  Do budynku A od strony parkingu prowadzą drzwi wejściowe o szerokości 100 cm.
  Do budynku B prowadzą drzwi wejściowe o szerokości 122,5 cm. wysokość klamek 101,5 cm. Problem z dostępem w związku z kilkoma schodami prowadzacymi do windy.


  Opis wnętrza budynku: W obudwu budynkach są płaskie korytarze.

  • W budynku A na parterze znajduje się Dziekanat. Na pietrach sale wykładowe oraz pokoje pracowników. W budynku A jest winda.
  • W budynku B na parterze znajduje się Aula i Biblioteka a na piętrach pokoje katedr Wydziału. Drzwi do sal wykładowych mają szerokość 90 cm, do Auli i Biblioteki 91,5 cm. Klamki są na wysokości 101,5 cm. W budynku B na piętra nie ma dostepu dla osób poruszajacych się na wózku.

   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku A znajdują się 2 klatki schodowe (5 kondygnacji), jest winda i platforma dla niepełnosprawnych. W budynku B nie ma windy, do komunikacji służy główna klatka schodowa.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku A znajduje się dziekanat, biuro dziekana, szatnia oraz sale wykładowe i pokoje pracowników administracji. Na 2 i 3 pietrze są toalety dla niepełnosprawnych. W budynku B znajduje się Aula i Biblioteka, a na piętrach pokoje jednostek org. wydziału.


  Procedury w budynku: W budynku A dostep do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku problemów jest pracownik portierni, który służy pomocą oraz pracownik administracji. W budynku B na parter dostep jest bez problemu, natomiast na pietra brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.
   

  Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W budynku A są toalety ogólnodostępne. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są na 2 i 3 piętrze. Jest winda. W budynku B toalety ogólnodostepne są tylko na parterze. 


  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy zewnetrzne.
  • W Auli znajduje się pętla indukcyjna. 


  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji oznaczona poprzez znaki informacyjne, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacji.

  Adres budynku: Alei Scheiblerów 2
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Iwona  Wesół, tel. 42-6655739, e-mail: iwona.wesol@uni.lodz.pl  lub Marzena Maj, tel. 42-6356614, e-mail: marzena.maj@uni.lodz.pl
   

  Opis wejścia do budynku
  Do budynku od strony ulicy jest wejście drzwiami obrotowymi o szerokości skrzydła 144 cm a następnie znajdują się drzwi przejsciowe do holu głownego o szerokości 131 cm , wysokość klamki 105 cm. Drugie wejście do budynku drzwiami obrotowymi znajdują się z boku budynku i prowadzi bezpośrednio na hol głowny do recepcji i szatni i wind.
   

  Opis wnętrza budynku
  Korytarze płaskie. Od 1 do 4 poziomu na korytarzach znajdują się 2 pary przeszklonych drzwi, w tym 1 para to drzwi Ppoż. Drzwi o szerokości 117 cm, wysokość klamki 105 cm. W budynku C na parterze  znajdują się   2 aule, szatnia, bufet, oraz sala pracy cichej dla studentów. Na I pietrze znajdują sie  sale wykładowe oraz Aula turkusowa, a także pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Na II pietrze znajduja sie sale wykładowe oraz pokój administratora budynku i gabinet Dziekana Wydziału. Na III pietrze znajdują sie pokoje wykładowców, sale wykładowe oraz aula pomarańczowa. Na IV pietrze znajduja się pokoje wykładowców oraz pokój dla matki z dzieckiem. Klamki na wysokości 110 cm. Drzwi do sal wykładowych szer. 90 cm, do Auli  100 cm cm.  W budynku C znajdują się 2 windy 
   

  Komunikacja wewnątrz budynku
  W budynku C znajdują się 3 klatki schodowe (5 kondygnacji), są 2 windy. 
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku
  W budynku C na parterze znajdują się: 2 Aule, szatnia, bufet, oraz sala pracy cichej dla studentów. Na 1 pietrze znajdują się: sale wykładowe oraz Aula turkusowa, a także pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Na 2 piętrze znajdują się: sale wykładowe oraz pokój administratora budynku i gabinet Dziekana Wydziału. Na 3 pietrze znajdują sie pokoje wykładowców, sale wykładowe oraz aula pomarańczowa. Na IV pietrze znajduja się pokoje wykładowców oraz pokój dla matki z dzieckiem
   

