SKŁAD W KADENCJI 2020-2024

vacat

 • vacat (W. BiOŚ.)
 • vacat (W. CH.)
 • vacat (W. ES)
 • vacat (W. ES)
 • Marcin Jaworski (W. FIL)
 • Cyprian Wiśniewski (W. FH)
 • vacat (W. Fiz. I Inf. Stos.)
 • vacat (W. M i Inf.)
 • vacati (W. NG)
 • vacat (W. NoW)
 • vacat (W. PiA)
 • vacat (W. SMiP)
 • vacat (W. Zarz)
 • vacat (W. Zarz.)
 • vacat (Filia UŁ)

DODATKOWE INFORMACJE

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydatów na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 13. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z właściwymi przepisami, zadań związanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrzeżeniem zasad wynikających z odrębnych przepisów;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 20. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;
 22. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;
 23. wyrażanie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytetów Europejskich;
 27. wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

UROCZYSTE POSIEDZENIA SENATU UŁ

2 października 2023 r. (poniedziałek)

 • Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

13 października 2023 r. (piątek)

 • Dzień Edukacji Narodowej

24 maja 2024 r. (piątek)

 • Święto Uniwersytetu Łódzkiego

 

ROBOCZE POSIEDZENIA SENATU UŁ

29 września 2023 r. (piątek), godz. 12.00

20 listopada 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00

18 grudnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00

22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00

26 lutego 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00

25 marca 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00

22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00

13 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00

21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 12.00