PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Fortuniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zgodnie z 95 Statutu UŁ Dyrektor instytutu:

1) reprezentuje instytut na zewnątrz;

2) wspiera opracowanie projektów prac badawczych;

3) wspiera pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością instytutu;

4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną instytutu;

5) zwołuje posiedzenia rady instytutu i kieruje nimi;

6) występuje z wnioskami do rady wydziału lub dziekana, w tym z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, innych spraw pracowniczych oraz nagród dla osób wchodzących w skład instytutu;

7) zarządza mieniem instytutu i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

8) składa dziekanowi roczne sprawozdania z działalności instytutu.

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Geograficznych - prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

BIOGRAM

Tytuł zawodowy magistra: 1 lipca 1988, Magister fizyki (fizyka teoretyczna) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, promotor: dr Stanisław Malinowski, praca magisterska: Krzyżujące się związki relacji Onsagera.

Stopień doktora: 18 czerwca 1996, Doktor nauk o Ziemi (klimatologia) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik, rozprawa doktorska: Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski.

Stopień doktora habilitowanego: 16 grudnia 2003, Doktor habilitowany nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, rozprawa habilitacyjna: Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne.

Tytuł profesora: 1 sierpnia 2011, Profesor nauk o Ziemi

ZAINTERESOWANIA

Klimatologia, badania atmosfery, w szczególności:

- badania mikrometeorologiczne, w szczególności pomiary bilansu energetycznego i turbulencyjnych strumieni CO2 i CH4 (metoda kowariancji wirów) miast, terenów rolniczych i naturalnych (Biebrzański Park Narodowy);

- pomiary i statystyczna analiza indywidualnych cech klimatu miasta (miejska wyspa ciepła, modyfikacja przez zabudowę miejską pola wilgoci, wiatru i promieniowania);

- zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym;

- numeryczne modelowanie klimatu miast (modele bryłowe bilansu energetycznego, pochłanianie promieniowania w kanionie ulicznym);

- atmosfera jako nieliniowy układ dynamiczny (zastosowanie teorii chaosu deterministycznego w klimatologii);

- analiza szeregów czasowych (zastosowanie w klimatologii różnych metod statystycznych: analiza falkowa, analiza fourierowska, MESA, SSA);

OSIĄGNIECIA

Dostępne na:


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-54

Narutowicza 88 90-139 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-14:00

Telefon służbowy: 42-665-59-54

Narutowicza 88 pokój: 235 90-139 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-14:00