  Procedury w budynku
  W czesci prawej  budynku C dostep do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. Natomiast w częsci lewej budynku gdzie znajdują się przeszklone, ciężkie drzwi osoba na wózku wymaga pomocy osoby trzeciej. Na 4 piętrze w dwóch parach dzrwi przeciwpożarowych zostały zamontowane elektrozaczepy ułatwiające poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, które zwalniaja się w trakcie uruchoimienia alarmu. 


  Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): 
  W budynku C są toalety ogólnodostępne. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji. Znajduje się w nich system przywoławczy wzywający pomoc. Zamontowane są również czujki ruchu automatycznie zapalające światło. Są 2 windy. 

   

  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd komunikacją miejską.
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

  Od ulicy Lindleya znajduje się parking dla pracowników z miejscem parkingowym dla osoby z niepełnosprawnością (pracownik). Zamontowane zostały również progi krawężnikowe ułatwiające dojazd z parkingu osobie na wózku inwalidzkim.
   

  Wyposażenie wspomagające

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • W budynku są 2 windy.
  • w Aulach znajdują się mobilne pulpity dla niepełnosprawnych z regulacją wysokości blatu oraz panele frontowe przeznaczone na wózki inwalidzkie.
    

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja
  Droga ewakuacji oznaczona poprzez znaki informacyjne. Miejsce zbiórki znajduje się  przy  budynku od strony Alei Scheiblerów i jest oznaczone

  Nazwa budynku: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
   

  Adres budynku: Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Dagmara Wonia - tel 42 635 46 35, tel. 663 977 355, dwonia@wpia.uni.lodz.pl
   

  Informacja: 

  • Jednostki WPiA zajmujące się obsługą studenta oferują różnorodne formy komunikacji - stacjonarną, telefoniczną, mailową z uwzględnieniem szczególnych potrzeb, w szczególności osób z dysfunkcjami słuchu oraz cudzoziemców.
  • WPiA jest również przygotowany na przyjmowanie studentów ze specjalnymi potrzebami w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej. International Office zapewnia w razie potrzeby indywidualne mediacje wykładowca – student (głównie w zakresie różnic kulturowych, które rzutują na oczekiwania związane z procesem edukacyjnym).
  • W Dziale Obsługi Studenta zostały wyodrębnione pokoje cichej obsługi studenta (poziom 2, beczka A i B) - na spotkanie student może umówić się po uprzednim kontakcie mailowym.
  • W Bibliotece WPiA jest pokój cichej nauki dla studentów ze szczególnymi potrzebami (poziom 0, beczka C). 
  • Na stronie internetowej WPiA została uruchomiona podstrona “Wsparcie-dostępność" w celu rozpowszechniania informacji o wsparciu przysługującym studentom ze szczególnymi potrzebami oraz pracownikom zobowiązanym do ich uwzględniania.

   

  Opis wejścia do budynku: Do budynku prowadzą utwardzone dojścia, pozbawione krawężników,  pokryte powierzchnią o zróżnicowanej fakturze, z kostki brukowej i gresu. W budynku znajdują się cztery wejścia bez stopni i pochylni znajdujące się od strony ulic Kopcińskiego i ul. Pomorskiej oraz od strony Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Wszystkie wejścia do budynku są wejściami bezprogowymi i pokryte są powierzchniami antypoślizgowymi. Wejścia od strony ulic Kopcińskiego oraz od ul. Pomorskiej posiadają drzwi rozsuwne, otwierane automatycznie. Szerokość wejścia drzwi rozsuwnych 242 cm. Wejścia od strony Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska otwierają się za pomocą uchwytów , szerokość wejścia  106,5 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście (dot. wejść od strony ul. Kopcińskiego i Pomorskiej). Drzwi wejściowe są oświetlone i oznaczone piktogramem. 

