REKTOR

PROF. DR HAB. ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA

Portret prof. Żądzińskiej

Prof. Elżbieta Żądzińska jest związana z Uniwersytetem Łódzkim od 25 lat. W tym czasie przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej, od pracownika naukowo-technicznego do profesora zwyczajnego.  

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 roku stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.  

W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2020 roku pełni funkcję Rektora UŁ. 

Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Biologii Organizmalnej PAN kadencji 2020-2023, członkiem Komisji Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności oraz Przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). W 2008 roku była laureatką programu NOVUM realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  

Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. 

Do kompetencji Rektora należy w szczególności:

 • wytyczanie kierunków rozwoju Uczelni;
 • przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uniwersytetu;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynowanie ich pracy;
 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki finansowej Uczelni;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą prorektorów, administracji, w tym nad działalnością kanclerza oraz jego zastępców;
 • sprawowanie nadzoru nad procesem kształcenia studentów i doktorantów oraz procesem kształcenia kadr naukowych;
 • podejmowanie działań zmierzających do promowania kadr naukowych oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • zapewnianie przestrzegania prawa i porządku w Uniwersytecie oraz ustalania regulaminów wewnętrznych, kształtowanie zasad zatrudnienia i awansu w Uczelni;
 • zwoływanie posiedzeń kolegium rektorskiego i senatu oraz przewodniczenie ich obradom;
 • powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uczelni;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji rektorskich;
 • powoływanie pełnomocników rektora do wykonywania określonych zadań;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej;
 • zapewnianie obrony i bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni w rozumieniu Regulaminu organizacyjnego UŁ;
 • nadzór nad realizacją planów rozwoju poszczególnych obszarów działalności uczelni.

Rektor kieruje Uczelnią przy pomocy prorektorów, kanclerza wraz z jego zastępcami oraz pełnomocników powołanych do wykonania określonych zadań.

W trakcie aktualizacji.
Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Ewa Czech

E: rektor@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 02
ul. Narutowicza 68, pok. nr 111

Inicjatywy o walorach naukowych lub użyteczne społecznie mogą uzyskać patronat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy na stronę wyjaśniającą zasady przyznawania patronatów.

PROREKTOR DS. NAUKI, I ZASTĘPCA REKTORA

DR HAB. ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ, PROF. UŁ

Fotografia prof. Korporowicza, prorektora ds. naukiDr hab. Łukasz Jan Korporowicz, prof. UŁ urodził się w 1986 w Łodzi. W roku 2010 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś w roku 2016 studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2015, zaś doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskał w roku 2020. Od początku swojej kariery akademickiej związany z Katedrą Prawa Rzymskiego. Od grudnia 2022 pełni również funkcję kierownika Centre for Anglo-American Legal Tradition. W przeszłości zaangażowany w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uniwersytetu. Pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ ds. ewaluacji oraz prodziekana ds. nauki. Był członkiem Zespołu ds. strategii UŁ.

Do jego głównych zainteresowań naukowych należą porównawcza historia prawa, recepcja prawa rzymskiego w Anglii, historia prawa angielskiego, historia prawa amerykańskiego oraz szeroko rozumiana historia edukacji i zawodów prawniczych. Bliskie są mu także kwestie dotyczące obecności prawa rzymskiego w dziejach prawa polskiego oraz wpływ prawa rzymskiego na średniowieczne prawo kanoniczne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadził badania, przede wszystkim o charakterze archiwalnym w licznych uczelniach brytyjskich, w tym w University of Oxford, University of Cambridge, a także w University of Edinburgh. Członek międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw naukowych, w tym Selden Society, American Society for Legal History, Royal Historical Society oraz Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. W ramach tego ostatniego aktywnie działa w ramach Komisji ds. nauki, której jednym z głównych celów jest stworzenie nowej syntezy dziejów prawa polskiego.

Prorektor do spraw nauki pełni funkcję I zastępcy rektora.

