SKŁAD W KADENCJI 2020-2024

Rektor – prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

 • Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz (W. BiOŚ)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (W. BiOŚ)
 • Dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ (W. Ch.)
 • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ (W. Ch.)
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ (W. Fil)
 • Dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Leyko (W. Fil)
 • Dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ (W. F-H)
 • Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (W. F-H)
 • Dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Dariusz Idczak (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. dr hab. Dariusz Zagrodny (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. dr hab. Marcin Wójcik (W. NG)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (W. NG)
 • Dr Arkadiusz Kaźmierczak prof. UŁ (W. NoW)
 • Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ (W. NoW)
 • Dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ (W. PiA)
 • Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ (W. PiA)
 • Dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ (W. SMiP)
 • Dr hab. Grzegorz Bywalec, prof. UŁ (W. SMiP)
 • Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ (W. Zarz.)
 • Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ (W. Zarz.)
 • Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ (Filia UŁ)
 • vacat (Filia UŁ)

 • Dr hab. Renata Bocian (W. BiOŚ)
 • Dr Sławomir Domagała (W. Ch.)
 • Dr Andrzej Kacprzak (W. Ek-Soc.)
 • Dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (W. Fil)
 • Dr Andrzej Kompa (W. F-H)
 • Dr Krzysztof Podlaski (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • Dr Mariusz Lamprecht (W. NG)
 • Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ (W. NoW)
 • Dr Marcin Głuszak (W. PiA)
 • Dr Agata Włodarska-Frykowska (W. SMiP)
 • Dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)
 • Dr Piotr Smejda (Filia UŁ)

 • Dariusz Gwis (SJO)
 • Krystyna Krzemińska (SJO)
 • Krzysztof Plesiewicz (SWFiS)
 • Roman Tarnowski (SJPdC)
 • Katarzyna Walińska (SJO)

 • Małgorzata Grzyb
 • Lidia Kolbus
 • Łukasz Ochrytkow
 • Joanna Pietrzak

mgr Sebastian Czechowicz

 • vacat (W. BiOŚ.)
 • vacat (W. CH.)
 • vacat (W. ES)
 • vacat (W. ES)
 • Marcin Jaworski (W. FIL)
 • Cyprian Wiśniewski (W. FH)
 • Michał Kalisiak (W. Fiz. I Inf. Stos.)
 • vacat (W. M i Inf.)
 • Kamil Dobrowolski (W. NG)
 • vacat (W. NoW)
 • vacat (W. PiA)
 • vacat (W. SMiP)
 • vacat (W. Zarz)
 • Natalia Wielgus (W. Zarz.)
 • vacat (Filia UŁ)

 • Prorektor ds. nauki, dr hab. Łukasz Jan Korporowicz, prof. UŁ,
 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Łukasz Bogucki
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof.
 • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
 • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Paweł Maślanka
 • p.o. Dziekana Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim dr Piotr Seliger
 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
 • Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
 • Sekretarz Senatu – Dyrektor Biura Rektora

DODATKOWE INFORMACJE

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydatów na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 13. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z właściwymi przepisami, zadań związanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrzeżeniem zasad wynikających z odrębnych przepisów;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 20. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;
 22. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;
 23. wyrażanie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytetów Europejskich;
 27. wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

UROCZYSTE POSIEDZENIA SENATU UŁ

3 października 2022 r. (poniedziałek) - Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
14 października 2022 r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej
24 maja 2023 r. (środa) - Święto Uniwersytetu Łódzkiego

 

ROBOCZE POSIEDZENIA SENATU UŁ

26 września 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
24 października 2022 r. (poniedziałek) godz. 9.30
21 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
19 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
23 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
27 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
20 marca 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
15 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
23 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 12.00