   

  Opis wnętrza budynku:

  Budynek WPiA pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest  budynkiem sześciokondygnacyjnym, składającym się z trzech budynków A, B i C  połączonych ze sobą przeszklonym atrium. Na poziomie 0 znajdują się : portiernia, biblioteka, bufet, aula, sala Rady Wydziału, sale dydaktyczne oraz toalety w tym toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  Drzwi do auli o szerokości 105 cm, klamki na wysokości od strony zewnętrznej auli 107 cm, od wewnątrz 96 cm. Na poziomie 0 znajdują się cztery windy, którymi można się dostać na każdą kondygnację. Szerokość wejścia do windy - 90 cm. Na poziomie 1 znajdują się sale dydaktyczne, sale komputerowe, sale seminaryjne oraz toalety. Na poziomie 2 znajdują się aule, sale seminaryjne oraz pomieszczenia obsługi studentów (dziekanaty), toalety. Na poziomie 3 znajdują się aule, sekretariaty katedr, pokoje pracowników naukowych oraz toalety. Na poziomie 4 znajdują się sekretariaty katedr, pokoje pracowników naukowych oraz toalety. Na poziomie -1 znajduje się szatnia, sale dydaktyczne, pomieszczenia kół naukowych i samorządu oraz toalety.Wszystkie drzwi wejściowe znajdujące się w budynku mają szerokość powyżej 90 cm - tym samym wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnopsrawnościami.


  Ilość kondygnacji: 6


  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku znajduje się sześć klatek schodowych (sześć kondygnacji) oraz cztery windy.
  Windy umiejscowione są w budynku B, dwie po każdej ze stron (po  stronie budynku A i po stronie budynku C). Windami można się dostać na każdą kondygnację - przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość.  Windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymała oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.  
  Korytarze w budynku są płaskie pozbawione barier architektonicznych.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: Siedziba WPiA składa się z trzech budynków A, B i C połączonych ze sobą przeszklonym atrium.

  Po wejściu do budynku znajdujemy się w hollu na poziomie 0 - jest to centralnie zlokalizowana przestrzeń komunikacyjna wewnątrz budynku B. Holl wejściowy zawiera w sobie kilka powydzielanych powierzchni (komunikację, kładki metalowe, portiernię, schody wewnętrzne, bufet). Przy hollu głównym  znajdują się również kioski oraz pokoje Kliniki Prawa.

  Poziom -1

  W budynku A - sale dydaktyczne , wejścia do Auli Fioletowej oraz pokoje Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych.
  W budynku B znajduje się szatnia wraz hollem.

  Poziom 0

  W budynku A zlokalizowana jest dwupoziomowo Aula Fioletowa (wejścia do Auli zlokalizowane są z poziomu 0 oraz z poziomu -1),  sale dydaktyczne, Sala Rady Wydziału.
  W budynku C znajduje się Biblioteka Wydziałowa wraz z czytelnią i pokojem do cichej nauki.

  Poziom 1

  W budynku A znajdują się wejścia do Auli Czerwonej oraz sale seminaryjne.
  W budynku B znajdują się aule oraz sale seminaryjne.
  W budynku C znajdują się dwa wejścia do Auli Zielonej oraz dwa wejścia do Auli Niebieskiej, sale dydaktyczne, sale seminaryjne oraz komputerowe.

  Poziom 2

  W budynku A znajduje się dwupoziomowa Aula Czerwona (dwa wejścia), pokoje obsługi studentów (dziekanaty) oraz pokoje Działu Administracyjnego.
  W budynku B znajdują się dwie aule, dziekanat główny, pokoje obsługi studentów (dziekanaty) oraz inne pokoje administracji Wydziału.
  W budynku C znajdują się dwie dwupoziomowe aule: Zielona i Niebieska oraz sale seminaryjne.

  Poziom 3

  W budynku A znajdują się pokoje katedr i zakładów oraz sekretariaty, które usytuowane są wzdłuż korytarzy.
  W budynku B znajduję się Sala Sądowa, aula oraz pokoje katedr, zakładów i sekretariaty.
  W budynku C znajdują się pokoje katedr i zakładów oraz sekretariaty, które usytuowane są wzdłuż korytarzy.