 

Do zakresu działania prorektora do spraw nauki należą sprawy:

 • planowania i koordynacji badań naukowych w Uczelni;
 • rozwoju i ewaluacji dyscyplin naukowych na Uczelni;
 • zawierania umów na prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe zamawiane przez podmioty zewnętrzne i nadzór nad ich realizacją;
 • nadzoru nad realizacją programów naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych;
 • nadzoru nad realizacją wewnętrznych programów i działań naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • nadzoru nad organizowanymi w Uczelni konferencjami, zjazdami i sympozjami naukowymi;
 • nadzoru nad zaopatrzeniem w aparaturę naukową i dydaktyczną oraz jej eksploatacją;
 • nadzoru nad działalnością Wydawnictwa UŁ oraz przedkładanie wniosków o powołanie redaktora naczelnego, rady wydawniczej i redakcji merytorycznych;
 • nadzoru nad działalnością Biblioteki UŁ;
 • nadzoru nad działalnością terenowych stacji badawczych;
 • nadzoru nad przyznawaniem nagród nauczycielom akademickim;
 • nadzoru nad kształceniem kadry naukowej (w tym nad stopniami i tytułami naukowymi);
 • nadzoru nad informacją naukową;
 • wyboru i promowania kluczowych obszarów badań Uczelni, nadzoru nad Zespołami i Centrami Badawczymi;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora w formie udzielonych pełnomocnictw.

W trakcie aktualizacji.

Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Agnieszka Zgondek

E: pronauka@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 04
ul. Narutowicza 68, pok. nr 111

PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

DR HAB. ROBERT ZAKRZEWSKI, PROF. UŁ

 Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, urodził się w 1970 r. w Łodzi. Jest absolwentem ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. We wrześniu 1997 roku obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk chemicznych. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W kadencji 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Chemii UŁ ds. studenckich i jakości kształcenia.

Główne badania naukowe prowadzi w dziedzinie nauki chemiczne, w dyscyplinie chemia i ukierunkowany jest na opracowanie nowych metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania związków biologicznie czynnych. Drugim nurtem zainteresowań naukowych jest badanie umiejętności złożonych uczniów/studentów w nauczaniu chemii. Od 1995 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2015 pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wchodzi w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej w kadencji 2019-2022. Jest członkiem zespołów ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących nauczania chemii, a w latach 2015-2019 był członkiem Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do zakresu działania prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia należą sprawy:

 • nadzoru nad realizacją programu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu studiów przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni;
 • nadzoru nad prowadzeniem kształcenia na studiach doktoranckich i w Szkołach Doktorskich UŁ;
 • rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie spraw studenckich związanych z tokiem studiów;
 • rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie spraw dotyczących opłat za studia, ulg i zwolnień z opłat;
 • opieki nad studenckim ruchem naukowym i określanie zasad udziału studentów i doktorantów w pracach badawczych Uczelni – wspólnie z prorektorem ds. nauki;
 • nadzoru i opieki nad rozwojem działalności studentów i doktorantów, w tym aktywizacji organizacji studenckich i doktoranckich;
 • współpracy z samorządem studenckim, samorządem doktorantów oraz organizacjami młodzieżowymi;
 • przygotowania procedur w zakresie jakości kształcenia, jakości programów studiów i kształcenia, procesu akredytacji, w tym PKA i międzynarodowych instytucji akredytujących i potwierdzenia efektów uczenia się;
 • nadzoru nad realizacją zajęć ogólnouczelnianych, w tym zajęć z WF, języków obcych, szkolenia bibliotecznego, szkoleń z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego itp.;
 • przedkładania wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów;
 • nadzoru nad organizacją studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • nadzoru nad przebiegiem rekrutacji na studia;
 • nadzoru nad KIOD;
 • przygotowania i nadzoru ewaluacji szkół doktorskich;
 • inicjowania zmian w zakresie ustalonego programu studiów;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

W trakcie aktualizacji.
Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Ewa Szulc

E-mail: prostudent@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 40 24
ul. Narutowicza 68, pok. nr 101

Poniższy formularz przeznaczony jest wyłącznie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego chcących zwrócić się ze swoją sprawą do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ.

