Przez cztery ostatnie lata władze Uniwersytetu Łódzkiego realizowały cele oraz zadania zgodnie z misją i strategią UŁ. Teraz, gdy zbliża się koniec kadencji, przygotowane zostały podsumowania z różnych obszarów działalności uczelni. Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących osiągnięcia i wyzwania, z którymi trzeba było się zmierzyć, dbając jednocześnie o wsparcie i rozwój społeczności akademickiej. 

Poniżej wideoprezentacje podsumowujące kadencję 2020-2024.

REKTOR

PROF. DR HAB. ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA

Celem pracy kolegium rektorskiego w kadencji 2020-2024 było utrzymanie Uniwersytetu Łódzkiego w roli silnego ośrodka naukowego, centrum nowoczesnego kształcenia oraz uczelni mającej wpływ na rzeczywistość pomimo będącej wyzwaniem sytuacji społeczno-politycznej. Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska w swoim wystąpieniu wylicza obszary, w których prowadzone były działania ukierunkowane na realizację tych założeń. Pozyskiwanie środków na uprawianie dobrej nauki i dydaktyki, rozwój szkół doktorskich i Akademickiego Centrum Wsparcia, start programu Studia i Sport, integracja ze środowiskiem akademickim w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego i sojuszu UNIC oraz inwestycje w infrastrukturę uczelni to tylko niektóre z działań podejmowanych w ostatnich latach.

 

PROREKTOR DS. NAUKI

DR HAB. ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ, PROF. UŁ

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią silną nauką, czego dowodem są działania władz realizowane w ostatnich czterech latach. Jako kluczowe aktywności podejmowane w zakresie nauki dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ wskazuje inicjatywy dotyczące ewaluacji i wypracowania dobrych zasad oceny pracowniczej, realizację programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz kwestie związane z procedurami legislacyjnymi. 

 

PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

DR HAB. ROBERT ZAKRZEWSKI, PROF. UŁ

Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ podsumowuje działalność związaną z jakością kształcenia, dzieląc ją na sześć obszarów: aktywność Uczelnianej Rady do spraw Jakości Kształcenia, oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zmiany w wewnętrznych regulaminach i aktach prawnych, realizację projektów dydaktycznych, studia podyplomowe oraz praktyki studenckie. Wszystkie te działania miały na celu zapewnienie możliwie najlepszych warunków do rozwoju osób studiujących, doktoryzujących się oraz zatrudnionych w UŁ.

 

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

PROF. DR HAB. ŁUKASZ BOGUCKI

W mijającej kadencji umiędzynarodowienie było postrzegane jako immanentna cecha funkcjonowania uczelni w każdym aspekcie. Nie zostało wyizolowane jako osobny pion w strategii UŁ, ale przenikało wszystkie obszary działalności uniwersytetu. Prof. dr hab. Łukasz Bogucki w podsumowaniu mówi o pracy nad umiędzynarodowieniem uczelni w podziale na cztery zasadnicze obszary: umiędzynarodowienie w domu, umiędzynarodowienie nauki, sieciowanie i wzmacnianie kontaktów międzynarodowych oraz kontynuację internacjonalizacji kształcenia w zmieniającym się świecie.

 

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

DR HAB. AGNIESZKA KURCZEWSKA, PROF. UŁ

Obszarem pracy dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. UŁ była współpraca z otoczeniem, rozumiana szeroko jako współpraca z biznesem, uczelniami, światem kultury, mediów, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą. Wyznaczono trzy cele strategiczne: wzmocnienie wizerunku uczelni odważnie podejmującej wyzwania współczesności, ugruntowanie otwartości i różnorodności we współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz budowę kultury przedsiębiorczości i innowacji. Cele te były skutecznie realizowane w kadencji 2020-2024.