WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kieruje się w swojej działalności zasadami etyki publikacyjnej i dba o szerokie rozpowszechnianie treści naukowych. Wydawane publikacje są tworzone transparentnie i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Systematyczne zasilanie zbiorów Repozytorium UŁ oraz polityka wydawnicza skoncentrowana na rozwoju czasopism naukowych zapewniają deponowanym tekstom widoczność w międzynarodowych bazach referencyjnych o różnych specjalizacjach i zasięgu. Nasze teksty są lokowane m.in. w bazach Scopus czy Web of Science oraz indeksowane przez Google Scholar. Publikacje z obszaru nauk społecznych i humanistycznych trafiają m.in. do baz DOAI, Erih+ i EBSCO. Wspólnie z firmą Elsevier tworzymy anglojęzyczną platformę www.digijournals.uni.lodz.pl, która zapewnia duży zasięg publikowanych w niej treści oraz kompleksowe narzędzia analityczne. Działania te gwarantują naszym tekstom dostępność w obiegu treści naukowych i wysokie wskaźniki cytowalności.

Współpracujemy z największymi dystrybutorami komercyjnymi, co oznacza dostępność naszych publikacji papierowych i elektronicznych w księgarniach w kraju i za granicą.

CZASOPISMA

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego publikują aktualne wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. 

Tytuły są indeksowane w prestiżowych międzynarodowych bazach treści naukowych. UŁ wydaje 60 tytułów m.in. z dziedzin takich jak historia, ekonomia, psychologia, literaturoznawstwo, geografia oraz prawo. 

Wszystkie artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych specjalistów w systemie double blind peer review i publikowane w otwartym dostępie. 

CYTOWALNOŚĆ 

Jakość publikowanych wyników badań naukowych jest weryfikowana jest pod kątem wartości merytorycznej, standardów wydawniczych i etycznych. Poziom publikacji potwierdzają wysokie wskaźniki cytowalności, widoczność w najważniejszych światowych bazach naukowych: Scopus, Web of Science, EBSCO, Erih+, Directory of Open Access Journals, a także przynależność do Committe on Publication Ethics (COPE). 

UMIĘDZYNARODOWIENIE 

Redakcje czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego dbają o wysoki udział autorów, recenzentów i członków rad naukowych z ważnych ośrodków zagranicznych. Prezentacji artykułów szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie służy również dbałość o publikowanie zarówno metadanych, jak i pełnych tekstów w językach obcych. 

FUNKCJONALNOŚĆ 

Kolekcje czasopism UŁ są prezentowane na dwóch profesjonalnych platformach publikowania i udostępniania treści naukowych: Univeristy of Lodz Open Journals Sysytem (Elsevier) i Platforma Czasopism UŁ.  

Systemy te dostarczają zaawansowanych narzędzi służących do zarządzania procesem redakcyjnym online – od zgłoszenia przez kontrolę antyplagiatową i recenzje do publikacji, również w trybie online first i promocji tekstów. 

Z platformy Digital Commons (Elsevier) korzysta obecnie blisko połowa czasopism UŁ, publikujących artykuły naukowe z takich dyscyplin jak historia, prawo, literaturoznawstwo. Tytuły te są częścią Digital Commons Network