  Poziom 4

  W budynku A i C znajdują się pokoje katedr i zakładów oraz sekretariaty, które usytuowane są wzdłuż korytarzy.
  W budynku B znajdują się  pokoje katedr, zakładów, instytutu oraz sekretariaty.  


  Toalety w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób niebinarnych):

  Wszystkie poziomy obiektu wyposażone są w toalety damskie i męskie (po dwa duże zespoły na każdej kondygnacji) oraz w oddzielne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji w środkowej części Wydziału w budynku B - dwie na każdym piętrze, w bliskiej odległości od wind. Szatnia znajduje się w budynku B na poziomie -1, do której można się dostać z każdej kondygnacji jedną z czterech wind. Poza tym na każdym poziomie znajdują się po dwa duże zespoły toalet damskich i męskich.

  Toaleta uniwersalna (poziom 0 beczka B, przy beczce A - również z myślą o osobach niebinarnych).

  Dodatkowe informacje:

  • Pokój dla rodzica z dzieckiem (poziom 1, beczka B)
  • Portiernia Wydziału, Dział Obsługi Studenta, International Office, Zespół ds. Projektów, a także Biblioteka są przygotowane do obsługi osób niskorosłych i poruszających się na wózku
  • W wypożyczalni Biblioteki znajduje się stanowisko przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (poziom 0, beczka C)
  • W przestrzeni Biblioteki została wyodrębniona Strefa Studenta jako miejsce integracji, nauki indywidualnej i zespołowej oraz relaksu (poziom 0, beczka C) 
  • Różowa skrzyneczka (toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, 4 poziom beczka B przy beczce A)


  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń znajdujących się w budynku nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów na miejscu są pracownicy Działu Administracyjnego oraz portierzy, którzy służą pomocą.


  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej (przystanek autobusowy zlokalizowany jest przed Wydziałem na ul. Kopcińskiego) oraz tramwajami komunikacji miejskiej (najbliższy przystanek zlokalizowany jest na ul. Pomorskiej przy ul. Matejki).
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, w tym trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone znakami poziomymi).
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Przy wejściach do budynku od strony ul. Kopcińskiego oraz od strony ul. Pomorskiej znajdują się totupointy.  
  • Oznaczenia w alfabecie Braille'a znajdują się w każdej z czterech wind.  Poza tym brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  • Na poziomie 0 znajdują się tablice informacyjne.
  • Mamy przenośną pętlę indukcyjną.
    

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały poprzez znaki informacyjne oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. Wydział dysponuje krzesłem do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Brak  wizualnych systemów ewakuacji.

  Nazwa budynku: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych BUDYNEK A
   

  Adres budynku: ul. Narutowicza 59a 90-131 Łódź
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Anita Pietrzak tel. 0-42 635-55-46; 600-730-653; e-mail: anita.pietrzak@wsmip.uni.lodz.pl 
   

  Opis wejścia do budynku: Do budynku można wejść z dwóch stron:

  • wejście pierwsze jest od ul. Składowej. Aby wejść do budynku trzeba pokonanać 2 stopnie. Nastepnie są: drewniane drzwi dwuskrzydłowe (lekka konstrukcja) szerokość jednego skrzydła 90 cm, klamka  na wysokości 108 cm, przedsionek o długości 450 cm z  6 schodami, drzwi wahadłowe, jedno wahadło otwarte nastałe (szerokośc jednago wahadła to 80 cm, wysokość klamki 110 cm),
  • wejście drugie jest od al. Rodziny Scheiblerów. Wejście płaskie bez schodów, drewniane drzwi dwuskrzydłowe (lekka konstrukcja) szerokość jednego skrzydła 90 cm, klamka  na wysokości 108 cm. Aby dostać się na parter budynku należy pokonać  6 stopni, na schodach zamontowana elektryczna platforma dla wózków inwalidzkich, obsługiwana przez portiera po naciśnięciu elektrycznego dzwonka.
    

  Opis wnętrza budynku: Budynek czterokondygnacyjny. Korytarze płaskie.  Budenek wyposażony w windę, którą można dostać się na wszystkie kondygnacje (łącznie z piwnicą). W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sale dydaktyczne. Większość pomieszczeń bezprogowa
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, winda.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: na każdej kondygnacji znajdują się pokoje  pracownicze, sekretariaty jednostek oraz sale dydaktyczne.
   

