Zakład Meteorologii i Klimatologii

Opis zadań

PROBLEMY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

 • Dynamika i zmienność klimatu
  • współczesne zmiany klimatu,
  • cyrkulacja atmosferyczna i jej wpływ na klimat Polski i Europy,
  • metody downscalingu - projekcje zmian klimatu w skali regionalnej i lokalnej,
  • modelowanie klimatu,
  • atmosfera jako nieliniowy układ dynamiczny (zastosowanie teorii chaosu deterministycznego w klimatologii),
  • analiza szeregów czasowych (zastosowanie w klimatologii różnych metod statystycznych: analiza falkowa, analiza fourierowska, MESA, SSA)
 • Klimat miast
  • pomiary bilansu energetycznego miast
  • zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym,
  • pomiary i statystyczna analiza indywidualnych cech klimatu miast,
  • numeryczne modelowanie klimatu miast,
  • pomiary indywidualnych cech geometrycznych struktur urbanistycznych,
  • pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla między powierzchnią miejską a atmosferą,
  • pomiary turbulencyjnej wymiany metanu między powierzchnią miejską a atmosferą.
 • Pomiary strumieni dwutlenku węgla (CO2) oraz metanu (CH4) na terenach naturalnych i zurbanizowanych
 • Wymiana energii, masy i pędu między powierzchnią Ziemi a atmosferą
  • pomiary metodą kowariancji wirów,
  • modelowanie procesów powierzchniowych.
 • Radon-222 w powietrzu Łodzi i terenów niezurbanizowanych
  • pomiary stężenia Rn-222 w przygruntowej warstwie powietrza z zastosowaniem automatycznej komory jonizacyjnej AlphaGUARD PQ2000PRO
  • meteorologiczne uwarunkowania stężenia Rn-222 w przygruntowej warstwie powietrza na obszarach miejskich i zamiejskich
  • wpływ lokalnych i makroskalowych (transport Rn-222 z masami powietrza) warunków meteorologicznych na poziom stężenia Rn-222 w dolnej troposferze
 • Pogoda w Polsce i Europie
  • ekstremalne zdarzenia pogodowe,
  • numeryczne prognozy pogody.
 • Bioklimatologia

Dane kontaktowe

Zakład Meteorologii i Klimatologii

 • Narutowicza 88 90-139 Łódź
tel: 42-665-59-50 e-mail: www: http://meteo.geo.uni.lodz.pl

Skład osobowy