RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Godło Polski
RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

O RADZIE

Rada ds. Równego Traktowania jest strukturą, której celem jest promowanie i monitorowanie równości w środowisku akademickim. Jej utworzenie jest związane z przystąpieniem Uniwersytetu Łódzkiego do projektu RESET – Redesigning Equality and Scientific Excellence Together  i ma na celu ułatwienie wprowadzania właściwych procedur i zmian w Uniwersytecie Łódzkim, wspomagając zarazem definiowanie działań na rzecz równości prowadzących do zinstytucjonalizowania uniwersyteckiej polityki antydyskryminacyjnej, której zastosowanie wykraczać będzie poza czasowe ramy trwania projektu.

Rada ds. Równego Traktowania rozpoczyna swoją działalność z datą powołania (23 lutego 2021 r.) i w tym kształcie będzie pracować do 31 grudnia 2024 roku

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz - Wydział Nauk o Wychowaniu, Pełnomocniczka Rektor ds. Programów Wymiany Międzynarodowej

SEKRETARZ

dr Aleksandra Różalska - Wydział Filologiczny, Kierowniczka Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet, Kierowniczka projektu RESET w UŁ

SKŁAD OSOBOWY

STANOWISKO RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA W SPRAWIE OSÓB TRANSPŁCIOWYCH