  Procedury w budynku: W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań pomocą służy portier.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): 1 toaleta w piwnicy, 1 toaleta na I p. 1 na II p. 1 toaleta na parterze plus 1 dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   

  Dojazd do budynku: Możliwość dojazdu komunikacją miejską (tramwaje i autobusy) oraz pociągiem (w sąsiedztwie znajduje się dworzec Łódź-Fabryczna. Od ul. Składowej możliwość skorzystania z miejskich płatnych miejsc poarkingowych (parkomaty).
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Z uwagi na brak parkingu, nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy: 1 znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku od al. Rodziny Scheiblerów.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
    

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, przez znaki informacyjne (podświetlane), brak dźwiękowych systemów ewakuacji, brak planów ewakuacji.

  Nazwa budynku: Budynek Dziekanatu  budynek B
   

  Adres budynku: ul. Składowa 43 90-131 Łódź
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Anita Pietrzak tel. 0-42 635-55-46; 600-730-653; e-mail: anita.pietrzak@wsmip.uni.lodz.pl 
   

  Opis wejścia do budynku: Wejście do budynku od  al. Rodziny Scheiblerów. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie. Z boku wybudowano podjazd. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Szerokość 1 skrzydła 80 cm, wysokość klamki 110 cm. Możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Pierwsze drzwi prowadzą do przedsionka o długości 150 cm.  Drugie drzwi   dwuskrzydłowe otwierane do środka. Szerokość 1 skrzydła 80 cm, wysokość klamki 110. Możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Brak progów do pokonania.
   

  Opis wnętrza budynku: Budynek dwukondygnacyjny. Korytarze płaskie.  Z parteru na I p. można się dostać schodami lub platformą dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia Biura Obsługi Studneta, Biura Dziekana i sala konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia nie posiadają progów.
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Budynek dwukondygnacjny, platforma dla osób niepełnosprawnych.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Biura Obsługi Studenta, Pokój Prodziekanów, pokój informatyka, toalety. Drzwi do pomieszczeń o szerokości 90 cm, klamki na wysokości 110 cm, brak progów. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia pracowników Biura Dziekana, Gabinet Dziekana, toaleta oraz sala konferencyjna. Z parteru na I p. można się dostać schodami lub platformą dla osób niepełnosprawnych.
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga osób trzecich. Problematyczne mogą okazać się jedynie drzwi wejściowe do budynku, które wymagają  siły aby je otworzyć.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Brak łazienki dla osób niepełnosprawnych. Dwie łazienki na parterze budynku, jedna na I piętrze. Szerokość drzwi 90 cm, klamki na wysokości 110 cm
   

  Dojazd do budynku: Możliwość dojazdu komunikacją miejską (tramwaje i autobusy) oraz pociągiem (w sąsiedztwie znajduje się dworzec Łódź-Fabryczna). Od ul. Składowej możliwość skorzystania z miejskich płatnych miejsc poarkingowych (parkomaty).
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Z uwagi na brak parkingu, nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy - 1 znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

   

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, przez znaki informacyjne (podświetlane), brak dźwiękowych systemów ewakuacji, brak planów ewakuacji.

  Nazwa budynku: Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych BUDYNEK C
   

  Adres budynku: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Anita Pietrzak tel. 0-42 635-55-46; 600-730-653; e-mail: anita.pietrzak@wsmip.uni.lodz.pl 
   

  Opis wejścia do budynku: Wejście płaskie bez schodów, aluminiowe drzwi dwuskrzydłowe (lekka konstrukcja) szerokość jednego skrzydła 80 cm, klamka  na wysokości 92 cm. Przedsionek o długości 310 cm drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe szerokość jednego skrzydła 80 cm, klamka  na wysokości 92 cm.
   

