NAUKA I BADANIA

Godło Polski
NAUKA I BADANIA

ZAJMUJEMY SIĘ PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCI WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH W DOBIE GLOBALIZACJI

Szukamy rozwiązań problemów bezdomności i wykluczenia społecznego. Badamy wzory segregacji społeczno-ekonomicznej ułatwiające eliminowanie biedy. Poszukujemy nowych metod terapii antynowotworowej. Gromadzimy wielkie bazy DNA Polaków, by skuteczniej zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Proponujemy rozwiązania sprzyjające zintegrowanej rewitalizacji miast. Wdrażamy nowe metody degradacji odpadów. Odkrywamy i chronimy nowe gatunki roślin i zwierząt na calym świecie. Pomagamy uzyskać dostęp do wody w rejonach pustynnych. Analizujemy język nienawiści i staramy się znajdować jego przyczyny. Analizujemy kulturowe i religijne dziedzictwo Polski i świata w wielu aspektach. Badamy materiał genetyczny ludzi żyjących przed tysiącami lat, by lepiej poznać naszych przodków i nas samych. Konsekwentnie promujemy rozwój humanistyki we wszystkich jej odmianach. 

Zachęcamy do zapoznania się z potencjałem badawczym Uniwersytetu Łódzkiego, dostępnym na portalu ScienceON.

Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceON jest elementem systemu informatycznego UŁ, w którym gromadzone są w szczególności informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, nagrodach i wyróżnieniach, aktywności zawodowej pracowników, doktorantów, studentów oraz osób niezatrudnionych afiliujących do Uniwersytetu Łódzkiego.

WIĘCEJ O NAUCE

PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNILODZ

Prowadzimy badania naukowe w trzech interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych (POB), odpowiadających na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, biznesu i medycyny. W Uniwersytecie Łódzkim uważamy, że nikt nie jest „samotną wyspą”. Dostrzegamy, że uczelnia funkcjonuje w konkretnym otoczeniu, które jest dla niej zarówno wyzwaniem, jak i źródłem inspiracji w zakresie badań i podejmowanych decyzji. Kazdy czlowiek pozostaje w relacjach i powiązaniach, które nie są obojętne dla jego zdrowia psychicznego, możliwości kreacyjnych oraz poznawczych.  Badamy te połączenia i ich naturę, aby lepiej zrozumieć świat i rozwiązywać jego problemy.  

(Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja. Badania związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem 

Badamy społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym i społecznym w mieście, odwołujące się zarówno do potrzeb estetycznych lokalnej społeczności, jak i do globalnych problemów związanych z ekologią i ekonomią. Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwo naukowe na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Zajmujemy się badaniami nad miastem i procesami rewitalizacji, przede wszystkim w obrębie organizmu Łodzi. Z empatią analizujemy sytuację osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, m.in. opracowujemy wnioski z badań, wspieramy akcje pomocowe, współpracujemy z samorządem i innymi instytucjami w regionie łódzkim działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia.  

Badania obejmujące nauki ścisłe i przyrodnicze widziane przez pryzmat człowieka - jego bezpieczeństwa, zdrowia, a także zagrożeń, którym musi sprostać w dzisiejszym świecie

W odpowiedzi na palące potrzeby medycyny prowadzimy badania nad nanocząsteczkami i nowymi związkami syntetycznymi dla innowacyjnych terapii pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych. W trosce o bezpieczeństwo jednostki i społeczności bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu wypracowanie procedur i stworzenie systemów szkolenia służb w zakresie zagrożeń terrorystycznych CBRN. Prowadzimy jeden z najlepszych w Polsce niemedycznych Biobanków, który powstał w wyniku przeprowadzenia projektu „TESTOPLEK: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii”.  

Fuzja metod właściwych dla nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk humanistycznych w celu prowadzenia badań w zakresie różnorodności genetycznej i kulturowej społeczeństw i środowiska basenu Morza Śródziemnego  

Przykładem tego są interdyscyplinarne działania Centrum Badawczego Ceraneum, które koncentruje się na badaniach historii i kultury basenu Morza Śródziemnego. Ceraneum tworzy międzywydziałowy zespół badaczy o ogromnym potencjale naukowym, dostrzeganym na całym świecie. W ten obaszar wpisują się także badania różnorodności biologicznej i ewolucji kręgowców wodnych Atlantyku i Pacyfiku przez zespół oceanologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej pod auspicjami UNESCO opracowują i koordynują innowacyjne rozwiązania systemowe z zakresu ekohydrologii dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

KIERUNEK: DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA

Uniwersytet Łódzki tworzy zespół ambitnych ludzi, którzy wiedzą, że istotą nauki jest odkrywanie tego, czego do tej pory nie odkrył nikt, wyznaczanie nowych horyzontów, proponowanie świeżych interpretacji. Naszym celem jest mówienie o świecie w sposób, który jeszcze nie został wyrażony. Doskonałość naukową uważamy za fundament naszego rozwoju. Konsekwetnie ją budujemy inwestując w zatrudnianie naukowców o największym potencjale, a następnie wspierając ich badania oraz rozwój na każdym etapie kariery naukowej.  