 

Formularz zgłoszeniowy

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

PROF. DR HAB. ŁUKASZ BOGUCKI

Prof. Łukasz Bogucki urodził się w roku 1969 w Łodzi. W roku 1993 ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, zaś w roku 2005 stopień doktora habilitowanego. W roku 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Jako student i słuchacz studium doktoranckiego, Łukasz Bogucki studiował w Utrechcie, Strasburgu, Barcelonie i Leuven, zaś jako adiunkt i profesor odbył kwerendy i staże naukowe oraz wygłosił wykłady gościnne na większości uczelni polskich oraz czołowych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Turcji, Portugalii, Szwecji, Litwie i Szwajcarii.

Prof. Bogucki jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; jest również współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. W latach 2012 - 2020 był dyrektorem Instytutu Anglistyki UŁ. Niemal od początku kariery naukowej kieruje specjalizacją tłumaczeniową na anglistyce, a także popularyzuje przekładoznawstwo w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe prof. Boguckiego to przede wszystkim przekład audiowizualny i wspomagany komputerowo, a także teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Do zakresu działania prorektora do spraw współpracy z zagranicą należą sprawy:

 • nawiązywania współpracy Uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi;
 • realizacji współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi (umowy o współpracy);
 • nadzoru nad rekrutacją, procesem kształcenia i pobytami studentów zagranicznych;
 • koordynacji i wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych;
 • organizacji oficjalnych wizyt zagranicznych, a także przedstawicieli instytucji krajowych, z którymi Uczelnia współpracuje lub zamierza podjąć współpracę;
 • przynależności Uczelni i pracowników do międzynarodowych organizacji;
 • działalności związanej z międzynarodową promocją i informacją o Uczelni,
 • nadzoru nad wyjazdami zagranicznymi nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych Uczelni oraz przyjazdami osób z zagranicy;
 • nadzoru nad realizacją projektów wspierających umiędzynarodowienie Uczelni oraz umiędzynarodowienie projektów edukacyjnych;
 • organizacji International HUB;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zlecone przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

W trakcie aktualizacji.

Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Agnieszka Zgondek

E: prozagranica@uni.lodz.pl; intlrector@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 04
ul. Narutowicza 68, nr pok. 111

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

DR HAB. AGNIESZKA KURCZEWSKA, PROF. UŁ

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Funkcjonowania Gospodarki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Dyplom magistra ekonomii otrzymała w 2003 roku, a rok później rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. W 2008 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w roku 2015 stopień doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju, a następnie prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem. Podczas kadencji dziekańskiej stworzyła m.in. program współpracy Wydziału z otoczeniem i zainicjowała regionalny konkurs dla studentów Eksoc StartUP!.

Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (2010/2011), a także 10 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Tampa (program Mobilność Plus) oraz 3 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Lund (program Bekker). Była także stypendystką MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców (2013- 2015). Od 2015 roku jest członkiem zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). W latach 2017-2020 pełniła funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie Journal of Small Business Management (JSBM). Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

Do zakresu działania prorektora do spraw współpracy z otoczeniem należą sprawy:

 • dotyczące inicjowania i realizacji zadań w ramach współpracy Uczelni z instytucjami gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, otoczeniem społecznym i kulturalnym;
 • nadzoru nad ochroną patentową;
 • nadzoru nad komercjalizacją wyników badań naukowych i ich wdrażaniem;
 • kontroli przestrzegania prawa autorskiego przez pracowników Uczelni;
 • organizacji w Uczelni oficjalnych wizyt przedstawicieli instytucji krajowych, z którymi Uczelnia współpracuje lub zamierza podjąć współpracę;
 • monitorowania losów absolwentów;
 • współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w celu dostosowania programów studiów do aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych – w porozumieniu z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia;
 • nadzoru nad organizacją praktyk studenckich;
 • aktywizacji współpracy z lokalnymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów i podnoszenia poziomu zatrudnienia absolwentów;
 • wdrażanie inicjatyw integrujących społeczność akademicką Uczelni oraz środowiska Łodzi Akademickiej;
 • przygotowania działań związanych z wypracowaniem założeń strategii Uczelni i jej wykonania;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

W trakcie aktualizacji.

Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Ewa Szulc

E: prowspolpraca@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 24
ul. Narutowicza 68, pok. nr 101