  Opis wnętrza budynku: Budynek parterowy. Korytarze płaskie, wejścia do pomieszczeń bez progów.
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga osób trzecich.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku znajdują się wypożyczalnia książek, czytelnia książek, magazyn książek pomieszczenie biurowe dla pracownic Biblioteki, aula, sala komputerowa, sala seminaryjna (szerokość drzwi do sal 90 cm), 3 toalety
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań pomocą służy portier.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W budynku znajdują się  3 toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   

  Dojazd do budynku: Możliwość dojazdu komunikacją miejską (tramwaje i autobusy) oraz pociągiem (w sąsiedztwie znajduje się dworzec Łódź-Fabryczna). 
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Budynek nie posiada miejsc parkingowych.
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy - dwa znaczniki.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.


  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, przez znaki informacyjne , brak dźwiękowych systemów ewakuacji, brak planów ewakuacji.

  Nazwa budynku: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych BUDYNEK D (parter i I piętro)
   

  Adres budynku: ul. Lindleya 3 90-131 Łódź  (parter i I p.)
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: mgr Anita Pietrzak tel. 0-42 635-55-46; 600-730-653; e-mail: anita.pietrzak@wsmip.uni.lodz.pl 
   

  Opis wejścia do budynku: Do głównego wejścia do budynku prowadzą 3 stopnie, drzwi dwuskrzydłowe szerokość jednego skrzydła 100 cm, klamka  na wysokości 70 cm, przedsionek o długości 650 cm z   6 schodami, drzwi wahadłowe (szerokośc jednago wahadła to 100 cm, wysokość klamki 70 cm). Dla osób z niepełosprawnością ruchową wybudowany podjazd od strony parkingu.
   

  Opis wnętrza budynku: Budynek czterokondygnacyjny. Korytarze płaskie.  Z parteru na I p. można się dostać schodami lub windą. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sale dydaktyczne.Wszystkie pomieszczenia nie posiadają progów.
   

  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajdują się dwie klatki schodowe (jedna ewakuacyjna),winda.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: Na parterze budynku znajduje się portiernia i szatnia, pokoje paracownicze, 3 sale dydaktyczne sekretariat, dydaktyczne oraz dwie toalety. Na pierwszym piętrze: pokoje pracownicze, sekretariat, 6 sal dydaktyznych, dwie toalety.  
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń nie wymaga osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań pomocą służy portier.
   

  Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Na parterze budynku dwie toalety plus jedna dla osób z niepełnosprawnościami, na pierwszym piętrze dwie toalety.


  Dojazd do budynku: Możliwość dojazdu komunikacją miejską (tramwaje i autobusy) oraz pociągiem (w sąsiedztwie znajduje się dworzec Łódź-Fabryczna). 
   

  Parking dla osób z niepełnosprawnościami: Oznaczono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu wjazd od ul. Lindleya przez bramę.
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy: 1 znacznik znajduje się nad drzwiami wejściowymi do budynku.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
    

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, przez znaki informacyjne (podświetlane), brak dźwiękowych systemów ewakuacji, brak planów ewakuacji.

  Nazwa budynku: Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
   

  Adres budynku: Łódź  90-237, ul. Matejki 22/26
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostępność architektoniczną: Karolina Lewandowska (kierownik administracyjny) tel. 42 635 48 12, tel. kom. 693-952-747, karolina.lewandowska@uni.lodz.pl.  Osoba zastępująca: Olga Drynia (z-ca kierownika) tel. 42 635 63 41, tel. kom. 601083996
   

  Opis wejścia do budynku: Do budynku prowadzą dwa architektonicznie wyeksponowane wejścia do budynku z Poziomu 0 (parter). Obywa wejścia nie mają stopni i pochylni.

  • Wejście główne prowadzi przez potrójne drzwi o szerokości 100 cm, w tym dwuskrzydłowe plus jednoskrzydłowe. Przy drzwiach jednoskrzydłowych jest dzwonek na wysokości 125 cm.  Jest możliwy dowóz osoby z niepełnosprawnością pod wejście główne.
  • Wejście boczne prowadzi przez są dwuskrzydłowe drzwi. Przed wejściem jest dzwonek na wysokości 135 cm. Przy wejściu jest różnica poziomów między parkingiem a budynkiem.
  • Wejście techniczne jako dodatkowe jest z Poziomu -1, bez stopni. Przed wejściem jest domofon na wysokości 140 cm, którym możesz poinformować pracownika portiernii o potrzebie skorzystania z tego wejścia. Do wejścia technicznego prowadzą drzwi dwuskrzydłowe (96 cm) i skrzydło (80 cm) oraz drugie drzwi (97cm) i skrzydło (87 cm). .