Dążenie do doskonałości badawczej uczyniliśmy jednym z filarów Strategii Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030

KONKURSY GRANTOWE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO IDUB UniLodz 

Braliśmy udział w pierwszej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wszystkie środki pozyskane w ramach zwiększonej o 2% subwencji inwestujemy w naszych badaczy i ich pomysły w ramach wewnętrznych konkursów grantowych Uniwersytetu Łódzkiego IDUB UniLodz. 


STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

Zainwestowaliśmy już ponad milion złotych w ciekawe i innowacyjne dzialania naukowe podjemowane przez naszych studentów. W ramach Studenckich Grantów Badawczych, wewnętrznego konkursu grantowego prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki, swoje pomysły na badania zrealizowali młodzi humaniści, reprezentanci nauk społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. 


RADA ROZWOJU MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 2020 roku na UŁ działa powołana przez prof. Elżbietę Żądzińską, Rektor UŁ, Rada Rozwoju Młodych Naukowców. Do jej głównych zadań należy dbanie o warunki, w jakich badacze rozpoczynają swoje kariery naukowe i pomaganie im w prowadzeniu badań.

DZIEDZINY I DYSCYPLINY NAUKOWE NA UNILODZ

Jesteśmy uniwersytetem klasycznym. Dbamy o rozwój i dążymy do doskonałości badawczej w każdej dziedzinie i dyscyplinie naukowej uprawianej na naszej uczelni. Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania w szerokim zakresie dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych.  

 • Archeologia 
 • Filozofia 
 • Historia 
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo 
 • Nauki o kulturze i religii 
 • Nauki o sztuce

 • Matematyka 
 • Nauki biologiczne 
 • Nauki chemiczne 
 • Nauk fizycznych 
 • Informatyka
 • Nauki o ziemi i środowisku

 • Ekonomia i finanse 
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracja 
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

UCZELNIANY SYSTEM INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH SCIENCEON

Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceON jest elementem systemu informatycznego Uniwersytetu Łódzkiego, w którym gromadzone są informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, nagrodach i wyróżnieniach, aktywności zawodowej pracowników, doktorantów, studentów oraz osób niezatrudnionych afiliujących do Uniwersytetu Łódzkiego. ScienceON jest również wewnętrzną bazą bibliograficzną Uczelni.

Korzystanie z ScienceON ma na celu usprawnienie pozyskiwania i analizowania danych sprawozdawczych i ewaluacyjnych (generowanie raportów i zestawień, również dla ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego sprawującego nadzór nad Uczelnią), informowanie o wynikach prowadzonych badań, uzyskiwanych patentach i certyfikatach. ScienceON zawiera wykazy publikacji poszczególnych osób i jednostek, dane na temat realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim projektów badawczych i wdrożeniowych, działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę, współpracy międzynarodowej oraz innych osiągnięć związanych z rozwojem zawodowym pracowników i infrastrukturą UŁ.

Więcej informacji na temat systemu znajdą Państwo w Portalu Pracowniczym w Bazie Wiedzy Pracownika.

BAZA EKSPERTÓW UNILODZ

W czasach fake newsów i nierzetelnych źródeł rozpowszechnianie treści pochodzących od cenionych autorytetów, w tym wypadku naukowców, to obowiązek każdej instytucji badawczej. Dlatego nasza uczelnia konsekwentnie od lat poszerza bazę ekspertów gotowych dzielić się wiedzą z obszaru swoich zainteresowań badawczych.  

NAGRODA IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

W 2015 r., z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni, ustanowiliśmy Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych. Dzięki nagrodzie integrujemy ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju tej nauki.  

WIEDZA W ZASIĘGU RĘKI 

Promocja nauki i doświadczonych naukowców to nasza misja. Każdego dnia dzielimy się wiedzą, która na Uniwersytecie Łódzkim jest na wyciągnięcie ręki. Wypowiedzi eksperckie, komentarze zjawisk, ciekawe wykłady - wystarczy po nie sięgnąć!