  Wejście główne i boczne mają dwie pary antypanicznych drzwi o szerokości 100 cm. Uchwyt od zewnątrz jest na całej długości drzwi, a wewnątrz uchwyt antypaniczny jest na wysokości 110 cm.


  Opis wnętrza budynku: W całym budynku korytarze są płaskie, bardzo przestronne, bez progów między poszczególnymi częściami budynku. Na każdy z poziomów można dojechać jedną z trzech wind, szerokość drzwi 90 cm, przyciski na wysokości 100cm-115cm.


  lość kondygnacji: 5


  Komunikacja wewnątrz budynku: W budynku znajduje się 5 klatek schodowych (5 kondygnacji łącznie z poziomem -1). Są też 3 windy.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku

  • Poziom -1: Aula A0, bufet, pracownie komputerowe, pomieszczenia technicze, Sekcja informatyki
  • Poziom 0: portiernia, ogólnodostępne sale obsługi studentów (Dziekanat), pracownie komputerowe, biblioteka wydziałowa, pokoje pracowników dydaktycznych, Dział Jakości,
   Aula Główna z dwoma wejściami: wejście główne z Poziomu 0, wejście dodatkowe na Poziomie -1 - . Przy każdym wejściu się dwuskrzydłowe drzwi o szerokości około 142 cm, z zewnątrz klamka na wysokości 108 cm, a od wewnątrz antypaniczny uchwyt na wysokości 100 cm. Na auli głównej jest 6 pulpitów dostosowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowoymi.
  • Poziom 1:  Aula A1, sale dydaktyczne, pokoje pracowników dydaktycznych, Dział Administacji i Komunikacji, w której skład wchodzi Kancelaria
  • Poziom 2: pokoje pracowników dydaktycznych
  • Poziom 3: Sala Rady Wydziału 

   

  Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): Toalety ogólne i toalety dla osób z niepełnosprawnościami są na każdym poziomie. Do toalet dla osób z niepełnosprawnościami powyżej Poziomu 0, można dostać się windą. Są tam zamontowane uchwyty przy armaturze łazienkowej.

   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń w budynku na każdym poziomie – nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
   

  Dojazd do budynku: Możliwy dojazd tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej oraz transportem własnym lub specjalistycznym.

   

  Parking (w tym dla osób z niepełnosprawnościami): W pobliżu budynku dostępne są trzy miejsca miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone znakiem poziomym). W odległości około 80m znajdują się kolejne dwia miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Totupointy - dwa znaczniki - 1 znacznik znajduje się przy wejściu głównym, południowo-zachodnia część budynku od strony Pasażu Jaracza - 2 znacznik zainstalowany przy wejściu bocznym do budynku przez mostek od strony północnej, od ulicy Pomorskiej.
  • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
    

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznaczona znaki informacyjne w sposób czytelny i zrozumiały. W budynku nie ma dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacyjnych. Nie ma też krzeseł i materacy ewakuacyjnych.

  Nazwa budynku: Filia Uniwersytetu Łódzkiego
   

  Adres budynku: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja  65/67
   

  Administrator budynku/osoba odpowiedzialna za dostepność architektoniczną: Dziekan - dr hab.. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ, osoba do kontaktu: Katarzyna Pająk, (44)7242720, katarzyna.pajak@filia.uni.lodz.pl
   

  Opis wejścia do budynku: Oznakowane wejście główne do budynku znajduje się przy parkingu od ul. Konstytucji 3 Maja 65/67. Wejscie jest wyposażone w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
   

  Opis wnętrza budynku: Budynek składa się z 2 budynków połączonych korytarzem łączącym wyposażonym w drzwi 2 skrzydłowe o szerokości 170 cm z uchwytem na wsokości 85-115 cm.

  • Pierwszy budynek jest parterowym mieszczącym 3 aule wyposażone w drzwi 1 skrzydłowe 100 cm z klamką na wysokości 112 cm, pomieszczenia administracyjne oraz bibliotekę.
  • Drugi to budynek piętrowy w którym znajduje się 14 sal wykładowych z drzwiami 1 skrzydłowymi o szerokości 90 cm i klamkami na wysokości 112 cm. Na piętro można dostać się 2 klatkami schodowymi, jedna z nich jest wyposażona w platforme do przewozu osób na wózku inwalidzkim.
    

  Komunikacja wewnątrz budynku: Korytarze płaskie na  poziomie.
   

  Rozkład pomieszczeń w budynku: W budynku 1 znajduje się ogólnodostępna sala obsługi studentów, pokój socjalny, pokój wyoczynkowy i 3 toalety ( w tym 1 dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami).
   

  Procedury w budynku: Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich.  W przypadku dostępu na poziom 1 i jakichkolwiek problemów są na miejscu pracownicy  zapoznani z obsługą platformy transportowej dla osób na wózkach.
   

  Łazienki w budynku (w tym dla osób  z niepełnosprawnościami): Każdy poziom budynku jest wyposażony w łazienki.
   

  Dojazd do budynku: Dojazd do budynku jest od ul.Konstytucji 3 Maja oraz ul. Grota - Roweckiego autobusami MZK.
   

  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: Budynek posiada 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, 2 miejsca od wejścia głównego oraz 3 od wjazdu przy ul. Grota - Roweckiego
   

  Wyposażenie wspomagające:

  • Zapewniamy dostęp do tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) online i na żywo. Widżet przekierowujący do Tłumaczy PJM online jest na stronie internetowej UŁ. Bezpośredni kontakt z Tłumaczem PJM jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Budynki sa wyposażone w plansze z oznakowaniem pomieszczeń.
  • Totupointy - 3 znaczniki dla osób niewidzącyych i niedowidzących: 1 znacznik na filarze zadaszenia  wejścia głównego od ul. Konstytucji 3 Maja, 2 znacznik nad wejściem na hol główny, 3 znacznik nad przejściem (korytarzem) łączacym budynki. 
  • Nie ma oznaczeń pismem Braillea.

   

  Wstęp dla psa przewodnika: Osoby z psem asystującym maja dostęp do budynków.
   

  Ewakuacja: Droga ewakuacji jest oznakowana w sposób czytelny i zrozumiały za pomocą  znaków informacyjnych, brak dźwiękowych i wizualnych systemów ewakuacji.

  DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

  Standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.1) to dokument zawierający zbiór wytycznych, określających w jaki sposób zwiększyć dostępność treści internetowych dla jak największej liczby odbiorców, niezależnie od fizycznych ograniczeń użytkownika, czy od sytuacji, w jakiej się znajduje. Określa zbiór zasad, wytycznych i kryteriów, a także dopasowane do nich poziomy zgodności, które można/należy osiągnąć. Ich spełnianie ma zagwarantować wygodny dostęp to treści internetowych i czytelność dokumentów, jak najszerszemu gronu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

  Dokument jest skierowany do pracowników UŁ, którzy tworzą treści w multiportalu Uniwersytetu Łódzkiego.

  PLAN NA LATA 2022–2025

  TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

  Kod QR tłumacza migam Uniwersytetu Łódzkiego

  Od 01.01.2024 zapewniamy dostęp online do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam.

  Informacje ogólne o Tłumaczu Migam

  • To usługa zdalnego tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM)
  • Pozwala na natychmiastowe połączenia wideo z tłumaczem polskiego języka migowego.
  • Z tłumaczem PJM można połączyć się bezpośrednio z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

  Usługa Tłumacza Migam:

  • działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00
  • obejmuje komunikację zdalną poprzez dedykowaną stronę internetową w domenie www.tlumacz.migam.org.

  Widżet przekierowujący do połączenia z tłumaczem PJM znajduje się w prawym dolnym rogu strony internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

  Chcesz dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM - przeczytaj Instrukcję do Tłumacza Migam w UŁ.

  INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

  Uniwersytet Łódzki dąży do niwelowania wszystkich aspektów dostępności, w których nie spełnia wymogów ustawowych i osiągniecia poziomu wyższego niż wymogi prawne.